Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka
 • Kontrola úžitkovosti
 • Výkon kontroly úžitkovosti na základe zmluvy o spolupráci pre Zväz zabezpečujú Plemenárske služby SR š.p. Získané údaje sa centrálne spracujú v ÚPZ Žilina, ktorá vykonáva technickú realizáciu požadovaných výstupov pre potreby ZCHMD. Rastové schopnosti teliat sa zisťujú vážením pri narodení, vo veku 120, 210 a 365 dní. Na základe zistených údajov sa vypočítané plemenné hodnoty. Odhad PH je vykonávaný pomocou viac znakového Animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KÚMD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhľadom k tomu, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené i krížence s mäsovými plemenami, tak i mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad PH je preto vykonávaný súbežne jedným výpočtom pre všetky plemená so zohľadnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a počet vyhodnocovaných ukazovateľov v rámci výpočtu PH sa môže meniť a doplňovať s ohľadom na požiadavky rešpektujúce šlachtiteľské postupy definované týmto šlachtiteľským programom.

  Hodnotené vlastnosti:
  · priebeh pôrodu
  · hmotnosť pri narodení
  · hmotnosť vo veku 120 dní
  · hmotnosť vo veku 210 dní
  · hmotnosť vo veku 365 dní
  · lineárne hodnotenie exteriéru