Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka
 • Šľachtiteľský program
 • 1. História a základná charakteristika plemena

  Plemenná kniha maďarského stepného dobytka bola v krajine pôvodu založená v roku 1900. V roku 1929 bol Karolyom Meissnerom vypracovaný Plemenný štandard, ktorý je smerodajným doteraz.

  Plemeno je starobylého pôvodu. Jeho predkovia pravdepodobne prišli so stromaďarskými kmeňmi do Karpatskej kotliny v priebehu 9. a 10. storočia z oblasti stredoázijských stepí. V 14. a 15. storočí sa chov SD rýchlo rozširoval ako v krajine pôvodu, tak i v iných oblastiach Európy. Vďaka dopytu po mäse sa stal populárnym tovarom na export. Charakteristickými znakmi plemena sa stali dlhé rohy býčkov, bojovným, prudký temperament mladých býčkov, tvrdosť a odolnosť plemena. Hlavnou chovnou oblasťou bola oblasť veľkej maďarskej pusty. Väčšinovým trhom v zahraničí bola cisárska Viedeň, ale sú doložené obchody s SD až v Norimbergu, Štrasburgu a tiež v Talianska. Veľký export jatočných zvierat bol zaznamenaný v 15. až 18. storočí. Obzvlášť v 17. storočí bolo každoročne exportovaných približne 100 000 kusov. Najväčší záujem bol o jatočné voly, ale exportovali sa aj plemenné zvieratá. Neustále vojnové konflikty v 19. a 20. Storočí mali negatívny vplyv na kvalitu i početnosť plemena.

  V roku 1946 ostalo len asi 5 % z celkovej populácie SD. Po 2. svetovej vojne dalo základ dnešnému SD 13 línií býkov. Po týchto líniách sa dávajú mená plemenným zvieratám. Každý zástupca tejto línie má svoju charakteristiku. Sú to línie: „B“ Buckó, „C“ Betyár, „M“ Maros, „T“ Tuskó, „V“ Vándor, „K“ Bugac, „J“ 4614 Jumbo, „O“ 6794 Ottmar, „R“ Rinaldo, „E“ Erode, „D“ Digó. Predovšetkým zásluhou záujmu chovateľov, ktorý si obľúbili toto plemeno, ale i štátu, a tiež šľachtiteľskou prácou pod vedením plemennej knihy, stavy SD od roku 1970 postupne stúpali. V roku 1970 bolo evidovaných 500 kráv a 19 býkov, v roku 1990 to bolo už 1 200 kráv a 55 býkov , v roku 2004 stúpol počet na 2 100 kráv a 300 býkov.

  Maďarský stepný dobytok je skromné odolné a dlhoveké plemeno a tieto vlastnosti sa odzrkadľujú v jeho exteriéri. Predotrupie je vyvinutejšie ako zadotrupie a dominujú viac hĺbkové ako šírkové rozmery. Končatiny sú o málo dlhšie ako pri iných plemenách. Hlavu nesie vysoko. Výzor je majestátny. Držanie tela pekné, vyžarujúce ušľachtilosť silu a odolnosť. MSZTE považuje za smerodajný plemenný štandard vytvorený Karolyom Meissnerom v roku 1929.

  Srsť má od striebrosivého odtieňa, cez modré až po sfarbenie peria žeriava. Pri býkoch sú charakteristické tmavo popolavé znaky okolo mulca a očí. Teľatá sa rodia v rôznych načervenalých odtieňoch a vekom, po 4 – 6 mesiacoch, popolavejú.

  Farba, tvar, veľkosť a dĺžka rohov sú charakteristickými a veľmi dôležitými znakmi plemennej príslušnosti a kvality plemena, a sú variabilné v rámci plemena. Podľa sfarbenia rozlišujeme rohy biele, zelené a kombináciu týchto dvoch základných farieb. Žlté a voskovo sfarbené rohy nie sú v plemene žiaduce, je to vylučujúci znak.

  Charakteristickými sú suchá konštitúcia, vysoký kohútik, jemný francúzsky postoj predných končatín, kravský postoj zadných končatín. Nevýrazný šabľovitý postoj zadných končatín nie je považovaný za závažnú chybu exteriéru. Do plemennej charakteristiky patria aj suché kĺby a živý priestranný pohyb býkov. Pri býkoch je nežiaduca otvorená päta a strmý postoj zadných končatín, nakoľko ich výskyt je spojený s kratšou dlhovekosťou. Chvost je dlhý, presahuje úroveň päty. Hlboký lalok je žiadaný a patrí k estetickej hodnote plemena.

  2. Svetové trendy a smery šľachtenia

  Nakoľko SD je v krajine pôvodu vyhlásené za národné kultúrne dedičstvo (Hungarikum) oprávnenosť viesť plemennú knihu má len MSZTE. V PK SD v krajine pôvodu sa nachádza vyše 3 000 zvierat oboch pohlaví. Avšak vďaka atraktívnemu vzhľadu a historickým väzbám v rámci bývalého Uhorského kráľovstva, je mnoho jedincov chovaných aj v okolitých krajinách a tiež v zoologických záhradách. Dominujúcou charakteristikou tohto plemena sú rohy a nenáročnosť. Nenáročnosť, odolnosť, dobrá plodnosť a extrémna dlhovekosť sú vlastnosti plemena, pre ktorých udržanie je postavený šľachtiteľský program plemena. Nie nevýznamným cieľom je tiež udržanie genotypovej aj fenotypovej rôznorodosti a udržanie širokej škály línií a rodín.

