Jednou z hlavných úloh plemennej knihy (PK) je evidencia plemenných zvierat – zápis zvierat do plemennej knihy. Táto evidencia slúži pre zabezpečenie cieľavedomého a sústavného zlepšovania genetickej úrovne celej populácie daného plemena. Zápis zvierat sa uskutočňuje na základe pravidiel, ktoré sú uvedené v štatúte plemennej knihy každého mäsového plemena. Pri zápise sa zohľadňuje plemenná príslušnosť a rodokmeňová informácia zvieraťa.
V prípade kráv, všeobecne platí, že do PK sa zapisujú kravy z chovov zapísaných alebo evidovaných v registri chovov, pochádzajúce z vlastného chovu, alebo získané z iného evidovaného chovu. Ďalej sa zapisujú importované plemennice mäsového plemena zapísané v PK v krajine svojho pôvodu, s overeným potvrdením o pôvode (POP). Kravy z neevidovaných chovov môžu byť zapísané len do prípravných oddielov B a C.
Pre zápis do hlavného oddielu A musí krava spĺňať plemennú príslušnosť Ml (96,80% dedičný podiel príslušného plemena). Jej rodičia a prarodičia musia byť zapísaní v PK v SR alebo v zahraničí a ich zaradenie musí zodpovedať oddielom PK v SR. Pokiaľ je matka zapísaná v oddiely B, musia byť dve generácie jej predkov zapísané v tomto oddiele. Potomstvo týchto zvierat musí zodpovedať štandardu plemena. Len kravy zapísané v hlavnom oddiele môžu byť matkami býkov.
Pre zápis do prípravného oddielu B musí krava spĺňať plemennú príslušnosť M1 (96,80% dedičný podiel príslušného plemena). Jej rodičia a prarodičia musia byť registrovaní v plemennej knihe v SR alebo v zahraničí a ich zaradenie musí zodpovedať oddielom PK v SR. Pokiaľ je matka v oddiele C, otec musí byť vždy aspoň v oddiele B. Plemennice musia plniť požiadavky na exteriér stanovený v štandarde plemena.
Pre zápis do prípravného oddielu C musí krava spĺňať plemennú príslušnosť M2 až M4 (93,75% – 75,00% dedičný podiel príslušného plemena). Jej otec musí byť zapísaný v oddiele A až B a matka nespĺňa podmienky pre zápis do oddielu B alebo nemusí byť registrovaná v prípravnom oddiele PK.

Vývoj počtu čistokrvných kráv v hlavnom oddiely A
Celkový počet čistokrvných kráv mäsových plemien zapísaných v hlavnom oddiely (A) plemennej knihy k 31.12.2023 bol 13 031, z toho aktívnych je 5 252. Počet aktívnych čistokrvných kráv sa pri najrozšírenejších mäsových plemenách (CH, LI, SM, AA a BA) v SR postupne zvyšuje. Naopak, pri týchto plemenách sme v posledných rokoch zaznamenali pokles počtu kráv s dedičným podielom M5. Dá sa usudzovať, že rozkríženosť populácie mäsových plemien sa znižuje aj napriek tomu, že časť chovov využíva matky pôvodných plemien z dojných stád pre tvorbu dojčiacich stád. Prevodné kríženie u nás chovaných plemien so špecializovanými mäsovými plemenami predstavuje stále prebiehajúci proces. Z hľadiska produkcie čistokrvného plemenného materiálu (obzvlášť v chove bez trhovej produkcie mlieka, kde dôležitou vlastnosťou je dlhovekosť), by sme to mohli prirovnať k behu na dlhú trať, či maratónu. Vzhľadom na podmienky pre zápis kráv do hlavného oddielu A totiž po dosiahnutí dedičného podielu 96,8% (M1) sú ešte dve generácie potomstva tohto zvieraťa zapisované na základe svojho dedičného podielu do prípravných oddielov. Až pravnučka kravy s dedičným podielom 96,8% (M1) bude považovaná za čistokrvnú a môže byť matkou býkov.