Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka
 • Poslanie
 • Poslaním Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku je združovať chovateľov, organizovať a usmerňovať šľachtiteľskú prácu v chove mäsových plemien hovädzieho dobytka na Slovensku.

  Právnym základom družstva sú ustanovenia obchodného zákona č. 513/1991 Zb. a vlastné stanovy družstva schválené členskou schôdzou. Ministerstvo pôdohospodárstva podľa ustanovenia § 6 zákona NR SR c. 194/1998 Z.z. o šlachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat priznalo s účinnostou od 1.1.1999 nášmu Zväzu postavenie „Uznanej chovatelskej organizácie“. Oprávnenie zahrňa nasledovné plemenárske činnosti:

  1.) Vedenie plemennej knihy mäsových plemien a ich krížencov v zmysle schváleného poriadku plemennej knihy
  2.) Vydávanie potvrdení o pôvode plemenných zvierat mäsových plemien HD
  3.) Stanovenie šlachtitelského programu a jeho hodnotenie
  4.) Výkon lineárneho hodnotenia a poradenstvo v chove mäsových plemien HD

  Zväz rozvíja aj zahraničné kontakty s partnerskými organizáciami. V roku 2000 sme podpísali projekt o spolupráci s francúzskou plemennou knihou do roku 2006. Tradične dobré vzťahy udržujeme s chovateľmi v Českej a Maďarskej republike. Zväz sa snaží každoročne ponúkať svojim členom návštevy medzinárodných výstav venovaných mäsovému dobytku (Zeme živitelka (ČR), Somet D´Elevage v Clermont Ferrand (FR)). Zároveň sa snaží spojiť tieto návštevy s prehliadkami lokálnych fariem zaoberajúcich sa chovom dojčiacich kráv. Zväz a jeho členovia sa pravidelne zúčastňujú na výstave Agrokomplex v Nitre a prezentujú rozmanitosť mäsových plemien chovaných na Slovensku. Každoročne zväz organizuje aj regionálnu výstavu mäsových plemien.

 • História
 • 1994 – Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo bolo založené na zakladajúcej členskej schôdzi dňa 18.mája 1994, 25 členov
  1995 – za predsedu prvého predstavenstva bol na prvej volebnej schôdzi zvolený Ing. Arpád Figura. Funkciu výkonného riaditeľa zastával Ing. Vladimír Páleník.
  1996 – na členskej schôdzi bol schválený návrh Selekčného a šľachtiteľského programu mäsových plemien dobytka na Slovensku. V plemennej knihe bolo zapísaných 115 čistokrvných zvierat, zväz mal 42 členov.
  1997 – bolo zvolené nové predstavenstvo, ktorého predsedom sa stal Ing. Igor Ištvančin. Za výkonného riaditeľa bol prijatý Ing. Jozef Poláček.
  1998 – bola vytvorená prvá „Výberová komisia mäsových plemien hovädzieho dobytka“. V plemennej knihe bolo zapísaných 4 528 kráv a 4 538 zvierat mladého dobytka.
  1999 – s účinnosťou od 1.1.1999 bolo Ministerstvom pôdohospodárstva SR priznané zväzu postavenie „Uznanej chovateľskej organizácie“.
  2000 – kancelária zväzu bola presunutá do Trenčína. Na členskej schôdzi bol za predsedu predstavenstva zvolený Ing. Ján Hranka. Bolo evidovaných 20 750 dojčiacich kráv.
  2001 – menovaná v poradí druhá výberová komisia. Počas výstavy Agrokomplex zväz usporiadal konferenciu zameranú na problematiku chovu dojčiacich kráv.
  2003 – na členskej schôdzi bol za predsedu predstavenstva zvolený Ing. Ján Hranka
  2004 – počet členov zväzu 134
  2005 – v kontrole úžitkovosti evidovaných 30 068 kráv a 15 983 narodených teliat
  2006 – na členskej schôdzi bol za predsedu predstavenstva zvolený Ing. Peter Michal
  2008 – 35. svetový kongres Charolais
  2009 – na členskej schôdzi bol za predsedu predstavenstva zvolený Ing. Peter Michal, zväz mal evidovaných 137 členov
  2010 – MP SR schválilo selekčné a šľachtiteľské programy pre 11 mäsových plemien (aberdeen angus, blonde d`Aquitaine, belgické modré, galloway, hereford, highland, charolais, limousine, mäsový simentál, maďarský sivý stepný dobytok, piemontese)
  2012 – výkonný riaditeľom zväzu sa stal Ing. Štefan Ryba, PhD., sídlo zväzu presťahované do Bratislavy
  2012 – na členskej schôdzi bol za predsedu predstavenstva zvolený Ing. Ištván Pomichal, boli podané žiadosti o schválenie selekčných a šľachtiteľských programov plemien chianina a salers
  2014 – zastupujúcim predsedom predstavenstva sa stal p. Vladislav Paľurik
  2015 – výkonným riaditeľom zväzu sa stal Ing. Peter Polák, PhD., sídlo presunuté do Ivanky pri Nitre, zorganizovaný prvý samostatný „Chovateľský deň mäsového dobytka – východ“
  2016 – na členskej schôdzi bol za predsedu predstavenstva zvolený p. Vladislav Paľurik, čestnými členmi sa stali Ing. Ján Hranka, Ing. Jozef Poláček, Ing. Igor Ištvančin
  2017 – evidovaných 188 členov, podpísaná Dohoda o spolupráci medzi ZCHMD a Maďarským zväzom chovateľov sivého stepného dobytka (MSzTE)
  2018 – čestným členom ZCHMD sa stal dlhoročný spolupracovník Ing. Vladimír Kaminský, 192 evidovaných členov zväzu, 65 000 dojčiacich kráv, boli podané žiadosti o schválenie selekčných a šľachtiteľských programov plemien aubrac, parthenaise a texas longhorn

