Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka
 • Šľachtiteľský program
 • Svetové trendy a smery šlachtenia
  V súcasnej dobe je v plemennej knihe (dalej len ,,PK“) v zemi pôvodu evidovaných cca 195 tisíc kusov zvierat, z coho je cca 98 tisíc plemenníc. Celkový pocet plemenníc tohoto plemena je odhadovaný na cca 150 tisíc. Vývoj poctu zapojených zvierat má vzostupnú tendenciu a od roku 1995 do roku 2005 sa zvýšil pocet zapojených plemenníc takmer dvojnásobne. Zvieratá zapísané v PK sú chované u 2000 chovatelov a priemerná velkosť stáda je cca 23 plemenníc (za posledných 10 rokov zvýšenie o 37 %).

  Šlachtitelský program je centrálne riadený, plemenné hodnoty vypocítava pre všetky zvieratá ANABORAPI. Šlachtitelská práca priamo na farmách je velmi liberálna a v zásade stací pre zápis býkov i plemenníc do PK iba zhoda so štandardom. Naopak, selekcný program pre výber inseminacných býkov, ktorí zásadne ovplyvnujú populáciu, je velmi intenzívny. Od 5 % najlepších matiek je mesacne vykúpených vo veku 1,5 mesiaca 18 býckov do genetickej stanice, kde sú po prípravnom období podrobení testu vlastnej úžitkovosti. Približne 13 % zvierat postupuje na základe vlastnej úžitkovosti do testu kontroly dedicnosti a rocne sa z toho asi polovica klasifikuje pre použitie do inseminácie (okolo 7 ks). Celková intenzita selekcie je cca 95 %. Po inseminácií je telných cca 70 % plemenníc a i toto císlo má rastúcu tendenciu (oproti 45 % v roku 1988), na živého býka v prirodzenej plemenitbe pripadá pre pripúštanie priemerne 40 plemenníc.

  Populácia je na úrovni nasledujúcich hodnôt

  Býčky vo veku 11 mesiacov
  Ukazovatel Populácia v KU Genetická stanica – priemer (maximum)

  Výška v kohútiku

  119 cm 122 cm (127 cm)

  Dlžka tela

  145 cm 151 cm (160 cm)

  Obvod hrudníka

  181 cm 190 cm (196 cm)

  Obvod holene

  18,5 cm

  Predná šírka panvy

  43,6 cm

  Zadná šírka panvy

  39,2 cm

  Dlžka panvy

  52 cm

  Hmotnost

  438 kg 535 kg (593 kg)
  Plemennice

  Ukazovatel

  42 mesiacov 6 a viac rokov

  Výška v kohútiku

  131 132

  Dlžka tela

  160 163

  Hmotnost

  522 552

  Z hodnôt a ukazovatelov získaných v chovoch sa štatistickými metódami pre každé zviera vypocítava plemenná hodnota (dalej len ,,PH“) pre telenie a telenie dcér, osvalenie a prírastok. Z týchto hodnôt sa vypocítava chovný a mäsový index – pri výpocte sa zohladnuje kvalita koncatín. Medzi PH pre jednotlivé ukazovatele sú preukázatelné genetické korelácie (vid. tabulka).

  Genetické korelácie úžitkových vlastností

  Vlastnosť

  prírastok

  lahkosť telenia

  telenie dcér

  Osvalenie

  -0,25

  -0,05

  -0,25

  Prírastok

  -0,46

  0,25

  Lahkosť telenia

  -0,45

  V indexoch je preferovaná schopnost telenia a telenia dcér (celkový súcet tvorí 60 % s rôznou váhou u chovného a mäsového indexu), nad prírastkom (14 %) lahko dominuje osvalenie (20%), koncatiny tvoria 6 % indexu.

  Vývoj stavov v SR
  Chov plemena piemontese (dalej len ,,PI“) bol v SR založený v roku 1994 importom 11 ks plemenných jalovíc a 1 ks plemenného býka z Talianska. Dovoz zvierat bol sprostredkovaný firmou Comercio Bratislava pre chovatela PD Nová Dedinka. V dalšom období sa dovážali embryá do chovov PD Rozkvet Odorín, PD Vinohrady Chonkovce, Bezovec PD Stará Lehota, Ing. Elena Janiglošová, Stropspol s r.o. Staškovce a další chovatelia. Od roku 2000 sa dovážajú plemenné býky z CR, ktoré sú používané na prevodné kríženie. Chov tohto plemena sa zacína intenzívnejšie rozvíjat až v posledných piatich rokoch.

  Chovný ciel a štandard plemena
  Chovný ciel
  Chovný ciel je vyjadrením požadovaného vývoja vo vnútri plemena, ku ktorému by mala smerovat realizácia šlachtitelského a selekcného programu.

  Pre materskú populáciu je požadovaná výborná plodnost a lahkost telenia. Požadovaný je výrazne mäsový typ dobytka s výbornou jatocnou výtažnostou, vysokým podielom hodnotných jatocných partií a nízkym pretucnením. Pre materskú populáciu je požadovaná výborná plodnost a lahkost telenia. Preferované sú plemennice dlhoveké s vysokou mliecnostou a dobrými materskými vlastnostami.

  Zvieratá sa vyznacujú pevnou ale jemnou konštitúciou, pevným zdravím a dobrou schopnostou adaptovat sa na extenzívne podmienky výživy i na intenzívny dokrm. Plemenné zvieratá nesmú byt so zjavnými ani skrytými nositelmi dedicných porúch zdravia. Požadované sú zvieratá chodivé, s dobrou pastevnou schopnostou.

  V rámci cistokrvnej populácie je žiadúce na základe kontroly dedicnosti (dalej len ,,KD“) potomstva vyhodnocovat zvieratá s ohladom na vhodnost použitia pre produkciu mäsa a pre zakladanie chovných línií.

