Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka
 • Šľachtiteľský program
 • Chov highlandského dobytka vo svete
  Prvá plemenná kniha vznikla až po požiari v múzeu Highland and Agricultural Society v Edinburghu v roku 1884. Ako už bolo naznacené, žiadne podstatné šlachtenie nebolo nikdy u tohto plemena zahájené, ale i preto nastala po roku 1950 veľká expanzia tohto plemena do zahraničia. V súcasnej dobe sú najväcšie populácie v USA, Kanade, Austrálii i v Európe – predovšetkým v NSR, Rakúsku, Dánsku a dalších severských krajinách.

  História a stav chovu highlandského dobytka v SR
  Na Slovensko boli dovezené až po roku 2000 a to na farmu SPOL AGRO Pocúvadlo s r.o. Základné stádo kráv a plemenný býk boli dovezený z Rakúska. Dalšie dovozy nasledovali z CR a to na TBS a.s. Stará Turá, farma Podkylava a na farmu v Ocovej. Spolocnost SBS a.s. priviezla aj inseminačné dávky. Týmito dovozmi bol vlastne zahájený chov tohto plemena na Slovensku.

  Chovný cieľ a štandard plemena
  Chovný cieľ
  Highland (dalej len „HL“) je, ako už bolo zmienené, extenzívne mäsové plemeno neskorého typu chované jednak pre produkciu kvalitného hovädzieho mäsa, ale i na údržbu krajiny v oblastiach, kde sa už iné intenzívnejšie plemená nechovajú, preto by selekcia mala byt zameraná hlavne na tieto úžitkové a charakterové vlastnosti:

  • nenáročnost – jedinec musí celorocne a maximálne využívat prírodné zdroje krmiva (bez prikrmovania jadrovými krmivami)
  • odolnosť
  • dlhovekosť – pre produkciu plemenných zvierat by mali byt uprednostnované plemennice, ktoré pochádzajú z rodín s vysokou dlhovekostou a odolnostou
  • mierumilovnost – plemennice nervózne, prípadne i rabiátnejšej povahy, vrátane ich potomstva by nemali byt využité k dalšej reprodukcii
  • silná súdržnosť stáda – v chove by mali pôsobit len zvieratá so silne vyvinutým stádovým pudom
  • výrazne prírodné inštinkty

  Základné parametre chovného cieľa
  Produkčné ukazovatele
  Dobrá reprodukcia a plodnosť je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na ich výsledkoch vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat sa podielajú rovnakou mierou obidve pohlavia, teda plemennice tak i plemenníky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet telných plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená aj dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsob ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovat aspon 95 teliat na 100 kráv základného stáda pri medziobdobí okolo 365 dní. K zaisteniu dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby i úžitkového kríženia je potrebné využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien. K zaisteniu dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby aj úžitkového kríženia je potrebné využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

  Plemennice

  • počet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda – minimálne 95
  • hodnotenie tažkosti pôrodov vyjadrené percentom lahkých pôrodov podla platnej metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len „KUMD a DK“) – min. 95%
  • vek plemennice pri 1. otelení – 28 – 36 mesiacov
  • priemerné medziobdobie – 360 – 400 dní
  • dobré materské vlastnosti

  Plemenné býky

  • dosiahnutá telnost po skoncenom pripúštacom období
  • hodnotenie priebehu pôrodu a ich tažkost

  Rastová schopnosť
  Kontrola úžitkovosti mäsových plemien je základným prostriedkom pri šlachtení plemena HL a zaistuje dôsledné naplnenie selekcného i šlachtitelského programu.

  Základným mechanizmom k sledovaniu rastovej schopnosti zvierata bude zistovanie hmotnosti a výšky dosiahnutej v 365 dnoch veku. Pre presnejšie stanovenie plemenných hodnôt (dalej len „PH“) zvierat je doporucené tiež zistovanie hmotnosti vo veku 210 dní. Systém zistovania hmotnosti je prevádzaný na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ v rámci KUMD a DK.

  Hodnotenie exteriéru
  Hodnotenie exteriéru je vykonávané odborne spôsobilými osobami ZCHMD (dalej len „hodnotitelia“) ZCHMD podla „Metodiky popisu a hodnotenia exteriéru mäsových plemien dobytka a dojciacich kráv“ a je evidované v databáze KUMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierata je chovatel zoznamovaný prostredníctvom tlacenej zostavy, ktorá obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnosť v den váženia, meno hodnotitela a dátum prevádzania bonitácie. Hlavným selekcným kritériom pri posudzovaní exteriéru sú znaky plemena vymedzené plemenným štandardom. Hodnotenie zvierat bude vykonávané v chovoch, pri výberoch plemenných býčkov, prípadne pri hodnotení na výstavách.

  Súcastou lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šlachtitelského programu (v tabulkovej casti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre všetky vekové kategórie.

  Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):
  telatá – v stupni kontroly úžitkovosti (dalej len „KU“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ vo veku 171 – 250 dní
  telné jalovice
  kravy – po 3. otelení (na žiadost chovatela aj v inom období)
  plemenné býky – pri základnom výbere
  plemenné býky staršie ako pät rokov – len na žiadost chovatela

  Štandard plemena
  Srsť – celé telo zarastené hustou priliehavou podsadou a dlhými pesíkmi. Prevládajúcim zafarbením je hnedocervené, dalej sú prípustné farebné rázy dun (šedobéžový), čierny, plavý, brindle (žíhaný) a strieborný. Prípustné sú biele škvrny len na spodnej strane brucha.
  Hlava – relatívne malá, široká medzi ocami a pri pohlade spredu tvorí temer rovnoramenný trojuholník. Oci sú prekryté dlhou srstou. Mulec a nozdry široké. Hlava musí tvorit harmonický celok s celým telom.
  Rohy – symetrické, dlhé, silné a hladké
  Uši – silne zarastené dlhou srstou, bez žiadnych deformácii ušného boltca
  Krk – krátky a silný
  Telo – malého až stredného rámca. Dlhý, rovný, dobre osvalený chrbát, hlboký hrudník a dobre zauhlené rebrá. Plece a zadné stehno musí vykazovat dobré osvalenie. Panva z dôvodu bezproblémových pôrodov široká.
  Končatiny – pomerne krátke a rovné, ktoré pri pohlade spredu a z hora cinia dojem pevnosti Paznechty – zdravé, široké a pevné, bez zretelných nárastov paznechtnej hmoty

  Požadované telesné rozmery

  Výška v cm

  Hmotnosť v kg

  Dospelá krava (4 roky)

  110 cm

  400 kg

  Dospelý plemenný býk (4 roky)

  120 cm

  650 kg

  Ukazovatele mladých zvierat:

  Býčky minimálny prírastok od narodenia (v deň výberu) 0,55 kg.den-1
  pri minimálnej hmotnosti v 365 dnoch 225 kg (na 5 bodov 240 kg)

  Jalovičky minimálny prírastok od narodenia v 365 dnoch 0,5 kg.den-1(na 5 bodov 200 kg)

  Vylučujúce znaky pre zápis do plemennej knihy

  • veľmi tažká hlava, netypicky postavené rohy
  • silne vyjadrený kaprí chrbát
  • veľmi krátka srst bez pesíkov
  • nezodpovedajúce sfarbenie
  • genetické chyby

  Selekčný program
  Selekčný program je súbor opatrení, ktorý má za ciel na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastovej schopnosti a úžitkových vlastností, vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného ciela. Pretože sa populácia ako celok vyvíja, menia sa priebežne i konkrétne požiadavky selekčného programu.

  Matky býkov
  Za matky plemenných býkov budú vyberané len kravy zdravé, so zodpovedajúcou plodnostou, dobrými materskými vlastnostami a so známym pôvodom zapísané v oddiele „A“ plemennej knihy (dalej len „PK“). Príslušné kritéria selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukciu, lineárne hodnotenie zovnajšku a PH, stanoví Rada PK plemena HL a to na základe priemerných výsledkov populácie. Zaradenie plemennice do kategórie matiek býkov nie je trvalého rázu a bude upresnované podla výsledkov zistovaných v kontrole úžitkovosti. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení plemennice medzi matky býkov Rada PK plemena HL.

  Všeobecné podmienky pre výber matiek býkov

  • zápis do PK plemena HL v oddiele A
  • dobrý zdravotný stav

  Otcovia býkov
  Pre zaradenie plemenného býka do tejto kategórie budú zvolené prísnejšie hladiská než u býkov smerujúcich do úžitkového kríženia. Býky takto vybrané by mali byt nasadzované do stád s zámerom cieleného pripárovania a produkcie nových záujmových línií plemenných býčkov.

  Príslušné kritéria selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukciu, lineárne hodnotenie exteriéru a PH, stanoví Rada PK plemena HL a to na základe priemerných výsledkov populácie, dalej rozhoduje o zaradení zvierata medzi otcov býkov v sporných prípadoch.

  Produkcia a výber býkov do plemenitby
  Vzhľadom k systému chovu tohto plemena sa odchov potenciálnych plemenných býčkov prevádza zásadne formou odchovu u majitela, pri splnení požiadaviek v rámci KUMP a DK pre toto plemeno.

  Všeobecné podmienky pre výber býčka do odchovu

  • Pochádza od vybraných rodicov z chovu zapojeného do KUMD a DK stupna „A“
  • Býček splňa kritéria pre výber býčkov do odchovu, vyhlásené Radou PK plemena HL
  • Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou
  • Zdravý býcek odpovedajúci podmienkam kontroly dedicnosti zdravia
  • Splňa štandard plemena

  Import býka zo zahraničia
  Pôvod býka musí byt doložený podla platnej legislatívy v SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byt plemenník hodnotený a vybraný komisiou (vid bod 6.3.).