  3. Vývoj stavov v SR

  V plemennej knihe SD v SR je doposiaľ evidovaných 5 zvierat z toho 3 kravy a 2 plemenné býky. Mimo plemennej knihy sa podľa CEHZ v SR chová vyše 380 kráv plemennej príslušnosti SD100 a celkovo vyše 990 ks všetkých vekových kategórií.

  4. Chovný cieľ a štandard plemena

  4.1. Chovný cieľ
  Pri šľachtení maďarského stepného dobytka (SD) je kladený dôraz na zachovanie a udržanie charakteristických vlastností plemena ako sú odolnosť, nenáročnosť dobrá reprodukčná schopnosť a dlhovekosť, a tiež cieľavedome zabezpečovať genetickú i fenotypovú rôzorodosť celej populácie plemena SD.

  4.2. Základné parametre chovného cieľa
  Genetická štruktúra a fenotyp plemena je nemenný. Zachovanie plemena patrí do základných cieľov šľachtiteľského programu. Úlohou zväzu pri naplňovaní chovného cieľa je zabezpečiť dostatočné množstvo kráv pre zachovanie genetickej rôznorodosti plemena. Využitie býkov a jalovíc v plemenitbe treba nastaviť tak, aby nedochádzalo k zvyšovaniu imbrídingu v populácii, ba naopak aby bola zachovaná genetická rôznorodosť. Zachovanie rôznych rodín kráv a línií býkov patrí k opatreniam pre naplnenie tohto cieľa, k čomu treba podriadiť aj priparovacie plány.

  4.2.1. Produkčné ukazovatele
  Na šľachtenia a udržanie plemena sa môžu vytýčiť aj iné chovné ciele ako:

  • istá plodnosť (krátka medziobdobie) do roka jedno teľa, potomstvo oboch pohlaví po prísnej selekcii zachovať a jalové kravy vyraďovať
  • dobrá schopnosť odchovať teľatá (205 dňová hmotnosť) v plemenitbe využívať býkov s vysokou 205 dňovou hmotnosťou a kravy s potomstvom s vysokou 205 dňovou hmotnosťou teliat, kravy s asistenciou pri pôrode je vyraďovaná a býčky po takýchto kravách nie sú zaradené do plemenitby

  4.2.2. Neprodukčné ukazovatele

  • exteriérová krása a kompaktnosť stáda – tvar veľkosť a farba rohu môže byť chovným cieľom podobne ako kompaktnosť či homogénnosť stáda, nemá hospodárske dopady ale prezentuje typovú rôznorodosť v rámci plemena.
  • plemenné typy – je žiaduce udržanie tradičných plemenných typov ako stepný (parlagi), mliečny (tejelő), ťažný (igás) a majestátny (uradalmi)
  • produkcia mäsa (zmäsilosť) – cieľom je zlepšovanie výťažnosti, utvárania jatočného tela a dosiahnutie vyšších prírastkov. K napredovanie v znakoch a vlastnostiach produkcie mäsa sú potrebné objektívne vykonané a vyhodnotené testačné porážky a detailné rozrábky jatočných tiel. Inak je možné využiť informácie z lineárneho hodnotenia exteriéru, ktoré však majú nižšiu vypovedaciu hodnotu. Plemennú hodnotu otcov pre mäsovú úžitkovosť môžeme hodnotiť na základe analýzy výkrmových jatočných parametrov dvoj a trojročných volov a extenzívne odchovaných býkov.

  4.3. Štandard plemena
  Zafarbenie: teľatá pri narodení majú škoricovo-hnedú farbu, odtieň sa môže vekom meniť; biela farba v medziroží, na ušiach a tiež na špičke chvosta je prednosťou, nie však podmienkou; len u kráv je povolené biele zafarbenie na bruchu od pupku k zadným nohám
  Srsť: stredne dlhá, v medziroží je dlhšia, v zimnom období je hustá
  Sliznica: čierna
  Hlava: dlhá, úzka; rohy pri hlave biele s prechodom do čiernej farby na špičkách
  Krk: u kráv stredne dlhý, dobre osvalený; u býkov kratší, výrazne osvalený
  Hrudník: valcovitý, hlboký a široký; rebrá sú dostatočne klenuté, ploché
  Plece: dlhé, strmšie, dobre osvalené
  Kohútik: menej výrazný, krytý dobre vyvinutým trapézovým svalom
  Chrbát: dlhý, široký a dobre osvalený; línia chrbta pevná až mierne voľná
  Bedrá: nevýrazné, dobre osvalené
  Zadok: kvadratický, dlhý, mierne sklonený, v sedacích hrboľoch široký, výrazne osvalený; stehno je dlhé, výrazné, primerane spustené
  Panva: výrazne široká
  Končatiny: suché s primerane širokým postojom, dobre zauhlené; sponka kratšia, pevná, paznechty čierne, tvrdé
  Vemeno: dobre upnuté, pravidelné, s kratšími ceckami
  Koža: stredne silná, pružná
  Temperament: kľudný, dobrá ovládateľnosť
  Telesná stavba a výraz hlavy – výrazne vyjadrujú pohlavný dimorfizmus

  Vylučujúce znaky pre zápis do PK

  • iná než čierna sliznica
  • iné než čierne paznechty
  • voľná lopatka a kaprí chrbát
  • medzipaznechtové výrastky
  • temperament nervózny alebo rabiátny
  • u býkov biele zafarbenie na bruchu
  • genetické chyby
  • červená pesíky
  • chýbajúci biely lem na uchu
  • biele mihálnice
  • iné ako čierne oči
  • koža semenníkov bez pigmentu

  5. Selekčný program

  Selekčný program je súbor opatrení, ktorý má za cieľ, na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastových schopností, úžitkových a reprodukčných vlastností, vybrať pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného cieľa.

