Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka
 • Šľachtiteľský program
 • Chov plemena galloway vo svete
  Od roku 1881, kedy bola založená prvá plemenná kniha (dalej len „PK“) tohto plemena na území Velkej Británie, zacala skutocná chovatelská práca a i jeho rozšírenie do celého sveta. Prvá vlna exportu bola poplatná v tej dobe, kedy sa celá rada ludí stahovala do nového sveta, teda USA a Kanady a brala so sebou i svoj majetok. Dalšie rozšírenie nasledovalo do britských kolónií Austrálie, Juhoafrickej republiky, Nového Zélandu apod. Na našom kontinente nastalo rozšírenie plemena a vznik PK až prakticky po skoncení 1. svetovej vojny a najmä v 50. – 60. rokoch 20. storocia. Najväcšie rozšírenie v Európe je v súcasnej dobe v Nemecku.

  História a stav chovu plemena galloway v SR
  Na Slovensku sa toto plemeno chová od roku 2006. Na farmu do Smoleníc doviezol prvé jalovice z CR a plemenného býka z Rakúska MVDr. Rastislav Matiašovic. V roku 2008 bol realizovaný další dovoz plemenníc. Zvieratá sú charakteristické svojou nenárocnostou a kludným temperamentom , chovajú sa celorocne vo volnom priestranstve.

  Chovný ciel a štandard plemena
  Chovný ciel
  Toto plemeno je chované pre produkciu kvalitného hovädzieho mäsa, ale i na údržbu krajiny v oblastiach, kde sa už iné intenzívnejšie plemená nechovajú, preto by mala selekcia byt zameraná i na tieto druhotné úžitkové vlastnosti:

  · nenárocnost – jedinec musí maximálne využívat celorocne iba prírodné zdroje krmiva (bez prikrmovania jadrovými krmivami)
  · odolnosť
  · dlhovekost – pre produkciu plemenných zvierat by mali byt uprednostnované plemennice, ktoré pochádzajú z rodín s vysokou dlhovekostou a odolnostou
  · mierumilovnost – plemennice nervózne, poprípade i rabiátnejšej povahy, spolu s ich potomstvom by nemali byt využívané v dalšej reprodukcii
  · silná súdržnost stáda – v chove by mali pôsobit iba zvieratá so silne vyvinutým stádovým pudom
  · výrazné prírodné inštinkty

  Základné parametre chovného ciela
  Produkcné ukazovatele
  Dobrá reprodukcia a plodnost je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na ich výsledkoch, vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat, sa podielajú rovnakou mierou obidve pohlavia,plemennice i plemenníky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet telných plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená i dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsob ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovat aspon 95 teliat na 100 kráv základného stáda pri medziobdobí okolo 365 dní. K zaisteniu dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby i úžitkového kríženia je potrebné využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

  Plemennice
  · pocet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda – minimálne 95
  · hodnotenie tažkostí pri pôrode vyjadrené percentom lahkých pôrodov podla platnej metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len ,,KUMD a DK“) – min. 95 %
  · vek plemennice pri 1. otelení je 28 – 36 mesiacov ( prvé pripustenie jalovíc sa odporúca po dosiahnutí 20 mesiacov vo veku pri minimálnej hmotnosťi 360 kg )
  · priemerné medziobdobie je 360 – 400 dní, pri hodnotení tohto ukazovatela je treba zohladnit využitie embryotransfére
  · dobré materské vlastnosti

  Plemenné býky
  · dosiahnutá telnost pri skoncenom pripárovacom období
  · hodnotenie priebehu pôrodov a ich tažkost

  Rastová schopnost
  Kontrola úžitkovosti mäsových plemien je základným prostriedkom pri šlachtení plemena galloway (dalej len ,,GL“) a zaistuje dôsledné naplnenie selekcného i šlachtitelského programu.

  Systém zistovania hmotnosťi je prevádzaný na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ v rámci KUMD a DK.

  a) hodnotenie rastovej schopnosti – hmotnosť v 120, 210 a 365 dnoch
  b) mäsová úžitkovost

  Posudzovanie mäsovej úžitkovosti bude na základe dosiahnutých prírastkov v období jeho intenzívneho rozvoja v porovnaní s vrstovníkmi populácie, ale aj finálna hmotnosť pri zabití .

  Hodnotenie exteriéru
  Hodnotenie exteriéru je vykonávané odborne spôsobilý osobami ZCHMD (dalej len ,,hodnotitelmi“) podla „Metodiky popisu a hodnotenia zovnajšku mäsových plemien dobytka a dojciacich kráv“ a je evidované v databáze KUMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierata je chovatel zoznamovaný prostredníctvom tlacovej zostavy, ktorá obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnosť v den váženia, meno hodnotitela a dátum vykonania bonitácie. Klást dôraz by sa mal hlavne na úžitkový typ, osvalenie, telesnú stavbu a hlavne koncatiny, ktoré sú u plemena galloway jednou z rozhodujúcich kategórií. Neoddelitelnou súcastou popisu exteriéru zvierata bude i vyjadrenie jeho chýb, ktoré sú popísané v plemennom štandarde. Hodnotenie zvierat bude vykonávané v chovoch, pri výberoch plemenných býckov, prípadne pri hodnotení na výstavách.