  • býček musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena
  • selekčné kritéria budú upresnované Radou PK plemena HL

  Spôsob a kritéria pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby
  Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podla zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (dalej len „minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2) predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne:

  • miesto a dátum výberu,
  • dátum narodenia,
  • údaje o chovateľovi a majiteľovi býka,
  • zoznam členov komisie,
  • identifikacné údaje býka,
  • výsledok lineárneho hodnotenia,
  • výsledok výberu:
   • 1. Vybraný
    – do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“ (línia HLV, VHL*)
    Pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálna hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolené 1 x 5 bodov za velkost tela).
    – do „Prirodzenej plemenitby“ (línia HLV*)
    Vo všetkých ostatných prípadoch, ked nie je splnená podmienka podla bodu 1.
   • 2. Odročený
   • 3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)

  * skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registra vnútri línie (do císla 999). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.

  • línia a pridelený štátny register (línia sa prideluje podla výsledku hodnotenia zvierata pri základnom výbere)
  • prípadne dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

  Testovanie a posudzovanie
  Testovanie a posudzovanie je vykonávané podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a hodnotenie exteriéru je vykonávané podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu PH stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovnajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

  Plemenné hodnoty
  Odhad plemennej hodnoty je prevádzaný pomocou viacznakového animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KUMD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhladom na to, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené krížence s mäsovými plemenami, i mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad PH je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemená so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu PH sa môže menit a doplnat s ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

  Hodnotené vlastnosti:

  • priebeh pôrodu
  • hmotnosť pri narodení
  • hmotnosť vo veku 120 dní
  • hmotnosť vo veku 210 dní
  • hmotnosť vo veku 365 dní
  • lineárne hodnotenie zovnajšku

  Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvnujú nameranú úžitkovost.

  Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (dalej len „RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial neupravuje publikovanie PH samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti Rada PK.

  Relatívne plemenné hodnoty, ktoré sú publikované
  Rastová schopnost

  • RPH pre priebeh pôrodu a hmotnosť pri narodení v priamom efekte
  • RPH pre rast v priamom efekte
  • RPH pre priebeh pôrodu a hmotnosť pri narodení v maternálnom efekte
  • RPH pre rast v maternálnom efekte

  Lineárne hodnotenie

  • TR RPH pre telesný rámec
  • KT RPH pre kapacitu tela
  • OS RPH pre osvalenie
  • UT RPH pre úžitkový typ

  Spôsob vyhodnocovania výsledkov
  Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena HL v spolupráci so ZCHMD. Výsledky z KUMD a DK vykonáva poverená organizácia.

  Všeobecné ustanovenia
  Neoddelitelnou súčastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacích kráv“, „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“ a “ Štatút plemennej knihy HL“. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutia vydáva Rada PK plemena HL.

 • Štatút PK
 • 1. Základné  východiská plemennej knihy

  1.1. Právnym základom štatútu  plemennej knihy (ďalej len ,,Štatút PK“) je zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o šľachtení a plemenitbe“),Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a osvedčení o odbornej spôsobilosti (ďalej len ,,Vyhláška č. 372/2007“) a Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat ( ďalej len ,,vyhláška 18/2001“) a stanov Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku  (ďalej len ,, ZCHMD“).

  1.2. Štatút PK bol vypracovaný v súlade s príslušnými záväznými smernicami a rozhodnutiami Rady Európskeho spoločenstva. Rešpektuje závery a odporúčania medzinárodných združení a federácií chovateľov mäsových plemien dobytka. Zakladá v tomto smere systém plemennej knihy (ďalej len ,,PK“) rovnocenný systémom platným v členských štátoch Európskej únie a vytvára tak predpoklady pre porovnateľnosť, všeobecné uznávanie výsledkov a produktov domáceho šľachtenia a je základným predpokladom pre medzinárodnú výmenu genofondu.

  1.3. Štatút PK rešpektuje šľachtiteľský program plemena Highland  v SR (pre označenie zvierat tohto plemena evidovaných v SR sa používa skratka HL).

  1.4. MP SR podľa § 6, odsek 3, zákona o šľachtení a plemenitbe priznalo ZCHMD postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3, odsek 1, písmeno h je ZCHMD oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia MP SR č. 984/1998-250.

  2. Účel plemennej knihy a jej plnenie

  2.1. Účelom plemennej knihy (ďalej len ,,PK“) je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie plemena HL v žiaducom smere, sústavné zvyšovanie jej výkonnosti, hospodárnosti a súčasne i konkurenčnej schopnosti plemena.

  2.2. Pre naplňovanie tohto účelu chovatelia plemena HL zriaďujú PK, ktorá:

  • stanoví chovný cieľ a štandard plemena, programy a metódy šľachtenia, rozsah a metódy testovania a overovania jednotlivých vlastností a znakov na časovo určené obdobie, spravidla na dobu 10 rokov,
  • usmerňuje, poprípade zaisťuje ich realizáciu, hodnotí priebeh šľachtenia a vývoj plemena,
  • registruje chovy, plemenné zvieratá a ich potomstvo v PK,
  • registruje a osvedčuje pôvod jedinca vrátane jeho plemenných hodnôt,
  • stanoví parametre pre výber plemenných zvierat určených na reprodukciu populácie a zaisťuje ich výber,
  • zverejňuje informácie o stave PK a hodnotách vybraných kategórií zvierat,
  • výsledky jednotlivých chovov a údaje o jednotlivých zvieratách zverejňuje len so súhlasom majiteľa (okrem údajov zverejňovaných v katalógoch pri výstavách a výberoch plemenných býkov),
  • spolupracuje so zahraničnými chovateľskými organizáciami plemena HL.