  6. Výber a odchov plemenných zvierat na obnovu stáda

  Zvieratá zaradené na obnovu stáda musia mať pôvod potvrdený DNA testom v certifikovanom laboratóriu (ISAG). Odber vzorky sa vykoná pri manipulácii so stádom.

  6.1. Mladé býčky – čakatelia na ZV
  Odchov plemenných býkov sa môže uskutočniť len vo zväzom uznaných chovoch. Každý člen MSZTE môže byť uznaný ako producent plemenných býkov ak vyhovie 5 kritériám:

  • predstavenstvo a chovateľská rada MSZTE musí uznať chov na produkciu plemenných zvierat
  • v jednej skupine a v jednej sezóne musí byť narodených minimálne 15 býčkov
  • odchov mladého plemenného býčka musí byť vykonaný prirodzene na pasienku pod matkou
  • odchov trvá 2 a pol roka, tak aby sme získali vyvinutého samca – otca, tento vek je najvhodnejší na posúdenie
  • chov môže byť uznaný ak príjme súčinnosť s MSZTE pri výbere, klasifikácii a aj vyraďovaní kandidátov

  Kritériá výberu býkov pre chovy vydáva MSZTE, prihliada sa hlavne na to, aby žiadny genotyp a fenotyp nevymizol. Kritériá sú nasledovné:

  • narodené medzi 1.11. a 30.4.
  • hmotnosť pri odstave vyššia ako 170 kg
  • jednofarebné čierne podnebie
  • druhotné pohlavné znaky: výrazné semenníky, zdravý pupok

  Pre elimináciu exteriérových chýb sú vyžadované:

  • rovný chrbát
  • pravidelný zadok
  • pravidelný postoj končatín
  • typu vyhovujúca hlava
  • rovný silný krk, pravidelné rohy

  Býčky čakatelia prejdú dvoma kolami vyraďovania a jednou klasifikáciou. V priebehu selekcie sa kontroluje podnebie, hmotnosť pri odstave, dosiahnutý denný prírastok (g/deň) do veku 30 mesiacov korigovaný na 205 dňovú hmotnosť. Katalógové číslo je pridelené len býčkom ktoré nemajú vady exteriéru. Za plemenných býkov sú považované len zvieratá zaradené do katalógu.

  Plemenným býkom sa môže stať len zviera zapísané do A oddielu plemennej knihy. Vo výnimočných prípadoch (líniové rarity, výnimočné vonkajšie znaky) táto podmienka nemusí byť splnená, je však potrebná výnimka MSZTE.

  Vybrané zvieratá môžu byť odchované v odchovni býkov, alebo ich MSZTE umiestni v zmluvnom odchove. Býky z rôznych chovov sa dostanú do centrálnych odchovní. Speňaženie býka vždy robí majiteľ. Vlastník má vždy predkupné právo.

  Uznaný chov je každoročne posúdený MSZTE. Do odchovne je zaradených dvojnásobný počet plánovaného počtu plemenných býkov, ktoré následne podliehajú prísnej selekcii. Predvádzanie býkov musí byť riadne pripravené. Zvieratá musia priestor predvádzania poznať a musia pred predvedením musia byť natrénované predpísané pohyby. Pred jesenným záverečným hodnotením býčky čakatelia absolvujú 3 kolá hodnotenia.

  6.2. Plemenné jalovice
  Výbere jalovíc na obnovu stáda podlieha prísnej selekcii podľa nasledovných kritérií:

  • len čistokrvná jalovica, zapísaná v PK
  • výber jalovíc je podriadený chovnému cieľu
  • eliminácia príbuzenskej plemenitby v budúcich generáciách
  • brať zreteľ na zachovanie všetkých rodín

  Zachovanie zriedkavých znakov či vlastností plemena môže byť uskutočnený len dôkladným poznaním ich nositeliek, matiek budúcej generácie. Výber zvierat do plemenitby je treba vykonať so zreteľom na proporčné zachovanie fenptypovej a genotypovej rôznorodosti významných plemenných znakov a vlastností. Vyberajú sa dobre vyvinuté a zdravé zvieratá s predpokladom na ľahké telenie. Zviera musí vyhovovať plemennému štandardu podľa K. Meissnera z roku 1929.

