Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka
 • Šľachtiteľský program
 • Svetové trendy a smery šlachtenia
  Rozvoj chovu AA na severoamerickom kontinente priniesol tomuto plemenu zväcšenie telesného rámca a zníženú produkciu loja, ktorá umožnuje výkrm býkov do vyšších hmotností pred zabitím. Postupne sa chov AA mimo Európu a Severnú Ameriku rozšíril i na Južnú Ameriku, Austráliu, Nový Zéland a Afriku.

  Vývoj chovu v SR
  Chov tohto plemena je na Slovensku zakladaný importom zvierat z CR. Prvé telatá AA sa v SR narodili v roku 1998 na farme Nižný Orlík chovatela Agrofarma s.r.o. Svidník. O rok neskôr boli zakúpené vysokotelné jalovice na farmu AKRON a.s. Hrabušice. Z celej populácie mäsových plemien tvorí AA 1%. V roku 2008 bol založený nákupom plemenníc tretí cistokrvný chov. V obmedzenom pocte sa chovajú aj krížence tohto plemena. Hlavným dôvodom preco plemeno na Slovensku nezískalo väcšiu popularitu aj napriek vysokej kvalite mäsa a dobrým využívaním pasienkov sú nízke ceny pri predaji zástavových teliat.

  Chovný ciel a plemenný štandard
  Chovný cieľ
  • ponechat pôvodnú úroven telesného rámca
  • zvyšovat rastovú schopnost
  • udržat dobrú pastevnú schopnost
  • lahkost telenia a vynikajúce materské vlastnosti
  • uprednostnovat zvieratá s výborne osvaleným stehnom, nadpriemernou dlžkou a hlbkou tela
  • na základe nových poznatkov získaných z kontroly úžitkovosti mäsových plemien a dojciacich kráv (dalej len ,,KUMD a DK“), kontroly dedicnosti, výsledkov porážok a klasifikácie zvierat pomocou SEUROP, preferovat zvieratá s nadpriemernou výtažnostou, plochou „MLD“ a nadpriemerným mramorovaním
  • zvyšovat dlhovekost zvierat

  Základné parametre chovného cieľa
  Produkčné ukazovatele
  Dobrá reprodukcia a plodnost je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na ich výsledkoch vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat sa podielajú rovnakou mierou obe pohlavia, teda ako plemennice tak plemennici. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet oplodnených plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda.

  Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia vo väcšej miere ovplyvnená i dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsobov ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovat aspon 95 teliat na 100 kráv základného stáda pri medziobdobí okolo 365 dní. K zaisteniu dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby i úžitkového kríženia je nevyhnutné využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

  Plemennice
  • pocet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda – minimálne 95
  • hodnotenie obtiažnosti pôrodov vyjadrené percentom lahkých pôrodov podla platnej metodiky KUMD a DK – min. 95 %
  • vek plemennice pri 1. otelení – 24 až 28 mesiacov
  • priemerné medziobdobie – 365 dní, pri hodnotení tohoto ukazovatela je treba zohladnit využitie embryotransféru.

  Plemenné býky
  • býky v inseminácií – hodnotenie indexu plodnosti
  • býky v prirodzenej plemenitbe – percento telných plemenníc v pripúštacom období
  • hodnotenie priebehu pôrodu – podla výsledkov KUMD a DK
  • hmotnosť teliat pri narodení

  Rastová schopnost
  Kontrola úžitkovosti mäsových plemien je základným prostriedkom pri šlachtení plemena AA a zaistuje dôsledné naplnenie selekcného i šlachtitelského programu. Systém zistovania hmotností je vykonávaný na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“.

  Rastová schopnost zvierat je obecne ovplyvnená celou radou faktorov, z nich medzi najdôležitejšie patria:
  • genetické vlohy získané od rodicov
  • mliecnot a materské vlastnosti matky
  • úroven výživy po celú dobu odchovu až do dosiahnutia dospelosti

  Sledované ukazovatele rastovej schopnosti
  a) hodnotenie rastovej schopnosti – zistovanie hmotnosti v 120, 210 a 365 dnoch. Systém zistovania hmotností je vykonávaný na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“.
  b) výkrmová schopnost a jatocná hodnota – hodnotenie mäsovej úžitkovosti je u plemena AA vykonávané v dvoch základných smeroch:

  • na živých zvieratách, kde je využitá „Metodika popisu a hodnotenia exteriéru mäsových plemien dobytka“,
  • pri zabití podla klasifikácie SEUROP.

  Vzhladom na to, že plemeno je realizované na trhu jedinecným spôsobom, sú doplnkovými hodnotenými ukazovatelmi:
  • plocha MLD,
  • výška chrbtového tuku,
  • stupen mramorovania (systém severoamerického hodnotenia ).

  Hodnotenie exteriéru
  Hodnotenie exteriéru je vykonávané odborne spôsobilými osobami Zväzu chovatelov mäsového dobytka (dalej len ,,ZCHMD“) podla „Metodiky popisu a hodnotenia exteriéru mäsových plemien dobytka“ a je evidované v databáze KÚMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierat je chovatel oboznamovaný prostredníctvom katalógu, ktorý obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnost v den váženia, meno hodnotitela a dátum vykonania bonitácie.