 • Stanovy
 • Článok I.

  Právny základ družstva
  1. Právnym základom družstva je ustanovenie § 221 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a vlastné stanovy družstva schválené členskou schôdzou.

  Článok II.

  Základné ustanovenia o družstve
  1. Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo (ďalej len družstvo) je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, založeným za účelom zjednocovať, presadzovať a podporovať záujmy chovateľov mäsového dobytka. Družstvo je právnickou osobou a za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia družstva neručia za záväzky družstva. Družstvo je založené na dobu neurčitú.
  2. Obchodné meno družstva
  Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo
  3.Sídlo družstva
  Ivanka pri Nitre, Novozámocká 183/408, PSČ 951 12
  4. Základný majetok družstva
  Základný majetok družstva tvorí súhrn členských vkladov, k zaplateniu ktorých sa zaviazali členovia družstva. Zapisovaný základný majetok družstva je 1659,70 € (slovom: tisícšesťstopäťdesiatdeväť eur a 70 centov).
  5. Základné vklady členov družstva
  Základný členský vklad člena družstva – právnickej osoby je 331,94 € (slovom: tristotridsaťjeden eur a 94 centov) a fyzickej osoby je 33,20 € (slovom: tridsaťtri eur a 20 centov). Podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu.
  Na rok 1995 a ďalšie roky ročný členský príspevok schvaľuje členská schôdza na návrh predstavenstva Zväzu.

  Článok III.

  Založenie družstva
  1. Na založenie družstva sa primerane vzťahuje ustanovenie § 224 a nasledujúcich, zákona č. 513/1991 Zb.
  2. Družstvo preberá práva a záväzky Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku.

  Článok IV.

  Predmet podnikania – činnosti družstva
  1. Vykonávanie úloh starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby mäsového dobytka uvedených v § 3 ods. 1, písm. e/ i/ j/ k/, Zák.č. 194/98 Z.z., ako aj činnosti, ktoré v zmysle uvedeného zákona môže vykonávať len uznaná chovateľská organizácia.
  2. Vedenie Plemennej knihy mäsového dobytka.
  3. Genetika, šľachtenie a reprodukcia HD, hodnotenie plemenných zvierat mäsového dobytka.
  4. Vedenie a vyhodnocovanie príslušnej evidencie, zabezpečovanie kontroly úžitkovosti a využitie výsledkov.
  5. Nákup, predaj a sprostredkovanie plemenného materiálu a jatočného dobytka.
  6. Usporiadavanie, organizovanie a účasť na výstavách, prehliadkach a ďalších chovateľských akciách v tuzemsku a zahraničí.
  7. Poradenská činnosť v oblasti chovu HD.
  8. Automatické spracovanie údajov a poskytnutie softwaru.
  9. Inžinierske, marketingové a finančné služby súvisiace s predmetom činnosti.
  10. Spolupráca s organizáciami vývojovej a výskumnej základne a plemenárskymi službami.
  11. Zastupovanie členov družstva smerom k riadiacim orgánom, dodávateľsko – odberateľským podnikom a iným organizáciám.
  12. Koordinácia činnosti pri spracovaní, prejednaní a schvaľovaní koncepcie rozvoja chovu mäsových plemien hovädzieho dobytka.
  13. Poľnohospodárska činnosť.
  14. Vydavateľská, propagačná a reklamná činnosť.
  15. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností.