  Základné parametre chovného ciela
  Reprodukcné ukazovatele
  Dobrá reprodukcia a plodnost je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na týchto výsledkoch vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat sa podielajú rovnakou mierou obe pohlavia, teda plemennice i plemenníky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet oplodnených plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená i dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsob ich odchovu. K zaisteniu dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby i úžitkového kríženia je potrebné využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

  Plemennice

  • pocet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda – minimálne 95
  • hodnotenie obtiažnosti pôrodu vyjadrené percentom lahkých pôrodov podla platnej metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len ,,KUMD a DK“) (klasifikácia 1 a 2) – min. 95 %
  • vek plemennice pri 1. otelení – 25 – 30 mesiacov
  • priemerné medziobdobie – 360 – 400 dní, pri hodnotení tohoto ukazovatela je treba zohladnit využitie embryotransféru
  • dlhovekosť
  • vysoká mliecnost, dobré materské vlastnosti

  U plemenných býkov

  • dosiahnutie telnosti po skoncení pripúštacieho obdobia – min. 90%
  • hodnotenie priebehu pôrodov a ich obtiažnosť

  Rastová schopnost
  Kontrola úžitkovosti mäsových plemien je základným prostriedkom pri šlachtení piemontského dobytka a zaistuje dôsledné naplnenie selekcného i šlachtitelského programu.

  Systém zistovania hmotnosťí je vykonávaný na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ .

  a) hodnotenie rastovej schopnosti – hmotnosť v 120, 210 a 365 dnoch

  b) výkrmová schopnost a jatocné výsledky – požadovaný je výrazne mäsový typ s jatocnou výtažnostou býkov nad 65 % pri dosiahnutí jatocnej zrelosti vo veku 15-18 mesiacov a hmotnosťi 600-750 kg a u jalovíc nad 60 % vo veku 14-15 mesiacov a hmotnosťi 450-500 kg, vysokým podielom hodnotných jatocných partií a nízkym pretucnením. Pre hodnotenie tohto ukazovatela je treba využívat výsledky zabití a klasifikácie zvierat pomocou SEUROP a ich evidencia v rámci centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

  Hodnotenie exteriéru
  Hodnotenie exteriéru je vykonávané odborne spôsobilými osobami (dalej len ,,hodnotitelmi“) ZCHMD podla „Metodiky popisu a hodnotenia zovnajšku mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a je evidované v databáze KÚMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierat je chovatel oboznamovaný prostredníctvom katalógu, ktorý obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnosť v den váženia, meno hodnotitela a dátum vykonania bonitácie.

  Hlavným selekcným kritériom pri posudzovaní exteriéru plemena PI budú znaky plemena vymedzené plemenným štandardom. Pri vlastnom hodnotení bude zvlášt silný dôraz kladený predovšetkým na parametre telesného rámca, telesnej stavby, úžitkového typu a osvalenia. Súcastou lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šlachtitelského programu (v tabulkovej casti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosťi pre všetky vekové kategórie.

  Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):
  telatá – v stupni kontroly úžitkovosti (dalej len ,,KU“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ vo veku 171 – 250 dní,
  jalovice – sú hodnotené v roku, v ktorom dosiahnú 2 roky veku,
  kravy – sa hodnotia v roku, v ktorom dosiahnú 5 rokov veku, na žiadost chovatela je možno vykonat bonitáciu i v inom termíne,
  plemenné býky – sú hodnotené pri výbere do plemenitby, na žiadost chovatela je možné býky prehodnotit, obvykle v roku, v ktorom dosiahli 5 rokov veku.

  Štandard plemena
  Zafarbenie – u býkov od svetlo plavého až po šedú s možným zdôraznením cierneho sfarbenia na hlave okolo ocí, na krku, pleciach, chrbte a na koncatinách. Kravy sú od bielych až po svetlo plavé, telatá sa rodia sýto plavé až nahnedlé.
  Sliznice – naružovalé bez škvrn
  Hlava – u býkov výrazná, krátka a mohutná. U kráv jemná, dlhá a úzka. Celo je rovné, uši stredné, mulec je tmavo pigmentovaný, široký s výraznými nozdrami. Sliznice jazyka je naružovelá s možným šedým až s namodralým nádychom.
  Rohy – krátke, rovné, smerujúce do strán, do 20 mesiacov tmavé u starších zvierat na báze nažltlé s ciernou špickou
  Oci – velké s výraznou ciernou dúhovkou
  Krk – relatívne dlhý, u samcov výrazne osvalený, so stredne velkým lalokom
  Hrud – hlboká a široká s dobre osvaleným plecom a pevne viazanou lopatkou
  Chrbát – dlhý a rovný, pevne viazaný s hrudou, bedra sú široké a priestorné. Spodná línia brucha je rovnobežná s chrbtom.
  Zadok – široký s výraznou hlbkou a širokou stehna u býkov a širokou panvou u kráv
  Chvost – rovno nasadený, dlhý, rovný s cierno sfarbenými chlpami na konci
  Koncatiny – suché a jemné, so stredne dlhou holenou a korektným postojom. U hrudných koncatín je prípustný mierne rozovretý postoj. Paznechty bez defektu, cierno pigmentované.
  Koža – jemná a elastická

  Vylucujúce znaky pre zápis do PK:

  • atypické sfarbenie kože
  • úplná depigmentácia viditelných slizníc
  • velmi tažká hlava
  • silne vyjadrený „kaprí“ chrbát
  • silne vyzdvihnutý chrbát
  • silný x -ovitý alebo sudovitý postoj koncatín, extrémne zauhlenie končatín
  • velmi krátke struky u kráv
  • velmi dlhá, mäkká sponka („medvedí postoj“)
  • velmi úzky, ostrý kohútik, velmi úzke bedrá, slabo osvalený chrbát (bocný i zadný pohlad)
  • hrubá a tažká kostra
  • tučná, hrubá neelastická koža
  • všetky genetické vady, kryptorchizmus, monarchizmus
  • výrazné chyby mechaniky pohybu

  Ako nežiadúce sú identifikované nasledujúce vady, ktoré síce nevylucujú zviera z chovu, ale znižujú jeho chovnú hodnotu:

  • extrémne dlhá alebo úzka hlava
  • extrémne úzka, krátka alebo zrazená panva
  • sudovitý alebo x -ovitý postoj koncatín
  • velmi nepravidelné alebo atrofované struky, prídavné struky

  Rastová schopnost je daná splnením hmotnosťných a rozmerových kritérií v stanovenom veku.