  Hlavným selekcným kritériom pri posudzovaní exteriéru plemena AA budú znaky plemena vymedzené plemenným štandardom. Pri vlastnom hodnotení bude zvlášt silný dôraz kladený predovšetkým na parametre telesného rámca, telesnej stavby, úžitkového typu a osvalenia. Súcastou lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šlachtitelského programu (v tabulkovej casti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre všetky vekové kategórie.

  Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):
  telatá– v stupni kontroly úžitkovosti (dalej len ,,KÚ“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ v veku 171 – 250 dní
  kravy – prvôstky
  kravy – po 3. otelení (na žiadost chovatela i v inom období)
  plemenné býky – pri základnom výbere
  plemenné býky staršie ako pät rokov – iba na žiadost chovateľa

  Štandard plemena
  Zafarbenie pláštovo cierne alebo pláštovo cervené
  Hlava lahká s vysokým medzirožným valom, bezrohá – bezrohost je plemenným znakom
  Morfologické znaky a stavba tela (zodpovedajú mäsovému typu dobytka):
  Telesná stavba kompaktná so zodpovedajúcimi hlbkovými, šírkovými a dlžkovými rozmermi tela; harmonická s pevnou konštitúciou
  Telesný rámec stredný s tendenciou zväcšovania
  Koncatiny korektné, dobre stavané s tvrdou paznechtovou rohovinou
  Svalstvo rozvoj svalstva je rovnomerný po všetkých castiach tela

  Telesné rozmery

  Kategória

  Výška v krížoch (cm)

  Hmotnost (kg)

  Kravy (prvôstky)

  132 – 133

  span >500

  Kravy (po 3. otelení)

  134 – 138

  640

  Býky (staršie ako 3 roky)

  145 – 150

  1050

  Ukazovatele u mladých zvierat

  Vek

  120 dni

  210 dni

  365 dni

  Výška v krížoch

  Jalovičky

  150 kg

  230 kg

  340 kg

  x

  Býčkovia

  160 kg

  270 kg

  440 kg

  128 cm

  Vylučujúce znaky pre zápis do plemennej knihy (dalej len ,,PK“)

  · iné sfarbenie ako je tradicné pláštovo cierne alebo pláštovo cervené
  · je povolená biela srst na bruchu od pupku k zadným nohám, na dalších miestach tela nie je vylucujúcim znakom iba v prípade, že má koža pod bielym znakom tmavý pigment
  · zvieratá s „bielym okom“
  · rohy, volné rohy alebo ich rudimenty
  · genetické chyby

  Selekčný program
  Selekcný program je súbor opatrení, ktoré majú za ciel na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastovej schopnosti a úžitkových vlastností, vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného ciela. Ak sa populácia ako celok vyvíja, menia sa priebežne i konkrétne požiadavky selekcného programu.

  Matky býkov
  Chov a výber matiek plemenných býkov je vykonávaný v chovoch s cistokrvnou plemenitbou zapojených do kontroly úžitkovosti stupen „A“. Hlavnými kritériami výberu budú predovšetkým výsledky v oblasti reprodukcie, vlastnej mäsovej úžitkovosti dané plemennou hodnotou a hodnoteniami exteriéru. Ako matky býkov sú vyberané iba kravy zdravé, so zodpovedajúcou plodnostou a dobrými materskými vlastnostami.

  Všeobecné podmienky pre výber matiek býkov

  · zápis do plemennej knihy v oddiele A
  · dobrý zdravotný stav

  Príslušné kritéria pre výber matiek býkov vo všetkých rozhodujúcich oblastiach stanovuje Rada plemennej knihy Aberdeen Angus v spolupráci so ZCHMD a to na základe priemerných výsledkov populácie chovanej v SR, dalej rozhoduje o zaradení plemennice medzi matky býkov v sporných prípadoch.

  Otcovia býkov
  Tieto býky sú využívané predovšetkým na zámerné pripárovanie matiek býkov v chovoch zapísaných v PK, kde hlavnou úlohou je produkcia mladých zvierat so špickovými vlastnostami v oblasti mäsovej úžitkovosti i exteriéru. Pre zaradenie plemenného býka do kategórie otcov býkov sú zvolené omnoho prísnejšie hladiská, než pre ostatné býky, ktoré sú využívané v plemenitbe.

  Základnými parametrami výberu sú predovšetkým hodnoty dosiahnuté v oblasti reprodukcie, mäsovej úžitkovosti vlastnej i potomstva a výsledky hodnotenia exteriéru. Zaradenie do príslušnej kategórie je vykonávané pravidelne vždy pred zahájením pripúštacieho obdobia na základe zistovaných výsledkov kontroly úžitkovosti, nie je trvalého charakteru. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení plemenníka medzi otcov býkov Rada PK plemena AA.

  Všeobecné podmienky pre výber otcov býkov

  · zápis do PK plemena AA v oddiele A
  · dobrý zdravotný stav

  Výber otcov býkov je zaistovaný z

  · býkov inseminacných
  · býkov z prirodzenej plemenitby

  Príslušné kritéria selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti stanovuje Rada plemennej knihy plemena AA a to na základe priemerných výsledkov populácie chovanej v SR.

  Produkcia a výber býkov do plemenitby
  Odchov plemenných býckov
  Odchov mladých plemenných býckov prebieha na uznaných testovacích zariadeniach (dalej len ,,OPB“) alebo u chovatela.Kritéria pre výber býckov do odchovu bude upresnovat Rada plemennej knihyplemena AA.

