Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka
 • Šľachtiteľský program
 • 1. História a základná charakteristika plemena

  Ide o jedno z najstarších európskych plemien, ktorého história siaha až do doby kamennej. Dexter pochádza z južného a juhozápadného Írska, kde sa rozšíril medzi malými hospodárstvami v horských oblastiach. Plemeno bolo známe ako „poorman´s cow“, čo v preklade znamená „krava chudobných“.
  V roku 1845 David Low vo svojej práci o írskom dobytku napísal, že plemeno dexter vďačí za svoj moderný vzhľad, meno a pravdepodobne aj vlastnosti, istému pánovi Dexterovi, konateľovi pána Hawardena, ktorý prišiel do Írska v roku 1750 a usídlil sa v oblasti Tipperary. Low uvádza, že Dexter vybral najlepšie jedince odolného horského dobytka z tejto oblasti a dosiahol vysokú úroveň. Najstarší oficiálny záznam je dochovaný z roku 1879 v „Royal Dublin Society“. Plemenná kniha bola založená v roku 1880. Po prvý krát bolo plemeno oficiálne vyvezené z krajiny pôvodu do niekoľkých oblastí Anglicka v roku 1882. Zvieratá boli prvý krát oficiálne predstavené na Kráľovskej výstave v Norwich v roku 1886. Z írskych pastvín toto plemeno takmer vymizlo, ale našťastie bolo zachované v čistokrvnej forme v mnohých malých stádach v Anglicku.
  Dexter bolo pôvodne plemeno s kombinovanou úžitkovosťou, ale väčšina chovateľov je zameraná na jednostrannú produkciu, či už mliekovú, alebo mäsovú. Zvieratá dovezené do SR sú zamerané na produkciu mäsa v systéme dojčiacich kráv. Dexter je najmenšie európske plemeno hovädzieho dobytka. Plemeno sa chová v dvoch typoch: krátkonohý a dlhonohý variant. Tieto varianty sú podmienené prítomnosťou génu pre chondropláziu v populácii. Dlhonohé zvieratá nie sú nositeľmi génu pre chondropláziu, naproti tomu krátkonohé sú heterozygóti. Homozygoti v géne pre chondropláziu sa rodia mŕtve, znetvorené, vyskytujú sa tzv. buldočie hlavy. Preto je nevhodné páriť medzi sebou dve krátkonohé zvieratá. Populácia je na tento gén testovaná, pretože malé jedince dlhonohej formy sa exteriérovo podobajú jedincom krátkonohým.
  Plemennice v dospelosti dosahujú hmotnosť 270 – 350 kg (výnimočne až 450 kg), býky v dospelosti vážia do 500 kg. Výška v krížoch kráv je v rozpätí 91 až 112 cm. Býky majú v dospelosti výšku v kohútiku 96 až 121 cm.
  Zafarbenie je primárne plášťové čierne a prípustné sú aj varianty červené (RED) a sivé (DUN). Prípustné sú biele odznaky na bruchu od úrovne pupka do medzinožia. Dexter je prirodzene rohaté plemeno, ale okolo roku 1990 sa začali v populácii objavovať aj bezrohé jedince. Rohy majú stredne silné, stáčajú sa mierne dohora a do vnútra. U býkov by nemali byť tak zatočené dohora ako u plemenníc. Odrohovanie zvierat a genetická bezrohosť sú prípustné.
  Plemeno sa vyznačuje pokojným temperamentom, nenáročnosťou, prispôsobivosťou a dobrým telením. Zvieratá majú vzhľadom k svojej hmotnosti relatívne veľkú plochu paznechtov a preto je plemeno veľmi vhodné na spásanie mokrých a podmáčaných oblastí, ktoré minimálne devastujú ušliapaním oproti iným mäsovým plemenám. Dexter je prispôsobivý, vhodný takmer do všetkých klimatických podmienok a na rôzne typy pastvín. Ak má dostatok potravy a prístrešok, je schopný prežiť aj v extrémnych podmienkach. V niektorých štátoch využívajú insemináciu býkmi dexter na málo rozvinuté jalovice. Telenie je vždy bezproblémové, teľatá sú veľmi vitálne a krížence v dospelosti dosahujú 7/8 veľkosti matky.
  Kravy sú vynikajúce matky, ťažké pôrody sa vyskytujú len veľmi výnimočne a teľatá sú pri pôrodnej hmotnosti 15 – 20 kg veľmi vitálne bezprostredne po pôrode. Plemeno je veľmi rané, jalovice môžu byť pripúšťané vo veku 15 – 18 mesiacov. Zvieratá sú dlhoveké, nie je výnimočné, že je v stáde časť kráv schopných reprodukcie do veku 20 rokov. Kravy sú mliečne, teľatá dosahujú vysokú hmotnosť pri odstave.
  Jedince tohto plemena dosahujú jatočnú zrelosť veľmi skoro, mäso má výbornú chuť, kvalitu aj mramorovanie. Pri pastevnom výkrme volov bez prídavku jadra je dosiahnutá jatočná zrelosť vo veku 20 – 24 mesiacov s hmotnosťou jatočného tela 145 – 220 kg pri výťažnosti 56 % a viac.

  2. Chov plemena dexter vo svete

  Za posledných 25 až 30 rokov sa v šľachtení plemena dexter dosiahli vynikajúce výsledky. Plemeno je veľmi prispôsobivé, reaguje dobre na meniace sa klimatické podmienky, čo potvrdzuje fakt, že sa rozšírilo do mnohých krajín sveta. Okrem iných krajín boli zvieratá vyvezené do Austrálie, na Nový Zéland, Kubu, do Argentíny, Kene, Zimbabwe, Talianska, Belgicka, Dánska, do Nemecka a Českej republiky. Väčšina krajín má svoje vlastné združenia chovateľov tohto plemena, ktoré sa intenzívne venujú šľachteniu a plemenitbe, a ktoré dokazujú obľúbenosť plemena po celom svete.

