Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

ZCHMD– družstvo bolo založené na zakladajúcej členskej schôdzi dna 18.mája 1994 a je zapísané v obchodnom registri. Rok 2009 je pätnástym rokom trvania nášho Zväzu.

Právnym základom družstva sú ustanovenia obchodného zákona č. 513/1991 Zb. a vlastné stanovy družstva schválené členskou schôdzou.

Základný členský vklad člena družstva právnickej osoby je 331,94 € a fyzickej osoby
33,19 €. Ročný členský príspevok schvaluje členská schôdza.

Ministerstvo pôdohospodárstva podľa ustanovenia § 6 zákona NR SR c. 194/1998 Z.z. o šlachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat priznalo s účinnostou od 1.1.1999 nášmu Zväzu postavenie „Uznanej chovatelskej organizácie“. Oprávnenie zahrňa nasledovné plemenárske činnosti:

1.) Vedenie plemennej knihy mäsových plemien a ich krížencov v zmysle schváleného poriadku plemennej knihy
2.) Vydávanie potvrdení o pôvode plemenných zvierat mäsových plemien HD
3.) Stanovenie šlachtitelského programu a jeho hodnotenie
4.) Výkon lineárneho hodnotenia a poradenstvo v chove mäsových plemien HD

Zväz má k 31.12.2009 zaregistrovaných 142 členov. Právnických osôb 85 členov a fyzických osôb 57 členov. Chovatelia, ktorí sa chcú stat členmi Zväzu, pošlú písomne žiadost adresovanú do nášho sídla. Členom Zväzu sa stáva subjekt po podpísaní členskej prihlášky a uhradení základného členského vkladu.

Na Slovensku sa doposiaľ v čistokrvnej forme chovajú tieto špecializované mäsové plemená: Belgické modré, Charolais, Highland, Galloway, Limousin, Blonde d´ Aquitaine, Madarský stepný dobytok, Simentál mäsový, Hereford, Aberdeen Angus, Piemontese.

Výkon kontroly úžitkovosti na základe zmluvy o spolupráci pre Zväz zabezpecujú Plemenárske služby SR š.p. Získané údaje sa centrálne spracujú v ÚPZ Žilina, ktorá vykonáva technickú realizáciu požadovaných výstupov pre potreby ZCHMD. Rastové schopnosti teliat sa zistujú vážením pri narodení, vo veku 120, 210 a 365 dní. Parametre úžitkovosti stanovujú štandardy jednotlivých plemien. Podla hmotnosti teliat môžeme stanovit mliecnost matky a zaradovat do dalšieho chovu jalovice. Podla poznatkov Zväzu ako aj zahranicných skúseností je dôležité pre zvieratá zabezpecit správne chovatelské prostredie s dostatkom pastvy a vody na napájanie. Najlepšie pre zvieratá je ich prítomnost na pasienkoch počas celého dna s možnostou úkrytu pred priamym slnečným žiarením. Volba špecializovaného mäsového plemena je až druhoradým krokom. Prírastky teliat chovatelov v EÚ sa pohybujú na úrovni 1200 až 1600 g. Je potešujúce konštatovat, že aj u nás sú chovatelia, ktorí vedia pre svoje zvieratá pripravit optimálne podmienky a priemerné prírastky hmotnosti zvierat zodpovedajú štandardom jednotlivých mäsových plemien.

Výberová komisia Zväzu, ktorá sa riadi platným štatútom, vykonáva hodnotenie plemenníkov pri ich výbere do plemenitby a hodnotenie matiek býkov a ich cakateliek. Pre produkciu embryí vyberá a hodnotí kravy a jalovice. Počet rozvojových programov chovu dojčiacich kráv, ktoré Zväz zaevidoval je 620 subjektov. Zásady chovu dojciacich kráv v ÉU upravuje predpis c. 1254/1999 o obchode z hovädzím a telacím mäsom. Podla tohto predpisu sa jedná o kravy a jalovice mäsových plemien alebo krížence predstavujúce produkty kríženia s mäsovými plemenami. Naše pôvodné kombinované plemená Slovenské strakaté a pinzgauské sa môžu chovat tiež spôsobom dojčiacich kráv. Minimálne percento krvi u týchto kombinovaných plemien je 50%. Kvóta pre dojciace kravy je stanovená v pocte 28 080 ks kráv. EÚ bude aj v budúcnosti uprednostnovat tento spôsob chovu kráv. Celkový počet chovaných zvierat však pridelenie kvóty neobmedzuje. Našim želaním je v nasledujúcom desatrocí je dosiahnut
50 000 ks dočiacich kráv.

V populácii dojčiacich kráv sú najviac zastúpené zvieratá plemien Charolais, Limousin. Pretože špecializované mäsové plemená sa prevažne chovajú prirodzeným pastevným spôsobom výskyt BSE u nich nebol zaznamenaný. I napriek tejto skutočnosti platil do roku 2002 zákaz dovozu zvierat z krajín s výskytom tohto onemocnenia. Zvieratá, ktoré sa dostávajú do potravinového retazca sú pod neustálym veterinárnym dohladom. Vo francúzskom regióne Burgundsko je spotreba hovädzieho mäsa na obyvatela 24 kg, pričom na Slovensku je menej ako 5,3 kg.

Zväz rozvíja aj zahraničné kontakty s partnerskými organizáciami. V roku 2000 sme podpísali projekt o spolupráci s francúzskou plemennou knihou do roku 2006. V októbri naši chovatelia na pozvanie francúzskej strany prijali druhý raz účasť na výstave Somet D´Elevage v Clermont Ferrand. Okrem výstavy sme navštívili aj farmy zaoberajúce sa chovom dojčiacich kráv Charolais, Limousin, Aubrac, Salers a spoločnost UCATRC, ktorá sa zaoberá testovaním plemenných býkov. Tradične dobré vzťahy udržujeme s chovateľmi v Českej a Maďarskej republike. Ceny odstavených teliat vo váhe 200 až 300 kg sa dlhodobo v EU považujú za stabilné a pohybujú sa v rozmedzí 100 až 120 Sk/1 kg hmotnosti. Zväz sa pravidelne zúcastnuje na výstave Agrokomplex v Nitre a prezentuje mäsové plemená chované na Slovensku. Pozývame širokú chovateľskú verejnost na návštevu našej expozície zvierat ako aj zvierat, ktoré vystavujú ostatné chovateľské zväzy.

Spoznajte

Predstavenstvo ZCHMD

image