  Býčky a býky

  210 dní

  365 dní

  3 roky a viac

  Výška v krížoch

  120 cm

  135 cm

  Hmotnosť

  240 kg

  400 kg

  780 kg

  Jalovice a kravy 210 dní 365 dní 24 mesiacov 5 rokov a viac
  Výška v krížoch 100 cm 110 cm 115 cm 130 cm
  Hmotnosť 170 kg 280 kg 400 kg 500 kg

  Selekčný program
  Selekčný program je súbor opatrení, ktorý má za ciel na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastových schopností a úžitkových vlastností vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného ciela. Priebežne sa populácia ako celok vyvíja, menia sa priebežne i konkrétne požiadavky selekcného programu.

  Matky býkov
  Vybrané matky býkov musia tvorit elitnú skupinu zodpovedajúcu kvalitatívnemu vrcholu celej populácie zvierat charakterizovanú vysokou typologickou vyrovnanostou a špickovou úrovnou vlastnej úžitkovosti. Chov a výber matiek plemenných býkov bude robený v chovoch s cistokrvnou plemenitbou zapojených do kontroly úžitkovosti mäsového dobytka stupna „A“. Hlavnými kritériami výberu budú predovšetkým vlastné výsledky v oblasti reprodukcie, vlastnej mäsovej úžitkovosti dané vlastnou rastovou schopnostou a vlastnou plemennou hodnotou pre túto vlastnost a znaky exteriéru. Za matky plemenných býkov budú vyberané iba kravy zdravé, so zodpovedajúcou plodnostou, dobrými materskými vlastnostami a so známym pôvodom. Pre výber matiek plemenných býkov je usmernením PH. Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukciu, lineárne hodnotenie zovnajšku a PH, stanoví s dostatocným predstihom Rada plemennej knihy a to na základe priemerných výsledkov populácie. Zaradenie plemennice do kategórie matiek býkov nie je trvalého rázu a bude upresnované podla výsledkov zistovaných v KU. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradenie plemennice medzi matky býkov Rada plemennej knihy plemena PI.

  Obecné podmienky pre výber matiek býkov

  • zápis do plemennej knihy v oddiele A
  • dobrý zdravotný stav

  Otcovia býkov
  Tieto býky budú používané predovšetkým pre zámerné pripárovanie na matky plemenných býkov, kde hlavnou úlohou bude produkcia mladých zvierat so špickovými vlastnostami v oblasti mäsovej úžitkovosti a exteriéru. Zaradenie býka do kategórie otcov býkov nie je trvalého charakteru a bude sa upresnovat podla výsledkov zistovaných v KU. Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukciu, lineárne hodnotenie zovnajšku a PH stanoví Rada PK a to na základe priemerných výsledkov populácie. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení býka medzi otcov býkov Rada PK plemena PI.

  Všeobecné podmienky pre výber otcov býkov

  • zápis do plemennej knihy v oddiele A
  • dobrý zdravotný stav

  Výber otcov býkov je zaistovaný z

  • býkov inseminacných
  • býkov z prirodzenej plemenitby

  Produkcia a výber býkov do plemenitby
  Odchov plemenných býckov
  Odchov mladých plemenných býkov prebieha na odchovni plemenných býkov (dalej len ,, OPB“) alebo u chovatela.Kritéria pre výber býckov do odchovu bude upresnovat Rada PK plemena PI na základe výsledkov populácie.

  Všeobecné podmienky pre výber býcka do odchovu

  • Pochádza od vybraných rodicov z chovov zapojených do KUMD a DK stupna „A“
  • Býček splna kritéria pre výber býckov do odchovu, vyhlásené Radou PK plemena PI
  • Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou
  • Zdravý býcek odpovedajúci podmienkam kontroly dedicnosti zdravia (dalej len „KDZ“)
  • Spĺňa štandard plemena

  Odchov a skúšky vlastnej rastovej schopnosti býkov
  Odchov v OPB
  Cielom odchovu plemenných býckov je testovanie ich vlastnej úžitkovosti za štandardných podmienok. Prevádzka a podmienky odchovu sa riadia podla „Metodiky pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je prevádzané centrálne. Výsledky skúšok vlastnej úžitkovosti sú podkladom pre selekciu. Základné výbery býkov prebiehajú spravidla na odchovniach plemenných býkov OPB.

  Odchov u chovatela
  Chovatel má možnost odchovat býcka mimo testacného zariadenia. Pri tomto systéme nie je sledovaný prírastok v období testu, ale iba prírastok od narodenia. Takto odchované býcky sú na úcely základného výberu predvedené na chovatelskom zvode. Pre prihlásenie býcka na zvod platia všeobecné podmienky také, ako pre výber do OPB. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je vykonávané centrálne. Výbery býkov u chovatela sa riadia pokynmi, ktoré pre každý rok vydáva ZCHMD v spolupráci s Radou PK plemena PI.

  Selekcné kritériá pre výber býkov do plemenitby
  Odchov v OPB

  • býček musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena
  • selekcné kritériá budú upresnované Radou PK plemena PI

  Odchov u chovatela

  • býček musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena
  • selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena PI

  Import býka zo zahranicia
  Zvieratá importované zo zahranicia sú vybrané do plemenitby, pokial splnajú podmienky pre zápis do A oddielu PK plemena PIU podla platnej legislatívy v SR. Pri zápise do PK sa prihliada najmä:

  • býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena
  • selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena PI

  Spôsob výberu býkov do plemenitby
  Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podla zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (dalej len ,,minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2) predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne:

  • miesto a dátum výberu
  • dátum narodenia
  • údaje o chovatelovi a majitelovi býka
  • zoznam clenov komisie
  • identifikacné údaje býka
  • výsledky lineárneho hodnotenia
  • výsledok výberu:
   • 1. Vybraný
    – do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“(línia PEV, VPE*)

    Pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálna hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolené 1 x 5 bodov za velkosť tela).
    – do „Prirodzenej plemenitby“ (línia PEV*)
    Vo všetkých ostatných prípadoch, kedy nie je splnená podmienka podla bodu 1.
   • 2. Odrocený
   • 3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)

  * skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registru vo vnútri línie (do císla 999). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.