  Veľká Británia: plemeno je tu chované pastevným spôsobom do troch rokov veku. V dôsledku obavy z BSE britská vláda zaviedla legislatívu zakazujúcu výkrm a predaj zvierat starších ako 30 mesiacov. To znamená, že voly musia byť kŕmené špeciálnou jadrovou kŕmnou zmesou na dosiahnutie jatočnej zrelosti do veku 30 mesiacov. Bez takejto zmesi sa stáva, že zvieratá nemajú dostatočné množstvo podkožného tuku, čo je z britského kulinárskeho pohľadu nežiaduce.
  USA: Tu sú zvieratá porážané vo veku 18 mesiacov, kedy je z hľadiska konzumentov najlepšia porážková hmotnosť, čo sa prejaví na kvalite mramorovania mäsa, má dostatočne tmavú farbu pri výťažnosti medzi 50 – 70 %.
  Kanada: V roku 2006 bolo v Kanade menej než 250 kráv v plemennej knihe, čím sa toto plemeno dostalo na zoznam ohrozených kanadských druhov.
  Dánsko: Prví zástupcovia tohto plemena boli do Dánska dovezení v roku 1987 z desiatich najlepších stád v Anglicku. Vďaka kvalitnému šľachtiteľskému programu sú v Dánsku jedny z najlepších zvierat tohto plemena na svete. Dánsko chová len dlhonohý variant plemena.

  3. Vývoj stavov v SR

  V roku 2015 boli zakúpené prvé teľné jalovice z Dánska firmou MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica. V roku 2016 k nim pribudol plemenný býk rovnako z Dánska.

  4. Chovný cieľ a plemenný štandard

  4.1. Chovný cieľ
  Pri šľachtení plemena dexter je kladený dôraz na zlepšenie či stabilizáciu úrovne znakov charakterizujúcich jeho vynikajúce materské vlastnosti, pri zachovaní mäsovej úžitkovosti, ktorá sa pri tomto plemene vyznačuje typickým utváraním tela (malý telesný rámec, dostatočne široké a hlboké telo s dobre zaobleným stehnom a tiež rovnomerným osvalením), ale tiež na udržanie ďalších charakteristických vlastností plemena (ranosť, dlhovekosť, odolnosť, prispôsobivosť, pokojný temperament a vynikajúca konverzia krmiva).
  4.2 Základné parametre chovného cieľa
  4.2.1. Reprodukčné a ukazovatele Dobrá reprodukcia a plodnosť je u všetkých mäsových plemien hovädzieho dobytka rozhodujúcim predpokladom efektivity chovu. Na ich výsledkoch, vyjadrených v konečnej fáze počtom živo narodených teliat, sa podieľajú rovnakou mierou obe pohlavia, ako plemennice tak aj býky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým počet teľných plemenníc a počet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená i ďalšími činiteľmi, ako je zdravotný stav, úroveň výživy zvierat a spôsob ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovať aspoň 90 teliat na 100 kráv základného stáda, pri medziobdobí do 365 dní. K zaisteniu dostatočného počtu zvierat pre účely čistokrvnej plemenitby aj úžitkového kríženia je nevyhnutné využívať všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.
  4.2.1.1. Plemennice

  • počet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda – minimálne 90
  • hodnotenie obtiažnosti pôrodov vyjadrené podielom ľahkých pôrodov podľa metodiky kontroly úžitkovosti mäsových plemien a dojčiacich kráv (ďalej len „KÚMPaDK“) – minimálne 95 %
  • vek pri 1. otelení by nemal byť vyšší než 30 mesiacov, ideálne do 24 mesiacov, pričom snahou je prvé pripustenie vo veku 15 – 18 mesiacov
  • priemerná dĺžka medziobdobia je 365 dní

  4.2.1.2. Plemenné býky

  • býky v inseminácii – hodnotenie podľa indexu plodnosti
  • býky v prirodzenej plemenitbe – počet plemenníc v závislosti na dĺžke pripúšťacieho obdobia na základe podkladov KÚMPaDK, prípadne centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“)
  • hodnotenie priebehu pôrodov a hmotnosti teliat pri narodení – na základe výsledkov KÚMPaDK

  4.2.2. Rastová schopnosť
  Plemeno dexter je napriek svojmu malému telesnému rámcu relatívne výkonné plemeno. To je dané najmä výbornou mliečnosťou matiek a vysokou rastovou schopnosťou teliat. Tieto vlastnosti je treba v populácii fixovať a pokiaľ možno i posilňovať. Keďže nie je možné ísť cestou zväčšovania rámca tela, je potrebné klásť dôraz na chovateľskú i jatočnú ranosť plemena. KÚMPaDK by mala byť základným prostriedkom pri šľachtení plemena dexter a mala by zaisťovať dôsledné naplnenie selekčného a šľachtiteľského programu. Systém zisťovania hmotností je vykonávaný na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv“:
  a) hodnotenie rastovej schopnosti – hmotnosť vo veku 120, 210 a 365 dní
  b) výkrmová schopnosť a jatočné výsledky – pre hodnotenie tohto ukazovateľa je potrebné využívať protokoly o klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka systémom SEUROP zbieraných od chovateľov

