Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka
 • Šľachtiteľský program
 • Svetové trendy a smery šlachtenia
  V súčasnej dobe prechádza šlachtenie plemena radikálnym procesom a to ako na úseku mäsovej úžitkovosti tak i exteriéru. Je teda reálny predpoklad, že pri pokracujúcom trende zlepšovania jeho úžitkových vlastností bude obluba plemena hereford vo svete velmi vysoká a to predovšetkým v extenzívnych výrobných oblastiach. Chovatelské zväzy zameriavajú pozornost predovšetkým na ekonomiku výroby mäsa a jeho realizáciu na trhu formou predaja znackového herefordského mäsa.

  História a stav chovu herefordského dobytka na Slovensku
  Na území SR sa plemeno hereford (dalej len ,,HE“) chová od roku 1974. Prvé zvieratá boli dovezené z Kanady do niekolkých polnohospodárskych podnikov vtedajšej CSSR. Bol to bezrohý typ dobytka, pricom zvieratá sa vyznacovali skôr malým až stredným telesným rámcom s dobre vyvinutými šírkovými a hlbkovými rozmermi rozhodujúcich telesných partií. Zvieratá sa zacali chovat bez potrebných znalostí o spôsobe chovu špecializovaných mäsových plemien. Technické vedenie stád bolo ovplyvnované skúsenostami s chovom kombinovaných plemien. Dostatocne sa nedocenila aj šlachtitelská práca co sa postupne odrazilo na úžitkových a exteriérových vlastnostiach.

  Medzi prvých väcších chovatelov patrili VLM Pliešovce, PD Drietoma, Gonda Martin SHR, Ing. Jozef Beliansky SHR, Ing. Boris Baláž Sklené, PD Kežmarok a další. V poslednom období väcšie chovy postupne zanikajú a teraz z celkovej populácie mäsových plemien tvorí HE 1%.

  Chovný cieľ a štandard plemena
  Chovný cieľ
  Hlavným cielom súcasného šlachtenia plemena HE bude snaha o vytvorenie populácie zvierat moderného kanadského typu, t.j. s väcším telesným rámcom, dobrým osvalením a velmi dobrými úžitkovými vlastnostami pri zachovaní pôvodných predností plemena, ako je nenárocnost, ranost, skromnost, zdravotná odolnost, dobrá adaptabilita na prírodné prostredie, dobré materské vlastnosti a vysoká pastevná schopnost.

  Základné parametre chovného ciela
  Produkčné ukazovatele
  Dobrá reprodukcia a plodnost je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na ich výsledkoch vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat sa podielajú rovnakou mierou obe pohlavia, teda plemennice i plemenníky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet oplodnených plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená i dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsob ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovat aspon 95 teliat na 100 kráv základného stáda pri medziobdobí okolo 365 dní. K zaisteniu dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby i úžitkového kríženia je dôležité využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

  U herefordského dobytka bude nadalej najrozšírenejším spôsobom plemenitba prirodzená. V chovoch zameraných na produkciu plemenných zvierat, a najmä v chovoch s matkami býkov, je nevyhnutné využívat insemináciu semenom najlepších dostupných býkov. V menšej miere možno pocítat aj s využitím embryotransféru.

  Plemennice
  – pocet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda – minimálne 95
  – hodnotenie tažkosti pôrodov vyjadrené percentom lahkých pôrodov podla platnej metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len ,,KÚMD a DK“) – min. 95 %
  – vek plemennice pri 1. otelení – 24 – 28 mesiacov
  – hmotnosť jalovice pri prvom zapustení – min. 400 kg
  – priemerné medziobdobie – 365 dní, pri hodnotení tohto ukazovatela je potrebné zohladnit využitie embryotransféru

  Plemenné býky
  – dosiahnutá telnost po skoncenom pripúštacom období – min. 90 %
  – hodnotenie priebehu pôrodov a ich tažkost

  Rastová schopnosť
  Kontrola úžitkovosti mäsových plemien je základným prostriedkom pri šlachtení herefordského dobytka a zaistuje dôsledné naplnenie selekcného i šlachtitelského programu.

  Systém zistovania hmotností je robený na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv “.

  a) hodnotenie rastovej schopnosti – hmotnost v 120, 210 a 365 dnoch
  b) výkrmová schopnosť a jatocné výsledky – pre hodnotenie tohto ukazovatela je treba využívat výsledky zabití a klasifikácie zvierat pomocou SEUROP systému a ich evidencia v rámci centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (dalej len ,,CEHZ“).

  Hodnotenie exteriéru
  Hodnotenie exteriéru je vykonávané odborne spôsobilými osobami ZCHMD (dalej len ,,hodnotitelmi“) podla „Metodiky popisu a hodnotenia exteriéru mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a je evidované v databáze KUMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierata je chovatel oboznamovaný prostredníctvom tlacovej zostavy, ktorá obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnost v den váženia, meno hodnotitela a dátum vykonania bonitácie. Hlavným selekcným kritériom pri posudzovaní exteriéru u HE budú znaky plemena vymedzené plemenným štandardom. Pri vlastnom hodnotení bude zvlášt silný dôraz kladený predovšetkým na parametre telesného rámca, telesnej stavby, úžitkového typu a osvalenia.

  Súčastou lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šlachtitelského programu (v tabulkovej casti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre všetky vekové kategórie.

  Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):
  telatá– v stupni kontroly úžitkovosti (dalej len ,,KU“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ vo veku 171 – 250 dní
  telné jalovice
  kravy – po 3. otelení (na žiadost chovatela i v inom období)
  plemenné býky – pri základnom výbere
  plemenný býk starší ako pät rokov – iba na žiadost chovatela

  Štandard plemena
  Formy – herefordský dobytok je chovaný v dvoch základných formách, rohatý a bezrohý. Zvieratá geneticky rohaté sú oznacované „R“ a s volnými rohami „V“.
  Zafarbenie – tmavo cervené, okrem hlavy, spodnej casti krku, hrudi brucha a chvostu, ktoré sú biele. Biely je spravidla i pruh dosahujúci od tylového hrbolu až ku kohútiku a spodnej casti koncatín. Chybou nie je ani pigmentácia okolo ocí. Iné než ružové sfarbenie mulca je neprípustné.
  Hlava – relatívne krátka, úmerne široká a ušlachtilá. U bezrohej formy je výrazný tylový hrbol, je povolený výskyt volných rohov. U rohatej formy musia byt rohy nepohyblivé na pevnom kostnom základe. Oko je tmavej farby.
  Krk – kratší, dobre osvalený, u starších zvierat je prípustný pri prechode k hrudi kožný lalok.
  Hrudník – hlboký a široký, plece je dobre vyvinuté a osvalené, rebrá sú klenuté, k chrbtici kolmo postavené, s viditelným osvalením.
  Stredotrupie – stredne dlhé, dobre vyvinuté a dostatocne priestorné.
  Kohútik – široký a dobre osvalený.
  Chrbát – pevný, stredne dlhý, široký a dobre osvalený.Spodná línia brucha je rovnobežná s chrbtom.
  Bedrá – plynulo nadväzujú na chrbtovú líniu. Sú pevné, stredne dlhé, široké a dobre osvalené.
  Zadok – kvadratický, dostatocne dlhý, mierne sklonený a priestorný. V sedacích hrboloch je široký. Celý je krytý výrazným osvalením. Pri pohlade zozadu je konvexný ako z vonkajšej, tak z vnútornej strany.
  Koncatiny – široko rozostavané, dobre zauhlené, silné, ale nie lymfatické. Sponka je stredne dlhá a pevná. Paznechtová hmota je tvrdá.
  Vemeno – stredne priestorné a dobre upnuté s pravidelnými, valcovitými stredne dlhými strukmi.
  Temperament – kludný, povaha vyrovnaná.

  Požiadavky plemenného štandardu

  Kategória

  Hmotnosť vo veku (kg)

  Hmotnosť

  Výška v krížoch

  120 dní

  210 dní

  365 dní

  ( kg)

  365 dní (cm)

  Býčky

  135

  220

  400

  X

  130

  Jalovičky

  125

  210

  320

  X

  127

  Prvôstky

  x

  x

  X

  500

  128

  Kravy

  (po 3 otelení)

  x

  x

  x

  570

  136

  Plem. býky

  nad 3 roky

  x

  x

  x

  900

  145

  Vylučujúce znaky pre zápis do plemennej knihy (dalej len ,,PK“)
  – odchýlky sfarbenia
  – medzipaznechtné výrastky
  – chyby exteriéru – tažká alebo dlhá hlava
  – plochost zvierata
  – nevýrazné hlbkové rozmery
  – nevýrazné osvalenie
  – chyby koncatín a postoja
  – volná lopatka a chyby chrbtovej línie
  – nervózna a rabiátna povaha
  – genetické chyby

  Selekčný program
  Selekcný program je súbor opatrení, ktorý má za ciel na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastových schopností a úžitkových vlastností vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácií smeruje k naplneniu chovného ciela. Populácia sa ako celok vyvíja, tým sa menia priebežne i konkrétne požiadavky selekcného programu.

  Matky býkov
  Vybrané matky býkov musia tvorit elitnú skupinu zodpovedajúcu kvalitatívnemu vrcholu celej populácie zvierat charakterizovanou vysokou typologickou vyrovnanostou a špickovou úrovnou vlastnej úžitkovosti. Chov a výber matiek plemenných býkov bude vykonávaný v chovoch s cistokrvnou plemenitbou zapojených do kontroly úžitkovosti mäsového dobytka stupna „A“. Hlavnými kritériami výberu budú predovšetkým vlastné výsledky v oblasti reprodukcie, vlastnej mäsovej úžitkovosti dané vlastnou rastovou schopnostou a vlastnou plemennou hodnotou pre túto vlastnost a znaky exteriéru. Za matky plemenných býkov budú vyberané iba kravy zdravé, so zodpovedajúcou plodnostou, dobrými materskými vlastnostami a so známym pôvodom. Pre výber matiek plemenných býkov je rozhodujúca plemenná hodnota (dalej len ,,PH“). Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukciu, lineárne hodnotenie exteriéru a PH, stanoví Rada PK a to na základe priemerných výsledkov populácie. Zaradenie plemennice do kategórie matiek býkov nie je trvalého rázu a bude upresnované podla výsledkov zistovaných v kontrole úžitkovosti. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení plemennice medzi matky býkov Rada PK plemena HE.