  6.3. Vyraďovanie (selekcia)
  Býka, kravu alebo jalovicu musíme vyradiť z chovu ak:

  • nevyhovujú 8.1 a 8.2.
  • zo stáda sa vyradia jedince nevhodné na ďalšiu produkciu, jalové a kravy ktoré zjavne nevydržia ďalšiu sezónu
  • ak vieme za vyradené zviera zaradiť geneticky hodnotnejšie zviera
  • vyraďovanie sa vykonáva na jeseň, a to z dôvodov dosiahnutia dobrých reprodukčných ukazovateľov (pred jarnou reprodukčnou sezónou)
  • vhodné je vyradiť každé jalové zviera
  • pre uľahčenie selekcie je potrebné evidovať prebiehavky
  • pred vyradením na bitúnok je potrebná kontrola gravidity
  • kravu vyraďujeme z plemenitby len vo výnimočných prípadoch (trauma, rabiátnosť, zlé materské vlastnosti)
  • vo výnimočne extenzívnych chovoch sa môžu vyradiť 16 – 18 ročné kravy

  6.4. Rotácia stáda
  Býky ostávajú v plemenitbe 10 rokov a kravy až do veku 20 – 22 rokov. Krava sa udrží v stáde pravidelným odchovaním teľaťa. Je evidovaná extrémne dlhoveká krava, ktorá vo veku 30 rokov každoročne odchovala teľaťa. Percento brakácie u kráv je 4 – 10 % (úhyny, nutná porážka a riadna brakácia). Percento brakácie pri býkoch je 10 %.

  Výmena býkov je nevyhnutná kvôli tomu aby bolo zamedzené párenie otcov a dcér. Výmena býkov je konzultovaná s predstaviteľmi MSZTE. Obnova stáda je plánovaná s ohľadom na selekciu v stáde a prirodzenú brakáciu.

  Tesná rotácia (na jeseň sa všetky prázdne kravy predajú) je často využívaná v chovoch zameraný na produkciu jatočných zvierat, a zabezpečí 100 % telenie v nasledujúcej sezóne. Na udržanie počtu kráv musí byť zabezpečený dostatočný počet plemenných jalovíc.

  6.5. Import býka zo zahraničia
  Pôvod býka musí byť doložený podľa platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byť plemenník ohodnotený a vybraný Výberovou komisiou (viď bod 6.6.). Býček musí zodpovedať požiadavkám štandardu plemena

  6.6. Spôsob a kritériá pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby

  Býky sú vyberané komisiou, ktorú podľa § 8 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zriaďuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje najmä:

  • miesto a dátum výberu
  • dátum narodenia býka
  • údaje o chovateľovi a majiteľovi býka
  • zoznam členov komisie
  • identifikačné údaje býka
  • výsledok lineárneho hodnotenia
  • výsledok výberu:
   • 1. Vybraný
    • do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“ – Pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálne hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovateľov (povolené 1 x 5 bodov za veľkosť tela).
    • do „Prirodzenej plemenitby“ – Pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálne hodnota 4 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovateľov.
   • 2. Odročený – Odročený môže byť len býček, ktorý je v deň základného výberu liečený na úraz, odročený je spravidla o 4 týždne
   • 3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby) – Býček je vyradený pred základným výberom ak neplní podmienky stanovené týmto Šľachtiteľským programom k predvedeniu na základný výber, (hmotnosť vo veku 120, 210 a 365 dní, výška v krížoch vo veku 365 dní)

  Býček je vyradený ak:

  • nedosiahol pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálne hodnota 4 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovateľov
  • vykazuje vady mechaniky a zauhlenia končatín
  • vykazuje vady povahy (nepokojnosť, bojazlivosť, rabiátny temperament, poprípade útočnosť na personál)

  7. Genetické osobitosti

  Zvieratá, nositelia zriedkavých výrazných znakov a vlastnosti, si zaslúžia osobitné zaobchádzanie. Tieto zvieratá sa na základe laboratórnych výsledkov a údajov MSZTE, dostanú na vrchol rebríčka.

  8. Kontrola úžitkovosti a rebríček jedincov

  Zvieratá zapísané v hlavnej a vedľajšej PK sú zaradené do rebríčkov na základe nasledovného vzorca:
  Počet teliat / vek matky v dňoch * 10 000
  Hodnotený býk sa v rámci rebríčka môže dostať vyššie len na základe výsledkov jeho dcér.

  9. Tvorba šľachtiteľských a úžitkových chovov

  9.1. Tvorba šľachtiteľského chovu
  Vytvorenie šľachtiteľských chovov môže byť vykonané na základe názoru predstavenstva a chovateľskej komisie MSZTE. V týchto chovoch dbáme najmä na :

  • odbornosť v chove, správnu výživu a profesionálny manažment počtu zvierat
  • primerané použitie plemenného býka
  • plynulé a bezchybné hlásenia údajov
  • využitie elektronických databáz riadenia stáda
  • označenie zvierat
  • vedenie prvotnej evidencie
  • spolupráca pri výkone KÚMPaDK
  • presné váženie pri odstave
  • zvieratá s pôvodom potvrdeným DNA testom
  • známy pôvod zvierat novo zaradených do stáda
  • POP pre plemenné zvieratá
  • kvalifikovaný personál
  • priparovací plán pred každou pripúšťacou sezónou, kontrola jeho realizácie
  • mladý dobytok vážiť vo veku 30 mesiacov
  • produkcia mladých býčkov na odchov v centrálnej odchovni
  • evidencia a zachovanie rodín
  • odborne vedená selekcia v stáde

  9.2. Úžitkové a produkčné chovy
  Na kravy patriace do úžitkových a produkčných chov sa odporúča nasledovné:

  • označenie zvierat (povinné)
  • evidencia hmotnosti pri odstave
  • pre efektivitu chovu je odporúčané využitie všeobecných produkčných zásad chovu mäsového dobytka
  • využitie tesnej rotácie (na jeseň sa všetky prázdne kravy predajú) je často využívaná v chovoch zameraný na produkciu jatočných zvierat, a zabezpečí 100 % telenie v nasledujúcej sezóne.
  • pri krížencoch sa odporúča odrohovanie (ľahšia manipulácia a predajnosť)
  • kríženie je povolené na produkciu tovaru s podmienkou, že kríženec nie je využitý na ďalšiu plemenitbu

  10. Pravidlá pri likvidácii chovu alebo subpopulácie

  Ak sa chovateľ rozhodne ukončiť chov a zlikvidovať stádo, musí túto skutočnosť nahlásiť MSZTE. MSZTE využije dostupné údaje a podnikne kroky pre zachovanie zvierat s ohľadom na udržanie a zachovanie genetickej rôznorodosti plemena, tak aby nebola znížená. Likvidácia chovu bez nahlásenia na MSZTE spôsobí okamžité vylúčenie z MSZTE.

  11. Rozsah zisťovania známych chýb a osobitostí

  ZCHMD bude uplatňovať také opatrenia, ktoré zaistia účinnú elimináciu genetických chýb a osobitostí bez významnejšieho zníženia genetického zisku. Zisťovanie známych chýb a osobitostí bude realizované na základe podkladov zo špecializovaných pracovísk. Pritom bude rešpektovať postupy realizované v zahraničných populáciách. Rozsah sledovaných chýb a osobitostí bude rozširovaný podľa potrieb v súvislosti so stupňom poznania.

  12. Spôsob vyhodnocovania výsledkov šľachtenia plemena

  Vyhodnocovanie realizácie šľachtiteľského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada plemennej knihy na základe „Výsledkov kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv“. Výsledky KÚMPaDK zverejňuje poverená organizácia na základe dát z kontroly úžitkovosti. Zverejňovanie je realizované formou tlačenej publikácie alebo vo forme umožňujúcej vzdialený prístup – na webových stránkach.

  13. Všeobecné ustanovenia

  Súčasťou tohto šľachtiteľského programu je: „Štatút plemennej knihy plemena maďarský stepný dobytok“. Sporné prípady súvisiace s týmto šľachtiteľským programom rieši a rozhodnutie vydáva Rada plemennej knihy mäsového dobytka pri ZCHMD.

  V Ivanke pri Nitre, dňa 26.04.2017

 • Štatút PK
 • 1. Základné východiská plemennej knihy

  1.1. Právnym základom štatútu  plemennej knihy (ďalej len ,,Štatút PK“) je zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o šľachtení a plemenitbe“),Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 20 z roku 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, v znení vyhlášky č. 50 z roku 2015 Z.z. a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a osvedčení o odbornej spôsobilosti (ďalej len ,,Vyhláška č. 372/2007“) a Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat ( ďalej len ,,vyhláška 18/2001“) a stanov Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku  (ďalej len ,, ZCHMD“).

  1.2. Štatút PK bol vypracovaný v súlade s príslušnými záväznými smernicami a rozhodnutiami Rady Európskych spoločenstiev. Rešpektuje závery a odporúčania medzinárodných združení a federácií chovateľov mäsových plemien dobytka. Zakladá v tomto smere systém plemennej knihy (ďalej len ,,PK“) rovnocenný systémom platným v členských štátoch Európskej únie a vytvára tak predpoklady pre porovnateľnosť, všeobecné uznávanie výsledkov a produktov domáceho šľachtenia a je základným predpokladom pre medzinárodnú výmenu genofondu.

  1.3. Štatút PK rešpektuje šľachtiteľský program maďarského stepného dobytka v SR a v MR, pre označenie zvierat tohto plemena evidovaných v SR sa používa skratka SD.

  1.4. MPRV SR podľa § 6, odsek 3, zákona o šľachtení a plemenitbe priznalo ZCHMD postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3, odsek 1, písmeno h je ZCHMD oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia MPRV SR č. 984/1998-250.

  2. Účel plemennej knihy a jej plnenie

  2.1. Účelom plemennej knihy (ďalej len PK) je zachovanie a udržanie maďarského stepného dobytka a cieľavedomo zabezpečovať genetickú i fenotypovú rôzorodosť celej populácie plemena SD.

  2.2. Pre naplňovanie tohto účelu chovatelia plemena SD zriaďujú PK, ktorá:

  • úzko spolupracuje s plemennou knihou SD v krajine pôvodu
  • v spolupráci s PK v krajine pôvodu stanoví chovný cieľ a štandard plemena, metódy šľachtenia, rozsah a metódy testovania a overovania vlastností a znakov na časovo určené obdobie, spravidla na dobu 10 rokov,
  • usmerňuje, poprípade zaisťuje realizáciu cieľov šľachtenia, hodnotí priebeh šľachtenia a vývoj plemena,
  • registruje plemenné zvieratá a ich potomstvo v PK,
  • registruje a osvedčuje pôvod jedinca vrátane jeho plemenných hodnôt,
  • stanoví parametre pre výber plemenných zvierat určených na reprodukciu populácie a zaisťuje ich výber,
  • zverejňuje informácie o stave PK a hodnotách vybraných kategórií zvierat,
  • výsledky jednotlivých chovov a údaje o jednotlivých zvieratách zverejňuje len so súhlasom majiteľa (okrem údajov zverejňovaných v katalógoch pri výstavách a výberoch plemenných býkov),

  3. Vedenie plemennej knihy

  3.1. ZCHMD  zaisťuje činnosť spojenú s vedením PK.

  3.2. PK SD je vedená formou počítačovej databázy. Je priebežne aktualizovaná preberaním údajov z prvotnej evidencie vedenej v chovoch zapísaných do RCH (register chovov), Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ), z Kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv (KÚMPaDK) a údajov odhadu plemenných hodnôt, ak sú k dispozícii.