  Všeobecné podmienky pre výber býcka do odchovu
  Jedným z najvýznamnejších úsekov v oblasti šlachtenia plemena AA je odchov plemenných býkov. Kvalita odchovu plemenných býkov už zacína vo vlastných stádach kráv s telatami, t.j. bezprostredne po ich narodení. Tu sa rozhodujúcim spôsobom podielajú na kvalite mladých býckov nielen mliecnostou matky, ale i spôsob odchovu.

  · Pochádzajú od vybraných rodicov z chovu zapojených do KÚMD a DK stupna „A“
  · Býcek splna kritéria pre výber býckov do odchovu vyhlásené Radou PK plemena AA
  · Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou
  · Zdravý býcek zodpovedajúci podmienkam kontroly dedicnosti zdravia
  · Splna štandard plemena

  Odchov a skúšky vlastnej rastovej schopnosti býkov
  Odchov v OPB
  Cielom odchovu plemenných býckov narodených zo zámerného pripárovania je testovanie ich vlastnej úžitkovosti za štandardných podmienok. Prevádzka a podmienky odchovu sa riadia podla „Metodiky pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov odchovu je vykonávané centrálne. Výsledky skúšok vlastnej úžitkovosti sú podkladom pre selekciu. Základný výber býkov prebieha spravidla v OPB.

  Odchov býkov u chovateľa
  Výberu býkov u chovatela sa zúcastnia všetky vybrané mladé plemenné býky, ktoré sú na tento odchov prihlásené. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov výberu u chovatela je vykonávané centrálne v spolupráci so ZCHMD. Výber býkov u chovatela sa riadi pokynmi, ktoré pre každý rok vydáva ZCHMD spolocne s Radou plemennej knihy plemena Aberdeen Angus. Základný výber býkov prebieha spravidla u chovatela tzv. „polný test“.

  Selekcné kritéria pre výber býkov do plemenitby
  Odchov v OPB
  · býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena
  ·selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena AA

  Odchov u chovatelľa
  · býček musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena
  · selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena AA

  Import býka zo zahranicia
  Pôvod býka musí byt doložený podla platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byt plemenník ohodnotený a vybraný komisiou (vid. bod 6.3.).
  · býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena
  · selekcné kritéria budú upresnované Radou plemennej knihy plemena Aberdeen Angus

  Spôsob a kritéria pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby
  Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podla zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (dalej len ,,minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2) predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne:
  · miesto a dátum výberu
  · dátum narodenia
  · údaje o chovatelovi a majitelovi býka
  · zoznam clenov komisie
  · identifikacné údaje býka
  · výsledok lineárneho hodnotenia
  · výsledok výberu:

  1. Vybraný – do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“(línia AGV, VAG*)

  Hodnotenie exteriéru pri základnom výbere má požadovanú minimálnu hodnotu 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolené 1 x 5 bodov za velkost tela).

  – do „Prirodzenej plemenitby“ (línia AGV*)

  Vo všetkých ostatných prípadoch, kde nie je splnená podmienka podla bodu 1.

  2. Odrocený
  3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)

  * skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registra vo vnútri línie (do císla 999). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.
  · línia a pridelený štátny register (línia sa prideluje podla výsledku hodnotenia zvierata pri základnom výbere)
  · prípadne dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

  Testovanie a posudzovanie
  Testovanie a posudzovanie je vykonávané podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a hodnotenie exteriéru je Vykonávané podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie exteriéru mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu plemenných hodnôt stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia exteriéru hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

  Plemenné hodnoty (dalej len ,,PH“)
  Odhad PH je vykonávaný pomocou viac znakového Animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KÚMD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhladom k tomu, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené i krížence s mäsovými plemenami, tak i mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad PH je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemená so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu PH sa môže menit a doplnovat ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

  Hodnotené vlastnosti:
  · priebeh pôrodu
  · hmotnost pri narodení
  · hmotnost vo veku 120 dní
  · hmotnost vo veku 210 dní
  · hmotnost vo veku 365 dní
  · u býkov na OPB prírastok v testu
  · lineárne hodnotenie exteriéru

  Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvnujú nameranú úžitkovost.

  Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (dalej len ,,RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial neupravuje publikovanie PH samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti Rada PK plemena AA.

  RPH , ktoré sú publikované
  Rastová schopnost
  · RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v priamom efekte
  · RPH pre rast v priamom efekte
  · RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v maternálnom efekte
  · RPH pre rast v maternálnom efekte
  · RPH pre prírastok v teste na OPB

  Lineárne hodnotenie
  · TR RPH pre telesný rámec
  · KT RPH pre kapacitu tela
  · OS RPH pre osvalenie
  · UT RPH pre úžitkový typ

  Spôsob vyhodnocovania výsledkov
  Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena AA v spolupráci s ZCHMD. Výsledky z kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv zverejnuje poverená organizácia.

  Všeobecné ustanovenie
  Neoddelitelnou súcastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie exteriéru mäsového dobytka a dojciacich kráv“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv “, „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutie vydáva Rada PK plemena AA.

 • Štatút PK
 • 1. Základné  východiská plemennej knihy

  1.1. Právnym základom štatútu  plemennej knihy (ďalej len ,,Štatút PK“) je zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o šľachtení a plemenitbe“), Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a osvedčení o odbornej spôsobilosti (ďalej len ,,Vyhláška č. 372/2007“) a Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat ( ďalej len ,,vyhláška 18/2001“) a stanov Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku  (ďalej len ,, ZCHMD“).