  Súčastou lineárneho hodnotenia zovnajšku je v prílohe šlachtitelského programu (v tabulkovej casti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosťi pre všetky vekové kategórie.

  Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):
  Telatá– v stupni kontroly úžitkovosti (dalej len ,,KU“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ vo veku 171 – 250 dní
  Telné jalovice
  Kravy – po 3. otelení (na žiadost chovatela aj v inom období)
  Plemenné býky – pri základnom výbere
  Plemenné býky staršie ako pät rokov – len na žiadost chovatela

  Štandard plemena
  Srsthustá, pružná podsada, dlhé zvlnené pesíky

  Zafarbenie

  Anglicky

  Skratka

  Čierne

  Black

  B

  Červené

  Red

  R

  Žltohnedá až striebrohnedá

  Dun

  D

  Biele s čiernou pigmentáciou

  White (Park) Black

  W(P)B

  Biele s červenou pigmentáciou

  White (Park) Red

  W(P)R

  Sedlové čierne – s bielym sedlom

  Belted Black

  BB

  Sedlové žltohnedé až striebrohnedé – s bielym sedlom

  Belted Dun

  BD

  Sedlové červené – s bielym sedlom

  Belted Red

  BR

  Lahko strakaté – biele až šedé na ciernom základe

  Rigget

  RI

  Zafarbenie zvierat musí zodpovedať popisu farebných rázov.

  • Hlava krátka a široká
  • bezrohá, bez akýchkolvek náznakov rohov, volných rohov alebo dalších rudimentov
  • uši stredne dlhé, dobre osrstené, lahko smerujúce dopredu, správne postavené = „za desat minút 2 hodiny“
  • oči tmavé, velké a výrazné
  • široký mulec
  • telo malého až stredného rámca
  • trup hlboký, kompaktný, symetrický
  • hlboký hrudník, u kráv s vyvinutým lalokom
  • správne zauhlená a dobre osvalená lopatka
  • dobre zauhlené rebrá
  • chrbát dlhý, rovný, pevný
  • pevná bedrová partia
  • nevýrazné bedrové klby
  • dobre osvalené
  • hlboké a plné slabiny
  • kostra jemná
  • chvost správne nasadený, u kráv je prípustný lahko zvýšený koren chvosta
  • Končatiny správne zauhlené, suché a pevné, široké a pevné paznechty

  Minimálne telesné rozmery

  Výška v krížoch (cm)

  Hmotnost ( kg )

  Krava po 1.otelení

  120

  450

  Krava po 3.otelení

  123

  500

  Dospelý plemenný býk ( 4 roky )

  125

  640

  Ukazovatele mladých zvierat

  Hmotnosť v:

  120 dnoch

  210 dnoch

  365 dnoch

  výška v krížoch

  kg

  v 365 dňoch

  Jalovičky

  100

  160

  240

  110

  Býcky

  110

  175

  285

  114

  Vylučujúce znaky pre zápis do PK
  · velmi tažká hlava
  · netypické postavení uší
  · náznaky rohov, volných rohov alebo dalších rudimentov
  · silne vyjadrený kaprí chrbát
  · odchýlky zafarbenia
  · genetické chyby

  Selekcný program
  Selekcný program je súbor opatrení, ktorý má za ciel na základe objektívne zistených vlastností zovnajšku, rastových schopností a úžitkových vlastností vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného ciela. Pretože sa populácia ako celok vyvíja, menia sa priebežne aj konkrétne požiadavky selekcného programu.

  Matky býkov
  Za matky plemenných býkov budú vyberané len kravy zdravé, s odpovedajúcou plodnostou, dobrými materskými vlastnostami a so známym pôvodom zapísané v oddiele „A“ PK. Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukcia, lineárne hodnotenie exteriéru a plemenné hodnoty (dalej len ,,PH“), stanoví Rada PK plemena GL a to na základe priemerných výsledkov populácie. Zaradenie plemennice do kategórie matiek býkov nie je trvalého rázu a bude upresnované podla výsledkov zistovaných v kontrole úžitkovosti. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení plemennice medzi matky býkov Rada PK plemena GL.

  Všeobecné podmienky pre výber matiek býkov
  · zápis do PK plemena GL v oddiele A
  · dobrý zdravotný stav

  Otcovia býkov
  Pre zaradenie plemenného býka do tejto kategórie budú volené prísnejšie hladiska než u býkov smerujúcich do úžitkového kríženia. Býky takto vybrané by mali byt nasadzované do stád so zámerom cieleného pripárovania a produkcie nových záujmových línií plemenných býckov.

  Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukciu, lineárne hodnotenie exteriéru a PH, stanoví Rada PK plemena GL a to na základe priemerných výsledkov populácie, dalej rozhoduje o zaradení jedinca medzi otcov býkov v sporných prípadoch.

  Produkcia a výber býkov do plemenitby
  Vzhladom k systému chovu tohto plemena sa odchov potenciálnych plemenných býckov bude prevádzat zásadne formou odchovu u majitela, pri splnení požiadaviek v rámci KUMD a DK pre toto plemeno.

