Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka
 • Šľachtiteľský program
 • Svetové trendy a smery šlachtenia

  Plemeno belgické modré (ďalej len „BB“) patrí pre vynikajúce vlastnosti mäsovej úžitkovosti celosvetovo k najviac využívaným plemenám v úžitkovom krížení. Hypertrofia osvalenia má za následok vysokú frekvenciu tažkých pôrodov. Na niektorých farmách sa až 100 % teliat rodí pomocou cisárskeho rezu. Cena mäsového telata je taká, že chovatelia neriskujú pri pôrodoch matiek a automaticky robia cisársky rez. Hlavnými prednostami plemena je predovšetkým mimoriadne vyvinuté osvalenie a tým daná vysoká jatocná výtažnost (u cistokrvných jedincov dosahuje výtažnost 67 – 75 %), najvyšší podiel mäsa 1. akosti zo všetkých mäsových plemien, naopak velmi nízky podiel tuku a kostí v jatocnom trupe, telesný rámec, ranost, efektívne využívanie krmiva, velmi dobrá ovládatelnost a dobré materské vlastnosti.

  Smery šlachtenia a hlavné priority chovu sú rozdielne v jednotlivých krajinách. Šlachtitelská práca je podmienená predovšetkým ekonomickými podmienkami jednotlivých krajín. Napr. v krajine pôvodu – Belgicko – sú nastavené tak, že hlavným ekonomickým ukazovatelom je osvalenie zvierat, za ktoré sú belgickí mäsiari ochotní zaplatit omnoho vyššiu cenu než za iné mäsové plemená. Naopak trendy v ostatných krajinách sú ciastocne odlišné a hlavný selekcný tlak je smerovaný na lahkost pôrodov, väcší rámec a celkom bezproblémové koncatiny pri zachovaní nadpriemerného osvalenia. Osvalenie zvierat (a na to nadväzujúca nutnost systematického telenia pomocou cisárskeho rezu) nie je hlavným predmetom šlachtitelskej práce v žiadnej krajine. Môžeme preto predpokladat, že sa populácie budú stále viacej diferencovat na „belgickú“ a na „ostatné“. V rámci zachovania variability plemena je to však potrebné .

  Chov plemena vo svete a na Slovensku

  V Belgicku, krajine pôvodu sa chová cca 1,5 mil. zvierat co predstavuje 45% z celkového poctu dobytka. Vysoké zastúpenie tohto plemena je aj v Anglicku. V týchto krajinách sa chová najviac zvierat v cistokrvnej forme. V ostatných krajinách sa chová v obmedzenom pocte v cistokrvnej forme so zameraním na produkciu plemenných býckov pre úžitkové kríženie. Je to dané tým , že chov plemena vyžaduje zvládnutie špeciálneho managementu, ktorý sa odlišuje od ostatného systému chovu dojciacich kráv. Odlišnost spocíva predovšetkým v telení pomocou cisárskeho rezu a vyššími požiadavkami na výživu. Chov tohto plemena u nás bude v najbližšom období prepojený na krajinu pôvodu. Na Slovensko sa zacali v roku 1994 importovat inseminacné dávky za úcelom úžitkového kríženia. Cistokrvné plemennice sa doteraz na Slovensko nedoviezli.

  Chovný ciel a štandard plemena

  Najcharakteristickejším znakom v chove plemena BB je jeho nadpriemerné osvalenie. Dvojité osvalenie (double muscling) je však v populácii BB plemena homozygotne fixované, osvalenie preto nie je hlavným cielom šlachtitelskej práce. Dosiahnutie potrebnej rentability chovu predpokladá okrem osvalenia aj dostatocný rámec, dobré utváranie exteriéru vo vztahu k štandardu plemena (predovšetkým bezproblémové koncatiny), pravidelnú plodnost, vysokú natalitu a minimálny podiel genetických defektov.

  Rentabilita chovu je rovnako podmienená zvládnutím špecifického managementu spojeného s chovom tohto plemena.

  S ohladom na predpokladané rozšírenie chovatelskej základne v SR a s využitím výsledkov slovenských plemenných hodnôt je cielom šlachtenia sebestacnost v produkcii plemenných býkov zlepšujúcich rastové schopnosti potomstva (t.j. býkov vhodných pre úžitkové kríženie so zámerom zvýšit mäsovú úžitkovost potomstva). Následne je možné pocítat tiež s využívaním býkov – zlepšovatelov materských vlastností potomstva z domáceho šlachtenia. Využitie synov týchto býkov bude obmedzené predovšetkým pre cistokrvné chovy. Nepredpokladá sa však výraznejšie rozšírenie cistokrvných chovov, a preto pocet týchto býkov bude podstatne nižší s tým, že pre tieto úcely budú i nadalej v prevažnej väcšine využívané inseminacné býky z pôvodnej populácie plemena BB.

  Základné parametre chovného ciela

  Produkcné ukazovatele
  Dobrá reprodukcia a plodnost je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na ich výsledkoch vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat sa podielajú rovnakou mierou obidve pohlavia, teda ako plemennice tak aj plemenníky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet telných plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená i dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsob ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovat aspon 95 teliat na 100 kráv základného stáda pri medziobdobí okolo 365 dní. K dosiahnutiu dostatocného poctu zvierat pre úcely cistokrvnej plemenitby i úžitkového kríženia je potrebné využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

  Plemennice

  • počet teliat – podla dosiahnutej úrovne je reálne dosiahnut 95 % živo narodených teliat z telných plemenníc stáda, 90 % odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda.
  • lahkost telenia – posudzovat len v krížení s ohladom na špecifické využitie plemena. Hodnotit stupnicou kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (ďaľej len „KUMD a DK“).
  • vek pri prvom otelení – cielom šlachtenia je dosiahnut priemerný vek pri prvom otelení 36 mesiacov
  • priemerné medziobdobie – s prihliadnutím na fakt, že telnost kráv plemena belgické modré je v priemere o 2 – 3 dni kratšia a s ohladom na dosahovanú natalitu je cielom dosiahnutia pravidelného telenia tak, aby krava dala každý rok tela. U plemenníc pravidelne využívaných a doložených ako darkyne embryí sa medziobdobie nesleduje.