  1.2. Štatút PK bol vypracovaný v súlade s príslušnými záväznými smernicami a rozhodnutiami Rady Európskeho spoločenstva. Rešpektuje závery a odporúčania medzinárodných združení a federácií chovateľov mäsových plemien dobytka. Zakladá v tomto smere systém plemennej knihy (ďalej len ,,PK“) rovnocenný systémom platným v členských krajinách Európskej únie a vytvára tak predpoklady pre porovnateľnosť, všeobecné uznávanie výsledkov a produktov domáceho šľachtenia a je základným predpokladom pre medzinárodnú výmenu genofondu.

  1.3. Štatút PK rešpektuje šľachtiteľský program plemena Aberdeen Angus v SR (pre označenie zvierat tohto plemena evidovaných v SR sa používa skratka AA).

  1.4. MP SR podľa § 6, odsek 3, zákona o šľachtení a plemenitbe priznalo ZCHMD postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3, odsek 1, písmeno h je ZCHMD oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia MP SR č. 984/1998-250.

  2. Účel plemennej knihy a jej plnenie

  2.1. Účelom PK je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie plemena AA v žiaducom smere, sústavné zvyšovanie jej výkonnosti, hospodárnosti a súčasne i konkurenčnej schopnosti plemena.

  2.2. Pre naplňovanie tohto účelu chovatelia plemena AA zriaďujú PK, ktorá:
  – stanoví chovný cieľ a štandard plemena, programy a metódy šľachtenia, rozsah a metódy testovania a overovania vlastností a znakov na časovo určené obdobie, spravidla na dobu 10 rokov,
  – usmerňuje, poprípade zaisťuje ich realizáciu, hodnotí priebeh šľachtenia a vývoj plemena,
  – registruje chovy, plemenné zvieratá a ich potomstvo v PK,
  – registruje a osvedčuje pôvod jedinca vrátane jeho plemenných hodnôt,
  – stanoví parametre pre výber plemenných zvierat určených na reprodukciu populácie a zaisťuje ich výber,
  – zverejňuje informácie o stave PK a hodnotách vybraných kategórií zvierat,
  – výsledky jednotlivých chovov a údaje o jednotlivých zvieratách zverejňuje len so súhlasom majiteľa (okrem údajov zverejňovaných v katalógoch pri výstavách a výberoch plemenných býkov).
  – spolupracuje so zahraničnými chovateľskými organizáciami plemena AA.

  3. Vedenie plemennej knihy

  3.1. ZCHMD  zaisťuje činnosť spojenú s vedením PK.

  3.2. PK mäsových plemien dobytka je vedená formou počítačovej databázy. Je priebežne aktualizovaná preberaním údajov z prvotnej evidencie vedenej v chovoch zapísaných do RCH (register chovov) Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, údajov z kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv a údajov odhadu plemenných hodnôt, ak sú k dispozícii. Organizáciou poverenou vedením centrálneho registra plemenárskych údajov hospodárskych zvierat a výkonom kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len KUMD a DK“) sú podla platného zákona o šlachtení a plemenitbe, Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik ( dalej len ,,PS SR“).

  3.3. Správa, údržba a úprava softvéru PK je zaistená v súčinnosti s vedením databázy ZCHMD. Zmeny softvéru je možno vykonať len so súhlasom ZCHMD.

  4. Základné členenie plemennej knihy

  4.1. PK sa člení:

  4.1.1. Vnútorne na:
  – oddiely podľa parametrov jednotlivých zvierat (pohlavia, úplnosti pôvodu a dedičného  podielu plemena AA ).

  4.1.2. Funkčne na:
  – register chovov (ďalej len ,,RCH“), pre evidenciu zapísaných a evidovaných chovov, riadnych a pridružených členov PK,
  – vlastnú PK pre zápis jednotlivých býkov a kráv,
  – plemenný register (ďalej len ,,PR“) pre registráciu potomstva zvierat zapísaných v PK.

  Za zviera zapísané v PK sa považuje zviera zapísané v hlavnom oddiele PK, na zvieratá zapísané v ostatných oddieloch sa prihliada ako na zvieratá registrované.

  4.2. Jednotlivé zvieratá sú v dobe zápisu do PK začleňované podľa svojho genotypu a ďalších hľadísk do jedného z oddielov, označovaných písmenami A, B, C. Začlenenie prebieha na základe kritérií uvedených v článku 5.2. Štatút PK. Oddiel A je označovaný ako hlavný oddiel PK. Oddiel B a C  ako prípravné oddiely PK.

  4.3. V registri chovov (ďalej len ,,RCH“) sú evidované chovy, ktoré sa prihlásia za členov PK, podľa podmienok uvedených v bode 5.1. Štatútu PK.

  4.4. Do oddielu A sa zapisujú býky a kravy spoločne. Zapisujú sa do neho jednotlivé zvieratá z chovov evidovaných v RCH na základe prihlášky ich majiteľa, prípadne z jeho poverenia (ďalej len  ,,plná moc majiteľa“). Podmienky pre zápis jednotlivých zvierat do príslušných oddielov PK sú uvedené v bode 5. 2. Štatútu PK.

  4.5. V plemennom registri je registrované potomstvo kráv z chovov evidovaných v PK. Podmienky pre registráciu sú uvedené v bode 5.3. Štatútu PK. Členenie do oddielov PK je vykonávané podľa odseku 5.2.

