Svetové trendy a smery šlachtenia

Plemeno limousine (dalej len ,,LI“) je dnes druhé najpocetnejšie chované mäsové plemeno vo Francúzsku, odkial sa hojne rozšírilo tiež do celého sveta. Plemeno sa vyznacuje dobrou chodivostou, pastevnou schopnostou, pri vysokej konverzii objemových krmív. Kravy vykazujú dobré materské vlastnosti a sú dostatocne mliecne. Prednostou je dobrá plodnost s priaznivým medziobdobím, dlhovekost a predovšetkým lahkost telenia. Pre tieto vlastnosti je hojne využívané i v úžitkovom krížení.

História a stav chovu v SR

V osemdesiatych a devätdesiatych rokoch bolo plemeno LI najviac využívané v inseminácii v rámci úžitkového kríženia s našou populáciou dobytka. Prvý nákup cistokrvných jalovíc sa uskutocnil v roku 1991 z Madarska na PD Poniky. Tiež boli nakúpené prvé embryá, z ktorých sa potom odchovali plemenné býky. Cistokrvný chov v PD Poniky bol po roku 1999 z veterinárnych dôvodov ukoncený. Plemenné býky do prirodzenej plemenitby boli nakupované v Polsku a v Cesku. Chovatel Agroma, s.r.o. Holíc nakúpil v CR 26 ks plemenných jalovíc. Chov riadil Ing. Igor Ištvancin a Miroslav Kucharic. V októbri roku 2002 bol chov uznaný za šlachtitelský. V roku 2002 založil Ing. Milan Jurena na farme COLONUS s.r.o. Keckovce další cistokrvný chov nákupom 14 ks jalovíc z CR. Po roku 2005 sa zakladajú nové cistokrvné chovy, napríklad: Dona s.r.o. , Agrotrend – Vladislav Palurik farma Roztoky, SHR Pavol Andrejko Svidník a další. Do inseminácie sú zaradované preverené býky z Francúzska, co prináša zlepšenie rastovej schopnosti teliat. Plemeno si na Slovensku našlo dostatok svojich záujemcov a je druhým najrozšírenejším plemenom používaným v úžitkovom krížení.

Chovný ciel a štandard plemena

Chovný ciel

Hlavným cielom súcasného šlachtenia LI zostáva snaha o vytvorenie populácie zvierat moderného typu mäsového dobytka. Ten kombinuje v sebe vynikajúcu mäsovú úžitkovost, dobre sa adaptuje na prírodné prostredie, má dobré materské vlastnosti a vysokú pastevnú schopnost.

Vzhladom k zvyšovaniu pocetných stavov bude snaha, obdobným spôsobom ako v zemi pôvodu, dosiahnut tieto ciele:

· upevnenie materských vlastností – produkcia zvierat, ktoré sú využívané v cistokrvnej populácii,

· zvyšovanie rastovej schopnosti a mäsovej úžitkovosti - produkcia zvierat pre úžitkové kríženie,

· bezrohost - v náväznosti na celosvetové trendy šlachtenia geneticky bezrohého dobytka sa i u plemena LI v slovenských podmienkach najmä v poslednom období stále viac sústredí šlachtitelská práca na bezrohost,

· využitie býkov typu „double-muscle“ (t.j. býkov s dvojitým osvalením) pre produkciu jatocných teliat.

Podmienky pre výber zvierat do tejto kategórie zapojených do špecializovaného programu kríženia, zameraného na produkciu jatocných teliat, budú stanovené dodatocne na základe požiadaviek trhu.

Základné parametre chovného ciela

Produkcné ukazovatele

Dobrá reprodukcia a plodnost je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na ich výsledkoch vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat sa podielajú rovnakou mierou obe pohlavia, teda ako plemennice tak plemenníky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet oplodnených plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nie malej miere ovplyvnená i dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsob ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovat aspon 95 teliat na 100 kráv základného stáda pri medziobdobí okolo 365 dní. K zaisteniu dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby i úžitkového kríženia je nevyhnutné využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

Plemennice

· pocet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda - minimálne 95

· hodnotenie obtiažnosti pôrodov vyjadrené percentom lahkých pôrodov podla platnej metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len ,,KÚMD a DK“) - min. 95 %