  Článok V.

  Vznik a zánik členstva
  1. Členmi družstva sa môžu stať právnické a fyzické osoby po splnení podmienok vyplývajúcich zo zákona a Stanov:
  a) pri založení družstva dňom vzniku družstva,
  b) počas trvania družstva prijatím za člena na základe písomnej prihlášky rozhodnutím predstavenstva družstva o prijatí za člena,
  c) prevodom členstva, alebo
  d) iným spôsobom stanoveným zákonom.
  2. Členstvo vzniká zaplatením vstupného vkladu a rozhodnutím predstavenstva o prijatí za člena.
  3. Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov, podľa § 228 zákona č. 513/1991 Zb.
  4. Členské práva a povinnosti môže člen previesť na iného člena družstva podľa § 229 zák. 513/1991 Zb. Predstavenstvo nesmie odmietnuť prevod členských práv a povinností v prípade, ak doterajší člen prenájme, alebo odpredá chov kráv inej právnickej, alebo fyzickej osobe – nečlenovi a tiež dedičovi člena družstva.
  5. Právnické osoby zastupuje vo Zväze štatutárny zástupca, prípadne osoba písomne poverená štatutárnym orgánom.
  6. Zánik členstva sa riadi § 231, § 232, § 233 a § 234 zákona 513/1991 Zb., ak členský vklad spočíval úplne, alebo čiastočne v prevode vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti na družstvo, môže člen žiadať vyrovnanie vrátením tejto nehnuteľnosti a to v hodnote, ktorá je evidovaná v majetku družstva v čase zániku jeho členstva. Ak je výška vyrovnávacieho podielu menšia, než tvorí hodnota vrátenej nehnuteľnosti, je nadobúdajúci člen povinný uhradiť družstvu rozdiel v peniazoch.
  7. Pre uctenie si významných osobností chovu mäsového dobytka je zriadený inštitút čestného členstva, ktorý sa riadi Štatútom čestného člena Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo
  Štatút čestného člena Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo

  Čl. 1
  Titul „čestný člen ZCHMD“
  Čestný člen Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku Družstvo (ďalej ZCHMD)  je spoločenský a stavovský titul chovateľa mäsového dobytka, alebo odborníka na chov mäsového dobytka, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj chovu mäsového dobytka na Slovensku alebo významne ovplyvnil vznik, činnosť a pôsobenie ZCHMD.
  Čestným členom ZCHMD sa môže stať fyzická osoba a aj nečlen, ak spĺňa podmienku zásluh o rozvoj chovu mäsového dobytka na Slovensku.
  Čestné členstvo sa môže udeliť aj „in memoriam“.

  Čl. 2
  Návrh na udelenie titulu „čestný člen ZCHMD“
  Návrh na udelenie titulu môže podať každý člen ZCHMD.
  Návrh na udelenie titulu musí obsahovať:
  – úplné osobné dáta
  – adresu bydliska
  – stručný životopis s dôrazom na profesnú činnosť a jej výsledky
  – zdôvodnenie návrhu.

  Čl. 3
  Schvaľovanie udelenia titulu „čestný člen ZCHMD“
  Návrh na udelenie titulu „čestný člen ZCHMD“ prerokuje predstavenstvo ZCHMD. Po kladnom vyjadrení predloží predstavenstvo návrh Výročnej členskej schôdzi na prerokovanie a schválenie.
  Dekrét o udelení titulu odovzdá čestnému členovi predseda na Výročnej členskej schôdzi ZCHMD.

  Čl. 4
  Práva čestného člena
  Čestný člen má právo zúčastniť sa na Výročnej členskej schôdzi, vystupovať na nej za svoju osobu. Čestný člen má hlas poradný.