  4.3. Hodnotenie exteriéru Hodnotenie exteriéru je vykonávané pracovníkmi ZCHMD podľa „Metodika popisu a hodnotenia zovňajšku mäsových plemien hovädzieho dobytka a dojčiacich kráv“ a je evidované v plemennej knihe mäsových plemien, ktorú vedie ZCHMD. O výsledku hodnotenia je chovateľ informovaný prostredníctvom tlačovej zostavy. Zostava obsahuje identifikačné údaje chovateľa, meno hodnotiteľa, číslo zvieraťa, dátum narodenia, dátum merania a váženia, dátum bonitácie, aktuálnu hmotnosť, výšku v krížoch, bodové hodnotenie za jednotlivé ukazovatele, výsledné bodové hodnotenie. Pri hodnotení je potrebné venovať pozornosť znakom mäsovej úžitkovosti, a to i napriek tomu, že dexter je plemeno rustikálne. Malý rámec tela je najdôležitejším plemenným znakom, a teda treba šľachtenie zamerať na udržanie optimálnej výšky v krížoch. Z reprodukcie sú vyradené zvieratá s vyradzujúcimi znakmi. Pri býkoch sú požadované korektné končatiny. Hodnotené sú nasledovné kategórie:
  Teľatá – v stupni KÚMPaDK „A“ vo veku 171 – 290 dní
  v stupni „B“ vo veku 90 –250 dní
  Teľné jalovice
  Kravy – po 3. otelení, na žiadosť chovateľa aj v inom termíne
  Plemenné býky – pri základnom výbere
  Plemenné býky staršie ako tri roky – na žiadosť chovateľa aj v inom termíne
  Súčasťou lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šľachtiteľského programu plemena dexter (v tabuľkovej časti za textom) bodové hodnotenie za hmotnosť a výšku v krížoch pre všetky vekové kategórie zvierat.
  4.4. Štandard plemena
  Sfarbenie: Základom je celoplášťové čierne sfarbenie. Môžu sa vyskytovať aj jedince celoplášťového červeného sfarbenia (RED) a jedince celoplášťovo sivé (DUN). Farebné varianty RED a DUN môžu byť od svetločervenej až po červenočiernu, alebo od farby bielej kávy až po takmer čiernu. Všetky tri sfarbenia sú rovnocenné, žiadne nesmie byť v plemenitbe preferované, alebo potláčané. Biele znaky sú povolené len na spodnej strane brucha a to od oblasti pupka po zadné medzinožie, oblasť vemena, alebo mieška. Prípustný je aj biely koniec chvosta. Ostatné biele sfarbenie je vylučujúcim znakom do plemennej knihy.
  Hlava: Krátka a široká, ladne sa zužujúca smerom k širokému mulcu.
  Krk: Hlboký a silný, nie príliš krátky ani príliš dlhý s plynulým prechodom na plece. Hlava by mala byť nesená nad úrovňou chrbtice (kohútika).
  Rohy: Pomerne malé a stredne hrubé. Pri kravách sa stáčajú mierne dohora a dovnútra, pri býkoch sú naklonené skôr dopredu. Odrohovanie je povolené. V populácii sa vyskytujú aj bezrohé jedince. Rohaté i bezrohé zvieratá sú si pri hodnotení rovnocenné. Do budúcnosti je možné predpokladať, že chovatelia budú preferovať viac bezrohé jedince.
  Trup: Široká hruď poskytuje dostatočný priestor pre srdce a pľúca. Dobre klenuté rebrá, široké bedrá, široké a plné boky, klenuté stehno. Chrbtová línia je rovná, nevýrazné nasadenie chvosta. Dĺžka trupu od kohútika po koreň chvosta by mala byť rovnako dlhá alebo dlhšia ako výška v kohútiku.
  Končatiny: Požadované sú suché končatiny s korektným postojom zozadu i zboku s primeranou dĺžkou sponky. Paznechty tmavé.
  Býky: Dostatočne vyvinuté súmerné semenníky. Len jeden zostúpený semenník je dôvodom na nezapísanie do plemennej knihy.
  Kravy: Vemeno vysoko zavesené s plným závesným väzom. Cecky pravidelne rozmiestnené, primerane dlhé a nie príliš hrubé.
  Koža a srsť: Koža voľná a elastická.

  4.5. Ciele šľachtiteľského programu
  Hmotnosť mladých zvierat:

  Kategória Hmotnosť v kg Výška v krížoch v cm
  120 dní 210 dní 365 dní 365 dní
  Býčky 100 175 225 99
  Jalovičky 90 155 180 95

  Telesné rozmery dospelých zvierat:

  Kategória Výška v krížoch v cm Hmotnosť v kg
  Prvôstky 108 270
  Kravy (po 3. otelení) 115 325
  Plemenné býky nad 3 roky 116 425

  Vylučujúce znaky pre zápis do PK

  • hrubé exteriérové vady chyby
  • pri býkoch chybné končatiny (postoj, mechanika pohybu, zauhlenie a podobne)
  • biele znaky na iných ako povolených častiach tela
  • nervozita a agresivita
  • genetické defekty s výnimkou heterozygotných nositeľov génu pre chondropláziu

  5. Selekčný program

  Selekčný program je súbor opatrení, ktorý má za cieľ, na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastových schopností, úžitkových a reprodukčných vlastností, vybrať pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného cieľa.
  5.1. Matky býkov
  Chov a výber matiek plemenných býkov bude vykonávaný v chovoch s čistokrvnou plemenitbou zapojených do kontroly úžitkovosti mäsového dobytka stupňa „A“. Matky býkov sú vyberané na základe plemenných hodnôt pre priebeh pôrodov, hmotnosť teliat pri narodení, v 120, 210 a 365 dňoch veku a na základe hodnotenia exteriéru a výsledkov reprodukcie. Z reprodukčných ukazovateľov je hodnotená dĺžka medziobdobia. Pri hodnotení zovňajšku musí matka býkov vo všetkých ukazovateľoch dosiahnuť minimálne požadované hodnotenie, a to 5 bodov. Ako matka býkov môže byť podmienečne zaradená prvôstka alebo jalovica, ktorá je využitá ako darkyňa embryí. Podmienkou sú jej plemenné hodnoty prevyšujúce priemer populácie a výber jej rodičov podľa kritérií pre otca a matky býkov. Zaradenie plemenníc do kategórie matiek býkov nie je trvalého rázu a bude sa upresňovať.
  Všeobecné podmienky pre výber matky býkov
  – zápis do plemennej knihy v odd. A
  – dobrý zdravotný stav
  5.2. Otcovia býkov
  Otcovia býkov sú vyberaní podľa vypočítaných plemenných hodnôt, ktoré sa upresňujú na základe hodnotení exteriéru a vlastnej úžitkovosti. Plemenné hodnoty sú odhadnuté pre priebeh pôrodu, hmotnosť pri narodení, vo veku 120, 210 a 365 dní.
  Všeobecné podmienky pre výber otcov býkov
  – zápis do plemennej knihy v odd. A
  – dobrý zdravotný stav

  Výber otcov býkov je zaisťovaný z
  – býkov z inseminácie
  – býkov z prirodzenej plemenitby

  6. Produkcia a výber býkov do plemenitby

  6.1. Odchov plemenných býčkov
  Odchov mladých plemenných býkov prebieha u chovateľa alebo na uznanom testačnom zariadení – Odchovni plemenných býkov (ďalej len „OPB“).
  6.1.1. Všeobecné podmienky pre výber býčka do odchovu
  – Pochádza od vybraných rodičov z chovu zapojených do KÚMPaDK stupňa „A“
  – Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou
  – Dobrý zdravotný stav
  – Spĺňa štandard plemena

  6.1.2. Odchov a skúšky vlastnej rastovej schopnosti býkov
  6.1.2.1. Odchov u chovateľa
  Chovateľ má možnosť odchovať býčka mimo testačného zariadenia. Pri tomto systéme nie je sledovaný prírastok v období testu, ale len prírastok od narodenia a sú sledované výsledky KÚMPaDK. Takto odchované býky sú predvedené k základnému výberu priamo u chovateľa.
  6.2. Selekčné kritériá pre výber býkov do plemenitby
  6.2.1. Odchov na uznanom testačnom zariadení (OPB)
  – býček musí zodpovedať požiadavkám štandardu plemena
  6.2.2. Odchov u chovateľa
  – býček musí zodpovedať požiadavkám štandardu plemena
  6.2.3. Import býka zo zahraničia
  Pôvod býka musí byť doložený podľa platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byť plemenník ohodnotený a vybraný Výberovou komisiou (viď bod 6.3.). Býček musí zodpovedať požiadavkám štandardu plemena. Výber plemenníka však musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie o prijímaní, resp. použití čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka na plemenitbu.