  Obecné podmienky pre výber býcka do odchovu
  · Pochádza od vybraných rodicov z chovov zapojených do KUMD a DK stupna „A“
  · Býcek splna kritériá pre výber býckov do odchovu, vyhlásené Radou PK plemena GL
  · Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou
  · Zdravý býcek odpovedajúci podmienkam kontroly dedicnosti zdravia
  · Splna štandard plemena

  Plné zaradenie býkov do plemenitby je vhodné po dosiahnutí 18 mesiacov veku.

  Import býka zo zahranicia
  Pôvod býka musí byt doložený podla platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byt plemenník hodnotený a vybraný komisiou (vid. bod 6.3.).
  · býček musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena
  · selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena GL

  Spôsob a kritéria pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby
  Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podla zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (dalej len ,,minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2) predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne:
  · miesto a dátum výberu
  · dátum narodenia
  · údaje o chovatelovi a majitelovi býka
  · zoznam clenov komisie
  · identifikacné údaje býka
  · výsledok lineárneho hodnotenia
  · výsledok výberu:
  1. Vybraný
  – do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“ ( línia GLV, VGL*)
  2. Pri hodnotení exteriéru pocas základného výberu je požadovaná minimálna hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolené 1 x 5 bodov za velkosť tela).
  – do „Prirodzenej plemenitby“( línia GLV*)
  Vo všetkých ostatných prípadoch, kedy nie je splnená podmienka podla bodu 1.

  3. Odročený
  4. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)
  * skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registra vo vnútri línie (do císla 990). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.
  · línia a pridelený štátny register (línia sa prideluje podla výsledku hodnotenia zvierata pri základnom výbere)
  · prípadne dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

  Testovanie a posudzovanie
  Testovanie a posudzovanie je vykonávané podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a hodnotení exteriéru je vykonávané podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu plemenných hodnôt stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovnajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

  Plemenné hodnoty
  Odhad PH je vykonávaný pomocou viacznakového animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KUMD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhladom na to, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené krížence s mäsovými plemenami, tak aj mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad PH je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemená so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu PH sa môže menit a doplnat s ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

  Hodnotené vlastnosti:
  · priebeh pôrodu
  · hmotnosť pri narodení
  · hmotnosť vo veku 120 dní
  · hmotnosť vo veku 210 dní
  · hmotnosť vo veku 365 dní
  · lineárne hodnotenie exteriéru

  Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvnujú nameranú úžitkovost.

  Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (dalej len ,,RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial neupravuje publikovanie PH samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti Rada PK.

  Relatívne plemenné hodnoty, ktoré sú publikované
  Rastová schopnost

  • RPH pre priebeh pôrodu a hmotnosť pri narodení v priamom efekte
  • RPH pre rast v priamom efekte
  • RPH pre priebeh pôrodu a hmotnosť pri narodení v maternálnom efekte
  • RPH pre rast v maternálnom efekte

  Lineárne hodnotenie

  • TR RPH pre telesný rámec
  • KT RPH pre kapacitu tela
  • OS RPH pre osvalenie
  • UT RPH pre úžitkový typ

  Spôsob vyhodnocovania výsledkov
  Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena GL v spolupráci so ZCHMD. Výsledky z KUMD a DK vykonáva poverená organizácia.

  Všeobecné ustanovenia
  Neoddelitelnou súcastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“ , „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ , „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“ a „ Štatút plemennej knihy GL“. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutia vydáva Rada PK plemena GL.

 • Štatút PK
 • 1. Základné  východiska plemennej knihy

  1.1. Právnym základom štatútu  plemennej knihy (ďalej len ,,Štatút PK“) je zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o šľachtení a plemenitbe“),Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a osvedčení o odbornej spôsobilosti (ďalej len ,,Vyhláška č. 372/2007“) a Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat ( ďalej len ,,vyhláška 18/2001“) a stanov Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku  (ďalej len ,, ZCHMD“).

  1.2. Štatút PK bol vypracovaný v súlade s príslušnými záväznými smernicami a rozhodnutiami Rady Európskeho spoločenstva. Rešpektuje závery a odporúčania medzinárodných združení a federácií chovateľov mäsových plemien dobytka. Zakladá v tomto smere systém plemennej knihy (ďalej len ,,PK“) rovnocenný systémom platným v členských štátoch Európskej únie a vytvára tak predpoklady pre porovnateľnosť, všeobecné uznávanie výsledkov a produktov domáceho šľachtenia a je základným predpokladom pre medzinárodnú výmenu genofondu.

  1.3. Štatút PK rešpektuje šľachtiteľský program plemena Galloway  v SR (pre označenie zvierat tohto plemena evidovaných v SR sa používa skratka GL).

  1.4. MP SR podľa § 6, odsek 3, zákona o šľachtení a plemenitbe priznalo ZCHMD postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3, odsek 1, písmeno h je ZCHMD oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia MP SR č. 984/1998-250.

  2. Účel plemennej knihy a jej plnenie

  2.1. Účelom PK je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie plemena GL v žiaducom smere, sústavné zvyšovanie jej výkonnosti, hospodárnosti a súčasne i konkurenčnej schopnosti plemena.