  Plemenné býky

  • býky v inseminácii – index plodnosti (minimálne 90 %) hodnotený z podkladov centrálneho registra plemenárskych údajov a priebeh pôrodov (s ohladom na špecifické využitie plemena hodnotit len u krížencov podla výsledkov KUMD a DK)
  • býky v prirodzenej plemenitbe – hodnotenie podla indexu telnosti v stáde (minimálne 90 %) a priebeh pôrodov (s ohladom na špecifické využitie plemena hodnotit len u krížencov podla výsledkov KUMD a DK)

  Rastová schopnosť
  Kontrola úžitkovosti mäsových plemien je základným prostriedkom pri šlachtení BB plemena a zaistuje dôsledné naplnenie selekcného i šlachtitelského programu.
  Systém zistovania hmotností je vykonávaný podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“.

  a) hodnotenie rastovej schopnosti – zistovanie hmotnosti podla metodiky KUMD a DK (narodenie, 120, 210, 365 dní) využívat pre stanovenie plemenných hodnôt.
  b) výkrmová schopnost a jatocné výsledky – využívat výsledky zabití a klasifikácie zvierat pomocou SEUROP systému a evidencie v rámci centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ďaľej len „CEHZ“). U cistokrvných zvierat v rámci systému hodnotenia SEUROP je cielom dosiahnut zaradenie do tried S, E a E, U pre jatocné telá krížencov, pri vysokej jatocnej výtažnosti s nízkym podielom tuku, kostí.

  Hodnotenie exteriéru

  Hodnotenie exteriéru vykonávajú odborne spôsobilé osoby ZCHMD (ďaľej len „hodnotitelia“) podla „Metodiky popisu a hodnotenia exteriéru mäsových plemien dobytka“ a je evidované v databáze KUMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierata je chovatel oboznámený prostredníctvom tlacenej zostavy, ktorá obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnost v den váženia, meno hodnotitela a dátum vykonania bonitácie. Hodnotenie exteriéru je nutné posudzovat s ohladom na vek; zvláštny zretel je kladený na defekty telesnej stavby, koncatín, ústnej dutiny a ostatné deformácie. Zistené výsledky sú podkladom pre výpocet plemenných hodnôt.

  Súcast lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šlachtitelského programu (v tabulkovej casti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre všetky vekové kategórie.

  Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):
  telatá – v stupni kontroly úžitkovosti (ďalej len „KU“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ vo veku 171 – 250 dní,
  telné jalovice,
  kravy – po 3. otelení (na žiadost chovatela aj v inom období),
  plemenné býky – pri základnom výbere,
  plemenné býky staršie ako pät rokov – len na žiadost chovatela.

  Štandard plemena

  Zafarbenie – vyskytujú sa 3 typy:

  • biele (celé biele)
  • modré (modrostrakaté) – šedomodré, rôzne odtiene modrého a šedého sfarbenia
  • čierne (čiernostrakaté)

  Sliznica – naružovelá, škvrny na mulci nie sú chybou
  Hlava – ušlachtilého výrazu, dobre tvarovaná, primerane široká s plochým celom; u samcov hlava väcšia, robustnejšia väcšia a kratšia než u kráv
  Rohy – krátke horizontálne rohy s možnostou pigmentácie, rovné u býkov, u kráv mierne zatocené smerom k hlave
  Krk – stredne dlhý, dobre osvalený, silný a rovný u kráv, konvexný a zaoblený u býkov
  Kohútik – široký a primerane osvalený, v priamej línii s krkom a panvou
  Chrbát a bedrá – chrbát rovný, široký a dobre osvalený, konvexná chrbtová ryha v krížovej krajine, ktorá pokracuje k zadným castiam bedier (double muscling)
  Hrudník – gulaté dobre osvalené rebrá, hrudník smerom k ramennej krajine výrazné osvalenie, predovšetkým u samcov
  Koža – jemná, mäkká a pružná koža
  Zadok – dlhý, široký a silne sklonený, predovšetkým u býkov velmi výrazné osvalenie zakrývajúce bedrá
  Chvost – správne nasadený vo vztahu ku kostre, zretelne vystupujúci
  Končatiny – korektný postoj, široko rozostavené, suché a ohybné klby, zdravá a pevná rohovina paznechtov
  Kostra – pevná a jemná
  Temperament – veľmi pokojný až flegmatický, dobrá ovládatelnost zvierat

  Kategória

  Hmotnosť vo veku (kg)

  Hmotnosť (kg)

  Výška v krížoch (cm)

  120 dní

  210 dní

  365 dní

   Býčky

  155

  260

  450

  x

  121

   Jalovičky

  145

  230

  330

  x

  120

   Plemennice 24 mesiacov

  x

  x

  x

  500

  125

   Plemennice 36 mesiacov

  x

  x

  x

  600

  130

   Kravy (vek 60 mesiacov)

  x

  x

  x

  690

  135

   Plemenné býky 36 mesiacov

  x

  x

  x

  860

  144

   Plemenné býky nad 48 mesiacov

  x

  x

  x

  1000

  147

  Vylučujúce znaky pre zápis do plemennej knihy (ďalej len „PK“)

  • genetické deformácie – zvlášť nepravidelný chrup, defekty ústnej dutiny, kostry, končatín a pod.
  • malý rámec
  • plytký hrudník
  • vyplecená lopatka
  • hrubá kostra
  • málo paznechtovej hmoty
  • medzipaznechtné výrastky
  • genetické chyby

  Selekčný program

  Selekčný program je súbor opatrení, ktorý má za ciel na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastovej schopnosti a úžitkových vlastností vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného ciela. Pretože sa populácia ako celok vyvíja, menia sa priebežne aj konkrétne požiadavky selekčného programu.