  6.3. Spôsob a kritériá pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby
  Býky sú vyberané komisiou, ktorú podľa § 8 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zriaďuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje najmä:
  – miesto a dátum výberu
  – dátum narodenia býka
  – údaje o chovateľovi a majiteľovi býka
  – zoznam členov komisie
  – identifikačné údaje býka
  – výsledok lineárneho hodnotenia
  – výsledok výberu:

  1. Vybraný
  – do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“
  Pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálne hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovateľov (povolené 1 x 5 bodov za veľkosť tela).
  – do „Prirodzenej plemenitby“
  Pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálne hodnota 4 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovateľov.
  2. Odročený
  Odročený môže byť len býček, ktorý je v deň základného výberu liečený na úraz, odročený je spravidla o 4 týždne

  1. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)
   Býček je vyradený pred základným výberom ak neplní podmienky stanovené týmto Šľachtiteľským programom k predvedeniu na základný výber, (hmotnosť vo veku 120, 210 a 365 dní, výška v krížoch vo veku 365 dní)

  Býček je vyradený ak :
  – nedosiahol pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálne hodnota 4 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovateľov
  – vykazuje vady mechaniky a zauhlenia končatín
  – vykazuje vady povahy (nepokojnosť, bojazlivosť, rabiátny temperament, poprípade útočnosť na personál)

  7. Testovanie a posudzovanie (KÚMPaDK)

  Testovanie a posudzovanie je vykonané podľa „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv“ a hodnotenie exteriéru je vykonávané podľa „Metodiky popisu a hodnotenia exteriéru mäsových plemien hovädzieho dobytka a dojčiacich kráv“.
  Plemenné hodnoty
  Odhad plemennej hodnoty je vykonaný pomocou viacznakového animal modelu (individuálny model jedinca). Vzhľadom k tomu, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené ako krížence s mäsovými plemenami, tak aj mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad plemennej hodnoty je preto vykonávaný súbežne jedným výpočtom pre všetky plemená so zohľadnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a počet vyhodnocovaných ukazovateľov v rámci výpočtu plemenných hodnôt sa môže meniť a dopĺňať s ohľadom na požiadavky rešpektujúce šľachtiteľské postupy definované týmto šľachtiteľským programom.

  Hodnotené vlastnosti:
  – priebeh pôrodu
  – hmotnosť pri narodení
  – hmotnosť vo veku 120 dní
  – hmotnosť vo veku 210 dní
  – hmotnosť vo veku 365 dní
  – u býkov na OPB prírastok v teste
  – lineárne hodnotenie exteriéru
  Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovateľského prostredia, ktoré ovplyvňujú nameranú úžitkovosť.
  Výsledky kontroly dedičnosti sú publikované ako plemenné hodnoty (ďalej len „PH“) alebo ako relatívne plemenné hodnoty (ďalej len „RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10.
  Publikované relatívne plemenné hodnoty:
  – pre priebeh pôrodu
  – hmotnosť pri narodení
  – hmotnosť 120 dní
  – hmotnosť 210 dní

  Lineárne hodnotenie
  – TR RPH pre telesný rámec
  – KT RPH pre kapacitu tela
  – OS RPH pre osvalenie
  – UT RPH pre úžitkový typ

  8. Rozsah zisťovania známych chýb a osobitostí

  ZCHMD bude uplatňovať také opatrenia, ktoré zaistia účinnú elimináciu genetických chýb a osobitostí bez významnejšieho zníženia genetického zisku. Zisťovanie známych chýb a osobitostí bude realizované na základe podkladov zo špecializovaných pracovísk. Pritom bude rešpektovať postupy realizované v zahraničných populáciách. Rozsah sledovaných chýb a osobitostí bude rozširovaný podľa potrieb v súvislosti so stupňom poznania.

  9. Spôsob vyhodnocovania výsledkov šľachtenia plemena

  Vyhodnocovanie realizácie šľachtiteľského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada plemennej knihy na základe „Výsledkov kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv“. Výsledky KÚMPaDK zverejňuje poverená organizácia na základe dát z kontroly úžitkovosti. Zverejňovanie je realizované formou tlačenej publikácie alebo vo forme umožňujúcej vzdialený prístup – na webových stránkach.

  10. Všeobecné ustanovenia

  Súčasťou tohto šľachtiteľského programu je: „Metodika popisu a hodnotenia exteriéru mäsových plemien hovädzieho dobytka a dojčiacich kráv“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv“, „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsového dobytka“ a „Štatút plemennej knihy plemena dexter“. Sporné prípady súvisiace s týmto šľachtiteľským programom rieši a rozhodnutie vydáva Rada plemennej knihy mäsového dobytka pri ZCHMD.
  V Ivanke pri Nitre, dňa 10.06.2016

 • Štatút PK
 • 1. Základné východiská plemennej knihy

  1.1. Právnym základom štatútu plemennej knihy (ďalej len ,,Štatút PK“) je zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o šľachtení a plemenitbe“),Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 20 z roku 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, v znení vyhlášky č. 50 z roku 2015 Z.z. a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a osvedčení o odbornej spôsobilosti (ďalej len ,,Vyhláška č. 372/2007“) a Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat ( ďalej len ,,vyhláška 18/2001“) a stanov Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku (ďalej len ,, ZCHMD“).

