V nadväznosti na uplatňovanie vyhlášky MPRV SR č. 102/2017 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení vyhlášky č. 49/2015 Z. z. (ďalej len „vyhláška