  4.6. Zvláštnu funkčnú, prípadne kvalitatívnu skupinu PK tvoria elitné zvieratá (napr. otcovia a matky býkov, dlho produkčné kravy, zvieratá s mimoriadnou hodnotou). Sú vyberané podľa kritérií stanovených a aktualizovaných záznamoch PK. Netvoria však samostatný oddiel PK.

  5. Členenie plemennej knihy

  5.1. Register chovov v PK

  Chovy sú zapísané alebo evidované v PK na základe záväznej písomnej prihlášky majiteľa a záznamu v RCH.

  – Za chov zapísaný v PK sa považuje súbor kráv plemena  AA jedného majiteľa, ustajnených v jednej maštali, alebo súbor maštalí jednej farmy, ktorý má aspoň jednu plemennicu zapísanú do PK v oddiele A.
  – Za chov evidovaný v PK sa považuje súbor kráv plemena  AA a krížencov s týmto plemenom jedného majiteľa, ustajnených v jednej maštali, alebo súbor maštalí jednej farmy, ktorý má aspoň jednu plemennicu zapísanú do PK v oddiele B alebo C.

  5.1.1. Všeobecné podmienky pre evidenciu chovov v registri PK

  Podmienkou pre evidenciu v RCH je hlavne:
  a) riadne vedenie a uchovávanie predpísaných dokladov podľa zákona o šľachtení a plemenitbe  a vyhlášky č. 18/2001,
  b) riadne a včasné označovanie zvierat trvalými ušnými značkami podľa ustanovenia bodu 8 tohto štatútu,
  c) overovanie pôvodu zvierat podľa ustanovenia bodu 9 tohto štatútu,
  d) umožniť pôsobenie a inšpekcie v chove PK a predkladať nimi požadované doklady.

  5.2. Podmienky pre zápis a spôsob zápisu do PK

  5.2.1. Býky

  5.2.1.1. Do PK sa zapisujú býky jednotlivo, na základe prihlášky majiteľa a dokladov uvedených pod bodom č. 5.2.1.2. Býky, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky, nemôžu byť do PK zapísané. Zápis do PK má trvalú platnosť.

  5.2.1.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK

  Pre zápis býkov do PK je nutné doložiť:
  – potvrdenie o pôvode (ďalej len ,,POP“) vystavené zahraničnou organizáciou PK, pokiaľ nie je mladý býk zapísaný v plemennom registri, s minimálne dvoma generáciami predkov,
  – výpis z plemenného registra,
  – u dovezených býkov starších ako 5 rokov (resp. dovezenej spermy týchto býkov) výsledky vlastnej plemennej hodnoty – pokiaľ sú známe,
  – overenie pôvodu podľa bodu 9,
  – pridelené označenie a číslo štátneho registra býkov, ktorý pridelila poverená plemenárska organizácia.

  5.2.1.3. Podmienky pre zápis do oddielov PK

  Pre zápis do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:
  Oddiel A: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí.
  Oddiel B: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí. Do tohto oddielu sú preradené býky z oddielu A v prípade, že potomstvo týchto býkov vykazuje genetické chyby podľa kontroly dedičnosti zdravia, alebo potomstvo vykazuje exteriérové chyby v rozpore so štandardom.

  5.2.2. Kravy

  5.2.2.1. Zápis do PK

  Kravy sa zapisujú jednotlivo, za podmienok uvedených v bode 5.2.2.2. a na základe prihlášky chovu a jednotlivých zvierat do PK a záznamu do registra chovov. Vylúčenie nevhodných kráv pre vstup do PK bude označené v evidencii KUMD a DK. Zápis do PK má trvalú platnosť.

  5.2.2.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK

  Do PK sa zapisujú kravy z chovov zapísaných alebo evidovaných v registri chovov, pochádzajúce z vlastného chovu, alebo získané z iného evidovaného chovu. Ďalej sa zapisujú importované plemennice mäsového plemena zapísané v PK v krajine svojho pôvodu, s overeným POP. Kravy z neevidovaných chovov môžu byť zapísané len do prípravných oddielov B a C.

  5.2.2.3. Podmienky pre zápis do oddielu PK

  Pre zápis kráv do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:

  Hlavný oddiel PK

  oddiel A:
  – plemenná príslušnosť Ml (bod 7 Štatútu PK),
  – rodičia a prarodičia zapísaní v plemennej knihe v SR alebo v zahraničí, zaradenie zodpovedá oddielom PK v SR. Pokiaľ je matka zapísaná v oddiele B, musia byť dve generácie jej predkov zapísané v tomto oddiele. Potomstvo týchto zvierat musí zodpovedať štandardu plemena.

  Prípravné oddiely PK

  oddiel B:
  – plemenná príslušnosť M1,
  – rodičia a prarodičia registrovaní v plemennej knihe v SR alebo v zahraničí, zaradenie zodpovedá oddielom PK v SR. Pokiaľ je matka v oddiele C, otec musí byť vždy aspoň v oddiele B. Plemennice plnia požiadavky na exteriér stanovený v štandarde plemena.

  oddiel C:
  – plemenná príslušnosť M2 až M4 (bod 7 Štatútu PK), otec zapísaný v odd. A až B, matka nespĺňa podmienky pre zápis do oddielu B alebo nemusí byť registrovaná v prípravnom oddiele PK

  5.2.2.4. Rada PK plemena AA môže odmietnuť zápis do PK samčieho i samičieho potomstva, ktoré nezodpovedá štandardu, prípadne preukazne zhoršuje úroveň svojho potomstva, ktoré nie je v súlade s programom a cieľom šľachtenia plemena.