  1.2. Štatút PK bol vypracovaný v súlade s príslušnými záväznými smernicami a rozhodnutiami Rady Európskych spoločenstiev. Rešpektuje závery a odporúčania medzinárodných združení a federácií chovateľov mäsových plemien dobytka. Zakladá v tomto smere systém plemennej knihy (ďalej len ,,PK“) rovnocenný systémom platným v členských štátoch Európskej únie a vytvára tak predpoklady pre porovnateľnosť, všeobecné uznávanie výsledkov a produktov domáceho šľachtenia a je základným predpokladom pre medzinárodnú výmenu genofondu.

  1.3. Štatút PK rešpektuje šľachtiteľský program plemena dexter v SR (pre označenie zvierat tohto plemena evidovaných v SR sa používa skratka DX).

  1.4. MP SR podľa § 6, odsek 3, zákona o šľachtení a plemenitbe priznalo ZCHMD postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3, odsek 1, písmeno h je ZCHMD oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia MP SR č. 984/1998-250.

  2. Účel plemennej knihy a jej plnenie

  2.1. Účelom plemennej knihy (ďalej len PK) je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie plemena DX v žiaducom smere, sústavné zvyšovanie jej výkonnosti, hospodárnosti a súčasne i konkurencieschopnosti plemena.

  2.2. Pre naplňovanie tohto účelu chovatelia plemena DX zriaďujú PK, ktorá:

  • stanoví chovný cieľ a štandard plemena, programy a metódy šľachtenia, rozsah a metódy testovania a overovania vlastností a znakov na časovo určené obdobie, spravidla na dobu 10 rokov,
  • usmerňuje, poprípade zaisťuje ich realizáciu, hodnotí priebeh šľachtenia a vývoj plemena,
  • registruje chovy, plemenné zvieratá a ich potomstvo v PK,
  • registruje a osvedčuje pôvod jedinca vrátane jeho plemenných hodnôt,
  • stanoví parametre pre výber plemenných zvierat určených na reprodukciu populácie a zaisťuje ich výber,
  • zverejňuje informácie o stave PK a hodnotách vybraných kategórií zvierat,
  • výsledky jednotlivých chovov a údaje o jednotlivých zvieratách zverejňuje len so súhlasom majiteľa (okrem údajov zverejňovaných v katalógoch pri výstavách a výberoch plemenných býkov),
  • spolupracuje so zahraničnými chovateľskými organizáciami plemena DX.

  3. Vedenie plemennej knihy

  3.1. ZCHMD zaisťuje činnosť spojenú s vedením PK.

  3.2. PK mäsových plemien dobytka je vedená formou počítačovej databázy. Je priebežne aktualizovaná preberaním údajov z prvotnej evidencie vedenej v chovoch zapísaných do RCH (register chovov) Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, údajov z kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv a údajov odhadu plemenných hodnôt, ak sú k dispozícii. Organizáciou poverenou vedením Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat a výkonom kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv (ďalej len KUMD a DK“) sú podľa platného zákona o šľachtení a plemenitbe, Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik ( ďalej len ,,PS SR“).

  3.3. Správa, údržba a úprava softvéru PK je zaistená v súčinnosti s vedením databázy ZCHMD. Zmeny softvéru je možno vykonať len so súhlasom ZCHMD.

  4. Základné členenie plemennej knihy

  4.1. PK sa člení:

  4.1.1. Vnútorne na:
  – oddiely podľa parametrov jednotlivých zvierat (pohlavie, úplnosti pôvodu a dedičného podielu plemena DX ).

  4.1.2. Funkčne na: – register chovov (ďalej len ,,RCH“), pre evidenciu zapísaných a evidovaných chovov, riadnych a pridružených členov PK,
  – vlastnú plemennú knihu (ďalej len ,,PK“)) pre zápis jednotlivých býkov a kráv,
  – plemenný register (ďalej len ,,PR“) pre registráciu potomstva zvierat zapísaných v PK .
  Za zviera zapísané v PK sa považuje zviera zapísané v hlavnom oddiele PK, na zvieratá zapísané v ostatných oddieloch sa prihliada ako na zvieratá registrované.

  4.2. Jednotlivé zvieratá sú v dobe zápisu do PK začleňované podľa svojho dedičného podielu plemena DX a ďalších hľadísk do jedného z oddielov, označovaných písmenami A, B, C. Začlenenie prebieha na základe kritérií uvedených v článku 5.2. Štatút PK. Oddiel A je označovaný ako hlavný oddiel PK. Oddiel B a C ako prípravné oddiely PK.

  4.3. V RCH sú evidované chovy, ktoré sa prihlásia za členov v PK, za podmienok uvedených v bode 5.1. Štatútu PK.

  4.4. Do oddielu A sa zapisujú býky a kravy spoločne. Zapisujú sa do neho jednotlivé zvieratá z chovov evidovaných v RCH na základe prihlášky ich majiteľa, prípadne z jeho poverenia (ďalej len ,,plná moc majiteľa“). Podmienky pre zápis jednotlivých zvierat do príslušných oddielov PK sú uvedené v bode 5. 2. Štatútu PK.

  4.5. V PR je registrované potomstvo kráv z chovov evidovaných v PK. Podmienky pre registráciu sú uvedené v bode 5.3. Štatútu PK. Členenie do oddielov PK je vykonávané podľa 5.2.

  4.6. Zvláštnu funkčnú, prípadne kvalitatívnu skupinu PK tvoria elitné zvieratá (napr. otcovia býkov a matky býkov, dlho produkčné kravy, zvieratá s mimoriadnou hodnotou). Sú vyberané podľa kritérií stanovených a aktualizovaných v záznamoch PK. Netvoria však samostatný oddiel PK.

  5. Členenie plemennej knihy

  5.1. Register chovov v PK
  Chovy sú zapísané alebo evidované v PK na základe záväznej písomnej prihlášky majiteľa a záznamu v RCH.
  – Za chov zapísaný v PK sa považuje súbor kráv plemena DX jedného majiteľa, ustajnených v jednej maštali, alebo súbor maštalí jednej farmy, ktorý má aspoň jednu plemennicu zapísanú do PK v oddiele A.
  – Za chov evidovaný v PK sa považuje súbor kráv plemena DX a krížencov s týmto plemenom jedného majiteľa, ustajnených v jednej maštali, alebo súbor maštalí jednej farmy, ktorý má aspoň jednu plemennicu zapísanú do PK v oddiele B alebo C.