  3. Vedenie plemennej knihy

  3.1. ZCHMD  zaisťuje činnosť spojenú s vedením PK.

  3.2. PK mäsových plemien dobytka je vedená formou počítačovej databázy. Je priebežne aktualizovaná preberaním údajov z prvotnej evidencie vedenej v chovoch zapísaných do RCH (register chovov) Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, údajov z kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv a údajov odhadu plemenných hodnôt, ak sú k dispozícii. Organizáciou poverenou vedením centrálneho registra plemenárskych údajov hospodárskych zvierat a výkonom kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len KUMD a DK“) sú podla platného zákona o šlachtení a plemenitbe, Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik ( dalej len ,,PS SR“).

  3.3. Správa, údržba a úprava softvéru PK je zaistená v súčinnosti s vedením databázy ZCHMD. Zmeny softvéru je možno vykonať len so súhlasom ZCHMD.

  4. Základné členenie plemennej knihy

  4.1. PK sa člení:

  4.1.1. Vnútorne na:

  • oddiely podľa parametrov jednotlivých zvierat (pohlavia, úplnosti pôvodu a dedičného podielu plemena HL).

  4.1.2. Funkčne na:

  • register chovov (ďalej len ,,RCH“), pre evidenciu zapísaných a evidovaných chovov, riadnych a pridružených členov PK,
  • vlastnú PK pre zápis jednotlivých býkov a kráv,
  • plemenný register (ďalej len ,,PR“) pre registráciu potomstva zvierat zapísaných v PK

  Za zviera zapísané v plemennej knihe sa považuje zviera zapísané v hlavnom oddiele plemennej knihy, na zvieratá zapísané v ostatných oddieloch sa prihliada ako na zvieratá registrované.

  4.2. Jednotlivé zvieratá sú v dobe zápisu do PK začleňované podľa svojho genotypu a ďalších hľadísk do jedného z oddielov, označovaných písmenami A, B, C. Začlenenie prebieha na základe kritérií uvedených v článku 5.2. Štatútu PK. Oddiel A je označovaný ako hlavný oddiel PK. Oddiel B a C  ako prípravné oddiely PK.

  4.3. V RCH sú evidované chovy, ktoré sa prihlásia za členov v PK, za podmienok uvedených v bode 5.1. Štatútu PK.

  4.4. Do oddielu A sa zapisujú býky a kravy spoločne. Zapisujú sa do neho jednotlivé zvieratá z chovov evidovaných v RCH na základe prihlášky ich majiteľa, prípadne z jeho poverenia (ďalej len  ,,plná moc majiteľa“). Podmienky pre zápis jednotlivých zvierat do príslušných oddielov PK sú uvedené v bode 5. 2. Štatútu PK.

  4.5. V PR je registrované potomstvo kráv z chovov evidovaných v PK. Podmienky pre registráciu sú uvedené v bode 5.3. Štatútu PK. Členenie do oddielov PK je vykonávané podľa 5.2.

  4.6. Zvláštnu funkčnú, prípadne kvalitatívnu skupinu PK tvoria elitné zvieratá (napr. otcovia býkov a matky býkov, dlho produkčné kravy, zvieratá s mimoriadnou hodnotou). Sú vyberané podľa kritérií stanovených a aktualizovaných v záznamoch PK. Netvoria však samostatný oddiel PK.

  5. Členenie plemennej knihy

  5.1. Register chovov v PK

  Chovy sú zapísané alebo evidované v PK na základe záväznej písomnej prihlášky majiteľa a záznamu v RCH.

  • Za chov zapísaný v PK sa považuje súbor kráv plemena  HL jedného majiteľa, ustajnených v jednej maštali, alebo súbor maštalí jednej farmy, ktorý má aspoň jednu plemennicu zapísanú do PK v oddiele A.
  • Za chov evidovaný v PK sa považuje súbor kráv plemena  HL a krížencov s týmto plemenom jedného majiteľa, ustajnených v jednej maštali, alebo súbor maštalí jednej farmy, ktorý má aspoň jednu plemennicu zapísanú do PK v oddiele B alebo C.

  5.1.1. Všeobecné podmienky pre evidenciu chovov v registri PK

  Podmienkou pre evidenciu v registri chovov je hlavne:
  a) riadne vedenie a uchovávanie predpísaných dokladov podľa zákona SR 194/2008 Z. z. a vyhlášky č. 18/2001 Z. z.,
  b) riadne a včasné označovanie zvierat trvalými ušnými značkami podľa ustanovenia bodu 8 tohto štatútu,
  c) overovanie pôvodu zvierat podľa ustanovenia bodu 9 tohto štatútu,
  d) umožniť pôsobenie a inšpekcie v chove PK a predkladať nimi požadované doklady.