· vek pri 1. otelení - plemeno LI patrí medzi neskoršie plemená, preto je cielom šlachtenia dosiahnut vek pri prvom otelení do 40 mesiacov

· priemerné medziobdobie – 360 – 400 dní, pri hodnotení tohoto ukazovatela je potrebné zohladnit využitie embryotransféru

Plemenné býky

· býky v inseminácií - podla hodnotenia indexu plodnosti

· býky v prirodzenej plemenitbe - podla poctu telných plemenníc v závislosti na dlžke pripúštacieho obdobia

· hodnotenie priebehu pôrodov – na základe výsledkov KÚMD a DK

Rastová schopnost

Kontrola úžitkovosti mäsových plemien je základným prostriedkom pri šlachtení LI dobytka a zaistuje dôsledné naplnenie selekcného i šlachtitelského programu.

Systém zistovania hmotností je robený na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv “.

a) hodnotenie rastovej schopnosti – hmotnost v 120, 210 a 365 dnoch

b) výkrmová schopnost a jatocné výsledky - pre hodnotenie tohoto ukazovatela je treba využívat výsledky zabití a klasifikácie zvierat pomocou SEUROP systému a ich evidencia v rámci centrálnej evidencie hospodárskych zvierat /dalej len ,,CEHZ“).

Hodnotenie exteriéru

Hodnotenie zovnajšku je vykonávané odborne spôsobilými osobami ZCHMD (dalej len ,,hodnotitelmi“) podla „Metodiky popisu a hodnotenia exteriéru mäsových plemien dobytka a dojciacich kráv“ a je evidované v databáze KÚMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierata je chovatel oboznamovaný prostredníctvom tlacovej zostavy, ktorá obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnost v den váženia, meno hodnotitela a dátum vykonania bonitácie. Hlavným selekcným kritériom pri posudzovaní exteriéru u LI dobytka budú znaky plemena vymedzené plemenným štandardom. Pri vlastnom hodnotení bude zvlášt silný dôraz kladený predovšetkým na parametre telesného rámca, telesnej stavby, úžitkového typu a osvalenia.

Súčastou lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šlachtitelského programu (v tabulkovej casti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre všetky vekové kategórie.

Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):

telatá– v stupni kontroly úžitkovosti (dalej len ,,KÚ“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ vo veku 171 – 250 dní,

telné jalovice,

kravy - po 3. otelení (na žiadost chovatela i v inom období),

plemenné býky - pri základnom výbere,

plemenné býky staršie ako pät rokov – iba na žiadost chovatela.

Štandard plemena

Plemeno Limousin patrí medzi neskoré mäsové plemená, ktoré sa pripúštajú v dvoch a telia v troch rokoch. Je stredného až velkého telesného rámca s harmonickou stavbou tela. Silná a pevná kostra tvorí podklad k výraznému osvaleniu, šírkovým a hlbkovým rozmerom trupu. Plemeno je chované v rohatej forme, ale v poslednom období sa zvyšuje pocet bezrohých jedincov. Zvieratá geneticky bezrohé sú oznacované „P“ a s volnými rohmi „V“.

Zvieratá, ktoré sú produktom špecializovaného programu DM (double-muscle = dvojité osvalenie) sú oznacené za menom „DM“.

Morfologické znaky a stavba - harmonické zvieratá s max. zmäsilostou predovšetkým stehna, bedier a pleca,

Zafarbenie - cervené až plavé pláštové, svetlejšie okolo mulca, ocí a na koncatinách,

Kostra - jemná, so zachovaním hlbky hrudníka a dlžky tela,

Chrbát - rovný, široký, dobre osvalený, bedrová krajina priestorná,

Panva - dobré šírkové a dlžkové rozmery, správny sklon a požadovaná dlžka krížovej kosti,

Stehno - mierne vyhladené, ale velmi široké a zavalité,

Koncatiny - pevné, dobre stavané paznechty, výrazné a uzavreté,

Koža -jemná, elastická, zvýraznujúca mohutný vývin svalstva jednotlivých partií,

Temperament - kludná a vyrovnaná povaha.