  5.1.1. Všeobecné podmienky pre evidenciu chovov v registri PK Podmienkou pre evidenciu v registri chovov je hlavne:
  a) riadne vedenie a uchovávanie predpísaných dokladov podľa zákona SR 194/2008 Z. z. a vyhlášky č. 18/2001 Z. z.
  b) riadne a včasné označovanie zvierat trvalými ušnými značkami podľa ustanovenia bodu 8 tohto štatútu
  c) overovanie pôvodu zvierat podľa ustanovenia bodu 9 tohto štatútu
  d) umožniť pôsobenie a inšpekcie v chove PK a predkladať nimi požadované doklady

  5.2. Podmienky pre zápis a spôsob zápisu do PK

  5.2.1. Býky

  5.2.1.1. Do PK sa zapisujú býky jednotlivo, na základe prihlášky majiteľa a dokladov uvedených pod bodom č. 5.2.1.2. Býky, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky, nemôžu byť do PK zapísané. Zápis do PK má trvalú platnosť.

  5.2.1.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK
  Pre zápis býkov do PK je nutné doložiť:
  – potvrdenie o pôvode (ďalej len ,,POP“) vystavené zahraničnou organizáciou PK, pokiaľ nie je mladý býk zapísaný v PR, s minimálne dvoma generáciami predkov,
  – výpis z PR,
  – u dovezených býkov starších ako 5 rokov (resp. dovezenej spermy týchto býkov) výsledky vlastnej plemennej hodnoty (ďalej len ,,PH“) pokiaľ sú známe,
  – overenie pôvodu podľa bodu 9,

  5.2.1.3. Podmienky pre zápis do oddielov PK
  Pre zápis do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:
  Oddiel A: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí.
  Oddiel B: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí. Do tohto oddielu sú preradené býky z oddielu A v prípade, že potomstvo týchto býkov vykazuje genetické chyby podľa kontroly dedičnosti zdravia, alebo potomstvo vykazuje exteriérové chyby v rozpore so štandardom.

  5.2.2. Kravy

  5.2.2.1. Zápis do PK
  Kravy sa zapisujú jednotlivo, za podmienok uvedených v bode 5.2.2.2. a na základe prihlášky chovu a jednotlivých zvierat do PK a záznamu do registra chovov. Vylúčenie nevhodných kráv pre vstup do PK bude označené v evidencii KUMD a DK. Zápis do PK má trvalú platnosť.

  5.2.2.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK
  Do PK sa zapisujú kravy z chovov zapísaných alebo evidovaných v RCH, pochádzajúce z vlastného chovu, alebo získané z iného evidovaného chovu. Ďalej sa zapisujú importované plemennice mäsového plemena zapísané v PK v krajine svojho pôvodu, s overeným POP. Kravy z neevidovaných chovov môžu byť zapísané len do prípravných oddielov B a C.

  5.2.2.3. Podmienky pre zápis do oddielu PK
  Pre zápis kráv do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:
  Hlavný oddiel PK
  oddiel A:
  – plemenná príslušnosť Ml (bod 7 Štatútu PK),
  – rodičia a prarodičia zapísaní v PK v SR alebo v zahraničí, zaradenie zodpovedá oddielom PK v SR. Pokiaľ je matka zapísaná v oddiele B, musia byť dve generácie jej predkov zapísané v tomto oddiele. Potomstvo týchto zvierat musí zodpovedať štandardu plemena.
  Prípravné oddiely PK
  oddiel B:
  – plemenná príslušnosť M1,
  – rodičia a prarodičia registrovaní v plemennej knihe v SR alebo v zahraničí, zaradenie zodpovedá oddielom PK v SR. Pokiaľ je matka v oddiele C, otec musí byť vždy aspoň v oddiele B. Plemennice plnia požiadavky na exteriér stanovený v štandarde plemena.
  oddiel C:
  – plemenná príslušnosť M2 až M5 (bod 7 Štatútu PK), otec zapísaný v oddiele A až B, matka nespĺňa podmienky pre zápis do oddielu B alebo nemusí byť registrovaná v prípravnom oddiele PK

  5.2.2.4. Rada PK plemena DX môže odmietnuť zápis do PK samčieho i samičieho potomstva, ktoré nezodpovedá štandardu, prípadne preukazne zhoršuje úroveň svojho potomstva, ktoré nie je v súlade s programom a cieľom šľachtenia plemena. Takéto odmietnutie však musí byť v súlade s právnymi predpismi Európskej únie o zápise čistokrvných plemenných zvierat hovädzieho dobytka do plemenných kníh.

  5.3. Potomstvo

  5.3.1. Uvedené v PR
  V PR sa eviduje potomstvo kráv a býkov zapísaných v PK v tomto rozsahu:
  Samičie potomstvo:
  a) až do doby zápisu do PK ,
  b) alebo najmenej do 5 rokov veku, pokiaľ nebolo zaradené do KUMD a DK.
  Samčie potomstvo:
  a) určené majiteľom na ďalší chovu až do doby výberu na plemenitbu,
  b) alebo najmenej do 2 rokov veku, pokiaľ nebolo predvedené k základnému výberu.
  Zaradenie zvierat do oddielov PK je obdobné ako u býkov a kráv.

  5.3.2. Všeobecné podmienky pre registráciu v PR
  V PR sú registrované zvieratá, ktoré:
  – pochádzajú z chovov zapísaných alebo evidovaných v RCH,
  – sú riadne označené podľa platných predpisov,
  – majú overený pôvod podľa ustanovenia bodu 9.1. štatútu PK.

  5.4. Zvieratá zapísané podľa doterajšieho systému PK sa považujú za zapísané podľa tohto štatútu, ale budú začlenené do príslušných oddielov PK v zmysle tohto štatútu.

  5.5. Údaje z KUMD a DK, reprodukcia a ďalšia evidencia uložená v databáze, alebo vedená v chovoch, sa považujú za údaje PK podľa tohto štatútu.

  5.6. Zápis a začlenenie majú trvalú platnosť, okrem bodu 5.2.1.3.

  6. Členstvo v plemennej knihe

  Členmi PK mäsových plemien dobytka sú chovatelia, ktorí majú aspoň jednu plemennicu zapísanú do oddielu A. Chovatelia, ktorí majú plemennice zapísané v oddieloch B a C, môžu byť pridruženými členmi a pri hlasovaní majú poradný hlas.

  7. Definícia plemena a označenie kódom

  7.1. Za čistokrvné zviera sa považuje:
  a) plemenný býk, ktorý splnil podmienky pre zápis do A až B oddielu PK,
  b) plemennice, splňujúce podmienky pre zápis do A oddielu PK.