  Matky býkov

  Ako matky býkov môžu byt vybrané kravy a jalovice, ktoré svojou typologickou vyrovnanostou a vysokou vlastnou úžitkovostou patria v rámci plemena medzi najlepšie. Matky býkov sú využívané predovšetkým na produkciu plemenných býkov a embryí. Matky sú vyberané z chovov zapojených do KUMD a DK stupna „A“ hodnotitelom ZCHMD. Pripúštanie matiek býkov prebieha cielene s využitím špickových býkov (vybraných otcov býkov z inseminácie aj prirodzenej plemenitby). Za výber a vyhlásenie matiek býkov odpovedá Rada PK BB Zaradenie plemennice do kategórie matiek býkov nemá trvalý charakter a bude sa upresnovat podla aktuálnych plemenných hodnôt. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradenie plemennice medzi matky býkov Rada PK plemena BB.

  Všeobecné podmienky pre výber matiek býkov

  • zápis do plemennej knihy v oddiele „A“
  • dobrý zdravotný stav
  • splnuje stanovenú výšku relatívnej plemennej hodnoty (ďalej len „RPH“) pre rast v priamom efekte
  • u kráv pravidelná telnost s maximálnym medziobdobím 450 dní. U kráv využívaných ako darkyne embryí sa dlžka medziobdobia nezohladnuje
  • hodnotenie exteriéru
  • štandard plemena

  Plemennice využívané ako darkyne embryí musia splnat všetky podmienky stanovenej výšky pricom musia byt minimálne priemerné. Výšku hodnôt, prípadné zmeny a v odôvodnených prípadoch výnimky schvaluje Rada PK BB.

  Otcovia býkov

  Otcovia býkov predstavujú najvyššiu kvalitatívnu kategóriu v rámci plemena. Výber sa prevádza v súlade s cielmi šlachtenia plemena. Ako otcovia býkov sú vyberané býky z inseminácie a z prirodzenej plemenitby. Za výber a vyhlásenie otcov býkov zodpovedá Rada PK BB. Zoznam bude každorocne aktualizovaný. Základnými parametrami pri výbere otcov býkov sú predovšetkým hodnoty mäsovej úžitkovosti vlastné (lineárne hodnotenie exteriéru a plemenné hodnoty) a potomstva, reprodukcné ukazovatele, splnenie štandardu plemena a absencia genetických chýb a zvláštností.

  Všeobecné podmienky pre výber otcov býkov

  • zápis do plemennej knihy v oddiele „A“
  • dobrý zdravotný stav
  • plemenné hodnoty
  • hodnotenie exteriéru (lineárny popis)
  • vlastná úžitkovost (priebeh pôrodu, reprodukcné ukazovatele a výsledky kontroly dedicnosti zdravia (ďalej len „KDZ“)

  Výber otcov býkov je zaisťovaný z

  • býkov inseminačných
  • býkov z prirodzenej plemenitby

  Výšku hodnôt, prípadné zmeny a v odôvodnených prípadoch výnimky schvaluje Rada PK BM.

  Produkcia a výber býkov do plemenitby

  Býky zaradované do plemenitby sú vyberané:

  • v odchovni plemenných býkov (ďalej len „OPB“) pre skoncenie testu vlastnej úžitkovosti
  • v zariadeniach chovatela uznaných ZCHMD
  • pri importe býka v chovoch

  Odchov plemenných býčkov

  Odchov mladých plemenných býckov prebieha na OPB alebo u chovatela.Kritéria pre výber býckov do odchovu bude upresnovat Rada plemennej knihy plemena belgické modré na základe výsledkov populácie.

  Všeobecné podmienky pre výber býčka do odchovu

  • Pochádza od vybraných rodicov z chovov zapojených do KUMD a DK stupna „A“
  • Býček splna kritériá pre výber býckov do odchovu, vyhlásené Radou PK
  • Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou
  • Zdravý býcek zodpovedajúci podmienkam KDZ
  • Spĺňa štandard plemena

  Odchov a skúšky vlastnej rastovej schopnosti býkov

  Odchov v OPB
  Cieľom odchovu plemenných býckov narodených zo zámerného pripárovania je testovanie ich vlastnej úžitkovosti za štandardných podmienok. Prevádzka a podmienky odchovu sa riadia podla „Metodiky pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka “. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je prevádzané centrálne. Výsledky skúšok vlastnej úžitkovosti sú podkladom pre selekciu. Základné výbery býkov prebiehajú spravidla v OPB.

  Odchov býkov u chovateľa
  Výbery býkov na chovných zvodoch sa riadia pokynmi, ktoré pre každý rok vydáva ZCHMD v spolupráci s Radou PK plemena BB. Chovných zvodov sa zúcastnujú všetky býky, ktoré sú odchované mimo uznaných testovacích zariadení. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov výberu na chovných zvodoch je prevádzané centrálne.

  Selekcné kritéria pre výber býkov do plemenitby

  Odchov v OPB

  • býček musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena
  • selekčné kritéria budú upresňované Radou PK plemena BB

  Odchov u chovatela

  • býček musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena
  • selekčné kritériá budú upresňované Radou PK plemena BB

  Import býka zo zahraničia

  Pôvod býka musí byt doložený podla platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byt plemenník hodnotený a vybraný komisiou (vid bod 6.3.).

  • býček musí zodpovedať požiadavkám štandardu plemena
  • selekčné kritériá budú upresňované Radou PK BB

  Spôsob a kritéria pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby

  Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podľa zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (ďalej len „minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2) predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne:

  • miesto a dátum výberu
  • dátum narodenia
  • údaje o chovatelovi a majitelovi býka
  • zoznam clenov komisie
  • identifikacné údaje býka
  • výsledok lineárneho hodnotenia
  • výsledok výberu:
    1. Vybraný

   – do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“ (línia BBV, VBB*)
   Pri hodnotení exteriéru pri základnom výberu je požadovaná minimálna hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolené 1 x 5 bodov za velkosť tela).
   – do „Prirodzenej plemenitby“ (líniaBBV*)
   Vo všetkých ostatných prípadoch, keď nie je splnená podmienka podla bodu 1.