  5.2. Podmienky pre zápis a spôsob zápisu do plemennej knihy

  5.2.1. Býky

  5.2.1.1. Do PK sa zapisujú býky jednotlivo, na základe prihlášky majiteľa a dokladov uvedených pod bodom č. 5.2.1.2. Býky, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky, nemôžu byť do PK zapísané. Zápis do PK má trvalú platnosť. Pri zápise sa býky začlenia podľa podmienok uvedených v bode 5.2.1.3. do zodpovedajúceho oddielu PK. Začlenenie je možné meniť len na základe preukázateľných skutočností, uvedených v tomto bode. Podmienky pre zápis býkov a ich začlenenie do oddielov PK stanoví Rada PK plemena HL.

  5.2.1.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK

  Pre zápis býkov do PK je nutné doložiť:

  • potvrdenie o pôvode (ďalej len ,,POP“) vystavené zahraničnou organizáciou PK, pokiaľ nie je mladý býk zapísaný v PR, s minimálne dvoma generáciami predkov,
  • výpis z PR,
  • pri dovezených býkoch starších ako 5 rokov (resp. dovezenej spermy týchto býkov) výsledky vlastnej plemennej hodnoty (ďalej len ,,PH“) pokiaľ sú známe,
  • overenie pôvodu podľa bodu 9,
  • osvedčenie k plemenitbe vydané rozhodnutím výberovej komisie,
  • pridelené označenie a číslo štátneho registra býkov, ktorý pridelila poverená plemenárska organizácia.

  5.2.1.3. Podmienky pre zápis do oddielov PK

  Pre zápis do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:
  Oddiel A: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí.
  Oddiel B: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí. Do tohto oddielu sú preradené býky z oddielu A v prípade, že potomstvo týchto býkov vykazuje genetické chyby podľa kontroly dedičnosti zdravia, alebo potomstvo vykazuje exteriérové chyby v rozpore so štandardom.

  5.2.2. Kravy

  5.2.2.1. Zápis do PK

  Kravy sa zapisujú jednotlivo, za podmienok uvedených v bode 5.2.2.2. a na základe prihlášky chovu a jednotlivých zvierat do PK a záznamu do registra chovov. Vylúčenie nevhodných kráv pre vstup do PK bude označené v evidencii KUMD a DK. Pri zápise sa kravy začlenia podľa podmienok uvedených v bodu 5.2.2.3. do zodpovedajúcich oddielov PK. Začlenenie je možné  meniť len na základe preukázateľných skutočností uvedených v tomto bode. V neurčitých prípadoch rozhoduje o zaradení do skupiny KLUB chovateľov HL. Zápis do PK má trvalú platnosť.

  5.2.2.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK

  Do PK sa zapisujú kravy z chovov zapísaných alebo evidovaných v RCH, pochádzajúce z vlastného chovu, alebo získané z iného evidovaného chovu. Ďalej sa zapisujú importované plemennice mäsového plemena zapísané v PK v krajine svojho pôvodu, s overeným POP. Zvieratá nemú byť narodené po ET.

  5.2.2.3. Podmienky pre zápis do oddielu PK

  Pre zápis kráv do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:
  Hlavný oddiel PK

  oddiel A:

  • plemenná príslušnosť Ml (bod 7 Štatútu PK),
  • rodičia a prarodičia zapísaní v plemennej knihe v SR alebo v zahraničí, zaradenie zodpovedá oddielom PK v SR. Pokiaľ je matka zapísaná v oddiele B, musia byť dve generácie jej predkov zapísané v tomto oddiele. Potomstvo týchto zvierat musí zodpovedať štandardu plemena.

  5.2.2.4. Rada PK plemena HL môže odmietnuť zápis do PK samčieho i samičieho potomstva, ktoré nezodpovedá štandardu, prípadne preukazne zhoršuje svojho potomstva, ktoré nie je v súlade s programom a cieľom šľachtenia plemena.

  5.3. Potomstvo

  5.3.1. Uvedené v PR

  Do PR sa zapisuje potomstvo kráv a býkov zapísaných v PK v tomto rozsahu:

  Samičie potomstvo:
  a) až do doby zápisu do PK,
  b) alebo najmenej do 5 rokov veku, pokiaľ nebolo zaradené do KUMD a DK.

  Samčie potomstvo:
  a) určené majiteľom na ďalší chov až do doby výberu na plemenitbu,
  b) alebo najmenej do 2 rokov veku, pokiaľ nebolo predvedené k základnému výberu.

  Zvieratá sa zaraďujú len do hlavného oddielu PK .

  5.3.2. Všeobecné podmienky pre registráciu v PR

  V PR sú registrované zvieratá, ktoré:

  • pochádzajú z chovov zapísaných alebo evidovaných v RCH,
  • sú riadne označené podľa platných predpisov,
  • majú overený pôvod podľa ustanovenia bodu 9.1. štatútu PK.

  5.4. Zvieratá zapísané podľa doterajšieho systému PK sa považujú za zapísané podľa tohto štatútu, ale budú začlenené do príslušných oddielov PK v zmysle tohto štatútu.

  5.5. Údaje z KUMD a DK, reprodukcia a ďalšia evidencia uložená v databáze, alebo vedená v chovoch sa považujú za údaje PK podľa tohto štatútu.