  3.3. Správa, údržba a úprava softvéru PK je zaistená v súčinnosti s vedením databázy ZCHMD. Zmeny softvéru je možno vykonať len so súhlasom ZCHMD.

  4. Základné členenie plemennej knihy

  4.1. PK sa člení na oddiely podľa úplnosti pôvodu a dedičného podielu plemena SD.

  • A oddiel (hlavný oddiel) – sem sa zaraďujú jedince so štyrmi plnými generáciami potvrdených predkov
  • B oddiel (vedľajší oddiel) – sem sa zaraďujú jedince s dvomi až tromi generáciami potvrdených predkov
  • Plemenný register (PR) – tu sa evidujú čistokrvné dospelé zvieratá SD, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do A a B oddielu a mladý plemenný dobytok SD pred zaradením do hlavného a vedľajšieho oddielu
  • Register krížencov (RK) – tu sa evidujú zvieratá, krížence s mäsovými plemenami, na ktoré dal zväz povolenie

  Za zviera zapísané v PK sa považuje zviera zapísané v hlavnom oddiele PK, na zvieratá zapísané v ostatných oddieloch sa prihliada ako na zvieratá registrované.

  4.2. Jednotlivé zvieratá sú v dobe zápisu do PK začleňované podľa svojho dedičného podielu plemena SD a ďalších hľadísk do jedného z oddielov, označovaných písmenami A a B. Začlenenie prebieha na základe kritérií uvedených v článku 5.2. Štatút PK. Oddiel A je označovaný ako hlavný oddiel PK. Oddiel B  ako vedľajší oddiely PK.

  4.3. Do oddielu A sa zapisujú býky a kravy spoločne. Zapisujú sa do neho jednotlivé zvieratá na základe prihlášky ich majiteľa, prípadne z jeho poverenia (ďalej len  ,,plná moc majiteľa“). Podmienky pre zápis jednotlivých zvierat do príslušných oddielov PK sú uvedené v bode 5. 2. Štatútu PK.

  4.4. V PR je registrované potomstvo kráv z chovov evidovaných v PK. Podmienky pre registráciu sú uvedené v bode 5.2. Štatútu PK. Členenie do oddielov PK je vykonávané podľa 5.1.

  4.5. Zvláštnu funkčnú, prípadne kvalitatívnu skupinu PK tvoria elitné zvieratá (napr. otcovia býkov a matky býkov, dlho produkčné kravy, zvieratá s mimoriadnou hodnotou). Sú vyberané podľa kritérií stanovených a aktualizovaných v záznamoch PK. Netvoria však samostatný oddiel PK.

  5. Zápis zvierat

  5.1. Podmienky pre zápis a spôsob zápisu do PK 

  5.1.1. Býky

  5.1.1.1. Do PK sa zapisujú býky jednotlivo, na základe prihlášky majiteľa a dokladov uvedených pod bodom č. 5.2.1.2. Býky, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky, nemôžu byť do PK zapísané. Zápis do PK má trvalú platnosť.

  5.1.1.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK

  Pre zápis býkov do PK je nutné doložiť:

  • potvrdenie o pôvode (ďalej len ,,POP“) vystavené PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku.
  • výsledky vlastnej plemennej hodnoty (ďalej len ,,PH“) pokiaľ sú známe,
  • overenie pôvodu podľa bodu 7,

  5.1.1.3. Podmienky pre zápis do oddielov PK

  Pre zápis do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:

  Oddiel A: Čistokrvné zvieratá plemena SD so štyrmi generáciami potvrdených predkov, jedinec musí byť zapísaný v PK v krajine pôvodu a musí mu byť vydané platné POP z PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku.

  Oddiel B: Čistokrvné zvieratá plemena SD s dvomi alebo tromi generáciami potvrdených predkov, jedinec musí byť zapísaný v PK v krajine pôvodu a musí mu byť vydané platné POP z PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku.

  5.1.2. Kravy 

  5.1.2.1. Zápis do PK

  Kravy sa do PK zapisujú jednotlivo, za podmienok uvedených v bode 5.1.2.2. a na základe žiadosti chovateľa. Vylúčenie nevhodných kráv pre vstup do PK bude označené v evidencii KÚMPaDK. Zápis do PK má trvalú platnosť.

  5.1.2.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK

  Do PK SD sa zapisujú kravy pochádzajúce z vlastného chovu, alebo získané z iného evidovaného chovu, ktoré boli zapísané do PK vedenej MSZTE v Maďarsku. Pri zápise do PK v SR musí byť predložený POP z PK MSZTE, a to do oddielov uvedených v POP.

  5.1.2.3. Podmienky pre zápis do oddielu PK 

  Pre zápis kráv do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky:

  Oddiel A: Čistokrvné zvieratá plemena SD so štyrmi generáciami potvrdených predkov, jedinec musí byť zapísaný v PK v krajine pôvodu a musí mu byť vydané platné POP z PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku.