  2.2. Pre naplňovanie tohto účelu chovatelia plemena GL zriaďujú PK, ktorá:
  – stanoví chovný cieľ a štandard plemena, programy a metódy šľachtenia, rozsah a metódy testovania a overovania jednotlivých vlastností a znakov na časovo určené obdobie, spravidla na dobu 10 rokov,
  – usmerňuje, poprípade zaisťuje ich realizáciu, hodnotí priebeh šľachtenia a vývoj plemena,
  – registruje chovy, plemenné zvieratá a ich potomstvo v PK,
  – registruje a osvedčuje pôvod jedinca vrátane jeho plemenných hodnôt,
  – stanoví parametre pre výber plemenných zvierat určených na reprodukciu populácie a zaisťuje ich výber,
  – zverejňuje informácie o stave PK a hodnotách vybraných kategórií zvierat,
  – výsledky jednotlivých chovov a údaje o jednotlivých zvieratách zverejňuje len so súhlasom majiteľa (okrem údajov zverejňovaných v katalógoch pri výstavách a výberoch plemenných býkov),
  – spolupracuje so zahraničnými chovateľskými organizáciami plemena GL.

  3. Vedenie plemennej knihy

  3.1. ZCHMD  zaisťuje činnosť spojenú s vedením PK.

  3.2. PK mäsových plemien dobytka je vedená formou počítačovej databázy. Je priebežne aktualizovaná preberaním údajov z prvotnej evidencie vedenej v chovoch zapísaných do RCH (register chovov) Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, údajov z kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv a údajov odhadu plemenných hodnôt, ak sú k dispozícii. Organizáciou poverenou vedením centrálneho registra plemenárskych údajov hospodárskych zvierat a výkonom kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len KUMD a DK“) sú podla platného zákona o šlachtení a plemenitbe, Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik ( dalej len ,,PS SR“).

  3.3. Správa, údržba a úprava softvéru PK je zaistená v súčinnosti s vedením databázy ZCHMD. Zmeny softvéru je možno vykonať len so súhlasom ZCHMD.

  4. Základné členenie plemennej knihy

  4.1. PK sa člení:

  4.1.1. Vnútorne na:
  – hlavný oddiel A,
  – oddiel B – len pre plemenné býky ( podľa podmienok uvedených v bode 5.2.1.3.).

  4.1.2. Funkčne na:
  – register chovov (ďalej len ,,RCH“), pre evidenciu zapísaných a evidovaných chovov, riadnych a pridružených členov PK,
  – vlastnú PK pre zápis jednotlivých býkov a kráv,
  – plemenný register (ďalej len ,,PR“) pre registráciu potomstva zvierat zapísaných v PK,

  Za zviera zapísané v PK sa považuje zviera zapísané v hlavnom oddiele PK, na zvieratá zapísané v ostatných oddieloch sa prihliada ako na zvieratá registrované.

  4.2. Jednotlivé zvieratá sú v dobe zápisu do PK začleňované podľa svojho genotypu a ďalších hľadísk do jedného z oddielov, označovaných písmenami A, B, C. Začlenenie prebieha na základe kritérií uvedených v článku 5.2. Štatút PK. Oddiel A je označovaný ako hlavný oddiel PK. Oddiel B a C  ako prípravné oddiely PK.

  4.3. V RCH sú evidované chovy, ktoré sa prihlásia za členov v PK, za podmienok uvedených v bode 5.1. Štatútu PK.

  4.4. Do oddielu A sa zapisujú býky a kravy spoločne. Zapisujú sa do neho jednotlivé zvieratá z chovov evidovaných v RCH na základe prihlášky ich majiteľa, prípadne z jeho poverenia (ďalej len  ,,plná moc majiteľa“). Podmienky pre zápis jednotlivých zvierat do príslušných oddielov PK sú uvedené v bode 5. 2. Štatútu PK.

  4.5. V PR je registrované potomstvo kráv z chovov evidovaných v PK. Podmienky pre registráciu sú uvedené v bode 5.3. Štatútu PK. Členenie do oddielov PK je vykonávané podľa 5.2.

  4.6. Zvláštnu funkčnú, prípadne kvalitatívnu skupinu PK tvoria elitné zvieratá (napr. otcovia a matky býkov, dlho produkčné kravy, zvieratá s mimoriadnou hodnotou). Sú vyberané podľa kritérií stanovených a aktualizovaných v záznamoch PK. Netvoria však samostatný oddiel PK.

  5. Členenie plemennej knihy

  5.1. Register chovov v PK

  Za chov zapísaný v PK sa považuje súbor kráv plemena GL jedného majiteľa, ustajnených v jednej maštali, alebo súbor maštalí jednej farmy, ktorý má aspoň jednu plemennicu zapísanú do PK v hlavnom oddiele A.

  5.1.1. Všeobecné podmienky pre evidenciu chovov v registri PK

  Podmienkou pre evidenciu v registri chovov je hlavne:
  a) riadne vedenie a uchovávanie predpísaných dokladov podľa zákona SR 194/2008 Z. z. a vyhlášky č. 18/2001 Z. z.,
  b) riadne a včasné označovanie zvierat trvalými ušnými značkami podľa ustanovenia bodu 8 tohto štatútu,
  c) overovanie pôvodu zvierat podľa ustanovenia bodu 9 tohto štatútu,
  d) umožniť pôsobenie a inšpekcie v chove PK a predkladať nimi požadované doklady.