  5.6. Zápis a začlenenie majú trvalú platnosť, okrem bodu 5.2.1.3.

  6. Členstvo v plemennej knihe

  Členmi PK plemena HL sú chovatelia, ktorí majú aspoň jednu plemennicu zapísanú do oddielu A.

  Definícia plemena a označenie kódom

  7.1. Za čistokrvné zviera sa považuje:

  a) plemenný býk, ktorý splnil podmienky pre zápis do A oddielu PK,
  b) plemennice, spĺňajúce podmienky pre zápis do A oddielu PK.

  7.2. Pri zápise a registrácii plemenníc v plemennej knihe sa rozlišuje následná plemenná príslušnosť:

  M1 genetický podiel mäsového plemena Highland je 100,0 % .

  7.3. Kódové označenie uvedené v bode 7.2. sa používa vo všetkej plemenárskej dokumentácii.

  7.4. Potomstvo týchto zvierat sa zaraďuje do PK podľa ustanovenia bodu 5.2. až 5.3. Štatútu PK.

  7.5. Importované zvieratá s doloženým pôvodom a zapísané, či registrované v PK v krajine svojho pôvodu sú na požiadanie majiteľa zapísané do príslušného oddielu PK. V tejto súvislosti môže Rada PK zo závažných dôvodov odmietnuť zápis či registráciu do PK. Za závažný dôvod sa považuje najmä:

  • zdravotný stav zvierat (po spresnení ŠVPS SR),
  • alebo preukázaná nízka genetická úroveň zvierat vedúca k zhoršeniu výsledkov v populácii, ktorá nie je v súlade so šľachtiteľským programom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou štatútu PK.

  8. Označovanie dobytka v PK

  8.1. Všetok dobytok mäsových plemien v SR je označovaný podľa Vyhlášky MP SR č. 372/2007 Z. z.

  8.2. Zápis zvieraťa do PK sa označuje v databanke a vo všetkých záznamoch PK 15 – miestnym numerickým znakom, kde:

  prvé 3 čísla – označujú číslo chovu v PK,
  ďalších 12 čísel – je vlastným číslom zvieraťa z ušnej značky.
  Toto číslo je označované ako číslo PK.

  8.3. Zvieratá zapísané v zahraničných plemenných knihách sú v PK evidované pod týmto číslom.

  8.4. Pomenovanie plemenných býkov vyjadruje vzťah k ročníku narodenia. Mená zvierat narodených v roku 1992 a skôr, pri novom pomenovaní, začínajú začiatočným písmenom A  alebo B. Ročník narodenia 1993 začína písmenom C, ročník 1994 písmenom D a ďalej pokračujú v jednotlivých ročníkoch podľa poradia písmen v abecede (E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U,V, Z). Po vyčerpaní tejto rady pokračuje označovanie ďalšieho ročníku od písmena A. Zvieratá evidované v zahraničných plemenných knihách sú evidované podľa mien, pod ktorými sú evidované v týchto knihách. U plemenníc nie je pomenovanie vyžadované.

  8.5. Chovom registrovaným v RCH je pridelené ,,Evidenčné číslo chovu v RCH“. Evidenčné čísla v RCH slúžia pre vnútorné vedenie PK .

  9. Stanovenie a overovanie pôvodu dobytka v PK a údajov o jeho hodnote

  9.1. Východiskom pre stanovenie pôvodu dobytka je „Sprievodný doklad zvieraťa – pas“ a ,,Register chovu“ vyhotovený z Centrálnej evidencie v súlade s Vyhláškou MP SR č. 372/2007 Z. z.

  9.1. Východiskom pre stanovenie pôvodu dobytka je „Zoznam narodených teliat“ podľa jednotlivých chovov, kde bolo v KUMP ohlásené otelenie a odsúhlasené s údajmi z reprodukcie, na základe záznamu v preukaze plemenníc, prípadne v pripúšťacom registri v chove. V chovoch mimo KUMP sa postupuje podobne.

  9.2. Hodnotenie údajov o teľnosti plemennice po býkovi uvedenom v preukaze plemennice a pôvod teľaťa sa povinne overujú testom paternity a maternity.

  9.3. Pôvod zvierat overuje akreditované laboratórium v súlade s zaužívaným postupom ( test DNA alebo krvný typ):

  • pri všetkých býkoch zaradených do plemenitby,
  • pri všetkých plemenniciach používaných ako darkyne embryí,
  • pri všetkých plemenniciach, od ktorých sa produkujú plemenné býky,
  • náhodne vybranému potomstvu testovaných býkov,
  • pri plemenniciach a potomstve narodeného po prenose embryí na žiadosť majiteľa alebo kontrolného orgánu PK,
  • pri teľatách na žiadosť majiteľa býka alebo spermy
  • u všetkých plemenníc pri žiadosti o zapísanie do hlavného oddielu PK.