  Všeobecné podmienky pre výber matiek býkov
  zápis do PK plemena HE v oddiele A
  dobrý zdravotný stav

  Otcovia býkov

  Pre zaradenie plemenného býka do kategórie otcov býkov budú u HE zvolené omnoho prísnejšie hladiská, než pre býky urcené pre plemenitbu v úžitkových stádach alebo pre úcely kríženia. Tieto býky budú používané predovšetkým pre zámerné pripárovanie na matky plemenných býkov, kde hlavnou úlohou bude produkcia mladých zvierat so špickovými vlastnostami v oblasti mäsovej úžitkovosti a exteriéru. Zaradenie býka do kategórie otcov býkov nie je trvalého charakteru a bude sa upresnovat podla výsledkov zistovaných v kontrole úžitkovosti. Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukcia, lineárne hodnotenie zovnajšku a plemennú hodnotu stanoví Rada PK plemena HE a to na základe priemerných výsledkov populácie. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení plemenníka medzi otcov býkov Rada PK plemena HE.

  Všeobecné podmienky pre výber otcov býkov
  zápis do PK plemena HE v oddiele A
  dobrý zdravotný stav

  Výber otcov býkov je zaistovaný z
  – býkov inseminacných
  – býkov z prirodzenej plemenitby

  Produkcia a výber býkov do plemenitby
  Odchov plemenných býckov
  Odchov mladých plemenných býkov prebieha na odchovni plemenných býkov (dalej len ,,OPB“) alebo u chovatela.Kritéria pre výber býckov do odchovu bude upresnovat Rada PK plemena HE na základe výsledkov populácie.

  Všeobecné podmienky pre výber býcka do odchovu
  – Pochádza od vybraných rodicov z chovov zapojených do KUMD a DK stupna „A“
  – Býcek splna kritéria pre výber býckov do odchovu, vyhlásené Radou PK plemena HE
  – Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou
  – Zdravý býcek zodpovedajúci podmienkam kontroly dedicnosti zdravia
  – Splna štandard plemena

  Odchov a skúšky vlastnej rastovej schopnosti býkov
  Odchov na OPB
  Cielom odchovu plemenných býckov narodených zo zámerného pripárovania je testovanie ich vlastnej úžitkovosti za štandardných podmienok. Prevádzka a podmienky odchovu sa riadia podla „Metodiky pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je prevádzané centrálne. Výsledky skúšok vlastnej úžitkovosti sú podkladom pre selekciu. Základné výbery býkov prebiehajú spravidla na OPB.

  Odchov u chovateľa
  Chovatel má možnost odchovat býcka mimo OPB. Pri tomto systéme nie je sledovaný prírastok v období testu, ale iba prírastok od narodenia. Takto odchované býcky sú k základnému výberu predvedené na chovnom zvode. Pre prihlásenie býcka na zvod platia obecné podmienky také, ako pre výber do OPB. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je robené centrálne. Výbery býkov u chovatela sa riadia pokynmi, ktoré pre každý rok vydáva ZCHMD v spolupráci s Radou PK plemena HE.

  Selekcné kritériá pre výber býkov do plemenitby
  Odchov na OPB
  – býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena
  – selekcné kritériá budú upresnované Radou PK plemena HE

  Odchov u chovateľa
  – býček musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena
  – selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena HE

  Import býka zo zahranicia
  Pôvod býka musí byt doložený podla platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byt plemenník ohodnotený a vybraný komisiou (vid bod 6.3.).
  – býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena
  – selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena HE

  Spôsob a kritéria pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby
  Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podla zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (dalej len ,,minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2) predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne:
  – miesto a dátum výberu
  – dátum narodenia
  – údaje o chovatelovi a majitelovi býka
  – zoznam clenov komisie
  – identifikacné údaje býka
  – výsledok lineárneho hodnotenia
  – výsledok výberu:

  1. Vybraný – do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“ (línia HRV, VHR*)
  Pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálna hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolených 1 x 5 bodov za velkost tela).
  – do „Prirodzenej plemenitby“ (línia HRV*)
  Vo všetkých ostatných prípadoch, kedy nie je splnená podmienka podla bodu 1.

  2. Odročený
  3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)
  – skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registru vo vnútri línie (do císla 999). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.
  – línia a pridelený štátny register (línia sa prideluje podla výsledkov hodnotenia zvierata pri základnom výbere)
  – poprípade dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

  Testovanie a posudzovanie
  Testovanie a posudzovanie je robené podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a hodnotenie exteriéru je vykonávané podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu plemenných hodnôt stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovnajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

  Plemenné hodnoty
  Odhad PH je vykonávaný pomocou viacznakového animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KÚMD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhladom na to, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené krížence s mäsovými plemenami, i mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad plemennej hodnoty je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemená so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu PH sa môže menit a doplnovat s ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

  Hodnotené vlastnosti:
  – priebeh pôrodu
  – hmotnosť pri narodení
  – hmotnosť vo veku 120 dní
  – hmotnosť vo veku 210 dní
  hmotnosť vo veku 365 dní
  – u býkov na OPB prírastok v teste
  – lineárne hodnotenie zovnajšku

  Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvnujú nameranú úžitkovost.

  Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (dalej len ,,RPH“). Pre stanovenie relatívnej plemennej hodnoty je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial neupravuje publikovanie PH samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti Rada PK.