  5.2. Podmienky pre zápis a spôsob zápisu do plemennej knihy

  5.2.1. Býky

  5.2.1.1. Do PK sa zapisujú býky jednotlivo, na základe prihlášky majiteľa a dokladov uvedených pod bodom č. 5.2.1.2. Býky, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky, nemôžu byť do PK zapísané. Zápis do PK má trvalú platnosť. Pri zápise sa býky začleňujú podľa  podmienok uvedených v bode 5.2.1.3. do zodpovedajúceho oddielu PK. Začlenenie je možné meniť len na základe preukázateľných skutočností, uvedených v tomto bode. Podmienky pre zápis býkov a ich začlenenie do oddielov PK stanoví Rada PK plemena GL.

  5.2.1.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK

  Pre zápis býkov do PK je nutné doložiť:
  – potvrdenie o pôvode (ďalej len ,,POP“) vystavené zahraničnou organizáciou PK, pokiaľ nie je mladý býk zapísaný v PR, s minimálne dvoma generáciami predkov,
  – výpis z PR,
  – pri dovezených býkoch starších ako 5 rokov (resp. dovezenej spermy týchto býkov) výsledky vlastnej plemennej hodnoty (ďalej len ,,PH“) pokiaľ sú známe,
  – overenie pôvodu podľa bodu 9,
  – pridelené označenie a číslo štátneho registra býkov, ktorý pridelila poverená plemenárska organizácia.

  5.2.1.3. Podmienky pre zápis do oddielov PK

  Pre zápis do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:

  Oddiel A: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí.
  Oddiel B: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí. Do tohto oddielu sú preradené býky z oddielu A v prípade, že potomstvo týchto býkov vykazuje genetické chyby podľa kontroly dedičnosti zdravia, alebo potomstvo vykazuje exteriérové chyby v rozpore so štandardom.

  5.2.2. Kravy

  5.2.2.1. Zápis do PK

  Kravy sa zapisujú jednotlivo, za podmienok uvedených v bode 5.2.2.2. a na základe prihlášky chovu a jednotlivých zvierat do PK a záznamu do registra chovov. Vylúčenie nevhodných kráv pre vstup do PK bude označené v evidencii KUMD a DK. Pri zápise sa kravy začleňujú podľa  podmienok uvedených v bode 5.2.2.3. do zodpovedajúceho oddielu PK. Začlenenie je možné meniť len na základe preukázateľných skutočností, uvedených v tomto bode. V neurčitých prípadoch rozhoduje o zaradení do skupiny Klub chovateľov GL.  Zápis do PK má trvalú platnosť.

  5.2.2.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK

  Do PK sa zapisujú kravy z chovov zapísaných alebo evidovaných v RCH, pochádzajúce z vlastného chovu, alebo získané z iného evidovaného chovu. Ďalej sa zapisujú importované plemennice mäsového plemena zapísané v PK v krajine svojho pôvodu, s overeným POP.

  5.2.2.3. Podmienky pre zápis do oddielu PK

  Pre zápis kráv do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:

  Hlavný oddiel PK

  oddiel A:
  – plemenná príslušnosť Ml (bod 7 Štatútu PK),
  – rodičia a prarodičia zapísaní v plemennej knihe v SR alebo v zahraničí, zaradenie zodpovedá oddielom PK v SR. Pokiaľ je matka zapísaná v oddiele B, musia byť dve generácie jej predkov zapísané v tomto oddiele. Potomstvo týchto zvierat musí zodpovedať štandardu plemena.

  5.2.2.4. Rada PK plemena GL môže odmietnuť zápis do PK samčieho i samičieho potomstva, ktoré nezodpovedá štandardu, prípadne preukazne zhoršuje úroveň svojho potomstva, ktoré nie je v súlade s programom a cieľom šľachtenia plemena.

  5.3. Potomstvo

  5.3.1. Uvedené v PR

  V  PR sa eviduje potomstvo kráv a býkov zapísaných v PK v tomto rozsahu:

  Samičie potomstvo:
  a) až do doby zápisu do PK kráv,
  b) alebo najmenej do 5 rokov veku, pokiaľ nebolo zaradené do KUMD a DK.

  Samčie potomstvo:
  a) určené majiteľom na ďalší chov až do doby výberu na plemenitbu,
  b) alebo najmenej do 2 rokov veku, pokiaľ nebolo predvedené k základnému výberu.

  Zvieratá sa zaraďujú len do hlavného oddielu PK.

  5.3.2. Všeobecné podmienky pre registráciu v PR

  V PR sú registrované zvieratá, ktoré:
  – pochádzajú z chovov zapísaných alebo evidovaných v RCH,
  – sú riadne označené podľa platných predpisov,
  – majú overený pôvod podľa ustanovenia bodu 9.1. štatútu PK.

  5.4. Zvieratá zapísané podľa doterajšieho systému PK sa považujú za zapísané podľa tohto štatútu, ale budú začlenené do príslušných oddielov PK v zmysle tohto štatútu.

  5.5. Údaje z KUMD a DK, reprodukcia a ďalšia evidencia uložená v databáze, alebo vedená v chovoch, sa považujú za údaje PK podľa tohto štatútu.

  5.6. Zápis a začlenenie majú trvalú platnosť, okrem bodu 5.2.1.3.

  6. Členstvo v plemennej knihe

  Členmi plemennej knihy plemena Galloway sú chovatelia, ktorí majú aspoň jednu plemennicu zapísanú do oddielu A.