  • línia a pridelený štátny register (línia sa prideluje podla výsledku hodnotenia zvierata pri základnom výbere)
  • prípadne dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

  Podmienky urcujúce výsledok výberu upresnuje RPK.

  V sporných prípadoch sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD.

  Testovanie a posudzovanie
  Testovanie a posudzovanie je vykonávané podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv “ a hodnotenie exteriéru je vykonávané podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu plemenných hodnôt stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovnajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

  Plemenné hodnoty
  Odhad plemenných hodnôt je vykonávaný pomocou viacznakového Animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KÚ MD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhladom na to, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené krížence s mäsovými plemenami, i mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad plemennej hodnoty je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemená so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu plemenných hodnôt sa môže menit a doplnat s ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

  Hodnotené vlastnosti:

  • priebeh pôrodu
  • hmotnosť pri narodení
  • hmotnosť vo veku 120 dní
  • hmotnosť vo veku 210 dní
  • hmotnosť vo veku 365 dní
  • u býkov na OPB prírastok v teste
  • lineárne hodnotenie exteriéru

  Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvnujú nameranú úžitkovost.

  Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (dalej len ,,RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial neupravuje publikovanie PH samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti rada PK.

  RPH, ktoré sú publikované
  Rastová schopnost

  • RPH pre priebeh pôrodu a hmotnosť pri narodení v priamom efekte
  • RPH pre rast v priamom efekte
  • RPH pre priebeh pôrodu a hmotnosť pri narodení v maternálnom efekte
  • RPH pre rast v maternálnom efekte
  • RPH pre prírastok v teste na OPB

  Lineárne hodnotenie

  • VT RPH pre velkosť tela
  • DT RPH pre dlžku tela
  • HM RPH pre hmotnosť
  • KT RPH pre kapacitu tela
  • OS RPH pre osvalenie
  • UT RPH pre úžitkový typ

  Rozsah publikovaných PH môže byt upravený rozhodnutím Rady PK.

  Spôsob vyhodnocovania výsledkov
  Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena PI v spolupráci s ZCHMD. Výsledky z KUMD a DK vykonáva poverená organizácia.

  Všeobecné ustanovenia
  Neoddelitelnou súcastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“, „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“ a „Rada plemennej knihy Piemontese“. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutie vydáva Rada PK plemena PI.

 • Štatút PK
 • 1. Základné  východiska plemennej knihy

  1.1. Právnym základom štatútu  plemennej knihy (ďalej len ,,Štatút PK“) je zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o šľachtení a plemenitbe“),Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a osvedčení o odbornej spôsobilosti (ďalej len ,,Vyhláška č. 372/2007“) a Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat ( ďalej len ,,vyhláška 18/2001“) a stanov Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku  (ďalej len ,, ZCHMD“).

  1.2. Štatút PK bol vypracovaný v súlade s príslušnými záväznými smernicami a rozhodnutiami Rady Európskeho spoločenstva. Rešpektuje závery a odporúčania medzinárodných združení a federácií chovateľov mäsových plemien dobytka. Zakladá v tomto smere systém plemennej knihy (ďalej len ,,PK“) rovnocenný systémom platným v členských štátoch Európskej únie a vytvára tak predpoklady pre porovnateľnosť, všeobecné uznávanie výsledkov a produktov domáceho šľachtenia a je základným predpokladom pre medzinárodnú výmenu genofondu.

  1.3. Štatút PK rešpektuje šľachtiteľský program plemena Piemontese  v SR (pre označenie zvierat tohto plemena evidovaných v SR sa používa skratka PI).

  1.4. MP SR podľa § 6, odsek 3, zákona o šľachtení a plemenitbe priznalo ZCHMD postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3, odsek 1, písmeno h je ZCHMD oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia MP SR č. 984/1998-250.

  2. Účel plemennej knihy a jej plnenie

  2.1. Účelom plemennej knihy (ďalej len ,,PK“) je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie plemena PI v žiaducom smere, sústavné zvyšovanie jej výkonnosti, hospodárnosti a konkurenčnej schopnosti jednotlivých chovov i plemena.

  2.2. Pre naplňovanie tohto účelu chovatelia plemena PI zriaďujú PK, ktorá:

  • stanoví chovný cieľ a štandard plemena, programy a metódy šľachtenia, rozsah a metódy testovania a overovania vlastností a znakov na časove určené obdobie, spravidla na dobu 10 rokov,
  • usmerňuje, poprípade zaisťuje ich realizáciu, hodnotí priebeh šľachtenia a vývoj plemena,
  • registruje chovy, plemenné zvieratá a ich potomstvo v PK,
  • registruje a osvedčuje pôvod jedinca vrátane jeho plemenných hodnôt,
  • stanoví parametre pre výber plemenných zvierat určených na reprodukciu populácie a zaisťuje ich výber,
  • zverejňuje informácie o stave PK a hodnotách vybraných kategórií zvierat,
  • výsledky jednotlivých chovov a údaje o jednotlivých zvieratách zverejňuje len so súhlasom majiteľa (okrem údajov zverejňovaných v katalógoch pri výstavách a výberoch plemenných býkov),
  • uzatvára a udržuje styky so zahraničnými chovateľskými organizáciami plemena PI.

  3. Vedenie plemennej knihy

  3.1. ZCHMD  zaisťuje činnosť spojenú s vedením PK.

  3.1. ZCHMD v spolupráci s klubmi  zaisťuje činnosť spojenú s vedením PK.

  3.2. PK mäsových plemien dobytka je vedená formou počítačovej databázy. Je priebežne aktualizovaná preberaním údajov z prvotnej evidencie vedenej v chovoch zapísaných do RCH (register chovov) Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, údajov z kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv a údajov odhadu plemenných hodnôt, ak sú k dispozícii. Organizáciou poverenou vedením centrálneho registra plemenárskych údajov hospodárskych zvierat a výkonom kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len KUMD a DK“) sú podla platného zákona o šlachtení a plemenitbe, Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik ( dalej len ,,PS SR“).