   1. Odročený
   2. Vyradený, alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)

  * skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registra vo vnútri línie (do císla 999). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.

  • línia a pridelený štátny register (línia sa prideluje podla výsledku hodnotenia zvierata pri základnom výbere)
  • prípadne dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

  Testovanie a posudzovanie

  Testovanie a posudzovanie je vykonávané podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a hodnotenie exteriéru je vykonávané podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu plemenných hodnôt stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovnajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

  Plemenné hodnoty

  Odhad plemennej hodnoty (ďaľej len „PH“) je vykonávaný pomocou viacznakového animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KUMD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhladom na to, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené krížence s mäsovými plemenami, i mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad PH je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemena so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu PH sa môže menit a doplnat s ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

  Hodnotené vlastnosti:

  • priebeh pôrodov
  • hmotnosť pri narodení
  • hmotnosť vo veku 120 dní
  • hmotnosť vo veku 210 dní
  • hmotnosť vo veku 365 dní
  • u býkov na OPB prírastok v teste
  • lineárne hodnotenie zovnajšku

  Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvňujú nameranú úžitkovosť.
  Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (ďalej len „RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial neupravuje publikovanie PH samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti rada PK plemena BB.

  Relatívne plemenné hodnoty, ktoré sú publikované

  Rastová schopnosť

  • RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v priamom efekte
  • RPH pre rast v priamom efekte
  • RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v maternálnom efekte
  • RPH pre rast v maternálnom efekte
  • RPH pre prírastok v teste v OPB

  Lineárne hodnotenie

  • TR RPH pre telesný rámec
  • KT RPH pre kapacitu tela
  • OS RPH pre osvalenie
  • UT RPH pre úžitkový typ

  Spôsob vyhodnocovania výsledkov

  Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena BB v spolupráci so ZCHMD. Výsledky z KUMD a DK vykonáva poverená organizácia.

  Všeobecné ustanovenia

  Neoddelitelnou súcastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“, „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“ a „Štatút plemennej knihy belgického modrého“. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutia vydáva Rada PK plemena BB.

 • Štatút PK
 • 1. Základné  východiská plemennej knihy

  1.1. Právnym základom štatútu  plemennej knihy (ďalej len „Štatút PK“) je zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“),Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a osvedčení o odbornej spôsobilosti (ďalej len „Vyhláška č. 372/2007“) a Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat ( ďalej len „vyhláška 18/2001“) a stanov Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku  (ďalej len „ZCHMD“).

  1.2. Štatút PK bol vypracovaný v súlade s príslušnými záväznými smernicami a rozhodnutiami Rady Európskeho spoločenstva. Rešpektuje závery a odporúčania medzinárodných združení a federácií chovateľov mäsových plemien dobytka. Zakladá v tomto smere systém plemennej knihy (ďalej len „PK“) rovnocenný systémom platným v členských štátoch Európskej únie a vytvára tak predpoklady pre porovnateľnosť, obecné uznávanie výsledkov a produktov domáceho šľachtenia a je základným predpokladom pre medzinárodnú výmenu genofondu.

  1.3. Štatút PK rešpektuje šľachtiteľský program plemena Belgické modré v SR (pre označenie zvierat tohto plemena evidovaných v SR sa používa skratka BB).

  1.4. MP SR podľa § 6, odsek 3, zákona o šľachtení a plemenitbe priznalo ZCHMD postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3, odsek 1, písmeno h zákona o šľachtení a plemenitbe je ZCHMD oprávnený viesť plemennú knihu  a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia MP SR č. 984/1998-250.

  2. Účel plemennej knihy a jej plnenie

  2.1. Účelom PK je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie plemena BB v žiaducom smere, sústavné zvyšovanie výkonnosti, hospodárnosti a súčasne i konkurenčnej schopnosti plemena. 

  2.2. Pre naplňovanie tohto účelu chovatelia plemena BB zriaďujú PK, ktorá:

  • stanoví chovný cieľ a štandard plemena, programy a metódy šľachtenia, rozsah a metódy testovania a overovania jednotlivých vlastností a znakov na časovo určené obdobie, spravidla na dobu 10 rokov,
  • usmerňuje, poprípade zaisťuje ich realizáciu, hodnotí priebeh šľachtenia a vývoj plemena,
  • registruje chovy, plemenné zvieratá a ich potomstvo v PK,
  • registruje a osvedčuje pôvod jedinca vrátane jeho plemenných hodnôt,
  • stanoví parametre pre výber plemenných zvierat určených na reprodukciu populácie a zaisťuje ich výber,
  • zverejňuje informácie o stave PK a hodnotách vybraných kategórií zvierat,
  • výsledky jednotlivých chovov a údaje o jednotlivých zvieratách zverejňuje len so súhlasom majiteľa (okrem údajov zverejňovaných v katalógoch pri výstavách a výberoch plemenných býkov),
  • spolupracuje so zahraničnými chovateľskými organizáciami plemena BB.

  3. Vedenie plemennej knihy

  3.1. ZCHMD  zaisťuje činnosť spojenú s vedením PK. 

  3.2. PK mäsových plemien dobytka je vedená formou počítačovej databázy. Je priebežne aktualizovaná preberaním údajov z prvotnej evidencie vedenej v chovoch zapísaných do RCH (register chovov) Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, údajov z kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv a údajov odhadu plemenných hodnôt, ak sú k dispozícii. Organizáciou poverenou vedením centrálneho registra plemenárskych údajov hospodárskych zvierat a výkonom kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len KUMD a DK“) sú podla platného zákona o šlachtení a plemenitbe, Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik ( dalej len „PS SR“).

  3.3. Správa, údržba a úprava softvéru PK je zaistená v súčinnosti s vedením databázy ZCHMD. Zmeny softvéru je možno vykonať len so súhlasom ZCHMD. 