  Relatívne plemenné hodnoty, ktoré sú publikované
  Rastová schopnosť
  – RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v priamom efekte
  – RPH pre rast v priamom efekte
  – RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v maternálnom efekte
  – RPH pre rast v maternálnom efekte
  – RPH pre prírastok v teste na OPB

  Lineárne hodnotenie
  – TR RPH pre telesný rámec
  – KT RPH pre kapacitu tela
  – OS RPH pre osvalenie
  – UT RPH pre úžitkový typ

  Spôsob vyhodnocovania výsledkov
  Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena HE v spolupráci so ZCHMD. Výsledky z KUMD a DK vykonáva poverená organizácia.

  Všeobecné ustanovenie
  Neoddelitelnou súcastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“, „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“ a „Rada plemennej knihy plemena HE “. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutie vydáva Rada PK plemena HE.

 • Štatút PK
 • l. Základné  východiská plemennej knihy

  1.1. Právnym základom štatútu  plemennej knihy (ďalej len ,,Štatút PK“) je zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o šľachtení a plemenitbe“),Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a osvedčení o odbornej spôsobilosti (ďalej len ,,Vyhláška č. 372/2007“) a Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat ( ďalej len ,,vyhláška 18/2001“) a stanov Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku  (ďalej len ,, ZCHMD“).

  1.2. Štatút PK bol vypracovaný v súlade s príslušnými záväznými smernicami a rozhodnutiami Rady Európskeho spoločenstva. Rešpektuje závery a odporúčania medzinárodných združení a federácií chovateľov mäsových plemien dobytka. Zakladá v tomto smere systém plemennej knihy (ďalej len ,,PK“) rovnocenný systémom platným v členských štátoch Európskej únie a vytvára tak predpoklady pre porovnateľnosť, všeobecné uznávanie výsledkov a produktov domáceho šľachtenia a je základným predpokladom pre medzinárodnú výmenu genofondu.

  1.3. Štatút PK rešpektuje šľachtiteľský program plemena Hereford v SR (pre označenie zvierat tohto plemena evidovaných v SR sa používa skratka HE).

  1.4. MP SR podľa § 6, odsek 3, zákona o šľachtení a plemenitbe priznalo ZCHMD postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3, odsek 1, písmeno h je ZCHMD oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia MP SR č. 984/1998-250.

  2. Účel plemennej knihy a jej plnenie

  2.1. Účelom plemennej knihy (ďalej len PK) je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie plemena HE v žiaducom smere, sústavné zvyšovanie jej výkonnosti, hospodárnosti a súčasne i konkurenčnej schopnosti plemena.

  2.2. Pre naplňovanie tohto účelu chovatelia plemena HE zriaďujú PK, ktorá:
  – stanoví chovný cieľ a štandard plemena, programy a metódy šľachtenia, rozsah a metódy testovania a overovania jednotlivých vlastností a znakov na časovo určené obdobie, spravidla na dobu 10 rokov,
  – usmerňuje, poprípade zaisťuje ich realizáciu, hodnotí priebeh šľachtenia a vývoj plemena,
  – registruje chovy, plemenné zvieratá a ich potomstvo v PK,
  – registruje a osvedčuje pôvod jedinca vrátane jeho plemenných hodnôt,
  – stanoví parametre pre výber plemenných zvierat určených na reprodukciu populácie a zaisťuje ich výber,
  – zverejňuje informácie o stave PK a hodnotách vybraných kategórií zvierat,
  – výsledky jednotlivých chovov a údaje o jednotlivých zvieratách zverejňuje len so súhlasom majiteľa (okrem údajov zverejňovaných v katalógoch pri výstavách a výberoch plemenných býkov),
  – spolupracuje so zahraničnými chovateľskými organizáciami plemena HE.

  3. Vedenie plemennej knihy

  3.1. ZCHMD  zaisťuje činnosť spojenú s vedením PK.

  3.2. PK mäsových plemien dobytka je vedená formou počítačovej databázy. Je priebežne aktualizovaná preberaním údajov z prvotnej evidencie vedenej v chovoch zapísaných do RCH (register chovov) Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, údajov z kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv a údajov odhadu plemenných hodnôt, ak sú k dispozícii. Organizáciou poverenou vedením centrálneho registra plemenárskych údajov hospodárskych zvierat a výkonom kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len KUMD a DK“) sú podla platného zákona o šlachtení a plemenitbe, Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik ( dalej len ,,PS SR“).

  3.3. Správa, údržba a úprava softvéru PK je zaistená v súčinnosti s vedením databázy ZCHMD. Zmeny softvéru je možno vykonať len so súhlasom ZCHMD.

  4. Základné členenie plemennej knihy

  4.1. PK sa člení:

  4.1.1. Vnútorne na:

  – oddiely podľa parametrov jednotlivých zvierat (pohlavia, úplnosti pôvodu a dedičného podielu plemena HE ).

  4.1.2. Funkčne na:
  – register chovov (ďalej len ,,RCH“), pre evidenciu zapísaných a evidovaných chovov, riadnych a pridružených členov PK,
  – vlastnú plemennú knihu (ďalej len ,,PK“) pre zápis jednotlivých býkov a kráv,
  – plemenný register (ďalej len ,,PR“) pre registráciu potomstva zvierat zapísaných v PK,

  Za zviera zapísané v PK sa považuje zviera zapísané v hlavnom oddiele PK, na zvieratá zapísané v ostatných oddieloch sa prihliada ako na zvieratá registrované.