  7. Definícia plemena a označenie kódom

  7.1. Za čistokrvné zviera sa považuje:
  a) plemenný býk, ktorý splnil podmienky pre zápis do A oddielu PK,
  b) plemennice, spĺňajúce podmienky pre zápis do A oddielu PK.

  7.2. Pri zápise a registrácii zvierat v plemennej knihe sa rozlišuje následná plemenná príslušnosť:

  M1 genetický podiel mäsového plemena Galloway je 100,0 %

  7.3. Kódové označenie uvedené v bode 7.2. sa používa vo všetkej plemenárskej dokumentácii.

  7.4. Potomstvo týchto zvierat sa zaraďuje do PK podľa ustanovenia bodu 5.2. až 5.3. Štatútu PK.

  7.5. Importované zvieratá s doloženým pôvodom a zapísané, či registrované v PK v krajine pôvodu sú na požiadanie majiteľa zapísané do príslušného oddielu PK. V tejto súvislosti môže Rada PK zo závažných dôvodov odmietnuť zápis či registráciu do PK. Za závažný dôvod sa považuje hlavne:
  – zdravotný stav zvierat (po spresnení ŠVPS SR),
  – alebo preukázaná nízka genetická úroveň zvierat vedúca k zhoršeniu výsledkov v populácii, ktorá nie je v súlade so šľachtiteľským programom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou štatútu PK.

  8. Označovanie dobytka v PK

  8.1. Všetok dobytok mäsových plemien v SR je označovaný podľa a Vyhlášky MP SR č. 372/2007 Z. z.

  8.2. Zápis zvieraťa do PK sa označuje v databanke a vo všetkých záznamoch PK 15-miestnym numerickým znakom, kde:
  prvé 3 čísla  – označujú číslo chovu v PK,
  ďalších 12 čísel – vlastným číslom zvieraťa z ušnej značky.
  Toto číslo je označované ako číslo plemennej knihy .

  8.3. Zvieratá zapísané v zahraničných plemenných knihách sú v PK evidované pod číslom PK z krajiny pôvodu.

  8.4. Pomenovanie plemenných býkov vyjadruje vzťah k ročníku narodenia. Mená zvierat narodených v roku 1992 a skôr, pri novom pomenovaní, začínajú začiatočným písmenom A  alebo B. Ročník narodenia 1993 začína písmenom C, ročník 1994 písmenom D a ďalej pokračujú v jednotlivých ročníkoch podľa poradia písmen v abecede (E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U,V, Z). Po vyčerpaní tejto rady pokračuje označovanie ďalšieho ročníku od písmena A. Zvieratá evidované v zahraničných plemenných knihách sú evidované podľa mien, pod ktorými sú evidované v týchto knihách. U plemenníc nie je pomenovanie vyžadované.

  8.5. Chovom registrovaným v RCH je pridelené ,,Evidenčné číslo chovu RCH“, Evidenčné čísla v RCH slúžia pre vnútorné vedenie PK.

  9. Stanovenie a overovanie pôvodu dobytka v PK a údajov o jeho hodnote

  9.1. Východiskom pre stanovenie pôvodu dobytka je ,,Sprievodný doklad zvieraťa – pas“ a ,,Register chovu“ vyhotovený z Centrálnej evidencie v súlade s Vyhláškou MP SR č. 372/2007 Z. z.

  9.2. Hodnotenie údajov o teľnosti plemennice po býkovi uvedenom v preukaze plemennice a pôvod teľaťa sa povinne overujú testom paternity a maternity.

  9.3. Pôvod zvierat overuje akreditované laboratórium v súlade s zaužívaným postupom ( test DNA alebo krvný typ):
  – pri všetkých býkoch zaradených do plemenitby,
  – pri všetkých plemenniciach používaných ako darkyne embryí,
  – pri všetkých plemenniciach, od ktorých sa produkujú plemenné býky,
  – náhodne vybranému potomstvu testovaných býkov,
  – pri plemenniciach a potomstve narodeného po prenose embryí na žiadosť majiteľa alebo kontrolného orgánu PK,
  – pri teľatách na žiadosť majiteľa býka alebo spermy
  – u všetkých plemenníc pri žiadosti o zapísanie do hlavného oddielu PK.

  9.4. Na účely zápisu zvierat resp. ich potomstva do PK sa vyžaduje:
  – u býkov pri základnom výbere – u importovaných býkov – POP s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA,
  – u býkov pri základnom výbere – u býkov z domácej produkcie – výpis z PK s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA,
  – u plemenníc – POP s dvomi známymi generáciami predkov,
  – u samičích pohlavných buniek a embryách – POP darkyne s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA.

  9.5. Pre stanovenie pôvodu importovaných zvierat, spermy, samičích buniek a embryí sa na účely zápisu zvierat, prípadne ich potomstva do PK vyžaduje:
  – u býka – POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA a výsledky kontroly dedičnosti (ďalej len ,,KD“) z krajiny pôvodu – pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,
  – u spermy – kópiu POP s dvomi generáciami predkov,  overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA a výsledky KD býka z krajiny pôvodu – pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,
  – u plemenníc – POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA,
  –  u teľných plemenníc – POP s dvoma generáciami predkov s overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópiu POP použitého býka s overeným pôvodom v akreditovanom laboratóriom podľa DNA, a krvného typu alebo DNA genotyp pripusteného býka,
  –  u samičích pohlavných buniek a embryách – POP darkyne s dvomi generáciami predkov s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópia POP otca overením pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA.