Vylucujúce znaky pre zápis do plemennej knihy (dalej len ,,PK“)

· medzipaznechtné výrastky

· odchýlky od sfarbenia srsti a sliznice

· výrazné chyby exteriéru

· nervózna a rabiátna povaha

· genetické chyby

Ciele plemenného štandardu

Kategórie

Hmotnost vo veku (kg)

Hmotnost

Výška

120 dní

210 dní

365 dní

(kg)

v krížoch (cm)

Býčky

165

270

430

x

128

Jalovičky

150

230

340

x

126

Prvôstky (do 40 mesiacov)

x

x

x

550

136

Kravy (po 3 otelení)

x

x

x

630

138

Plemenné býky nad 3 roky

x

x

x

1000

143

Selekčný program

Selekcný program je súbor opatrení, ktorý má za ciel na základe objektívne zistených vlastností zovnajšku, rastových schopností a úžitkových vlastností, vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného ciela. Populácia ako celok sa vyvíja, a tým sa menia priebežne i konkrétne požiadavky selekcného programu.

Matky býkov

Ako matky býkov môžu byt vyberané kravy a jalovice, ktoré svojou typologickou vyrovnanostou a vysokou vlastnou úžitkovostou patria medzi najlepšie u plemena LI a sú využívané predovšetkým na produkciu plemenných býkov, prenosom embryí atd. Chov a výber matiek plemenných býkov bude vykonávaný v chovoch s cistokrvnou plemenitbou zapojených do kontroly úžitkovosti mäsového dobytka stupna „A“. Hlavnými kritériami výberu budú predovšetkým vlastné výsledky v oblasti reprodukcie, vlastnej mäsovej úžitkovosti dané vlastnou rastovou schopnostou a vlastnou plemennou hodnotou pre túto vlastnost a znaky exteriéru. Za matky plemenných býkov budú vyberané iba zdravé kravy, so zodpovedajúcou plodnostou, dobrými materskými vlastnostami a so známym pôvodom. Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukcia, lineárne hodnotenie zovnajšku a plemenné hodnoty, stanoví Rada PK plemena LI a to na základe priemerných výsledkov populácie. Zaradenie plemennice do kategórie matiek býkov nie je trvalého rázu a bude upresnované podla výsledkov zistovaných v kontrole úžitkovosti. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení plemennice medzi matky býkov Rada PK plemena LI.

Základné podmienky pre výber matiek býkov:

· zápis do PK plemena LI v oddiele A,

· dobrý zdravotný stav.

Otcovia býkov

Tieto býky budú používané predovšetkým pre zámerné pripárovanie na matky plemenných býkov, kde hlavnou úlohou bude produkcia mladých zvierat so špickovými vlastnostami v oblasti mäsovej úžitkovosti a exteriéru. Zaradenie býka do kategórie otcov býkov nie je trvalého charakteru a bude sa upresnovat podla výsledkov zistovaných v kontrole úžitkovosti. Pri tomto výbere je zrejmé, že menšia cast produkcie synov bude využitá v cistokrvnej plemenitbe a podstatne väcšia cast v úžitkovom krížení s ostatnými plemenami.

Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, t.j. reprodukciu, lineárne hodnotenie zovnajšku a plemennú hodnotu stanoví Rada plemennej knihy a to na základe priemerných výsledkov populácie. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení plemenníka medzi otcov býkov Rada PK plemena LI.

Základné podmienky pre výber otcov býkov:

· zápis do PK plemena LI v oddiele A,

· dobrý zdravotný stav.

Výber otcov býkov je zadovážený :

· z býkov inseminacných,

· z býkov z prirodzenej plemenitby.

Produkcia a výber býkov do plemenitby

Odchov plemenných býckov

Odchov mladých plemenných býkov prebieha na odchovni plemenných býkov (dalej len ,,OPB“) alebo u chovatela.Kritériá pre výber býckov do odchovu vyhlasuje Rada PK plemena LI na základe výsledkov populácie.

Základné podmienky pre výber býcka do odchovu:

· pochádza od vybraných rodicov z chovov zapojených do KUMD a DK stupna „A“,

· býcek splna kritéria pre výber býckov do odchovu vyhlásené Radou PK plemena LI,

· má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou,

· zdravý býcek zodpovedajúci podmienkam kontroly dedicnosti zdravia (dalej len ,,KDZ“),

· splna štandard plemena.