  5.3. Potomstvo

  5.3.1. Uvedené v PR

  Do PR sa zapisuje potomstvo kráv a býkov zapísaných v PK v tomto rozsahu:

  Samičie potomstvo:
  a) až do doby zápisu do PK,
  b) alebo najmenej do 5 rokov veku, pokiaľ nebolo zaradené do KUMD a DK.

  Samčie potomstvo:
  a) určené majiteľom na ďalší chov až do doby výberu na plemenitbu,
  b) alebo najmenej do 2 rokov veku, pokiaľ nebolo predvedené k základnému výberu.

  Zaradenie zvierat do oddielov PK je podobné ako u býkov a kráv.

  5.3.2. Všeobecné podmienky pre registráciu v PR

  V PR sú registrované zvieratá, ktoré:
  – pochádzajú z chovov zapísaných alebo evidovaných v RCH,
  – sú riadne označené podľa platných predpisov,
  – majú overený pôvod podľa ustanovenia bodu 9.1. štatútu PK.

  5.4. Zvieratá zapísané podľa doterajšieho systému PK sa považujú za zapísané podľa tohto štatútu, ale budú začlenené do príslušných oddielov PK v zmysle tohto štatútu.

  5.5. Údaje z KUMD a DK, reprodukcia a ďalšia evidencia uložená v databáze, alebo vedená v chovoch, sa považujú za údaje PK podľa tohto štatútu.

  5.6. Zápis a začlenenie majú trvalú platnosť, okrem bodu 5.2.1.3.

  6. Členstvo v plemennej knihe

  Členmi plemennej knihy mäsových plemien dobytka sú chovatelia, ktorí majú aspoň jednu plemennicu zapísanú do oddielu A. Chovatelia, ktorí majú plemennice zapísané v oddieloch B a C, môžu byť pridruženými členmi a pri hlasovaní majú poradný hlas.

  7. Definícia plemena a označenie kódom

  7.1. Za čistokrvné zviera sa považuje:
  a) plemenný býk, ktorý splnil podmienky pre zápis do A až B oddielu plemennej knihy
  b) plemennice, spĺňajúce podmienky pre zápis do oddielov A plemennej knihy

  7.2. Pri zápise a registrácii zvierat v plemennej knihe sa rozlišuje následná plemenná príslušnosť:
  M1 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 96,80 % a viacej,
  M2 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 93,75 % – 96,79 %,
  M3 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 87,50 % – 93,74 %,
  M4 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 75,00 % – 87,49 %,
  M5 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 50,00 % – 74,99 %.

  7.3. Kódové označenie uvedené v bode 7.2. sa používa vo všetkej plemenárskej dokumentácii.

  7.4. Potomstvo týchto zvierat sa zaraďuje do PK podľa ustanovenia bodu 5.2. až 5.3. Štatútu PK.

  7.5. Importované zvieratá s doloženým pôvodom a zapísané, či registrované v PK v krajine pôvodu sú na požiadanie majiteľa zapísané do príslušného oddielu PK. V tejto súvislosti môže Rada PK zo závažných dôvodov odmietnuť zápis či registráciu do PK. Za závažný dôvod sa považuje hlavne:

  – zdravotný stav zvierat (po spresnení ŠVPS SR),
  – alebo preukázaná nízka genetická úroveň zvierat vedúca k zhoršeniu výsledkov v populácii, ktorá nie je v súlade so šľachtiteľským programom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou štatútu PK .

  8. Označovanie dobytka v PK

  8.1. Všetok dobytok v SR je označovaný podľa Vyhlášky MP SR 372/2007 Z. z.

  8.2. Zápis zvieraťa do PK sa označuje v databanke a vo všetkých záznamoch PK 15 – miestnym numerickým znakom, kde:

  prvé 3 čísla – označujú číslo chovu v PK,

  ďalších 12 čísel – je vlastným číslom zvieraťa z ušnej značky,

  Toto číslo je označované ako číslo PK.

  8.3. Zvieratá zapísané v zahraničných plemenných knihách sú v PK evidované pod číslom PK z krajiny pôvodu.

  8.4. Pomenovanie plemenných býkov vyjadruje vzťah k ročníku narodenia. Mená zvierat narodených v roku 1992 a skôr, pri novom pomenovaní, začínajú začiatočným písmenom A  alebo B. Ročník narodenia 1993 začína písmenom C, ročník 1994 písmenom D a ďalej pokračujú v jednotlivých ročníkoch podľa poradia písmen v abecede (E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U,V, Z). Po vyčerpaní tejto rady pokračuje označovanie ďalšieho ročníku od písmena A. Zvieratá evidované v zahraničných plemenných knihách sú evidované podľa mien, pod ktorými sú evidované v týchto knihách. U plemenníc nie je pomenovanie vyžadované.

  8.5. Chovom registrovaným v RCH je pridelené ,,Evidenčné číslo chovu v RCH“. Evidenčné čísla v RCH slúžia pre vnútorné vedenie PK.

  9. Stanovenie a overovanie pôvodu dobytka v PK a údajov o jeho hodnote

  9.1. Východiskom pre stanovenie pôvodu dobytka je „Sprievodný doklad zvieraťa – pas“ a ,,Register chovu“ vyhotovený z Centrálnej evidencie v súlade s Vyhláškou MP SR č. 372/2007 Z. z.