  3.3. Správa, údržba a úprava softvéru PK je zaistená v súčinnosti s vedením interných databáz ZCHMD. Zmeny softvéru je možno vykonať len so súhlasom ZCHMD.

  4. Základné členenie plemennej knihy

  4.1. PK sa člení:
  4.1.1. Vnútorne na:

  • oddiely podľa parametrov jednotlivých zvierat (pohlavia, úplnosti pôvodu a dedičného podielu plemena PI).

  4.1.2. Funkčne na:

  • register chovov (ďalej len ,,RCH“), pre evidenciu zapísaných a evidovaných chovov, riadnych a pridružených členov PK,
  • vlastnú plemennú knihu PK pre zápis jednotlivých býkov a kráv,
  • plemenný register (ďalej len ,,PR“) pre registráciu potomstva zvierat zapísaných v PK,

  Za zviera zapísané v PK sa považuje zviera zapísané v hlavnom oddiele PK, na zvieratá zapísané v ostatných oddieloch sa prihliada ako na zvieratá registrované.

  4.2. Pre označenie zvierat plemena Piemontese evidovaných v SR sa používa skratka PI.

  4.3. Jednotlivé zvieratá sú v dobe zápisu do PK začleňované podľa svojho genotypu a ďalších hľadísk do jedného z oddielov, označovaných písmenami A, B, C. Začlenenie prebieha na základe kritérií uvedených v článku 5.2. Štatútu PK. Oddiel A je označovaný ako hlavný oddiel PK. Oddiel B a C  ako prípravné oddiely PK.

  4.4. V RCH sú evidované chovy, ktoré sa prihlásia k členstvu v PK, za podmienok uvedených v bode 5.1. Štatútu PK.

  4.5. Do oddielu A sa zapisujú býky a kravy spoločne. Zapisujú sa do neho jednotlivé zvieratá z chovov evidovaných v RCH na základe prihlášky ich majiteľa, prípadne z jeho poverenia (ďalej len  ,,plná moc majiteľa“). Podmienky pre zápis jednotlivých zvierat do príslušných oddielov PK sú uvedené v bode 5. 2. Štatútu PK.

  4.6. V PR je registrované potomstvo kráv z chovov evidovaných v PK. Podmienky pre registráciu sú uvedené v bode 5.3. Štatútu PK. Členenie do oddielov PK je vykonávané podľa bodu 5.2.

  4.7. Zvláštnu funkčnú, prípadne kvalitatívnu skupinu PK tvoria elitné zvieratá (napríklad otcovia býkov a matky býkov, dlho produkčné kravy, zvieratá s mimoriadnou hodnotou). Sú vyberané podľa kritérií stanovených a aktualizovaných v záznamoch PK. Netvoria však samostatný oddiel PK.

  5. Členenie plemennej knihy

  5.1. Register chovov v PK
  Chovy sú zapísané alebo evidované v PK na základe záväznej písomnej prihlášky majiteľa a záznamu v RCH.

  • Za chov zapísaný v PK sa považuje súbor kráv plemena  PI jedného majiteľa, ustajnených v jednej maštali, alebo súbor maštalí jednej farmy, ktorý má aspoň jednu plemennicu zapísanú do PK v oddiele A.
  • Za chov evidovaný v PK sa považuje súbor kráv plemena  PI a krížencov s týmto plemenom jedného majiteľa, ustajnených v jednej maštali, alebo súbore maštalí jednej farmy, ktorý má aspoň jednu plemennicu zapísanú do PK v oddiele B  alebo C.

  5.1.1. Všeobecné podmienky pre evidenciu chovov v registri PK

  Podmienkou pre evidenciu v registri chovov je hlavne:

  a) riadne vedenie a uchovávanie predpísaných dokladov podľa zákona o šľachtení a plemenitbe a vyhlášky č. 18/2001 Z. z.
  b) riadne a včasné označovanie zvierat trvalými ušnými značkami podľa ustanovenia bodu 8 tohto štatútu,
  c) overovanie pôvodu zvierat podľa ustanovenia bodu 9 tohto štatútu,
  d) umožniť pôsobenie a inšpekcie v chove PK a predkladať nimi požadované doklady.

  5.2. Podmienky pre zápis a spôsob zápisu do plemennej knihy

  5.2.1. Býky

  5.2.1.1. Do PK sa zapisujú býky jednotlivo, na základe prihlášky majiteľa a dokladov uvedených pod bodom č. 5.2.1.2. Býky, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky, nemôžu byť do PK zapísané. Zápis do PK má trvalú platnosť.

  5.2.1.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK

  Pre zápis býkov do PK je nutné doložiť:

  • potvrdenie o pôvode (ďalej len ,,POP“) vystavené zahraničnou organizáciou PK, pokiaľ nie je mladý býk zapísaný v PR, s minimálne dvoma generáciami predkov,
  • výpis z plemenného registra,
  • pri dovezených býkoch starších ako 5 rokov (resp. dovezenej spermy týchto býkov) výsledky vlastnej PH pokiaľ sú známe,
  • pridelené označenie a číslo štátneho registra býkov, ktorý pridelila poverená plemenárska organizácia.

  5.2.1.3. Podmienky pre zápis do oddielov PK

  Pre zápis do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:
  Oddiel A: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí.
  Oddiel B: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí. Do tohto oddielu sú preradené býky z oddielu A v prípade, že potomstvo týchto býkov vykazuje genetické chyby podľa kontroly dedičnosti zdravia, alebo potomstvo vykazuje exteriérové chyby v rozpore so štandardom.

  5.2.2. Kravy

  5.2.2.1. Zápis do PK

  Kravy sa zapisujú jednotlivo, za podmienok uvedených v bode 5.2.2.2. a na základe prihlášky chovu a jednotlivých zvierat do PK a záznamu do registra chovov. Vylúčenie nevhodných kráv pre vstup do PK bude označené v evidencii KUMD a DK. Zápis do PK má trvalú platnosť.

  5.2.2.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK

  Do PK sa zapisujú kravy z chovov zapísaných alebo evidovaných v RCH, pochádzajúce z vlastného chovu, alebo získané z iného evidovaného chovu. Ďalej sa zapisujú importované plemennice mäsového plemena zapísané v PK v krajine svojho pôvodu, s overeným POP. Kravy z neevidovaných chovov môžu byť zapísané len do prípravných oddielov B a C.

