inmotion reviews

Vývoj počtu dojčiacich kráv v SR:

k 1.1.2010   - 41 628 ks

k 1.1.2011   - 45 103 ks

k 1.10.2011 - 46 801 ks

Negatívny vývoj v stavoch hospodárskych zvierat na Slovensku pokračoval aj v roku 2011.

Počet  hospodárskych zvierat

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

S t a v y   h o s p o d á r s k y ch    z v i e r a t

Hovädzí dobytok spolu

463 360

467 125

471 890

      z toho: kravy

201 285

204 386

203 885

Ošípané spolu

580 366

687 260

740 851

      z toho: prasnice

37 364

41 261

43 925

Ovce spolu

391 593

394 175

376 541

      z toho: bahnice

263 613

263 764

254 245

Hydina spolu

11 375 603

12 991 916

13 581 557

      z toho:  sliepky

6 183 382

6 266 205

6 252 192

Hovädzí   dobytok

Počet narodených teliat

162 345

163 223

167 382

Počet uhynutých teliat

9 452

11 447

11 877

Úhyn teliat z narodených v %

5,8

7,0

7,1

Počet odchovaných teliat

152 893

151 776

155 506

Počet odch. teliat na 100 kráv

84,31

78,03

86,17

Prevod jalovíc na stav kráv

56 153

57 530

60 711

Počet  pripustených kráv

131 913

128 884

131 641

Priemerná výroba mlieka na kravu

5 946

5 692

5 769

Priemerná denná dojnosť

16,3

15,6

15,8

Prírastok HD vo výkrme

0,748

0,75

0,75

Ošípané

Počet oprasených prasníc

72 605

80 849

90 256

Počet narodených prasiat

816 954

874 712

926 198

Počet uhyn. prasiat do odstavu

72 336

83 082

80 844

Úhyn prasiat z narodených v %

8,9

9,5

8,7

Počet odch. prasiat od 1 prasnice

18,86

18,16

18,18

Počet narodených prasiat na 1 vrh

11,25

10,82

10,26

Počet vrhov na 1 prasnicu

1,84

1,85

1,94

Prírastok oš. výkrm + predvýkrm

0,57

0,59

0,58

Ovce

Počet narodených jahniat

200 984

203 392

193 477

Počet uhynutých jahniat

10 301

10 160

10 898

Úhyn jahniat z narodených v %

5,1

5,0

5,6

Výroba vlny  v kg

537 897

543 272

558 475

Nadojené ovčie mlieko v l

9 292 988

9 452 979

9 215 081

Sliepky

Celková znáška vajec v tis. ks

1 242 487

1 244 103

1 176 352

Priemerná znáška vajec  v ks

204,7

204,8

199,0

   

 

Počet hospodárskych zvierat

rok 2011

rok 2010

Rozdiel + / -

Index 2011/2010

Stavy hospodárskych zvierat

Hovädzí dobytok spolu

463 360

467 125

-3 765

99,19

z toho: kravy

201 285

204 386

-3 101

98,48

Ošípané spolu

580 366

687 260

-106 894

84,45

z toho: prasnice

37 364

41 261

-3 897

90,56

Ovce spolu

391 593

394 175

-2 582

99,34

z toho: bahnice

263 613

263 764

-151

99,94

Hydina spolu

11 375 603

12 991 916

-1 616 313

87,56

z toho: sliepky

6 183 382

6 266 205

-82 823

98,68

Hovädzí dobytok

Počet narodených teliat

162 345

163 223

-878

99,46

Počet uhynutých teliat

9 452

11 447

-1 995

82,57

% úhynu teliat z narodených

5,8

7,0

-1,2

82,86

Počet odchovaných teliat

152 893

151 776

1 117

100,74

Počet odch. tel. na 100 kráv

84,31

78,03

6

108,05

Prevod jalovíc na stav kráv

56 153

57 530

-1 377

97,61

Počet pripustených kráv

131 913

128 884

3 029

102,35

Priemer. výroba ml. na kravu

5 946

5 692

254

104,46

Priemerná denná dojivosť

16,3

15,6

-0,7

104,49

Prírastok HD vo výkrme

0,748

0,75

-0,02

99,73

Ošípané

Počet oprasených prasníc

72 605

80 849

-8 244

89,8

Počet narodených prasiat

816 954

874 712

-57 758

93,4

Počet uhynutých prasiat do odstavu

72 336

83 082

-10 746

87,07

% úhynu prasiat z narodených

8,9

9,5

-0,6

93,68

Počet odch. pras. od 1. prasnice

18,86

18,16

0,7

103,85

Počet uliahnutých prasiat na 1 vrh

11,25

10,82

0,43

103,97

Počet vrhov na 1 prasnicu

1,84

1,85

-0,01

99,46

Prírastok oš .výkrm + predvýkrm

0,574

0,59

-0,02

97,29

Ovce

Počet narodených jahniat

200 984

203 392

-2 408

98,82

Počet uhynutých jahniat

10 301

10 160

141

101,39

% úhynu jahniat z narodených

5,1

5,0

0,1

102

Výroba vlny v kg

537 897

543 272

-5 375

99,01

Nadojené ovčie mlieko v l

9 292 988

9 452 979

-159 991

98,31

Sliepky

Celková znáška vajec v tis. ks

1 242 487

1 244 103

-1 616

99,87

Priemerná znáška vajec v ks

204,7

204,8

0,1

99,95