  4. Základné členenie plemennej knihy

  4.1. PK sa člení:

  4.1.1. Vnútorne na: 
  oddiely podľa parametrov jednotlivých zvierat (pohlavia, úplnosti pôvodu a dedičného podielu plemena BB ).

  4.1.2. Funkčne na: 

  • register chovov (ďalej len „RCH“), pre evidenciu zapísaných a evidovaných chovov, riadnych a pridružených členov PK,
  • vlastnú PK pre zápis jednotlivých býkov a kráv,
  • plemenný register (ďalej len „PR“) pre registráciu potomstva zvierat zapísaných v PK .

  Za zviera zapísané v PK sa považuje zviera zapísané v hlavnom oddiele PK, na zvieratá zapísané v ostatných oddieloch sa prihliada ako na zvieratá registrované.

  4.2. Jednotlivé zvieratá sú v dobe zápisu do PK začleňované podľa svojho genotypu a ďalších hľadísk do jedného z oddielov, označovaných písmenami A, B, C. Začlenenie prebieha na základe kritérií uvedených v článku 5.2. Štatút PK. Oddiel A je označovaný ako hlavný oddiel PK. Oddiel B a C  ako prípravné oddiely PK.

  4.3. V RCH sú evidované chovy, ktoré sa prihlásia k členstvu v PK, za podmienok uvedených v bode 5.1. Štatútu PK.

  4.4. Do oddielu A sa zapisujú býky a kravy spoločne. Zapisujú sa do neho jednotlivé zvieratá z chovov evidovaných v RCH na základe prihlášky ich majiteľa, prípadne na základe jeho poverenia (ďalej len „plná moc majiteľa“). Podmienky pre zápis jednotlivých zvierat do príslušných oddielov PK sú uvedené v bode 5. 2. Štatútu PK.

  4.5. V PR je registrované potomstvo kráv z chovov evidovaných v PK. Podmienky pre registráciu sú uvedené v bode 5.3. Štatútu PK. Členenie do oddielov PK je vykonávané podľa 5.2.

  4.6. Zvláštnu funkčnú, prípadne kvalitatívnu skupinu PK tvoria elitné zvieratá (napr. otcovia býkov a matky býkov, dlho produkčné kravy, zvieratá s mimoriadnou hodnotou). Sú vyberané podľa kritérií stanovených a aktualizovaných v záznamoch PK. Netvoria však samostatný oddiel PK.

  5. Členenie plemennej knihy

  5.1. Register chovov v PK
  Chovy sú zapísané alebo evidované v PK na základe záväznej písomnej prihlášky majiteľa a záznamu v RCH.

  • Za chov zapísaný v PK sa považuje súbor kráv plemena  BB jedného majiteľa, ustajnených v jednej maštali, alebo súbor maštalí jednej farmy, ktorý má aspoň jednu plemennicu zapísanú do PK v oddiele A.
  • Za chov evidovaný v PK sa považuje súbor kráv plemena  BM a krížencov s týmto plemenom jedného majiteľa, ustajnených v jednej maštali, alebo súbor maštalí jednej farmy, ktorý má aspoň jednu plemennicu zapísanú do PK v oddiele B  alebo C.

  5.1.1. Všeobecné podmienky pre evidenciu chovov v registri PK
  Podmienkou pre evidenciu v registri chovov je hlavne:
  a) riadne vedenie a uchovávanie predpísaných dokladov podľa zákona o šľachtení a plemenitbe a vyhlášky č. 18/2001,
  b) riadne a včasné označovanie zvierat trvalými ušnými značkami podľa ustanovenia bodu 8 tohto štatútu,
  c) overovanie pôvodu zvierat podľa ustanovenia bodu 9 tohto štatútu,
  d) umožniť pôsobenie a inšpekcie v chove PK a predkladať nimi požadované doklady.

  5.2. Podmienky pre zápis a spôsob zápisu do PK

  5.2.1. Býky

  5.2.1.1. Do PK sa zapisujú býky jednotlivo, na základe prihlášky majiteľa a dokladov uvedených pod bodom č. 5.2.1.2. Býky, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky, nemôžu byť do PK zapísané. Zápis do PK má trvalú platnosť. 

  5.2.1.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK
  Pre zápis býkov do PK je nutné doložiť:

  • potvrdenie o pôvode (ďalej len POP) vystavené zahraničnou organizáciou PK, pokiaľ nie je mladý býk zapísaný v plemennom registri, s minimálne dvoma generáciami predkov,
  • výpis z PR,
  • pri dovezených býkoch starších ako 5 rokov (resp. dovezenej spermy týchto býkov) výsledky vlastnej plemennej hodnoty – pokiaľ sú známe,
  • overenie pôvodu podľa bodu 9,
  • osvedčenie k plemenitbe vydané rozhodnutím výberovej komisie,
  • pridelené označenie a číslo štátneho registra býkov, ktorý pridelila poverená plemenárska organizácia.

  5.2.1.3. Podmienky pre zápis do oddielov PK
  Pre zápis do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:
  Oddiel A: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí.
  Oddiel B: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí. Do tohto oddielu sú preradené býky z oddielu A v prípade, že potomstvo týchto býkov vykazuje genetické chyby podľa kontroly dedičnosti zdravia, alebo potomstvo vykazuje exteriérové chyby v rozpore so štandardom.

  5.2.2. Kravy
  5.2.2.1. Zápis do PK
  Kravy sa zapisujú jednotlivo, za podmienok uvedených v bode 5.2.2.2. a na základe prihlášky chovu a jednotlivých zvierat do PK a záznamu do registra chovov. Vylúčenie nevhodných kráv pre vstup do PK bude označené v evidencii KUMD a DK. Zápis do PK má trvalú platnosť.

  5.2.2.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK
  Do PK sa zapisujú kravy z chovov zapísaných alebo evidovaných v RCH, pochádzajúce z vlastného chovu, alebo získané z iného evidovaného chovu. Ďalej sa zapisujú importované plemennice mäsového plemena zapísané v PK v krajine svojho pôvodu, s overeným POP. Kravy z neevidovaných chovov môžu byť zapísané len do prípravných oddielov B a C.