  9.2. Hodnotenie údajov o teľnosti plemennice po býkovi uvedenom v preukaze plemennice a pôvod teľaťa sa povinne overujú testom paternity a maternity.

  9.3. Pôvod zvierat overuje akreditované laboratórium v súlade s zaužívaným postupom ( test DNA alebo krvný typ):
  – pri všetkých býkoch zaradených do plemenitby,
  – pri všetkých plemenniciach používaných ako darkyne embryí,
  – pri všetkých plemenniciach, od ktorých sa produkujú plemenné býky,
  – náhodne vybranému potomstvu testovaných býkov,
  – pri plemenniciach a potomstve narodeného po prenose embryí na žiadosť majiteľa alebo kontrolného orgánu PK,
  – pri teľatách na žiadosť majiteľa býka alebo spermy
  – u všetkých plemenníc pri žiadosti o zapísanie do hlavného oddielu PK.

  9.4. Na účely zápisu zvierat resp. ich potomstva do PK sa vyžaduje:
  – u býkov pri základnom výbere – u importovaných býkov – POP s dvomi známymi generáciami predkov overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA,
  – u býkov pri základnom výbere – u býkov z domácej produkcie – výpis z PK s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom,
  – u plemenníc – POP s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom,
  – u samičích pohlavných buniek a embryách – POP darkyne s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom (DNA darkyne).

  9.5. Pre stanovenie pôvodu importovaných zvierat, spermy, samičích buniek a embryí sa na účely zápisu zvierat, prípadne ich potomstva do PK vyžaduje:
  – u býka – POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA a výsledky kontroly dedičnosti (ďalej len ,,KD“) z krajiny pôvodu – pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,
  – u spermy – kópiu POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a výsledky KD býka z krajiny pôvodu – pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,
  – u plemenníc – POP s dvomi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom,
  – u teľných plemenníc – POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópiu POP použitého býka s overeným pôvodom v akreditovanom laboratóriu,
  – u samičích buniek a embryách – POP darkyne s dvomi generáciami predkov s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópia POP otca s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom .

  POP musí byť potvrdené príslušnou PK krajiny pôvodu.

  9.6. Údaje o rodokmeňovej, úžitkovej a plemennej hodnote zvierat a údaje o reprodukcii sa získavajú zo záznamu z kontroly úžitkovosti, dedičnosti a reprodukcie, uložených v databanke ZCHMD. Spôsob spracovania a overovania týchto údajov je spracovaný v programovom riešení týchto systémov.

  10. Potvrdenie o pôvode plemenného dobytka

  10.1. Za plemenné zvieratá sa považujú býky a kravy zapísané v oddiele A PK, ich potomstvo zapísané v plemennom registri PK a pre tento účel i samičie pohlavné bunky a embryá od plemenníc zapísaných v PK. Oficiálnym dokladom o identite, pôvode a hodnote plemenného dobytka je POP.

  10.2. POP obsahuje minimálne tieto údaje:
  – názov: Potvrdenie o pôvode ,
  – názov vydávajúcej chovateľskej organizácie ,
  – názov plemennej knihy,
  – plemeno,
  – pohlavie,
  – číslo zápisu v PK,
  – dátum vydania POP,
  – systém identifikácie,
  – identifikačné číslo,
  – dátum narodenia,
  – meno a adresa chovateľa,
  – meno a adresa majiteľa,
  – pôvod zvieraťa:

  Otec | Otec otca | Matka otca
  Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č.
  Matka | Otec matky | Matka matky
  Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č.

  – dostupné výsledky kontroly úžitkovosti,
  – aktualizované výsledky stanovenia genetickej hodnoty zvieraťa vrátane dedičných zvláštností a chýb zvieraťa a jeho rodičov a prarodičov (keď nie sú výsledky stanovenia genetickej hodnoty dostupné na internete),
  – u teľných samíc dátum inseminácie alebo plemenitby a identifikácia býka darcu,
  – meno a postavenie podpísanej osoby, dátum a miesto vydania potvrdenia a podpis jednotlivca povereného vydávajúcou chovateľskou organizáciou.

  ZCHMD stanoví požiadavky a vzory POP diferencovane pre jednotlivé kategórie dobytka a systém tvorby mien býkov.

  10.3. POP na plemenné býky vystavuje PK po základnom výbere býka. Na POP sú uvedené základné údaje o výsledku základného výberu a údaje o vlastnej úžitkovosti, prípadne plemenné hodnoty. Originál POP sa vydáva na žiadosť predávajúceho. Pre účely predaja semena, dokladu o pripustení a pod. vystavuje PK overenú kópiu POP.

  10.4. POP na plemenné kravy a jalovice, samičie pohlavné bunky a embryá sa vystavuje pri každom predaji. Pre účely tuzemského predaja vystavuje POP na žiadosť predávajúceho PK do 30 dní po predaji. Pre účely vývozu plemenných zvierat sa vystavuje POP na žiadosť predávajúceho alebo ním poverenej organizácie.

  10.5. PK vedie prehľad o vydaných POP. Zmeny, opravy a doplnky v POP môže uskutočniť len vystavujúca organizácia, ktorá uchováva druhopisy POP a môže v odôvodnených prípadoch vystaviť i duplikát POP.

  10.6. Na kravy a jalovice registrované v príslušnom prípravnom oddiele PK vystavuje PK „Výpis z plemennej knihy“ (ďalej len ,,výpis“), ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP.