  5.2.2.3. Podmienky pre zápis do oddielu PK

  Pre zápis kráv do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:

  Hlavný oddiel PK

  oddiel A:

  • plemenná príslušnosť Ml (bod 7 Štatútu PK)
  • rodičia a prarodičia zapísaní v plemennej knihe v SR alebo v zahraničí, zaradenie zodpovedá oddielom PK v SR. Pokiaľ je matka zapísaná v oddiele B, musia byť dve generácie jej predkov zapísané v tomto oddiele. Potomstvo týchto zvierat musí zodpovedať štandardu plemena.

  Prípravné oddiely PK

  oddiel B:

  • plemenná príslušnosť M1,
  • rodičia a prarodičia registrovaní v PK v SR alebo v zahraničí, zaradenie zodpovedá oddielom PK v SR. Pokiaľ je matka v oddiele C, otec musí byť vždy aspoň v oddiele B. Plemennice plnia požiadavky na exteriér stanovený v štandarde plemena.

  oddiel C:

  • plemenná príslušnosť M2 až M4 (bod 7 Štatútu PK), otec zapísaný v oddiele A až B, matka nespĺňa podmienky pre zápis do oddielu B alebo nemusí byť registrovaná v prípravnom oddiele PK

  5.2.2.4. Rada PK plemena PI môže odmietnuť zápis do PK samčieho i samičieho potomstva, ktoré nezodpovedá štandardu, prípadne preukazne zhoršuje úroveň svojho potomstva, ktoré nie je v súlade s programom a cieľom šľachtenia plemena.

  5.3. Potomstvo

  5.3.1. Uvedené v PR
  V PR sa eviduje potomstvo kráv a býkov zapísaných v PK v tomto rozsahu:

  Samičie potomstvo:
  a) až do doby zápisu do PK,
  b) alebo najmenej do 5 rokov veku, pokiaľ nebolo zaradené do KUMD a DK.

  Samčie potomstvo:
  a) určené majiteľom na ďalší chov až do doby výberu na plemenitbu,
  b) alebo najmenej do 2 rokov veku, pokiaľ nebolo predvedené k základnému výberu.

  Zaradenie zvierat do oddielov PK je podobné ako u býkov a kráv.

  5.3.2. Všeobecné podmienky pre registráciu v PR

  V PR sú registrované zvieratá, ktoré:

  • pochádzajú z chovov zapísaných alebo evidovaných v RCH,
  • sú riadne označené podľa platných predpisov,
  • majú overený pôvod podľa ustanovenia bodu 9.1. štatútu PK.

  5.4. Zvieratá zapísané podľa doterajšieho systému PK sa považujú za zapísané podľa tohto štatútu a budú začlenené do príslušných oddielov PK v zmysle tohto štatútu.

  5.5. Údaje z KUMD a DK, reprodukcia a ďalšia evidencia uložená v databáze, alebo vedená v chovoch, sa považujú za údaje PK podľa tohto štatútu.

  5.6. Zápis a začlenenie majú trvalú platnosť, okrem bodu 5.2.1.3.

  6. Členstvo v plemennej knihe

  Členmi PK mäsových plemien dobytka sú chovatelia, ktorí majú aspoň jednu plemennicu zapísanú do oddielu A. Chovatelia, ktorí majú plemennice zapísané v oddieloch B a C, môžu byť pridruženými členmi a pri hlasovaní majú poradný hlas.

  7. Definícia plemena a označenie kódom

  7.1. Za čistokrvné zviera sa považuje:

  a) plemenný býk, ktorý splnil podmienky pre zápis do A až B oddielu plemennej knihy,
  b) plemennice, spĺňajúce podmienky pre zápis do oddielu A plemennej knihy.

  7.2. Pri zápise a registrácii zvierat v plemennej knihe sa rozlišuje následná plemenná príslušnosť:
  M1 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 96,80 % a viacej,
  M2 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 93,75 % – 96,79 %,
  M3 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 87,50 % – 93,74 %,
  M4 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 75,00 % – 87,49 %,
  M5 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 50,00 % – 74,99 %.

  7.3. Kódové označenie uvedené v bode 7.2. sa používa vo všetkej plemenárskej dokumentácii.

  7.4. Potomstvo týchto zvierat sa zaraďuje do PK podľa ustanovenia bodu 5.2. až 5.3. Štatútu PK.

  7.5. Importované zvieratá s doloženým pôvodom a zapísané, či registrované v PK v krajine svojho pôvodu sú na požiadanie majiteľa zapísané do príslušného oddielu PK. V tejto súvislosti môže Rada PK zo závažných dôvodov odmietnuť zápis či registráciu do PK. Za závažný dôvod sa považuje najmä:

  • zdravotný stav zvierat (po spresnení ŠVPS SR),
  • alebo preukázaná nízka genetická úroveň zvierat vedúca k zhoršeniu výsledkov v populácii, ktorá nie je v súlade so šľachtiteľským programom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou štatútu PK.

  8. Označovanie dobytka v PK

  8.1. Všetok dobytok v SR je označovaný podľa Vyhlášky MP SR 372/2007 Z. z. zo dňa 29 júla 2007 o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii HD a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.

  8.2. Zápis zvieraťa do PK sa označuje v databanke a vo všetkých záznamoch PK 15- miestnym numerickým znakom, kde:

  prvé 3 čísla – označujú číslo chovu v PK
  ďalších 12 čísel – je vlastným číslom zvieraťa z ušnej značky
  Toto číslo je označované ako číslo PK .

  8.3. Zvieratá zapísané v zahraničných plemenných knihách sú v PK evidované pod týmto číslom.

  8.4. Pomenovanie plemenných býkov vyjadruje vzťah k ročníku narodenia. Mená zvierat narodených v roku 1992 a skôr, pri novom pomenovaní, začínajú začiatočným písmenom A  alebo B. Ročník narodenia 1993 začína písmenom C, ročník 1994 písmenom D a ďalej pokračujú v jednotlivých ročníkoch podľa poradia písmen v abecede (E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U,V, Z). Po vyčerpaní tejto rady pokračuje označovanie ďalšieho ročníku od písmena A. Zvieratá evidované v zahraničných plemenných knihách sú evidované podľa mien, pod ktorými sú evidované v týchto knihách. U plemenníc nie je pomenovanie vyžadované.