  7.2. Pri zápise a registrácii zvierat v PK sa rozlišuje následná plemenná príslušnosť:
  M1 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 96,80 % a viacej,
  M2 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 93,75 % – 96,79 %,
  M3 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 87,50 % – 93,74 %,
  M4 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 75,00 % – 87,49 %,
  M5 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 50,00 % – 74,99 % .

  7.3. Kódové označenie uvedené v bode 7.2. sa používa vo všetkej plemenárskej dokumentácii.

  7.4. Potomstvo týchto zvierat sa zaraďuje do PK podľa ustanovenia bodu 5.2. až 5.3. Štatútu PK.

  7.5. Importované zvieratá s doloženým pôvodom a zapísané, či registrované v PK v krajine svojho pôvodu sú na požiadanie majiteľa zapísané do príslušného oddielu PK. V tejto súvislosti môže Rada PK zo závažných dôvodov odmietnuť zápis či registráciu do PK. Za závažný dôvod sa považuje najmä:
  – zdravotný stav zvierat (po spresnení ŠVPS SR) ,
  – alebo preukázaná nízka genetická úroveň zvierat vedúca k zhoršeniu výsledkov v populácii, ktorá nie je v súlade so šľachtiteľským programom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou štatútu PK.

  8. Označovanie dobytka v PK

  8.1. Všetok dobytok mäsových plemien v SR je označovaný podľa Vyhlášky MPRV SR č. 20 z roku 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, v znenívyhlášky č. 50 z roku 2015 Z.z.

  8.2. Zápis zvieraťa do PK sa označuje v databanke a vo všetkých záznamoch PK 15 -miestnym numerickým znakom, kde:
  prvé 3 čísla označujú číslo chovu v PK,
  ďalších 12 čísel je vlastným číslom zvieraťa z ušnej značky.
  Toto číslo je označované ako číslo PK.

  8.3. Zvieratá zapísané v zahraničných plemenných knihách sú v PK evidované pod číslom PK z krajiny pôvodu.

  8.4. Pomenovanie plemenných býkov vyjadruje vzťah k ročníku narodenia. Mená zvierat narodených v roku 1992 a skôr, pri novom pomenovaní, začínajú začiatočným písmenom A alebo B. Ročník narodenia 1993 začína písmenom C, ročník 1994 písmenom D a ďalej pokračujú v jednotlivých ročníkoch podľa poradia písmen v abecede (E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U,V, Z). Po vyčerpaní tejto rady pokračuje označovanie ďalšieho ročníku od písmena A. Zvieratá evidované v zahraničných plemenných knihách sú evidované podľa mien, pod ktorými sú evidované v týchto knihách. U plemenníc nie je pomenovanie vyžadované.

  8.5. Chovom registrovaným v RCH je pridelené ,,Evidenčné číslo chovu v RCH“. Evidenčné čísla v RCH slúžia na vnútorné vedenie PK.

  9. Stanovenie a overovanie pôvodu dobytka v PK a údajov o jeho hodnote

  9.1. Východiskom pre stanovenie pôvodu dobytka je „Sprievodný doklad zvieraťa – pas“ a ,,Register chovu“ vyhotovený z Centrálnej evidencie HZ v súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 20 z roku 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, v znení vyhlášky č. 50 z roku 2015 Z.z.

  9.2. Údaje o teľnosti plemennice po býkovi uvedenom v preukaze plemennice a pôvod teľaťa sa overujú testom paternity a maternity.

  9.3. Pôvod zvierat overuje akreditované laboratórium DNA testom:
  – pri všetkých býkoch zaradených do plemenitby,
  – pri všetkých plemenniciach používaných ako darkyne embryí,
  – pri všetkých plemenniciach pri žiadosti o zapísanie do hlavného oddielu PK
  – pri všetkých matkách býkov,
  – náhodne vybranému potomstvu testovaných býkov,
  – pri plemenniciach a potomstve narodeného po prenose embryí na žiadosť majiteľa alebo kontrolného orgánu PK,
  – pri teľatách na žiadosť majiteľa býka alebo spermy.

  9.4. Na účely zápisu zvierat resp. ich potomstva do PK sa vyžaduje:
  – u býkov pri základnom výbere – importované býky – POP s dvomi známymi generáciami predkov a DNA genotyp,
  – u býkov pri základnom výbere – býky z domácej produkcie – výpis z PK s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu DNA testom,
  – u plemenníc – POP s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu DNA testom
  – u samičích pohlavných buniek a embryách – POP darkyne s dvomi známymi generáciami predkov, DNA profil darkyne a kópia POP otca s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom.
  POP musí byť potvrdené príslušnou PK krajiny vývozu.

  9.5. Pre stanovenie pôvodu importovaných zvierat, spermy, samičích buniek a embryí sa na účely zápisu zvierat, prípadne ich potomstva do PK vyžaduje:
  – u býka – POP s dvoma generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a výsledky kontroly dedičnosti (ďalej len ,,KD“) z krajiny pôvodu – pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,
  – u spermy – kópiu POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a výsledky KD býka z krajiny pôvodu – pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,
  – u plemenníc – POP s dvomi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom ,
  – u teľných plemenníc – POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópiu POP použitého býka s overeným pôvodom v akreditovanom laboratóriu,
  – u samičích pohlavných buniek a embryách – POP darkyne s dvomi generáciami predkov s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópia POP otca s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom.
  POP musí byť potvrdené príslušnou PK krajiny vývozu.

  9.6. Údaje o rodokmeňovej, úžitkovej a plemennej hodnote zvierat a údaje o reprodukcii sa získavajú zo záznamu z kontroly úžitkovosti, dedičnosti a reprodukcie, uložených v databanke ZCHMD. Spôsob spracovania a overovania týchto údajov je spracovaný v programovom riešení týchto systémov.

  10. Potvrdenie o pôvode plemenného dobytka

  10.1. Za plemenný dobytok sa považujú býky a kravy zapísané v oddiele A PK, ich potomstvo zapísané v plemennom registri PK a pre tento účel i samičie pohlavné bunky a embryá od plemenníc zapísaných v PK. Oficiálnym dokladom o identite, pôvode a hodnote plemenného dobytka je POP.