  Oddiel B: Čistokrvné zvieratá plemena SD s dvomi alebo tromi generáciami potvrdených predkov, jedinec musí byť zapísaný v PK v krajine pôvodu a musí mu byť vydané platné POP z PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku.

  5.2. Potomstvo 

  5.2.1. Uvedené v PR

  V PR sa eviduje potomstvo kráv a býkov zapísaných v PK v tomto rozsahu:

  Samičie potomstvo: 

  1. a) až do doby zápisu do PK ,
  2. b) alebo najmenej do 5 rokov veku, pokiaľ nebolo zaradené do KUMD a DK.

  Samčie potomstvo: 

  1. a) určené majiteľom na ďalší chovu až do doby výberu na plemenitbu,
  2. b) alebo najmenej do 3 rokov veku, pokiaľ nebolo predvedené k základnému výberu.

  5.2.2. Všeobecné podmienky pre registráciu v PR

  V PR sú registrované zvieratá, ktoré:

  • sú riadne označené podľa platných predpisov,
  • majú overený pôvod podľa ustanovenia bodu 7 štatútu PK.

  5.3. Údaje z KUMDaDK, reprodukcia a ďalšia evidencia uložená v databáze, alebo vedená v chovoch, sa považujú za údaje PK podľa tohto štatútu.

  5.4. Zápis a začlenenie majú trvalú platnosť

  6. Označovanie dobytka v PK

  6.1. Všetok dobytok mäsových plemien v SR je označovaný podľa zákona Vyhlášky MP SR č. č. 20 z roku 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, v znení vyhlášky č. 50 z roku 2015 Z.z..

  6.2. Zápis zvieraťa do PK sa označuje v databanke a vo všetkých záznamoch PK jeho ušným číslom.

  6.3. Zvieratá zapísané v zahraničných plemenných knihách sú v PK evidované pod číslom PK z krajiny pôvodu.

  6.4. Pomenovanie plemenných býkov sa stanoví v súčinnosti s PK SD v krajine pôvodu.

  .

  7. Stanovenie a overovanie pôvodu dobytka v PK a údajov o jeho hodnote

  7.1. Východiskom pre stanovenie pôvodu dobytka je „Sprievodný doklad zvieraťa – pas“ vyhotovený z CEHZ v súlade s Vyhláškou MP SR č. č. 20 z roku 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, v znení vyhlášky č. 50 z roku 2015 Z.z. a pripúšťací plán.

  7.2. Pôvod zvierat overuje akreditované laboratórium DNA testom:

  • pri všetkých býkoch zaradených do plemenitby,
  • pri všetkých plemenniciach používaných ako darkyne embryí,
  • pri všetkých plemenniciach pri žiadosti o zapísanie do hlavného oddielu PK
  • náhodne vybranému potomstvu testovaných býkov,
  • pri plemenniciach a potomstve narodeného po prenose embryí na žiadosť majiteľa alebo kontrolného orgánu PK,
  • pri teľatách na žiadosť majiteľa býka alebo spermy.

  7.3. Na účely zápisu zvierat resp. ich potomstva do PK sa vyžaduje:

  • u býkov pri základnom výbere – importované býky – POP vydané PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku so 4 známymi generáciami predkov a overenie pôvodu zvierat DNA testom,
  • u býkov pri základnom výbere – býky z domácej produkcie – POP vydané PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku so 4 známymi generáciami predkov a overenie pôvodu zvierat DNA testom,
  • u plemenníc – POP vydané PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku so 4 známymi generáciami predkov a overenie pôvodu zvierat DNA testom,
  • u samičích pohlavných  buniek a embryách – POP darkyne so 4 známymi generáciami predkov, DNA profil darkyne a kópia POP otca s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom.

  POP musí byť potvrdené príslušnou PK krajiny vývozu.

  7.4. Pre zápis importovaných zvierat, spermy, samičích buniek a embryí do PK sa vyžaduje:

  • u býka – POP so 4 generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a výsledky kontroly dedičnosti (ďalej len ,,KD“) z krajiny pôvodu, pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,
  • u spermy – kópiu POP so 4 generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a výsledky KD býka z krajiny pôvodu, pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,
  • u plemenníc – POP so 4 generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom ,
  • u teľných plemenníc – POP so 4 generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópiu POP použitého býka s overeným pôvodom v akreditovanom laboratóriu,
  • u samičích pohlavných buniek a embryách – POP darkyne so 4 generáciami predkov s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópia POP otca s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom.

  POP musí byť potvrdené príslušnou PK krajiny vývozu.

  7.5. Údaje o rodokmeňovej, úžitkovej a plemennej hodnote zvierat a údaje o reprodukcii sa získavajú zo záznamu z kontroly úžitkovosti, dedičnosti a reprodukcie, uložených v databanke ZCHMD. Spôsob spracovania a overovania týchto údajov je spracovaný v programovom riešení týchto systémov.

  8. Potvrdenie o pôvode plemenného dobytka – POP

  8.1. Za plemenný dobytok sa považujú býky a kravy zapísané v oddiele A PK SD na základe POP vydaných PK vedenou MSZTE v Maďarsku, ich potomstvo zapísané v  PR PK a pre tento účel i samičie pohlavné bunky a embryá od plemenníc zapísaných v PK oddiel A. Oficiálnym dokladom o identite, pôvode a hodnote plemenného dobytka je  POP.