  4.2. Jednotlivé zvieratá sú v dobe zápisu do PK začleňované podľa svojho genotypu a ďalších hľadísk do jedného z oddielov, označovaných písmenami A, B, C. Začlenenie prebieha na základe kritérií uvedených v článku 5.2. Štatút PK. Oddiel A je označovaný ako hlavný oddiel PK. Oddiel B a C  ako prípravné oddiely PK.

  4.3. V RCH sú evidované chovy, ktoré sa prihlásia za členov v PK, za podmienok uvedených v bode 5.1. Štatútu PK.

  4.4. Do oddielu A sa zapisujú býky a kravy spoločne. Zapisujú sa do neho jednotlivé zvieratá z chovov evidovaných v RCH na základe prihlášky ich majiteľa, prípadne z jeho poverenia (ďalej len  ,,plná moc majiteľa“). Podmienky pre zápis jednotlivých zvierat do príslušných oddielov PK sú uvedené v bode 5. 2. Štatútu PK.

  4.5. V PR je registrované potomstvo kráv z chovov evidovaných v PK. Podmienky pre registráciu sú uvedené v bode 5.3. Štatútu PK. Členenie do oddielov PK je vykonávané podľa 5.2.

  4.6. Zvláštnu funkčnú, prípadne kvalitatívnu skupinu PK tvoria elitné zvieratá (napr. otcovia býkov a matky býkov, dlho produkčné kravy, zvieratá s mimoriadnou hodnotou). Sú vyberané podľa kritérií stanovených a aktualizovaných v záznamoch PK. Netvoria však samostatný oddiel PK.

  5. Členenie plemennej knihy

  5.1. Register chovov v PK

  Chovy sú zapísané alebo evidované v PK na základe záväznej písomnej prihlášky majiteľa a záznamu v RCH.
  – Za chov zapísaný v PK sa považuje súbor kráv plemena  HE jedného majiteľa, ustajnených v jednej maštali, alebo súbor maštalí jednej farmy, ktorý má aspoň jednu plemennicu zapísanú do PK v oddiele A.
  – Za chov evidovaný v PK sa považuje súbor kráv plemena  HE a krížencov s týmto plemenom jedného majiteľa, ustajnených v jednej maštali, alebo súbor maštalí jednej farmy, ktorý má aspoň jednu plemennicu zapísanú do PK v oddiele B alebo C.

  5.1.1. Všeobecné podmienky pre evidenciu chovov v registri PK

  Podmienkou pre evidenciu v registri chovov je hlavne:
  a) riadne vedenie a uchovávanie predpísaných dokladov podľa zákona SR 194/2008 Z. z. a vyhlášky č. 18/20010 Z. z.
  b) riadne a včasné označovanie zvierat trvalými ušnými značkami podľa ustanovenia bodu 8 tohto štatútu
  c) overovanie pôvodu zvierat podľa ustanovenia bodu 9 tohto štatútu
  d) umožniť pôsobenie a inšpekcie v chove PK a predkladať nimi požadované doklady

  5.2. Podmienky pre zápis a spôsob zápisu do plemennej knihy

  5.2.1. Býky

  5.2.1.1. Do PK sa zapisujú býky jednotlivo, na základe prihlášky majiteľa a dokladov uvedených pod bodom č. 5.2.1.2. Býky, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky, nemôžu byť do PK zapísané. Zápis do PK má trvalú platnosť.

  5.2.1.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK

  Pre zápis býkov do PK je nutné doložiť:
  – potvrdenie o pôvode (ďalej len ,,POP“) vystavené zahraničnou organizáciou PK, pokiaľ nie je mladý býk zapísaný v PR, s minimálne dvoma generáciami predkov,
  – výpis z PR,
  – pri dovezených býkoch starších ako 5 rokov (resp. dovezenej spermy týchto býkov) výsledky vlastnej plemennej hodnoty (ďalej len ,,PH“) pokiaľ sú známe,
  – overenie pôvodu podľa bodu 9,
  – pridelené označenie a číslo štátneho registra býkov, ktorý pridelila poverená plemenárska organizácia.

  5.2.1.3. Podmienky pre zápis do oddielov PK

  Pre zápis do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:

  Oddiel A: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí.

  Oddiel B: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí. Do tohto oddielu sú preradené býky z oddielu A v prípade, že potomstvo týchto býkov vykazuje genetické chyby podľa kontroly dedičnosti zdravia, alebo potomstvo vykazuje exteriérové chyby v rozpore so štandardom.

  5.2.2. Kravy

  5.2.2.1. Zápis do PK

  Kravy sa zapisujú jednotlivo, za podmienok uvedených v bode 5.2.2.2. a na základe prihlášky chovu a jednotlivých zvierat do PK a záznamu do registra chovov. Vylúčenie nevhodných kráv pre vstup do PK bude označené v evidencii KUMD a DK. Zápis do PK má trvalú platnosť.

  5.2.2.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK

  Do PK sa zapisujú kravy z chovov zapísaných alebo evidovaných v RCH, pochádzajúce z vlastného chovu, alebo získané z iného evidovaného chovu. Ďalej sa zapisujú importované plemennice mäsového plemena zapísané v PK v krajine svojho pôvodu, s overeným POP. Kravy z neevidovaných chovov môžu byť zapísané len do prípravných oddielov B a C.