  10.7. Pre ostatné účely (výber zvierat, ponuky k predaju, hodnotenie chovov a pod.) vystavuje PK výpis, ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP. Výpis sa vystavuje na žiadosť majiteľa, prípadne ním poverenej organizácie a pre potreby ZCHMD. Vzor výpisu stanoví PK.

  11. Rada plemennej knihy

  11.1. Pre riadenie PK sa zriaďuje v súlade so stanovami ZCHMD Rada PK AA.

  11.2. Úlohou Rady PK AA je hlavne :
  – organizačné a technické riadenie PK,
  – stanovenie metodických postupov vedenia PK,
  – koordinácia kritérií pre zápis do oddielov PK a výberu zvierat,
  – stanovenie metodických podkladov pre programové riešenie a jeho konzultácie,
  – kontrola plnenia podmienok pre zápis do PK a vedenie PK,
  – príprava šľachtiteľského programu, hodnotenie jeho plnenia a stanovenie chovného cieľa,
  – prejednávanie a povoľovanie výnimiek z jednotlivých ustanovení Štatútu PK,
  – navrhovanie finančného poriadku a rozpočtu PK.

  12. Medzinárodná spolupráca

  12.1. ZCHMD je nositeľom PK a Klub chovateľov plemena  AA je garantom PK mäsových plemien dobytka voči zahraničiu. Zastupuje chovateľov vo všetkých medzinárodných organizáciách chovateľov.

  12.2. ZCHMD v tomto smere zabezpečuje priame kontakty s jednotlivými zahraničnými chovateľskými organizáciami. Pri riešení metodických, organizačných a technických postupov PK, vrátane vymedzení a uznávaní podkladov pre medzinárodný obchod s plemennými zvieratami.

  12.3. Rada PK je zodpovedná ZCHMD za dodržiavanie záväzných dohôd prijatých na medzinárodnej úrovni k vedeniu PK.

  13. Sankcie a postihy

  13.1. Členstvo chovateľov v PK nesie so sebou povinnosti. Každý člen sa zaväzuje v dôsledku svojho členstva rešpektovať ustanovenia PK určené na to, aby PK nebola nikým poškodená morálne ani materiálne a nebola poškodená dobrá povesť PK.

  13.2. Rada PK bude pracovať ako komisia pre sankcie a spory, pokiaľ je na tento účel špeciálne zvolaná. V prípade, že má rozhodnúť o závažných sankciách, vypočuje dotyčného chovateľa.

  13.3. Rada sa zaoberá každou sťažnosťou, ktorú podá predseda Rady PK, alebo doporučeným listom člen PK.

  13.4. Rada rozhoduje o vyšetrení sporu alebo sťažnosti bez odkladov.

  13.5. Rada PK môže zo závažných dôvodov (napr. zdravotný stav, hrubé nedostatky technológie chovu alebo evidencie, jednanie v rozpore s zákonnými predpismi a týmto Štatútom a pod.) odmietnuť, zrušiť, alebo pozastaviť evidenciu v registri chovov.

  13.6. Sankcie a tresty podľa výroku Rady PK budú zaznamenané. Po rozhodnutí o sankciách budú finančné alebo iné postihy ihneď požadované a vymáhané.

  13.7. Použitie sankčného postihu ukladá príslušnému chovateľovi povinnosť uhradiť všetky náklady bez výnimky, ktoré museli byť vynaložené na nutné zistenie a preskúmanie priestupku. Ďalej všetky náklady na zverejnenie prípadu a na prípadné vylúčenie zvierat potrestaného chovateľa z PK.

  14. Záverečné ustanovenie

  14.1. Výnimky z jednotlivých ustanovení Štatútu PK v zdôvodnených prípadoch udeľuje Rada PK.

  14.2. Štatút PK plemena AA nadobúda platnosť po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

  Schválené členskou schôdzou ZCHMD v Trenčíne, dňa 23. 04. 2009

 • História a základná charakteristika plemena
 • Domovom jedného z najrozšírenejších mäsových plemien dobytka na svete je severovýchodné Škótsko. Na začiatku 18. storočia sa v krajinách Aberdeenshire a Forfarshire podarilo vyšľachtiť mäsový úžitkový typ dobytka, ktorý v prvej polovici 19. storočia chovateľ Hugh Watson prekrížením plemena Shorthorn zjednotil a položil tak základ tohoto plemena. V štyridsiatich rokoch 19. storočia bola založená v Anglicku prvá plemenná kniha a už v roku 1860 sa uskutočnil prvý import zvierat do Kanady a neskôr do USA. Aberdeen Angus je moderné mäsové plemeno dobytka geneticky bezrohé, plášťovo čierne alebo plášťovo červené.

  Hlavnou prednosťou plemena je ľahké telenie, vynikajúce materské vlastnosti, bezrohosť, výborná plodnosť a pastevná schopnosť, dlhovekosť a odolnosť voči nepriaznivým klimatickým podmienkam. Bezkonkurenčná je kvalita mäsa, pre ktorú je plemeno Aberdeen Angus v celom svete uznávané a žiadané. Mäso z jatočných zvierat sa vyznačuje vysokým mramorovaním, krehkosťou, šťavnatosťou a špecifickou chuťou. Priaznivá je u porazených zvierat jatočná výťažnosť 61 % a vzhľadom k jemnej kostre i nízky podiel kostí v jatočne opracovanom tele 14 až 16 %.