  5.2.2.3. Podmienky pre zápis do oddielu PK
  Pre zápis kráv do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:

  Hlavný oddiel PK
  oddiel A:

  • plemenná príslušnosť Ml (bod 7 Štatútu PK),
  • rodičia a prarodičia zapísaní v plemennej knihe v SR alebo v zahraničí, zaradenie zodpovedá oddielom PK v SR. Pokiaľ je matka zapísaná v oddiele B, musia byť dve generácie jej predkov zapísané v tomto oddiele. Potomstvo týchto zvierat musí zodpovedať štandardu plemena.

  Prípravné oddiely PK
  oddiel B:

  • plemenná príslušnosť M1,
  • rodičia a prarodičia registrovaní v plemennej knihe v SR alebo v zahraničí, zaradenie zodpovedá oddielom PK v SR. Pokiaľ je matka v oddiele C, otec musí byť vždy aspoň v oddiele B. Plemennice plnia požiadavky na exteriér stanovený v štandarde plemena.

  oddiel C:

  • plemenná príslušnosť M2 až M4 (bod 7 Štatútu PK), otec zapísaný v odd. A až B, matka nespĺňa podmienky pre zápis do oddielu B alebo nemusí byť registrovaná v prípravnom oddiele PK

  5.2.2.4. Rada PK plemena BB môže odmietnuť zápis do PK samčieho i samičieho potomstva, ktoré nezodpovedá štandardu, prípadne preukazne zhoršuje úroveň svojho potomstva, ktoré nie je v súlade s programom a cieľom šľachtenia plemena.

  5.3. Potomstvo
  5.3.1. Uvedené v PR
  Do PR sa zapisuje potomstvo kráv a býkov zapísaných v PK v tomto rozsahu:
  Samičie potomstvo:
  a) až do doby zápisu do PK, 
  b) alebo najmenej do 5 rokov veku, pokiaľ nebolo zaradené do KUMD a DK. 

  Samčie potomstvo:
  a) určené majiteľom na ďalší chov až do doby výberu na plemenitbu, 
  b) alebo najmenej do 2 rokov veku, pokiaľ nebolo predvedené k základnému výberu. 

  Zaradenie zvierat do oddielov PK je podobné ako u býkov a kráv.

  5.3.2. Všeobecné podmienky pre registráciu v PR
   V PR sú registrované zvieratá, ktoré: 

  • pochádzajú z chovov zapísaných alebo evidovaných v RCH,
  • sú riadne označené podľa platných predpisov,
  • majú overený pôvod podľa ustanovenia bodu 9.1. štatútu PK.

  5.4. Zvieratá zapísané podľa doterajšieho systému PK sa považujú za zapísané podľa tohto štatútu, ale budú začlenené do príslušných oddielov PK v zmysle tohto štatútu.

  5.5. Údaje z KUMD a DK, reprodukcia a ďalšia evidencia uložená v databáze, alebo vedená v chovoch, sa považujú za údaje PK podľa tohto štatútu.

  5.6. Zápis a začlenenie majú trvalú platnosť, okrem bodu 5.2.1.3.

  6. Členstvo v plemennej knihe

  Členmi plemennej knihy mäsových plemien dobytka sú chovatelia, ktorí majú aspoň jednu plemennicu zapísanú do oddielu A. Chovatelia, ktorí majú plemennice zapísané v oddieloch B a C, môžu byť pridruženými členmi a pri hlasovaní majú poradný hlas.

  7. Definícia plemena a označenie kódom

  7.1. Za čistokrvné zviera sa považuje:
  a) plemenný býk, ktorý splnil podmienky pre zápis do A až B oddielu plemennej knihy, 
  b) plemennice, spĺňajúce podmienky pre zápis do oddielov A plemennej knihy.  

  7.2. Pri zápise a registrácii zvierat v plemennej knihe sa rozlišuje následná plemenná príslušnosť:
  M1 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je  96,80 % a viacej, 
  M2 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je  93,75 % – 96,79 %, 
  M3 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je  87,50 % – 93,74 %, 
  M4 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je  75,00 % – 87,49 %,   
  M5 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je  50,00 % – 74,99 %.

  7.3. Kódové označenie uvedené v bode 7.2. sa používa vo všetkej plemenárskej dokumentácii.

  7.4. Potomstvo týchto zvierat sa zaraďuje do PK podľa ustanovenia bodu 5.2. až 5.3. Štatútu PK.

  7.5. Importované zvieratá s doloženým pôvodom a zapísané, či registrované v PK v krajine svojho pôvodu sú na požiadanie majiteľa zapísané do príslušného oddielu PK. V tejto súvislosti môže Rada PK zo závažných dôvodov odmietnuť zápis či registráciu do PK. Za závažný dôvod sa považuje hlavne:

  • zdravotný stav zvierat (po spresnení ŠVPS SR),
  • alebo preukázaná nízka genetická úroveň zvierat vedúca k zhoršeniu výsledkov v populácii, ktorá nie je v súlade so šľachtiteľským programom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou štatútu PK.

  8. Označovanie dobytka v PK

  8.1. Všetok dobytok mäsových plemien v SR je označovaný podľa Vyhlášky MP SR 372/2007 Z. z.

  8.2. Zápis zvieraťa do PK sa označuje v databanke a vo všetkých záznamoch PK  15 – miestnym numerickým znakom, kde:

  • prvé 3 čísla –  označujú číslo chovu v PK,
  • ďalších 12 čísel – je vlastným číslom zvieraťa z ušnej značky.
  • Toto číslo je označované ako číslo PK.