  5.2.2.3. Podmienky pre zápis do oddielu PK

  Pre zápis kráv do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:

  Hlavný oddiel PK

  oddiel A:
  – plemenná príslušnosť Ml (bod 7 Štatútu PK),
  – rodičia a prarodičia zapísaní v plemennej knihe v SR alebo v zahraničí, zaradenie zodpovedá oddielom PK v SR. Pokiaľ je matka zapísaná v oddiele B, musia byť dve generácie jej predkov zapísané v tomto oddiele. Potomstvo týchto zvierat musí zodpovedať štandardu plemena.

  Prípravné oddiely PK

  oddiel B:
  – plemenná príslušnosť M1,
  – rodičia a prarodičia registrovaní v PKv SR alebo v zahraničí, zaradenie zodpovedá oddielom PK v SR. Pokiaľ je matka v oddiele C, otec musí byť vždy aspoň v oddiele B. Plemennice plnia požiadavky na exteriér stanovený v štandarde plemena.

  oddiel C:
  – plemenná príslušnosť M2 až M4 (bod 7 Štatútu PK), otec zapísaný v oddiele A až B, matka nespĺňa podmienky pre zápis do oddielu B alebo nemusí byť registrovaná v prípravnom oddiele PK.

  5.2.2.4. Rada PK plemena HE môže odmietnuť zápis do PK samčieho i samičieho potomstva, ktoré nezodpovedá štandardu, prípadne preukazne zhoršuje  úroveň svojho potomstva, ktoré nie je v súlade s programom a cieľom šľachtenia plemena.

  5.3. Potomstvo

  5.3.1. Uvedené v PR

  V PR sa eviduje potomstvo kráv a býkov zapísaných v PK v tomto rozsahu:

  Samičie potomstvo:
  a) až do doby zápisu do PK,
  b) alebo najmenej do 5 rokov veku, pokiaľ nebolo zaradené do KUMD a DK.

  Samčie potomstvo:
  a) určené majiteľom na ďalší chov až do doby výberu na plemenitbu,
  b) alebo najmenej do 2 rokov veku, pokiaľ nebolo predvedené k základnému výberu.

  Zaradenie zvierat do oddielov PK je podobné ako u býkov a kráv.

  5.3.2. Všeobecné podmienky pre registráciu v PR

  V PR sú registrované zvieratá, ktoré:
  – pochádzajú z chovov zapísaných alebo evidovaných v RCH,
  – sú riadne označené podľa platných predpisov,
  – majú overený pôvod podľa ustanovenia bodu 9.1. štatútu PK.

  5.4. Zvieratá zapísané podľa doterajšieho systému PK sa považujú za zapísané podľa tohto štatútu, ale budú začlenené do príslušných oddielov PK v zmysle tohto štatútu.

  5.5. Údaje z KUMD a DK, reprodukcia a ďalšia evidencia uložená v databáze, alebo vedená v chovoch, sa považujú za údaje PK podľa tohto štatútu.

  5.6. Zápis a začlenenie majú trvalú platnosť, okrem bodu 5.2.1.3.

  6. Členstvo v plemennej knihe

  Členmi PK mäsových plemien dobytka sú chovatelia, ktorí majú aspoň jednu plemennicu zapísanú do oddielu A. Chovatelia, ktorí majú plemennice zapísané v oddieloch B a C, môžu byť pridruženými členmi a pri hlasovaní majú poradný hlas.

  7. Definícia plemena a označenie kódom

  7.1. Za čistokrvné zviera sa považuje:

  a) plemenný býk, ktorý splnil podmienky pre zápis do A až B oddielu PK,
  b) plemennice, spĺňajúce podmienky pre zápis do A oddielu PK.

  7.2. Pri zápise a registrácii zvierat v PK sa rozlišuje následná plemenná príslušnosť:
  M1 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 96,80 % a viacej,
  M2 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 93,75 % – 96,79 %,
  M3 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 87,50 % – 93,74 %,
  M4 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 75,00 % – 87,49 %,
  M5 dedičný podiel príslušného mäsového plemena dobytka je 50,00 % – 74,99 %.

  7.3. Kódové označenie uvedené v bode 7.2. sa používa vo všetkej plemenárskej dokumentácii.

  7.4. Potomstvo týchto zvierat sa zaraďuje do PK podľa ustanovenia bodu 5.2. až 5.3. Štatútu PK.

  7.5. Importované zvieratá s doloženým pôvodom a zapísané, či registrované v PK v krajine svojho pôvodu sú na požiadanie majiteľa zapisujú do príslušného oddielu PK. V tejto súvislosti môže Rada PK zo závažných dôvodov odmietnuť zápis či registráciu do PK. Za závažný dôvod sa považuje hlavne:

  – zdravotný stav zvierat (po spresnení ŠVPS SR),
  – alebo preukázaná nízka genetická úroveň zvierat vedúca k zhoršeniu výsledkov v populácii, ktorá nie je v súlade so šľachtiteľským programom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou štatútu PK.

  8. Označovanie dobytka v PK

  8.1. Všetok dobytok mäsových plemien v SR je označovaný podľa Vyhlášky MP SR 372/2007 Z. z.

  8.2. Zápis zvieraťa do PK sa označuje v databanke a vo všetkých záznamoch PK 15 – miestnym numerickým znakom, kde:

  prvé 3 čísla – označujú číslo chovu v PK,

  ďalších 12 čísel – je vlastným číslom zvieraťa z ušnej značky.

  Toto číslo je označované ako číslo PK.