  9.4. Na účely zápisu zvierat resp. ich potomstva do PK sa vyžaduje:

  • u býkov pri základnom výbere – u importovaných býkov – POP s dvomi známymi generáciami predkov a DNA genotyp,
  • u býkov pri základnom výbere – u býkov z domácej produkcie – výpis z PK s dvomi známymi generáciami predkov a DNA genotyp,
  • u plemenníc – POP s dvomi známymi generáciami predkov a DNA genotyp,
  • u samičích pohlavných buniek a embryách – POP darkyne s dvomi známymi generáciami predkov a krvný typ  alebo DNA darkyne.

  9.5. Pre stanovenie pôvodu importovaných zvierat, spermy, samičích buniek a embryí sa na účely zápisu zvierat, prípadne ich potomstva do PK vyžaduje:

  • u býka – POP s dvomi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a výsledky kontroly dedičnosti (ďalej len ,,KD“) z krajiny pôvodu – pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,
  • u spermy – kópiu POP s dvomi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a výsledky KD býka z krajiny pôvodu – pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,
  • u plemenníc – POP s dvomi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom,
  • u teľných plemenníc – POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópiu POP použitého býka s overeným pôvodom v akreditovanom laboratóriu,
  • u samičích pohlavných buniek a embryách – POP darkyne s dvomi generáciami predkov a overením pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópia POP otca overením pôvodu akreditovaným laboratóriom.

  POP musí byť potvrdené príslušnou PK krajiny vývozu.

  9.6. Údaje o rodokmeňovej, úžitkovej a plemennej hodnote zvierat a údaje o reprodukcii sa získavajú zo záznamu z kontroly úžitkovosti, dedičnosti a reprodukcie, uložených v databanke ZCHMD. Spôsob spracovania a overovania týchto údajov je spracovaný v programovom riešení týchto systémov.

  10. Potvrdenie o pôvode plemenného dobytka

  10.1. Za plemenné zviera sa považujú býky a kravy zapísané v oddiele A PK, ich potomstvo zapísané v plemennom registri PK a pre tento účel i samičie pohlavné bunky a embryá od plemenníc zapísaných v PK. Oficiálnym dokladom o identite, pôvode a hodnote plemenného dobytka je POP.

  10.2. POP obsahuje minimálne tieto údaje:

  • názov: Potvrdenie o pôvode,
  • názov vydávajúcej chovateľskej organizácie,
  • názov plemennej knihy,
  • plemeno,
  • pohlavie,
  • číslo zápisu v PK,
  • dátum vydania POP,
  • systém identifikácie,
  • identifikačné číslo,
  • dátum narodenia,
  • meno a adresa chovateľa,
  • meno a adresa majiteľa,
  • pôvod zvieraťa:
   • Otec | Otec otca | Matka otca
   • Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č.
   • Matka | Otec matky | Matka matky
   • Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č.
  • dostupné výsledky kontroly úžitkovosti,
  • aktualizované výsledky stanovenia genetickej hodnoty zvieraťa vrátane dedičných zvláštností a chýb zvieraťa a jeho rodičov a prarodičov (keď nie sú výsledky stanovenia genetickej hodnoty dostupné na internete),
  • u teľných samíc dátum inseminácie alebo plemenitby a identifikácia býka darcu,
  • meno a postavenie podpísanej osoby, dátum a miesto vydania potvrdenia a podpis jednotlivca povereného vydávajúcou chovateľskou organizáciou.

  ZCHMD stanoví požiadavky a vzory POP diferencovane pre jednotlivé kategórie dobytka.

  10.3. POP na plemenné býky vystavuje PK po základnom výbere býka. Na POP sú uvedené základné údaje o výsledku základného výberu a údaje o vlastnej úžitkovosti, prípadne plemenné hodnoty. Originál POP sa vydáva na žiadosť predávajúceho. Pre účely predaja semena, dokladu o pripustení a pod. vystavuje PK overenú kópiu POP.

  10.4. POP na plemenné kravy a jalovice, samičie pohlavné bunky a embryá sa vystavuje pri každom predaji. Pre účely tuzemského predaja vystavuje POP na žiadosť predávajúceho PK do 30 dní po predaji. Pre účely vývozu plemenných zvierat sa vystavuje POP na žiadosť predávajúceho alebo ním poverenej organizácie.

  10.5. PK vedie prehľad o vydaných POP. Zmeny, opravy a doplnky v POP môže uskutočniť len vystavujúca organizácia, ktorá uchováva druhopisy POP a môže v odôvodnených prípadoch vystaviť i duplikát POP.

  10.6. Na kravy a jalovice registrované v príslušnom prípravnom oddiele PK vystavuje PK ,,Výpis z plemennej knihy“ (ďalej len ,,výpis“), ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP.

  10.7. Pre ostatné účely (výber zvierat, ponuky k predaju, hodnotenie chovov a pod.) vystavuje PK výpis, ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP. Výpis sa vystavuje na žiadosť majiteľa, prípadne ním poverenej organizácie a pre potreby ZCHMD.  Vzor výpisu stanoví PK.