  Čl. 5
  Zrušenie čestného členstva
  V celkom výnimočných prípadoch, obzvlášť vtedy keď čestný člen svojim pôsobením poškodzuje činnosť ZCHMD môže byť čestné členstvo zrušené. Toto zrušenie schvaľuje Výročná členská schôdza na návrh predstavenstva ZCHMD.

  Čl. 6
  Záverečné ustanovenia
  Tento štatút bol prerokovaný na zasadnutí predstavenstva dňa 22.03.2016 a schválený na Výročnej členskej schôdzi dňa 14.04.2016.

  Článok VI.

  Práva členov
  1. Práva členov sa riadia týmito Stanovami a podľa platných právnych predpisov.
  2. Každý člen družstva má právo žiadať družstvo o poskytované služby a podieľať sa na nich v celom komplexe tak, ako ich družstvo svojim členom poskytuje za úplatu, alebo bezplatne podľa rozhodnutia členskej schôdze.
  3. Člen Zväzu má právo voliť a byť volený do orgánov družstva.

  Článok VII.

  Povinnosti členov
  1. Každý člen je povinný bezpodmienečne dodržiavať Stanovy družstva a uznesenia členskej schôdze a predstavenstva družstva.
  2. Oznámiť družstvu zmenu právneho stavu.
  3. Splatiť v určenej lehote základný členský vklad a ročný členský príspevok.
  4. Hájiť spoločné záujmy družstva, podieľať sa aktívne na jeho činnosti a všestranne ho podporovať.
  5. Poskytovať družstvu informácie o svojom chove, napomáhať pri organizovaní chovateľských akcií a zapojiť chov do kontroly úžitkovosti.

  Článok VIII.

  Vysporiadanie pri zániku členstva
  1. Pri zániku členstva za trvania družstva má doterajší člen nárok na vyrovnávací podiel.
  2. Vyrovnávací podiel sa určí z čistého obchodného imania družstva, vypočítaného na základe ročnej účtovnej uzávierky za rok, v ktorom členstvo v družstve zaniká, zníženého o imanie, ktoré je v nedeliteľnom fonde družstva. Vyrovnávací podiel člena sa vypočíta pomerom zaplateného členského vkladu, násobeného počtom ukončených rokov jeho členstva k súhrnu zaplatených členských vkladov všetkých členov, násobených ukončenými rokmi ich členstva.
  3. Pre účely vysporiadania zániku členstva v družstve sa za splatenú pokladá časť ďalšieho členského vkladu, ktoré nepodlieha splateniu.
  4. Vyrovnávací podiel sa uhrádza v peniazoch. Ak členský vklad bol splatený vo forme prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na družstvo, môže člen žiadať, aby mu bol poskytnutý vyrovnávací podiel vrátením tejto nehnuteľnosti do výšky jej hodnoty v čase zániku jeho členstva. Obdobne sa postupuje, ak bol členský vklad splatený formou iného vecného imania.
  5. Vyrovnávací podiel sa poskytuje v rovnomerne rozvrhnutých splátkach. Prvá splátka je splatná po uplynutí 6 mesiacov od schválenia účtovnej uzávierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Každá ďalšia splátka po uplynutí 6 mesiacov. Posledná splátka je splatná najneskôr po uplynutí 5 rokov.
  6. Pri vylúčení člena družstva pre neplnenie si členských povinností člen nemá nárok na vyrovnávací podiel.
  7. Dedič, ktorý sa nestal členom družstva, má nárok na vyrovnávací podiel.

  Článok IX.

  Nedeliteľný fond
  1. Družstvo je povinné pri svojom vzniku zriadiť nedeliteľný fond najmenej vo výške 10% zapisovaného základného imania. Tento fond družstvo dopĺňa najmenej o 10% ročného čistého zisku, a to až do doby, než výška nedeliteľného fondu dosiahne sumu rovnajúcu sa polovici zapisovaného základného imania družstva. Stanovy môžu určiť, že sa vytvára vyšší nedeliteľný fond, alebo ďalšie zabezpečovacie fondy.
  2. Nedeliteľný fond sa nesmie použiť za trvania družstva na rozdelenie medzi členov.

  Článok X.

  Rozdelenie zisku
  1. Na určenie zisku, ktorý sa má medzi členmi rozdeliť sa uznáša členská schôdza pri prerokovaní ročnej účtovnej uzávierky.