  8.3. Zvieratá zapísané v zahraničných plemenných knihách sú v PK evidované pod číslom PK z krajiny pôvodu.

  8.4. Pomenovanie plemenných býkov vyjadruje vzťah k ročníku narodenia. Mená zvierat narodených v roku 1992 a skôr, pri novom pomenovaní, začínajú začiatočným písmenom A  alebo B. Ročník narodenia 1993 začína písmenom C, ročník 1994 písmenom D a ďalej pokračujú v jednotlivých ročníkoch podľa poradia písmen v abecede (E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U,V, Z). Po vyčerpaní tejto rady pokračuje označovanie ďalšieho ročníku od písmena A. Zvieratá evidované v zahraničných plemenných knihách sú evidované podľa mien, pod ktorými sú evidované v týchto knihách. U plemenníc nie je pomenovanie vyžadované.

  8.5. Chovom registrovaným v RCH je pridelené ,,Evidenčné číslo chovu v RCH“. Evidenčné čísla v RCH slúžia pre vnútorné vedenie PK.

  9. Stanovenie a overovanie pôvodu dobytka v PK a údajov o jeho hodnote

  9.1. Východiskom pre stanovenie pôvodu dobytka je ,,Sprievodný doklad zvieraťa – pas“ a ,,Register chovu“ vyhotovený z Centrálnej evidencie v súlade s Vyhláškou MP SR č. 372/2007 Z. z.

  9.2. Hodnotenie údajov o teľnosti plemennice po býkovi uvedenom v preukaze plemennice a pôvod teľaťa sa overujú testom paternity a maternity.

  9.3. Pôvod zvierat overuje akreditované laboratórium v súlade s zaužívaným postupom ( test DNA alebo krvný typ):
  – pri všetkých býkoch zaradených do plemenitby,
  – pri všetkých plemenniciach používaných ako darkyne embryí,
  – pri všetkých plemenniciach, od ktorých sa produkujú plemenné býky,
  – náhodne vybranému potomstvu testovaných býkov,
  – pri plemenniciach a potomstve narodeného po prenose embryí na žiadosť majiteľa alebo kontrolného orgánu PK,
  – pri teľatách na žiadosť majiteľa býka alebo spermy
  – u všetkých plemenníc pri žiadosti o zapísanie do hlavného oddielu PK.

  9.4. Na účely zápisu zvierat resp. ich potomstva do PK sa vyžaduje:
  – u býkov pri základnom výbere – u importovaných býkov – POP s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa  DNA .
  – u býkov pri základnom výbere – u býkov z domácej produkcie – výpis z PK s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa  DNA .
  – u plemenníc – POP s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa  DNA .
  – u samičích pohlavných buniek a embryách – POP darkyne s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa  DNA .

  9.5. Pre stanovenie pôvodu importovaných zvierat, spermy, samičích buniek a embryí sa na účely zápisu zvierat, prípadne ich potomstva do PK vyžaduje:
  – u býka – POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom                        podľa  DNA  a výsledky kontroly dedičnosti (ďalej len ,,KD“) z krajiny pôvodu,
  – u spermy – kópia POP s dvomi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom, výsledky KD býka z krajiny pôvodu – pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,
  – u plemenníc – POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom,
  – u teľných plemenníc – POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópiou POP použitého býka s overeným pôvodom v akreditovanom laboratóriu,
  – u samičích pohlavných buniek a embryách – POP darkyne s dvoma generáciami predkov s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópia POP otca s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom.

  Všetky doklady musia byť potvrdené príslušnou PK krajiny pôvodu.

  9.6. Údaje o rodokmeňovej, úžitkovej a plemennej hodnote zvierat a údaje o reprodukcii sa získavajú zo záznamu z kontroly úžitkovosti, dedičnosti a reprodukcie, uložených v databanke ZCHMD. Spôsob spracovania a overovania týchto údajov je spracovaný v programovom riešení týchto systémov.

  10. Potvrdenie o pôvode plemenného dobytka

  10.1. Za plemenné zvieratá sú považované býky a kravy zapísané v oddiele ,,A“ PK, ich potomstvo registrované v  PK a pre tento účel i samičie pohlavné bunky a embryá od plemenníc zapísaných v PK. Oficiálnym dokladom o identite, pôvode a hodnote plemenného dobytka je POP.

  10.2. POP musí obsahovať najmenej tieto známe údaje:
  • názov: Potvrdenie o pôvode,
  • názov vydávajúcej chovateľskej organizácie,
  • názov plemennej knihy,
  • plemeno,
  • pohlavie,
  • číslo zápisu v PK,
  • dátum vydania POP,
  • systém identifikácie,
  • identifikačné číslo,
  • dátum narodenia,
  • meno a adresa chovateľa,
  • meno a adresa majiteľa,
  • pôvod zvieraťa:
  Otec | Otec otca | Matka otca
  Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č.
  Matka | Otec matky | Matka matky
  Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č.
  • dostupné výsledky kontroly úžitkovosti,
  • aktualizované výsledky stanovenia genetickej hodnoty zvieraťa vrátane dedičných zvláštností a chýb zvieraťa a jeho rodičov a prarodičov (keď nie sú výsledky stanovenia genetickej hodnoty dostupné na internete),
  • u teľných samíc dátum inseminácie alebo plemenitby a identifikácia býka darcu,
  • meno a postavenie podpísanej osoby, dátum a miesto vydania potvrdenia a podpis jednotlivca povereného vydávajúcou chovateľskou organizáciou.