  8.5. Chovom registrovaným v RCH je pridelené ,,Evidenčné číslo chovu v RCH“. Evidenčné čísla slúžia pre vnútorné vedenie PK.

  9. Stanovenie a overovanie pôvodu dobytka v PK a údajov o jeho hodnote

  9.1. Východiskom pre stanovenie pôvodu dobytka je „Sprievodný doklad zvieraťa – pas“ a ,,Register chovu“ vyhotovený z Centrálnej evidencie v súlade s Vyhláškou MP SR č. 372/2007 Z. z.

  9.2. Hodnotenie údajov o teľnosti plemennice po býkovi uvedenom v preukaze plemennice a pôvod teľaťa sa povinne overujú testom paternity a maternity.

  9.3. Pôvod zvierat overuje akreditované laboratórium v súlade s zaužívaným postupom ( test DNA alebo krvný typ):

  • pri všetkých býkoch zaradených do plemenitby,
  • pri všetkých plemenniciach používaných ako darkyne embryí,
  • pri všetkých plemenniciach, od ktorých sa produkujú plemenné býky,
  • náhodne vybranému potomstvu testovaných býkov,
  • pri plemenniciach a potomstve narodeného po prenose embryí na žiadosť majiteľa alebo kontrolného orgánu PK,
  • pri teľatách na žiadosť majiteľa býka alebo spermy
  • u všetkých plemenníc pri žiadosti o zapísanie do hlavného oddielu PK.

  9.4. Na účely zápisu zvierat resp. ich potomstva do PK sa vyžaduje:

  • u býkov pri základnom výbere – u importovaných býkov – POP s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA,
  • u býkov pri základnom výbere – u býkov z domácej produkcie – výpis z PK s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA,
  • u plemenníc – POP s dvomi známymi generáciami predkov,
  • u samičích buniek a embryách – POP darkyne s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom (DNA darkyne).

  9.5. Pre stanovenie pôvodu importovaných zvierat, spermy, samičích buniek a embryí sa na účely zápisu zvierat, prípadne ich potomstva do PK vyžaduje:

  • u býka – POP s dvoma generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom      podľa DNA a  výsledky KD z krajiny pôvodu – pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,
  • u spermy – kópiu POP s dvomi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA a výsledky kontroly dedičnosti (ďalej len ,,KD“) býka z krajiny pôvodu – pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,
  • u plemenníc – POP s dvomi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA,
  • u teľných plemenníc – POP s dvoma generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA, kópiu POP pripusteného otca s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA,
  • u samičích pohlavných buniek a embryách – POP darkyne s dvomi generáciami predkov s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA a kópiu POP otca s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom.

  POP musí byť potvrdené príslušnou PK krajiny pôvodu .

  9.6. Údaje o rodokmeňovej, úžitkovej a PH zvierat a údaje o reprodukcii sa získavajú zo záznamu z kontroly úžitkovosti, dedičnosti a reprodukcie, uložených v databanke ZCHMD. Spôsob spracovania a overovania týchto údajov je spracovaný v programovom riešení týchto systémov.

  10. Potvrdenie o pôvode plemenného dobytka

  10.1. Za plemenné zvieratá sú považované býky a kravy zapísané v oddiele A PK, ich potomstvo registrované v PK a pre tento účel i samičie pohlavné bunky a embryá od plemenníc zapísaných v PK. Oficiálnym dokladom o identite, pôvode a hodnote plemenného dobytka je  POP.

  10.2. POP obsahuje minimálne tieto údaje:

  • názov: Potvrdenie o pôvode,
  • názov vydávajúcej chovateľskej organizácie,
  • názov plemennej knihy,
  • plemeno,
  • pohlavie,
  • číslo zápisu v PK,
  • dátum vydania POP,
  • systém identifikácie,
  • identifikačné číslo,
  • dátum narodenia,
  • meno a adresa chovateľa,
  • meno a adresa majiteľa,
  • pôvod zvieraťa:
   • Otec | Otec otca | Matka otca
   • Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č.
   • Matka | Otec matky | Matka matky
   • Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č.
  • dostupné výsledky kontroly úžitkovosti,
  • aktualizované výsledky stanovenia genetickej hodnoty zvieraťa vrátane dedičných zvláštností a chýb zvieraťa a jeho rodičov a prarodičov (keď nie sú výsledky stanovenia genetickej hodnoty dostupné na internete),
  • u teľných samíc dátum inseminácie alebo prirodzenej plemenitby a identifikácia býka darcu,
  • meno a postavenie podpísanej osoby, dátum a miesto vydania potvrdenia a podpis jednotlivca povereného vydávajúcou chovateľskou organizáciou.

  ZCHMD stanoví požiadavky a vzory POP diferencovane pre jednotlivé kategórie dobytka.

  10.3. POP na plemenné býky vystavuje PK po základnom výbere býka. Na POP sú uvedené základné údaje o výsledku základného výberu a údaje o vlastnej úžitkovosti, prípadne plemenné hodnoty. Originál POP sa vydáva na žiadosť predávajúceho. Pre účely predaja semena, dokladu o pripustení a pod. vystavuje PK overenú kópiu POP.

  10.4. POP na plemenné kravy a jalovice, samičie pohlavné bunky a embryá sa vystavuje pri každom predaji. Pre účely tuzemského predaja vystavuje POP na žiadosť predávajúceho PK do 30 dní po predaji. Pre účely vývozu plemenných zvierat sa vystavuje POP na žiadosť predávajúceho alebo ním poverenej organizácie.

  10.5. PK vedie prehľad o vydaných POP. Zmeny, opravy a doplnky v POP môže uskutočniť len vystavujúca organizácia, ktorá uchováva druhopisy POP a môže v odôvodnených prípadoch vystaviť i duplikát POP.