  Článok XI.

  Orgány družstva
  1. Orgány družstva sú:
  a) členská schôdza
  b) predstavenstvo
  c) kontrolná komisia
  d) pomocné orgány družstva zriadené členskou schôdzou, alebo predstavenstvom družstva po prijatí týchto Stanov.
  2. Pre voľby do orgánov družstva platí § 238 zák. 513/1991 Zb.
  3. Právomoc a pôsobnosť družstva je daná zákonom, všeobecne záväznými predpismi, Stanovami a uzneseniami orgánov družstva, vydanými v súlade so zákonom a Stanovami družstva.

  Článok XII.

  Členská schôdza družstva
  1. Najvyšším orgánom družstva je schôdza členov družstva (ďalej len členská schôdza družstva). Členská schôdza sa schádza najmenej raz za rok.
  2. Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo družstva písomnou pozvánkou, odoslanou najmenej 10 dní pred dňom konania členskej schôdze. V pozvánke musí byť uvedené miesto a čas konania a program rokovania členskej schôdze.
  3. Členská schôdza sa musí zvolať, ak o to požiada písomne aspoň tretina všetkých členov družstva, alebo kontrolná komisia.
  4. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
  a) meniť Stanovy
  b) voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie
  c) rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne o úhrade straty
  d) schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku
  e) rozhodovať o zvýšení, alebo znížení zapisovaného základného imania
  f) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva
  g) rozhodovať o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva

  5. Členská schôdza rozhoduje o ďalších záležitostiach týkajúcich sa družstva a jeho činností, pokiaľ tak stanovuje zákon 513/1991 Zb., Stanovy, prípadne pokiaľ si rozhodnutie o niektorej veci vyhradila.
  6. Ak nie je členská schôdza uznášaniaschopná, zvolá predstavenstvo náhradnú členskú schôdzu tak, aby sa konala do troch týždňov odo dňa, keď sa mala konať pôvodne zvolaná členská schôdza. Náhradná schôdza musí mať nezmenený program rokovania a je uznášaniaschopná bez ohľadu na ustanovenie § 238, odst. 3.
  7. Na platnosť uznesení v článku 12, odst. 4, písm. a), e), g) je potrebný súhlas kvalifikovanej dvojtretinovej väčšiny členov družstva prítomných na členskej schôdzi. V ostatných veciach rozhoduje členská schôdza väčšinou hlasov.
  8. Pri hlasovaní členskej schôdze má každý člen jeden hlas.
  9. Člen družstva môže splnomocniť iného člena družstva, aby ho na členskej schôdzi zastupoval. Tým nie sú dotknuté predpisy o zastúpení zo zákona alebo na základe súdneho rozhodnutia.
  10. Na vyhotovenie zápisu o členskej schôdzi sa primerane vzťahujú ustanovenia § 241 zák. 513/1991 Zb.

  Článok XIII.

  Predstavenstvo družstva
  1. Predstavenstvo družstva riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré zákon, alebo tieto Stanovy nevyhradzujú inému orgánu.
  2. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva a má 5 – 9 členov.
  3. Predstavenstvo plní rozhodnutia členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť. Za predstavenstvo vystupuje navonok predseda, alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  4. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však 1x za štyri mesiace. Musí sa zísť do 10 dní od doručenia kontrolnej komisie, ak sa na jej výzvu neodstránili nedostatky.
  5. Predstavenstvo si zriaďuje sekcie (poradný orgán) pre jednotlivé mäsové plemená. Činnosť sekcie riadi jej predseda, ktorý je poverený predstavenstvom.
  6. Predstavenstvo si volí zo svojich členov predsedu predstavenstva a dvoch podpredsedov. Volebné obdobie je štyri roky. Podpredsedovia zastupujú predsedu v čase jeho neprítomnosti. Zastupovaním možno poveriť aj ďalších členov predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom.
  7. Predseda družstva organizuje a vedie rokovanie predstavenstva.
  8. Volebné obdobie členov predstavenstva je štyri roky.
  9. Predstavenstvo družstva predkladá členskej schôdzi výročnú správu o hospodárení družstva najneskôr do 30.6. nasledujúceho roka.
  10. Bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ vymenovaný a odvolávaný predstavenstvom.

  Článok XIV.