  8.3. Zvieratá zapísané v zahraničných plemenných knihách sú v PK evidované pod číslom PK z krajiny pôvodu.

  8.4. Pomenovanie plemenných býkov vyjadruje vzťah k ročníku narodenia. Mená zvierat narodených v roku 1992 a skôr, pri novom pomenovaní, začínajú začiatočným písmenom A  alebo B. Ročník narodenia 1993 začína písmenom C, ročník 1994 písmenom D a ďalej pokračujú v jednotlivých ročníkoch podľa poradia písmen v abecede (E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U,V, Z). Po vyčerpaní tejto rady pokračuje označovanie ďalšieho ročníku od písmena A. Zvieratá evidované v zahraničných plemenných knihách sú evidované podľa mien, pod ktorými sú evidované v týchto knihách. U plemenníc nie je pomenovanie vyžadované.

  8.5. Chovom registrovaným v RCH je pridelené „Evidenčné číslo chovu v RCH“. Evidenčné čísla v RCH slúžia pre vnútorné vedenie PK .

  9. Stanovenie a overovanie pôvodu dobytka v PK a údajov o jeho hodnote

  9.1. Východiskom pre stanovenie pôvodu dobytka je „Sprievodný doklad zvieraťa – pas“ a „Register chovu“ vyhotovený z Centrálnej evidencie v súlade s Vyhláškou MP SR č. 372/2007 Z. z.

  9.2. Hodnotenie údajov o teľnosti plemennice po býkovi uvedenom v preukaze plemennice a pôvod teľaťa sa povinne overujú testom paternity a maternity.

  9.3. Pôvod zvierat overuje akreditované laboratórium v súlade s zaužívaným postupom ( test DNA alebo krvný typ):

  • pri všetkých býkoch zaradených do plemenitby,
  • pri všetkých plemenniciach používaných ako darkyne embryí,
  • pri všetkých plemenniciach, od ktorých sa produkujú plemenné býky,
  • náhodne vybranému potomstvu testovaných býkov,
  • pri plemenniciach a potomstve narodeného po prenose embryí na žiadosť majiteľa alebo kontrolného orgánu PK,
  • pri teľatách na žiadosť majiteľa býka alebo spermy
  • u všetkých plemenníc pri žiadosti o zapísanie do hlavného oddielu PK.

  9.4. Na účely zápisu zvierat resp. ich potomstva do PK sa vyžaduje:

  • u býkov pri základnom výbere – u importovaných býkov – POP s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA,
  • u býkov pri základnom výbere – u býkov z domácej produkcie – výpis z PK s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA,
  • u plemenníc – POP s dvomi známymi generáciami predkov,
  • u samičích pohlavných buniek a embryách – POP darkyne s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom (DNA darkyne).

  9.5. Pre stanovenie pôvodu importovaných zvierat, spermy, samičích buniek a embryí sa na účely zápisu zvierat, prípadne ich potomstva do PK vyžaduje:

  • u býka – POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA a výsledky kontroly dedičnosti (ďalej len „KD“) z krajiny pôvodu – pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,
  • u spermy – kópiu POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a  výsledky KD býka z krajiny pôvodu – pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,
  • u plemenníc – POP s dvoma generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom,
  • u teľných plemenníc – POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópiu POP použitého býka s overeným pôvodom v akreditovanom laboratóriu,
  • u samičích pohlavných buniek a embryách – POP darkyne s dvoma generáciami predkov s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópia POP otca s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom.

  POP musí byť potvrdené príslušnou PK krajiny pôvodu.

  9.6. Úaje o rodokmeňovej, úžitkovej a plemennej hodnote zvierat a údaje o reprodukcii sa získavajú zo záznamu z kontroly úžitkovosti, dedičnosti a reprodukcie, uložených v databanke ZCHMD. Spôsob spracovania a overovania týchto údajov je spracovaný v programovom riešení týchto systémov.

  10. Potvrdenie o pôvode plemenného dobytka

  10.1. Za plemenné zvieratá sa považujú býky a kravy zapísané v oddiele A PK, ich potomstvo zapísané v plemennom registri PK a pre tento účel i samičie pohlavné bunky a embryá od plemenníc zapísaných v PK. Oficiálnym dokladom o identite, pôvode a hodnote plemenného dobytka je POP.

  10.2. POP obsahuje minimálne tieto údaje:

  • názov: Potvrdenie o pôvode,
  • názov vydávajúcej chovateľskej organizácie,
  • názov plemennej knihy,
  • plemeno,
  • pohlavie,
  • číslo zápisu v PK,
  • dátum vydania POP,
  • systém identifikácie,
  • identifikačné číslo,
  • dátum narodenia,
  • meno a adresa chovateľa,
  • meno a adresa majiteľa,
  • pôvod zvieraťa:
   • Otec | Otec otca | Matka otca |
   • Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. |
   • Matka | Otec matky | Matka matky |
   • Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. |
  • dostupné výsledky kontroly úžitkovosti,
  • aktualizované výsledky stanovenia genetickej hodnoty zvieraťa vrátane dedičných zvláštností a chýb zvieraťa a jeho rodičov a prarodičov (keď nie sú výsledky stanovenia genetickej hodnoty dostupné na internete),
  • u teľných samíc dátum inseminácie alebo plemenitby a identifikácia býka darcu,
  • meno a postavenie podpísanej osoby, dátum a miesto vydania potvrdenia a podpis jednotlivca povereného vydávajúcou chovateľskou organizáciou.

  ZCHMD stanoví požiadavky a vzory POP diferencovane pre jednotlivé kategórie dobytka.

  10.3. POP na plemenné býky vystavuje PK po základnom výbere býka. Na POP sú uvedené základné údaje o výsledku základného výberu a údaje o vlastnej úžitkovosti, prípadne plemenné hodnoty. Originál POP sa vydáva na žiadosť predávajúceho. Pre účely predaja semena, dokladu o pripustení a pod. vystavuje PK overenú kópiu POP.

  10.4. POP na plemenné kravy a jalovice, samičie pohlavné bunky a embryá sa vystavuje pri každom predaji. Pre účely tuzemského predaja vystavuje POP na žiadosť predávajúceho PK do 30 dní po predaji. Pre účely vývozu plemenných zvierat sa vystavuje POP na žiadosť predávajúceho alebo ním poverenej organizácie.