Odchov a skúšky vlastnej rastovej schopnosti býkov

Odchov v OPB

Cielom odchovu plemenných býckov narodených zo zámerného pripárovania je testovanie ich vlastnej úžitkovosti za štandardných podmienok. Prevádzka a podmienky odchovu sa riadia podla „Metodiky pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je realizované centrálne. Výsledky skúšok vlastnej úžitkovosti sú podkladom pre selekciu. Základné výbery býkov prebiehajú spravidla v OPB.

Odchov u chovatela

Chovatel má možnost odchovat býcka mimo testovacie zariadenie. Pri tomto systéme nie je sledovaný prírastok v období testu, ale len prírastok od narodenia. Takto odchované býcky sú k základnému výberu predvedené na chovnom zvode. Pre prihlásenie býcka na zvod platia základné podmienky, ako pre výber do OPB. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je uskutocnované centrálne. Výbery býkov u chovatela sa riadia pokynmi, ktoré pre každý rok vydáva ZCHMD v spolupráci s Radou PK plemena LI.

Selekcné kritériá pre výber býkov do plemenitby

Odchov v OPB:

· býcek musí splnat požiadavky štandardu plemena,

· selekčné kritériá budú upresnované Radou PK plemena LI.

Odchov u chovatela:

· býcek musí vyhovovat požiadavkám štandardu plemena,

· selekčné kritéria budú upresnované Radou PK plemena LI.

Import býka zo zahranicia:

· pôvod býka musí byt doložený podla platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byt plemenník hodnotený a vybraný komisiou (vid. bod 6.3.),

· býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena,

· selekcné kritériá budú spresnované Radou PK plemena LI.

Spôsob a kritériá pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby

Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podla zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (dalej len ,,minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2) predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne:

· miesto a dátum výberu,

· dátum narodenia,

· údaje o chovatelovi a majitelovi býka,

· zoznam clenov komisie,

· identifikacné údaje býka,

· výsledok lineárneho hodnotenia.

· výsledok výberu:

1. Vybraný - do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“ (línia LIV, VLI*)

Pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálna hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolené 1 x 5 bodov za velkost tela).

- do „Prirodzenej plemenitby“ (línia LIV*)

Vo všetkých ostatných prípadoch, kde nie je splnená podmienka podla bodu 1.

2. Odročený

3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)

* skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registra vnútri línie (do císla 999). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.

· línia a pridelený štátny register (línia sa prideluje podla výsledku, hodnotenia zvierata pri základnom výbere),

· prípadne dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou.

Testovanie a posudzovanie

Testovanie a posudzovanie je robené podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv “ a hodnotenie exteriéru je robené podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu plemenných hodnôt stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovnajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

Plemenné hodnoty

Odhad plemennej hodnoty je vykonávaný pomocou viacznakového animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KUMP je súbežne stanovená plemenná hodnota (dalej len ,,PH“) pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhladom k tomu, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené ako krížence s mäsovými plemenami, tak i mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad plemennej hodnoty je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemená so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu PH sa môže menit a doplnat s ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

Hodnotené vlastnosti:

· priebeh pôrodu,

· hmotnost pri narodení,

· hmotnost vo veku 120 dní,

· hmotnost vo veku 210 dní,

· hmotnost vo veku 365 dní,

· u býkov na OPB prírastok v teste,

· lineárne hodnotenie zovnajšku.

Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvnujú nameranú úžitkovost.

Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (dalej len ,,RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial neupravuje publikovanie PH samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti rada PK.

RPH, ktoré sú publikované

Rastová schopnost

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v priamom efekte

· RPH pre rast v priamom efekte

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v maternálnom efekte

· RPH pre rast v maternálnom efekte

· RPH pre prírastok v teste na OPB

Lineárne hodnotenie

· TR RPH pre telesný rámec

· KT RPH pre kapacitu tela

· OS RPH pre osvalenie

· UT RPH pre úžitkový typ

Spôsob vyhodnocovania výsledkov

Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena LI v spolupráci so ZCHMD. Výsledky z KUMD a DK vykonáva poverená organizácia.

Všeobecné ustanovenia

Neoddelitelnou súcastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“, „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“ a „Štatút plemennej knihy LI“. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutia vydáva Rada PK plemena LI.

Stiahni TU

Počítadlo návštev

Dnes 17

Včera 41

Týždenne 196

Mesačne 1073

Spolu 403243