  ZCHMD stanoví požiadavky a vzory POP diferencovane pre jednotlivé kategórie dobytka.

  10.3. POP na plemenné býky vystavuje PK po základnom výbere býka. Na POP sú uvedené základné údaje o výsledku základného výberu a údaje o vlastnej úžitkovosti, prípadne plemenné hodnoty. Originál POP sa vydáva na žiadosť predávajúceho. Pre účely predaja semena, dokladu o pripustení a pod. vystavuje PK overenú kópiu POP.

  10.4. POP na plemenné kravy a jalovice, samičie pohlavné bunky a embryá sa vystavuje pri každom predaji. Pre účely tuzemského predaja vystavuje POP na žiadosť predávajúceho PK do 30 dní po predaji. Pre účely vývozu plemenných zvierat sa vystavuje POP na žiadosť predávajúceho alebo ním poverenej organizácie.

  10.5. PK vedie prehľad o vydaných POP. Zmeny, opravy a doplnky v POP môže uskutočniť len vystavujúca organizácia, ktorá uchováva druhopisy POP a môže v odôvodnených prípadoch vystaviť i duplikát POP.

  10.6. Na kravy a jalovice registrované v príslušnom prípravnom oddiele PK vystavuje PK „Výpis z plemennej knihy“ (ďalej len ,,výpis“), ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP.

  10.7. Pre ostatné účely (výber zvierat, ponuky k predaju, hodnotenie chovov a pod.) vystavuje PK výpis, ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP. Výpis sa vystavuje na žiadosť majiteľa, prípadne ním poverenej organizácie a pre potreby ZCHMD. Vzor výpisu stanoví PK.

  11. Rada plemennej knihy

  11.1. Pre riadenie PK sa zriaďuje v súlade so stanovami ZCHMD Rada PK plemena HE.

  11.2. Úlohou Rady PK plemena HE je hlavne:
  – organizačné a technické riadenie PK,
  – stanovenie metodických postupov vedenia PK,
  – koordinácia kritérií pre zápis do oddielov PK a výberu zvierat ,
  – stanovenie metodických podkladov pre programové riešenie a jeho konzultácie
  – kontrola plnenia podmienok pre zápis do PK a vedenie PK,
  – príprava šľachtiteľského programu, hodnotenie jeho plnenia a stanovenie chovného cieľa,
  – prejednávanie a povoľovanie výnimiek z jednotlivých ustanovení Štatútu PK,
  – navrhovanie finančného poriadku a rozpočtu PK.

  12. Medzinárodná spolupráca

  12.1. ZCHMD je nositeľom PK a Klub chovateľov plemena  HE je garantom PK mäsových plemien dobytka voči zahraničiu. Zastupuje chovateľov vo všetkých medzinárodných organizáciách chovateľov.

  12.2. ZCHMD v tomto smere zabezpečuje priame kontakty s jednotlivými zahraničnými chovateľskými organizáciami. Pri riešení metodických, organizačných a technických postupov PK, vrátane vymedzení a uznávaní podkladov pre medzinárodný obchod s plemennými zvieratami.

  12.3. Rada PK je zodpovedná ZCHMD za dodržiavanie záväzných dohôd prijatých na medzinárodnej úrovni k vedeniu PK.

  13. Sankcie a postihy

  13.1. Členstvo chovateľov v PK nesie so sebou povinnosti. Každý člen sa zaväzuje v dôsledku svojho členstva rešpektovať ustanovenia PK určené na to, aby PK nebola nikým poškodená morálne ani materiálne a nebola poškodená dobrá povesť PK.

  13.2. Rada PK bude pracovať ako komisia pre sankcie a spory, pokiaľ je na tento účel špeciálne zvolaná. V prípade, že má rozhodnúť o závažných sankciách, vypočuje dotyčného chovateľa.

  13.3. Rada sa zaoberá každou sťažnosťou, ktorú podá predseda Rady PK, alebo doporučeným listom člen PK.

  13.4. Rada rozhoduje o vyšetrení sporu alebo sťažnosti bez odkladov.

  13.5. Rada PK môže zo závažných dôvodov (napr. zdravotný stav, hrubé nedostatky technológie chovu alebo evidencie, jednanie v rozpore s zákonnými predpismi a týmto Štatútom a pod.) odmietnuť, zrušiť, alebo pozastaviť evidenciu v registri chovov.

  13.6. Sankcie a tresty podľa výroku Rady PK budú zaznamenané. Po rozhodnutí o sankciách budú finančné alebo iné postihy ihneď požadované a vymáhané.

  13.7. Použitie sankčného postihu vkladá príslušnému chovateľovi povinnosť uhradiť všetky náklady bez výnimky, ktoré museli byť vynaložené na nutné zistenie a preskúmanie priestupku. Ďalej všetky náklady na zverejnenie prípadu a na prípadné vylúčenie zvierat potrestaného chovateľa z PK.

  14. Záverečné ustanovenie

  14.1. Výnimky z jednotlivých ustanovení Štatútu PK v zdôvodnených prípadoch udeľuje Rada PK.

  14.2. Štatút PK plemena HE nadobúda platnosť po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

  Schválené členskou schôdzou ZCHMD v Trenčíne, dňa 23. 04. 2009