  10.5. PK vedie prehľad o vydaných POP. Zmeny, opravy a doplnky v POP môže uskutočniť len vystavujúca organizácia, ktorá uchováva druhopisy POP a môže v odôvodnených prípadoch vystaviť i duplikát POP.

  10.6. Na kravy a jalovice registrované v príslušnom prípravnom oddiele PK vystavuje PK „Výpis  z plemennej knihy“ (ďalej len „výpis“), ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP.

  10.7. Pre ostatné účely (výber zvierat, ponuky k predaju, hodnotenie chovov a pod.) vystavuje PK výpis, ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP. Výpis sa vystavuje na žiadosť majiteľa, prípadne ním poverenej organizácie a pre potreby ZCHMD. Vzor výpisu stanoví PK.

  11. Rada plemennej knihy

  11.1. Pre riadenie PK sa zriaďuje v súlade so stanovami ZCHMD Rada PK BB.

  11.2. Úlohou Rady PK BB je zvlášť:

  • organizačné a technické riadenie PK,
  • stanovenie metodických postupov vedenia PK,
  • koordinácia kritérií pre zápis do oddielov PK a výberu zvierat,
  • stanovenie metodických podkladov pre programové riešenie a jeho konzultácie,
  • kontrola plnenia podmienok pre zápis do PK a vedenie PK,
  • príprava šľachtiteľského programu, hodnotenie jeho plnenia a stanovenie chovného cieľa,
  • prejednávanie a povoľovanie výnimiek z jednotlivých ustanovení Štatútu PK,
  • navrhovanie finančného poriadku a rozpočtu PK.

  12. Medzinárodná spolupráca

  12.1. ZCHMD je nositeľom PK a Klub chovateľov plemena  BB je garantom PK mäsových plemien dobytka voči zahraničiu. Zastupuje chovateľov vo všetkých medzinárodných organizáciách chovateľov.

  12.2. ZCHMD v tomo smere zabezpečuje priame kontakty s jednotlivými zahraničnými chovateľskými organizáciami. Pri riešení metodických, organizačných a technických postupov PK, vrátane vymedzení a uznávaní podkladov pre medzinárodný obchod s plemennými zvieratami.

  12.3. Rada PK je zodpovedná ZCHMD za dodržiavanie záväzných dohôd prijatých na medzinárodnej úrovni k vedeniu PK.

  13. Sankcie a postihy

  13.1. Členstvo chovateľov v PK nesie so sebou povinnosti. Každý člen sa zaväzuje v dôsledku svojho členstva rešpektovať ustanovenia PK určené na to, aby PK nebola nikým poškodená morálne ani materiálne a nebola poškodená dobrá povesť PK.

  13.2. Rada PK bude pracovať ako komisia pre sankcie a spory, pokiaľ je na tento účel špeciálne zvolaná. V prípade, že má rozhodnúť o závažných sankciách, vypočuje dotyčného chovateľa.

  13.3. Rada sa zaoberá každou sťažnosťou, ktorú podá predseda Rady PK, alebo doporučeným listom člen PK.

  13.4. Rada rozhoduje o vyšetrení sporu alebo sťažnosti bez odkladov.

  13.5. Rada PK môže zo závažných dôvodov (napr. zdravotný stav, hrubé nedostatky technológie chovu alebo evidencie, jednanie v rozpore s zákonnými predpismi a týmto Štatútom a pod.) odmietnuť, zrušiť, alebo pozastaviť evidenciu v registri chovov.

  13.6. Sankcie a tresty podľa výroku Rady PK budú zaznamenané. Po rozhodnutí o sankciách budú finančné alebo iné postihy ihneď požadované a vymáhané.

  13.7. Použitie sankčného postihu ukladá príslušnému chovateľovi povinnosť uhradiť všetky náklady bez výnimky, ktoré museli byť vynaložené na nutné zistenie a preskúmanie priestupku. Ďalej všetky náklady na zverejnenie prípadu a na prípadné vylúčenie zvierat potrestaného chovateľa z PK.

  14. Záverečné ustanovenie

  14.1. Výnimky z jednotlivých ustanovení Štatútu PK v zdôvodnených prípadoch udeľuje Rada PK.

  14.2. Štatút PK plemena BB nadobúda platnosť po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

  Schválené členskou schôdzou v Trenčíne , dňa 23. 04. 2009

 • História a základná charakteristika plemena
 • Prvé zmienky o modro sfarbenom dobytku siahajú do 19. storočia do oblasti riek Meuse a Escaut. Plemeno vznikalo predovšetkým za pomoci vtedy veľmi populárneho plemena Shorthorn, neskôr sa tiež krížilo s plemenom charolais. Okolo roku 1880 sa začalo s prvou šľachtiteľskou prácou. V praxi sa predovšetkým toto šľachtenie obmedzovalo len na výber najlepších jedincov podľa znakov zovňajšku. Táto situácia trvala až do roku 1914, keď bola všetka ďalšia práca prerušená vojnou.

  Aj po vojne bol trend šľachtenia zameraný na kombinovanou úžitkovosť s vyrovnanou mäsovou a mliečnou produkciou, ktorá bola daná oficiálne schváleným chovným cieľom.

  Hlavný obrat v smere ďalšieho šľachtenia nastal v rokoch 1950 – 1960, a to predovšetkým na základe zmeny ekonomických podmienok a požiadavkou trhu, ktorý začal uprednostňovať krehké a chudé mäso vhodné pre rýchle kuchynské úpravy. V tomto období sa tak najprv u býkov a potom tiež u kráv začínajú selektovať jedinci podľa osvalenia. Ďalší zlom nastal v období rokov 1960 – 1970, kedy sa šľachtenie plnou mierou sústredilo na výraznú mäsovú úžitkovosť. Výsledkom šľachtiteľskej práce je tak 80 – 85 % zastúpenia zvierat s tzv. dvojitou zmäsilosťou bedrového a krížového svalstva (double muscling). Len veľmi malé percento z celej populácie sú zvieratá kombinovaného úžitkového typu.