  POP musí byť potvrdené príslušnou PK krajiny pôvodu.

  9.6. Údaje o rodokmeňovej, úžitkovej a plemennej hodnote zvierat a údaje o reprodukcii sa získavajú zo záznamu z kontroly úžitkovosti, dedičnosti a reprodukcie, uložených v databanke ZCHMD. Spôsob spracovania a overovania týchto údajov je spracovaný v programovom riešení týchto systémov.

  10. Potvrdenie o pôvode plemenného dobytka

  10.1. Za plemenný dobytok sa považujú býky a kravy zapísané v oddiele A PK, ich potomstvo zapísané v plemennom registri PK a pre tento účel i samičie pohlavné bunky a embryá od plemenníc zapísaných v PK. Oficiálnym dokladom o identite, pôvode a hodnote plemenného dobytka je  POP.

  10.2. POP obsahuje minimálne tieto údaje:
  • názov: Potvrdenie o pôvode,
  • názov vydávajúcej chovateľskej organizácie,
  • názov plemennej knihy,
  • plemeno,
  • pohlavie,
  • číslo zápisu v PK,
  • dátum vydania POP,
  • systém identifikácie,
  • identifikačné číslo,
  • dátum narodenia,
  • meno a adresa chovateľa,
  • meno a adresa majiteľa,
  • pôvod zvieraťa:
  Otec | Otec otca | Matka otca
  Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č.
  Matka | Otec matky | Matka matky
  Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č.

  • dostupné výsledky kontroly úžitkovosti,
  • aktualizované výsledky stanovenia genetickej hodnoty zvieraťa vrátane dedičných zvláštností a chýb zvieraťa a jeho rodičov a prarodičov (keď nie sú výsledky stanovenia genetickej hodnoty dostupné na internete),
  • u teľných samíc dátum inseminácie alebo plemenitby a identifikácia býka darcu,
  • meno a postavenie podpísanej osoby, dátum a miesto vydania potvrdenia a podpis jednotlivca povereného vydávajúcou chovateľskou organizáciou.

  ZCHMD stanoví požiadavky a vzory POP diferencovane pre jednotlivé kategórie dobytka.

  10.3. POP na plemenné býky vystavuje PK po základnom výbere býka. Na POP sú uvedené základné údaje o výsledku základného výberu a údaje o vlastnej úžitkovosti, prípadne plemenné hodnoty. Originál POP sa vydáva na žiadosť predávajúceho. Pre účely predaja semena, dokladu o pripustení a pod. vystavuje PK overenú kópiu POP.

  10.4. POP na plemenné kravy a jalovice, samičie pohlavné bunky a embryá sa vystavuje pri každom predaji. Pre účely tuzemského predaja vystavuje POP na žiadosť predávajúceho PK do 30 dní po predaji. Pre účely vývozu plemenných zvierat sa vystavuje POP na žiadosť predávajúceho alebo ním poverenej organizácie.

  10.5. PK vedie prehľad o vydaných POP. Zmeny, opravy a doplnky v POP môže uskutočniť len vystavujúca organizácia, ktorá uchováva druhopisy POP a môže v odôvodnených prípadoch vystaviť i duplikát POP.

  10.6. Na kravy a jalovice registrované v príslušnom prípravnom oddiele PK vystavuje PK „Výpis z plemennej knihy“ (ďalej len ,,výpis“), ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP.

  10.7. Pre ostatné účely (výber zvierat, ponuky k predaju, hodnotenie chovov a pod.) vystavuje PK výpis, ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP. Výpis sa vystavuje na žiadosť majiteľa, prípadne ním poverenej organizácie a pre potreby ZCHMD.  Vzor výpisu stanoví PK.

  11. Rada plemennej knihy

  11.1. Pre riadenie PK sa zriaďuje v súlade so stanovami ZCHMD Rada PK plemena  GL.

  11.2. Úlohou Rady PK je zvlášť:
  – organizačné a technické riadenie PK,
  – stanovenie metodických postupov vedenia PK,
  – koordinácia kritérií pre zápis do oddielov PK a výberu zvierat,
  – stanovenie metodických podkladov pre programové riešenie a jeho konzultácie,
  – kontrola plnenia podmienok pre zápis do PK a vedenie PK,
  – príprava šľachtiteľského programu, hodnotenie jeho plnenia a stanovenie chovného cieľa,
  – prejednávanie a povoľovanie výnimiek z jednotlivých ustanovení Štatútu PK,
  – navrhovanie finančného poriadku a rozpočtu PK.

  12. Medzinárodná spolupráca

  12.1. ZCHMD je nositeľom PK a Klub chovateľov plemena  GL je garantom PK mäsových plemien dobytka voči zahraničiu. Zastupuje chovateľov vo všetkých medzinárodných organizáciách chovateľov.

  12.2. ZCHMD v tomto smere zabezpečuje priame kontakty s jednotlivými zahraničnými chovateľskými organizáciami. Pri riešení metodických, organizačných a technických postupov PK, vrátane vymedzení a uznávaní podkladov pre medzinárodný obchod s plemennými zvieratami.