  10.6. Na kravy a jalovice registrované v príslušnom prípravnom oddiele PK vystavuje PK „Výpis z plemennej knihy“ (ďalej len ,,výpis“), ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP.

  10.7. Pre ostatné účely (výber zvierat, ponuky k predaju, hodnotenie chovov a pod.) vystavuje PK výpis, ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP. Výpis sa vystavuje na žiadosť majiteľa, prípadne ním poverenej organizácie a pre potreby ZCHMD. Vzor výpisu stanoví PK.

  11. Rada plemennej knihy

  11.1. Pre riadenie PK sa zriaďuje v súlade so stanovami ZCHMD Rada PK plemena PI.

  11.2. Úlohou Rady PK plemena PI je hlavne:

  • organizačné a technické riadenie PK,
  • stanovenie metodických postupov vedenia PK,
  • koordinácia kritérií pre zápis do oddielov PK a výberu zvierat,
  • stanovenie metodických podkladov pre programové riešenie a jeho konzultácie,
  • kontrola plnenia podmienok pre zápis do PK a vedenie PK,
  • príprava šľachtiteľského programu, hodnotenie jeho plnenia a stanovenie chovného cieľa,
  • prejednávanie a povoľovanie výnimiek z jednotlivých ustanovení Štatútu PK,
  • navrhovanie finančného poriadku a rozpočtu PK.

  12. Medzinárodná spolupráca

  12.1. ZCHMD je nositeľom PK a Klub chovateľov plemena  PI je garantom PK mäsových plemien dobytka voči zahraničiu. Zastupuje chovateľov vo všetkých medzinárodných organizáciách chovateľov.

  12.2. ZCHMD v tomto smere zabezpečuje priame kontakty s jednotlivými zahraničnými chovateľskými organizáciami. Pri riešení metodických, organizačných a technických postupov PK, vrátane vymedzení a uznávaní podkladov pre medzinárodný obchod s plemennými zvieratami.

  12.3. Rada PK je zodpovedná ZCHMD za dodržiavanie záväzných dohôd prijatých na medzinárodnej úrovni k vedeniu PK.

  13. Sankcie a postihy

  13.1. Členstvo chovateľov v PK nesie so sebou povinnosti. Každý člen sa zaväzuje v dôsledku svojho členstva rešpektovať ustanovenia PK určené na to, aby PK nebola nikým poškodená morálne ani materiálne a nebola poškodená dobrá povesť PK.

  13.2. Rada PK bude pracovať ako komisia pre sankcie a spory, pokiaľ je na tento účel špeciálne zvolaná. V prípade, že má rozhodnúť o závažných sankciách, vypočuje dotyčného chovateľa.

  13.3. Rada sa zaoberá každou sťažnosťou, ktorú podá predseda Rady PK, alebo doporučeným listom člen PK.

  13.4. Rada rozhoduje o vyšetrení sporu alebo sťažnosti bez odkladov.

  13.5. Rada PK môže zo závažných dôvodov (napr. zdravotný stav, hrubé nedostatky technológie chovu alebo evidencie, jednanie v rozpore s zákonnými predpismi a týmto Štatútom a pod.) odmietnuť, zrušiť, alebo pozastaviť evidenciu v registri chovov.

  13.6. Sankcie a tresty podľa výroku Rady PK budú zaznamenané. Po rozhodnutí o sankciách budú finančné alebo iné postihy ihneď požadované a vymáhané.

  13.7. Použitie sankčného postihu ukladá príslušnému chovateľovi povinnosť uhradiť všetky náklady bez výnimky, ktoré museli byť vynaložené na nutné zistenie a preskúmanie priestupku. Ďalej všetky náklady na zverejnenie prípadu a na prípadné vylúčenie zvierat potrestaného chovateľa z PK.

  14. Záverečné ustanovenie

  14.1. Výnimky z jednotlivých ustanovení Štatútu PK v zdôvodnených prípadoch udeľuje Rada PK.

  14.2. Štatút PK plemena PI nadobúda platnosť po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

  Schválené členskou schôdzou v Trenčíne, dna 23. 04. 2009

 • História a základná charakteristika plemena
 • Piemontský dobytok pochádza zo severozápadnej časti Talianska – z pohoria Savojských Álp z oblastí označované ako Piemonte – čo mu dalo jeho názov. Piemontské plemeno je typickým predstaviteľom mäsového dobytka stredného rámca s výrazným osvalením a jemnou kostrou. Plemeno pôvodne s trojstrannou úžitkovosťou mlieko – mäso – ťah, je od dvadsiatich rokov tohoto storočia šľachtené na mäsovú úžitkovosť. Tento proces je intenzívny najmä v posledných 40. rokoch, kedy bola stanovená Národná asociácia chovateľov Piemontského dobytka (ANABORAPI), ktorá vedie plemennú knihu a je garantom plemenárskej práce.

  Plemeno je stredného telesného rámca s hmotnosťou dospelých kráv okolo 600 kg a dospelých býkov okolo 900 kg. Je požadovaná jemná kostra a koža v kombinácii s výrazným osvalením.

  Vyžadovaná je pevná, ale jemná konštitúcia vyjadrená dobrou adaptáciou zvierat na rôzne prostredie, vynikajúca pastevná schopnosť, nenáročnosť na chovateľské podmienky s vysokou konverziou objemových krmív. U plemenníc je požadovaná dobrá plodnosť, ktorá je daná ľahkosťou telenia a materskými vlastnosťami, v kombinácii s dlhovekosťou (10 i viac teliat za život). Prvé telenie je vo veku 25 – 30 mesiacov. U plemenníkov je požadovaná dobrá plodnosť daná počtom narodených teliat v kombinácii s ľahkými pôrodmi. Zvieratá majú živý temperament, bez agresívnych prejavov v chovaní.

  Jatočné zvieratá dosahujú solídne prírastky, pri vysokej jatočnej výťažnosti (u býkov nad 65 %, u jalovíc a krížencov – býkov nad 60 %, u kráv nad 55 %). Jatočne opracované telo sa vyznačuje nízkym podielom tuku a kostí a naopak nadpriemerným podielom „zadného“ mäsa. Mäso je charakteristickej chuti, chudé a jemné s nízkym podielom tuku.