  11. Rada plemennej knihy

  11.1. Pre riadenie PK sa zriaďuje v súlade so stanovami ZCHMD Rada PK plemena HL.

  11.2. Úlohou Rady PK plemena HL je hlavne :

  • organizačné a technické riadenie PK,
  • stanovenie metodických postupov vedenia PK,
  • koordinácia kritérií pre zápis do oddielov PK a výberu zvierat,
  • stanovenie metodických podkladov pre programové riešenie a jeho konzultácie
  • kontrola plnenia podmienok pre zápis do PK a vedenie PK,
  • príprava šľachtiteľského programu, hodnotenie jeho plnenia a stanovenie chovného cieľa
  • prejednávanie a povoľovanie výnimiek z jednotlivých ustanovení Štatútu PK,
  • navrhovanie finančného poriadku a rozpočtu PK.

  12. Medzinárodná spolupráca

  12.1. ZCHMD je nositeľom PK a Klub chovateľov plemena  HL je garantom PK mäsových plemien dobytka voči zahraničiu. Zastupuje chovateľov vo všetkých medzinárodných organizáciách chovateľov.

  12.2. ZCHMD v tomto smere zabezpečuje priame kontakty s jednotlivými zahraničnými chovateľskými organizáciami. Pri riešení metodických, organizačných a technických postupov PK, vrátane vymedzení a uznávaní podkladov pre medzinárodný obchod s plemennými zvieratami.

  12.3. Rada PK je zodpovedná ZCHMD za dodržiavanie záväzných dohôd prijatých na medzinárodnej úrovni k vedeniu PK.

  13. Sankcie a postihy

  13.1. Členstvo chovateľov v PK nesie so sebou povinnosti. Každý člen sa zaväzuje v dôsledku svojho členstva rešpektovať ustanovenia PK určené na to, aby PK nebola nikým poškodená morálne ani materiálne a nebola poškodená dobrá povesť PK.

  13.2. Rada PK bude pracovať ako komisia pre sankcie a spory, pokiaľ je na tento účel špeciálne zvolaná. V prípade, že má rozhodnúť o závažných sankciách, vypočuje dotyčného chovateľa.

  13.3. Rada sa zaoberá každou sťažnosťou, ktorú podá predseda Rady, alebo doporučeným listom člen PK.

  13.4. Rada rozhoduje o vyšetrení sporu alebo sťažnosti bez odkladov.

  13.5. Rada PK môže zo závažných dôvodov (napr. zdravotný stav, hrubé nedostatky technológie chovu alebo evidencie, jednanie v rozpore s zákonnými predpismi a týmto Štatútom a pod.) odmietnuť, zrušiť, alebo pozastaviť evidenciu v registri chovov.

  13.6. Sankcie a tresty podľa výroku Rady PK budú zaznamenané. Po rozhodnutí o sankciách budú finančné alebo iné postihy ihneď požadované a vymáhané.

  13.7. Použitie sankčného postihu ukladá príslušnému chovateľovi povinnosť uhradiť všetky náklady bez výnimky, ktoré museli byť vynaložené na nutné zistenie a preskúmanie priestupku. Ďalej všetky náklady na zverejnenie prípadu a na prípadné vylúčenie zvierat potrestaného chovateľa z PK.

  14. Záverečné ustanovenie

  14.1. Výnimky z jednotlivých ustanovení Štatútu PK v zdôvodnených prípadoch udeľuje Rada PK.

  14.2. Štatút PK plemena HL nadobúda platnosť po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

  Schválené členskou schôdzou ZCHMD v Trenčíne, dňa 23. 04. 2009

 • História a základná charakteristika plemena
 • Highland, alebo škótsky náhorný dobytok, pochádza z oblastí severozápadnej škótskej vysočiny a centrálneho Škótska. Toto plemeno sa dnes môže tiež nazývať génovou rezervou, pretože nebolo vystavené žiadnym moderným selekčným postupom, ktoré boli uplatňované v chove dobytka od 19 storočia. Tvrdé podmienky, skromná pastva a celoročný pohyb vo voľnej prírode priaznivo ovplyvnili konštitúciu a zdravie tohto dobytka, ktorý získal neobyčajnú odolnosť a otužilosť.

  Plemeno Highland má také vlastnosti, ktoré zodpovedajú dnešným požiadavkám na chov v súlade s prírodou, na starostlivosť o krajinu, ochranu zvierat a predovšetkým na zdravé a chutné potraviny. Je to nesmierne tvrdé a odolné plemeno, ktorému sa darí i v horších klimatických podmienkach, z čoho vyplýva, že chov by mal byť situovaný celoročne vonku a bez zvláštnych nárokov na ustajnenie, čo platí i pre krížencov s týmto plemenom. Za čistokrvné sú považované len zvieratá bez akéhokoľvek podielu krvi iného plemena. Z takýchto zvierat sú v rámci bonitácií vyberané matky pre produkciu plemenných býčkov, ktoré sú zároveň hlavnou základňou pre produkciu kvalitného plemenného materiálu pre chovy v SR. Charakteristické vlastnosti plemena Highland sú tvrdosť, nenáročnosť a dlhovekosť, ľahký priebeh pôrodu, veľmi kľudná povaha a vynikajúce materské vlastnosti. Zvlášť cenená vlastnosť je vynikajúca pastevná schopnosť aj na veľmi extenzívnych porastoch. Jedná sa o neskoro dospievajúce plemeno.