  12.3. Rada PK je zodpovedná ZCHMD za dodržiavanie záväzných dohôd prijatých na medzinárodnej úrovni k vedeniu PK.

  13. Sankcie a postihy

  13.1. Členstvo chovateľov v PK nesie so sebou povinnosti. Každý člen sa zaväzuje v dôsledku svojho členstva rešpektovať ustanovenia PK určené na to, aby PK nebola nikým poškodená morálne ani materiálne a nebola poškodená dobrá povesť PK.

  13.2. Rada PK bude pracovať ako komisia pre sankcie a spory, pokiaľ je na tento účel špeciálne zvolaná. V prípade, že má rozhodnúť o závažných sankciách, vypočuje dotyčného chovateľa.

  13.3. Rada sa zaoberá každou sťažnosťou, ktorú podá predseda Rady, alebo doporučeným listom člen PK.

  13.4. Rada rozhoduje o vyšetrení sporu alebo sťažnosti bez odkladov.

  13.5. Rada PK môže zo závažných dôvodov (napr. zdravotný stav, hrubé nedostatky technológie chovu alebo evidencie, jednanie v rozpore s zákonnými predpismi a týmto Štatútom a pod.) odmietnuť, zrušiť, alebo pozastaviť evidenciu v registri chovov.

  13.6. Sankcie a tresty podľa výroku Rady PK budú zaznamenané. Po rozhodnutí o sankciách budú finančné alebo iné postihy ihneď požadované a vymáhané.

  13.7. Použitie sankčného postihu ukladá príslušnému chovateľovi povinnosť uhradiť všetky náklady bez výnimky, ktoré museli byť vynaložené na nutné zistenie a preskúmanie priestupku. Ďalej všetky náklady na zverejnenie prípadu a na prípadné vylúčenie zvierat potrestaného chovateľa z PK.

  14. Záverečné ustanovenie

  14.1. Výnimky z jednotlivých ustanovení Štatútu PK v zdôvodnených prípadoch udeľuje Rada PK.

  14.2. Štatút PK plemena GL nadobúda platnosť po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

  Schválené členskou schôdzou ZCHMD v Trenčíne , dňa 23. 04. 2009

 • História a základná charakteristika plemena
 • Plemeno Galloway je zmieňované už v písomnosťach z dôb rímskej okupácie britských ostrovov. Vtedy bolo popisované ako podivné, robustné, čierne a úplne bezrohé plemeno dobytka, ktoré sa na starom kontinente vôbec nevyskytovalo. Kladne bola hodnotená i kvalita mäsa. Toto plemeno sa v dávnych dobách vyskytovalo výhradne na britských ostrovoch a to hlavne v juhozápadnej časti dnešného Škótska, kde je krajina veľmi členitá, pahorkatá s vysokými zrážkami a s hustými dubovými lesmi. Stáda sa pásli v údoliach riek i v blízkosti morského pobrežia, na orných pôdach, prirodzených pastvinách, lesných pasienkoch i vo vysokých horách. Vďaka tomuto vývoju získalo plemeno Galloway nesmiernu odolnosť a tvrdosť, a preto si ich v neskorších dobách obľúbili miestny chovatelia. Bohužiaľ sa z týchto dôb sa dochovalo len veľmi málo dokumentov, aj keď v roku 1851 v múzeu Highland and Agricultural Society v Edinburghu zhoreli skoro všetky záznamy. Zostali iba listiny z vyššie uvedeného rímskeho dobývania a tiež to, že nikto presne nevie, ako vlastne toto plemeno vzniklo a ako získalo dominantnú bezrohosť.

  Galloway je extenzívne mäsové plemeno dosahujúce vysoký vek, výbornú plodnosť s ľahkým priebehom pôrodov, s výrazným materským pudom a pri vynikajúcej vitalite narodených teliat. Je to plemeno s neskorším telesným vývojom, nesmierne tvrdé a odolné, ktorému sa viac darí v horších klimatických podmienkach. Z toho vyplýva, že chov by mal byť situovaný celoročne vonku, bez zvláštnych nárokov na ustajnenie. Toto plemeno možno považovať za veľmi moderné, pretože má také vlastnosti, ktoré zodpovedajú dnešným požiadavkám spotrebiteľov na chov v súlade s prírodou, starostlivosťou o krajinu a ochranou zvierat a predovšetkým na zdravé nezavadené a diabetické potraviny. Kvalita mäsa plemena galloway hrá dôležitú úlohu. Už pri chudej ponuke živín je plemeno na základe výborného zužitkovania krmiva schopné dávať mäso najvyššej kvality, ktorého jedinečná aróma hovorí sama za seba. Mäso sa vyznačuje jemnými svalovými vláknami a vyváženým mramorovaním (intramuskulárne uloženie tuku), a preto je šťavnaté a jemné. Pomerne vysoký podiel výživne fyziologických hodnotných nenasýtených mastných kyselín činí z mäsa plemene galloway zdravú a chutnú potravinu. Plemeno galloway, tak ako ostatné mäsové plemená dobytka chované po celom svete, musí byť zapojené do objektívnych šľachtiteľských činností, aby neustále dochádzalo k jeho rozvoju.