  10.2. POP obsahuje minimálne tieto údaje:
  • názov: Potvrdenie o pôvode,
  • názov vydávajúcej chovateľskej organizácie,
  • názov plemennej knihy,
  • plemeno,
  • pohlavie,
  • číslo zápisu v PK,
  • dátum vydania POP,
  • identifikačné číslo zvieraťa,
  • dátum narodenia,
  • meno a adresa chovateľa,
  • meno a adresa majiteľa,
  • pôvod zvieraťa:

  Otec

  Plemenná kniha č.

  Otec otca

  Plemenná kniha č.

  Matka otca

  Plemenná kniha č.

  Matka

  Plemenná kniha č.

  Otec matky

  Plemenná kniha č.

  Matka matky

  Plemenná kniha č.

  • dostupné výsledky kontroly úžitkovosti,
   • dostupné aktualizované výsledky odhadu plemennej hodnoty zvieraťa vrátane dedičných zvláštností a chýb zvieraťa a jeho rodičov a prarodičov,
   • u teľných samíc dátum inseminácie alebo plemenitby a identifikácia býka, ktorým bola oplodnená,
   • meno a postavenie podpísanej osoby, dátum a miesto vydania potvrdenia a podpis jednotlivca povereného vydávajúcou chovateľskou organizáciou.
   ZCHMD definuje vzory POP diferencovane pre jednotlivé kategórie dobytka.

  10.3. POP na plemenné býky vystavuje PK po základnom výbere býka. Na POP sú uvedené základné údaje o výsledku základného výberu a údaje o vlastnej úžitkovosti, prípadne plemenné hodnoty. Originál POP sa vydáva na žiadosť predávajúceho. Pre účely predaja semena, dokladu o pripustení a pod. vystavuje PK overenú kópiu POP.

  10.4. POP na plemenné kravy a jalovice, samičie pohlavné bunky a embryá sa vystavuje pri každom predaji. Pre účely tuzemského predaja vystavuje POP na žiadosť predávajúceho PK do 30 dní po predaji. Pre účely vývozu plemenných zvierat sa vystavuje POP na žiadosť predávajúceho alebo ním poverenej organizácie.

  10.5. PK vedie prehľad o vydaných POP. Zmeny, opravy a doplnky v POP môže uskutočniť len vystavujúca organizácia, ktorá uchováva kópie vydaných POP a môže v odôvodnených prípadoch vystaviť i duplikát POP. Zmeny, opravy, doplnky a kópie druhopisov sú trvalo evidované vo vydávajúcej organizácii.

  10.6. Na kravy a jalovice registrované v príslušnom prípravnom oddiele PK vystavuje PK „Výpis z plemennej knihy“ (ďalej len ,,výpis“) ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP. Vzor výpisu stanoví PK

  10.7. Pre ostatné účely (výber zvierat, ponuky k predaju, hodnotenie chovov a pod.) vystavuje PK výpis, ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP. Výpis sa vystavuje na žiadosť majiteľa, prípadne ním poverenej organizácie a pre potreby ZCHMD. Vzor výpisu stanoví PK.

  11. Rada plemennej knihy

  11.1. Pre riadenie PK sa zriaďuje v súlade so stanovami ZCHMD Rada PK plemena DX.

  11.2. Úlohou Rady PK plemena DX je zvlášť:
  – organizačné a technické riadenie PK,
  – stanovenie metodických postupov vedenia PK,
  – koordinácia kritérií pre zápis do oddielov PK a výberu zvierat,
  – stanovenie metodických podkladov pre programové riešenie a jeho konzultácie,
  – kontrola plnenia podmienok pre zápis do PK a vedenie PK,
  – príprava šľachtiteľského programu, hodnotenie jeho plnenia a stanovenie chovného cieľa,
  – prejednávanie a povoľovanie výnimiek z jednotlivých ustanovení Štatútu PK,
  – navrhovanie finančného poriadku a rozpočtu PK.

  12. Medzinárodná spolupráca

  12.1. ZCHMD je nositeľom PK a je garantom PK mäsových plemien dobytka voči zahraničiu. Zastupuje chovateľov vo všetkých medzinárodných organizáciách chovateľov.

  12.2. ZCHMD v tomto smere zabezpečuje priame kontakty s jednotlivými zahraničnými chovateľskými organizáciami. Pri riešení metodických, organizačných a technických postupov PK, vrátane vymedzení a uznávaní podkladov pre medzinárodný obchod s plemennými zvieratami.

  12.3. Rada PK je zodpovedná ZCHMD za dodržiavanie záväzných dohôd prijatých na medzinárodnej úrovni k vedeniu PK.

  13. Sankcie a postihy

  13.1. Členstvo chovateľov v PK nesie so sebou povinnosti. Každý člen sa zaväzuje v dôsledku svojho členstva rešpektovať ustanovenia PK určené na to, aby PK nebola nikým poškodená morálne ani materiálne a nebola poškodená dobrá povesť PK.

  13.2. Rada PK bude pracovať ako komisia pre sankcie a spory, pokiaľ je na tento účel špeciálne zvolaná. V prípade, že má rozhodnúť o závažných sankciách, vypočuje dotyčného chovateľa.

  13.3. Rada sa zaoberá každou sťažnosťou, ktorú podá predseda Rady PK, alebo doporučeným listom člen PK.

  13.4. Rada rozhoduje o vyšetrení sporu alebo sťažnosti bez odkladov.

  13.5. Rada PK môže zo závažných dôvodov (napr. zdravotný stav, hrubé nedostatky technológie chovu alebo evidencie, jednanie v rozpore s zákonnými predpismi a týmto Štatútom a pod.) odmietnuť, zrušiť, alebo pozastaviť evidenciu v registri chovov.

  13.6. Sankcie a tresty podľa výroku Rady PK budú zaznamenané. Po rozhodnutí o sankciách budú finančné alebo iné postihy ihneď požadované a vymáhané.

  13.7. Použitie sankčného postihu ukladá príslušnému chovateľovi povinnosť uhradiť všetky náklady bez výnimky, ktoré museli byť vynaložené na nutné zistenie a preskúmanie priestupku. Ďalej všetky náklady na zverejnenie prípadu a na prípadné vylúčenie zvierat potrestaného chovateľa z PK.

  14. Záverečné ustanovenie

  14.1. Výnimky z jednotlivých ustanovení Štatútu PK v zdôvodnených prípadoch udeľuje Rada PK.

  14.2. Štatút PK plemena DX nadobúda platnosť po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.