Dňa 14.7.2023 Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vyhlásila výzvy v rámci plánu obnovy v ktorých predstavila inovačné a digitalizačné poukážky (vouchery).

Cieľom tejto schémy podpory je prispieť 85% financií (max 15 000 Euro) na inovácie a digitalizácie v hospodárstve.

Podpora prebieha nasledovne:

Registrácia pomocou elektronického občianskeho preukazu na stránke informačného systému plánu obnovy „ISPO“.
Vypísanie projektového zámeru na ktorý chce spoločnosť získať prostriedky.
Jednoduchým spôsobom vysúťažiť spoločnosť, ktorá dokáže inováciu, alebo digitalizáciu realizovať najlacnejšie
Čakať na vyhodnotenie projektového zámeru štátnou inštitúciou
Po pridelení poukážky zrealizovať inováciu, alebo digitalizáciu a napísať o aktivitách krátku správu.
Správu spolu s faktúrou spoločnosti odoslať na agentúru na preplatenie 85% faktúry.
Po obdržaní prostriedkov z agentúry do 10 dní zaplatiť spoločnosti realizujúcej inováciu, alebo digitalizáciu 100% fakturovanej čiastky.

Občianske združenie EUROSPOTREBITELIA dokáže v tejto oblasti zabezpečiť nasledovné:

Vytvorenie projektového zámeru a jeho opisu.
Príprava prieskumu trhu a vytvorenie nevyhnutnej dokumentácie pre agentúru.
Výber spoločností, ktoré inováciu, alebo digitalizáciu vykonajú.
Koordinácia samotnej realizácie inovácie alebo digitalizácie.
Koordinácia prípravy záverečnej správy a príprava dokumentov za účelom preplatenia faktúry.

ZCHMD dáva možnosť, ako koordinátor zapojiť sa do nasledovných výziev :

Chovateľské inovácie

– Genomická analýza stáda za účelom identifikácie potomstva a dedičných ochorení. ( vykonanie genetickej analýzy stáda chovateľa, prínos: ochrana a vysledovateľnosť produktov, odhalenie genetických chorôb, splnenie podmienok plemenárskeho zákona identifikácia zvierat DNA profilom.)
– Využitie digitálnej identifikácie ruje. (zavedenie technológie telových senzorov pre identifikáciu ruje do stáda chovateľa, prínos: Automatizovaný zber dát o pohybe zvierat a zasielanie automatizovaných informácií o ruji zvierat, párení a iných zdravotných ukazovateľoch.)
– Využite digitalizácie pri analýze trávenia na základe krčného respondéra. (zavedenie technológie telových senzorov pre identifikáciu procesov prežúvania do chovu, prínos: automatizovaný prehľad o poruchách trávenia zvierat, ktoré môže chovateľa upozorniť na chyby pri výžive, alebo zdravotné komplikácie.)
– Podporná identifikácia zvierat prostredníctvom podkožných mikročipov (Zavedenie RFID mikročipov do chovaných zvierat, prínos: zavedenie opatrení pre ich využitie pri automatizovanom zbere dát o kŕmení, vážení, veterinárnych úkonoch a podobne.

Chovateľské digitalizácie

Štúdia Automatizovaný systém váženia zvierat na pasienku

– Systém opatrení pre vysledovateľnosť produktov
– Audit farmy za účelom zvýšenia produkčných ukazovateľov
– Audit farmy a zber dát za účelom hodnotenia reprodukčných ukazovateľov

V prípade záujmu nás čo najskôr kontaktujte.