  Kontrolná komisia družstva
  1. Kontrolná komisia má 3 členov.
  2. Pôsobnosť a právomoc kontrolnej komisie družstva upravuje § 244 zákona 513/1991 Zb.

  Článok XV.

  Hlasovanie v predstavenstve a kontrolnej komisii
  1. Každému členovi predstavenstva a kontrolnej komisie družstva patrí jeden hlas. Hlasuje sa verejne. Na tajnom hlasovaní sa môže v jednotlivých prípadoch uzniesť rokujúci orgán.
  2. Uznesenie možno prijať hlasovaním uskutočneným písomne, alebo pomocou prostriedkov oznamovacej techniky, ak s týmto spôsobom hlasovania prejavia súhlas všetci členovia orgánu. Pre tento prípad sa hlasujúci považujú za prítomných.
  3. Spôsob hlasovania podľa Čl. XV., ods. 2, musí byť uvedený v zápise z rokovania orgánu.

  Článok XVI.

  Spoločné ustanovenie o členstve v orgánoch družstva
  1. Členstvo v orgánoch družstva určujú § 246 až 251 zák. 513/1991 Zb.

  Článok XVII.

  Konanie menom družstva
  1. Menom družstva koná ako štatutárny orgán predstavenstvo vo všetkých veciach. Dôležité písomnosti podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva, s povinnosťou informovať predstavenstvo na najbližšom zasadnutí.
  2. Právne úkony v rámci obvyklého hospodárenia vykonáva a podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti riaditeľ (tajomník) a jeden člen predstavenstva.
  3. Právne úkony mimo obvyklého hospodárenia vykonáva len štatutárny orgán.

  Článok XVIII.

  Ročná účtovná uzávierka a výročná správa o hospodárení
  1. Ročná účtovná uzávierka a výročná správa o hospodárení sa riadi ustanoveniami § 252 a 253 zák. 513/1991 Zb.

  Článok XIX.

  Hospodárenie družstva
  1. Na hospodárenie družstva a evidenciu majetku družstva sa primerane vzťahujú všeobecne platné predpisy o hospodárení a sústave ekonomických informácií.
  2. Za hospodárenie družstva zodpovedá predstavenstvo.

  Článok XX.

  Zrušenie a likvidácia družstva
  1. Pre zrušenie a likvidáciu družstva platia ustanovenia § 254 až 259 zák. 513/1991 Zb.

  Článok XXI.

  Záverečné ustanovenia
  1. Tieto Stanovy družstva boli prijaté na ustanovujúcej členskej schôdzi zakladajúcich členov dňa 18.5.1994 v Ponikoch.
  2. Zmeny stanov boli prijaté na členských schôdzach družstva dňa 8.11.1995, dňa 2.7.1997, dňa 7.6.2000, dňa 21.5.2003, dňa 23.4.2009, dňa 19.4.2012, 09.04.2015 a 14.04.2016.

  Predseda Zväzu
  Člen predstavenstva

 • Vedenie
 • Výkonný riaditeľ
  Ing. Ivan Nemčovský

  Tajomníčka
  Ing. Jana Mészárošová

  Predseda predstavenstva
  Vladislav Paľurik

  Členovia predstavenstva
  Ing. Peter Michal – podpredseda
  Ing. Ivan Nemčovský – podpredseda
  Ing. Artúr Bergendi – člen
  Ing. Marek Lizák – člen
  Miroslav Kucharič – člen
  JUDr. Ing. Vít Čelko, ml.– člen

  Kontrolná komisia
  Ing. Peter Rafay – predseda
  Ing. Boris Hrdlička – člen
  Ivo Belejčák – člen

 • Výberová komisia
 • Zloženie od mája 2022
  Ing. Peter Michal, predseda
  Ing. Artúr Bergendi, člen
  Miroslav Kucharič, člen
  Ing. Marek Lizák, člen
  Vladislav Paľurik, člen
  Ing. Peter Polák, PhD., člen
  Ing. Vladimír Kaminský, člen
  Ing. Ivan Nemčovský, člen
  Ing. Jozef Poláček, člen
  Ing. Ján Tomka, PhD, člen
  Ing. Vladislav Paľurik, člen
  Ing. Peter Rafay, člen
  JUDr. Ing. Vít Čelko, ml., člen
  Ing. Boris Hrdlička, člen
  Ivo Belejčák, člen
  Radoslav Ksiažek, člen