  8.2. POP obsahuje minimálne tieto údaje:

  • názov: Potvrdenie o pôvode,
  • názov vydávajúcej chovateľskej organizácie,
  • názov plemennej knihy,
  • plemeno,
  • pohlavie,
  • číslo zápisu v PK,
  • dátum vydania POP,
  • identifikačné číslo zvieraťa,
  • dátum narodenia,
  • meno a adresa chovateľa,
  • meno a adresa majiteľa,
  • meno a adresa držiteľa,
  • pôvod zvieraťa:
  • dostupné výsledky kontroly úžitkovosti,
  • dostupné aktualizované výsledky odhadu plemennej hodnoty zvieraťa vrátane dedičných zvláštností a chýb zvieraťa a jeho rodičov a prarodičov,
  • meno a postavenie podpísanej osoby, dátum a miesto vydania potvrdenia a podpis jednotlivca povereného vydávajúcou chovateľskou organizáciou.
  Otec

  Plemenná kniha č.

  Otec otca

  Plemenná kniha č.

  Matka otca

  Plemenná kniha č.

  Matka

  Plemenná kniha č.

  Otec matky

  Plemenná kniha č.

  Matka matky

  Plemenná kniha č.

  ZCHMD v spolupráci s MSZTE definuje vzory POP diferencovane pre jednotlivé kategórie dobytka.

  9. Rada plemennej knihy

  9.1. Pre riadenie PK sa zriaďuje v súlade so stanovami ZCHMD Rada PK plemena SD.

  9.2. Úlohou Rady PK plemena SD je obzvlášť:

  • komunikáciu s PK vedenou MSZTE
  • organizačné a technické riadenie PK,
  • stanovenie metodických postupov vedenia PK,
  • koordinácia kritérií pre zápis do oddielov PK a výberu zvierat,
  • stanovenie metodických podkladov pre programové riešenie a jeho konzultácie,
  • kontrola plnenia podmienok pre zápis do PK a vedenie PK,
  • príprava šľachtiteľského programu, hodnotenie jeho plnenia a stanovenie chovného cieľa,
  • prejednávanie a povoľovanie výnimiek z jednotlivých ustanovení Štatútu PK,
  • navrhovanie finančného poriadku a rozpočtu PK.

  10. Medzinárodná spolupráca

  10.1. Pri organizovaní PK SD ZCHMD úzko spolupracuje s PK SD vedenou MSZTE v krajine pôvodu.

  10.2. ZCHMD zabezpečuje priame kontakty s jednotlivými zahraničnými chovateľskými organizáciami. Pri riešení metodických, organizačných a technických postupov PK, vrátane vymedzení a uznávaní podkladov pre medzinárodný obchod s plemennými zvieratami.

  10.3. Rada PK je zodpovedná ZCHMD za dodržiavanie záväzných dohôd prijatých na medzinárodnej úrovni k vedeniu PK.

  11. Sankcie a postihy

  11.1. Členstvo chovateľov v PK nesie so sebou povinnosti. Každý člen sa zaväzuje v dôsledku svojho členstva rešpektovať ustanovenia PK určené na to, aby PK nebola nikým poškodená morálne ani materiálne a nebola poškodená dobrá povesť PK.

  11.2. Rada PK bude pracovať ako komisia pre sankcie a spory, pokiaľ je na tento účel špeciálne zvolaná. V prípade, že má rozhodnúť o závažných sankciách, vypočuje dotyčného chovateľa.

  11.3. Rada sa zaoberá každou sťažnosťou, ktorú podá predseda Rady PK, alebo doporučeným listom člen PK.

  11.4. Rada rozhoduje o vyšetrení sporu alebo sťažnosti bez odkladov.

  11.5. Sankcie a tresty podľa výroku Rady PK budú zaznamenané. Po rozhodnutí o sankciách budú finančné alebo iné postihy ihneď požadované a vymáhané.

  11.6. >Použitie sankčného postihu ukladá príslušnému chovateľovi povinnosť uhradiť všetky náklady bez výnimky, ktoré museli byť vynaložené na nutné zistenie a preskúmanie priestupku. Ďalej všetky náklady na zverejnenie prípadu a na prípadné vylúčenie zvierat potrestaného chovateľa z PK.

  12. Záverečné ustanovenie

  12.1 Výnimky z jednotlivých ustanovení Štatútu PK v zdôvodnených prípadoch udeľuje Rada PK.
  V Ivanke pri Nitre 26.4.2017

 • História a základná charakteristika plemena
 • Prvé archeologické nálezy pozostatkov tohto plemena sa našli na Balkáne v okolí Mediterranean. Tu sa našli kosti primitívneho dobytka s dlhými rohami. Domestikovanie Maďarského stepného dobytka sa uskutočnilo v pohorí Karpát počas vlády kráľov Arpádovej dynastie. V tých časoch v lesoch žil vo veľkom počte dobytok podolianského pôvodu. Pre veľmi chutné mäso bol intenzívne lovený. Maďarský stepný dobytok (ďalej SD) doviezli pravdepodobne Cumani do Maďarska v 9. storočí.

  Tento typ dobytka zohrával v krajine veľkú ekonomickú úlohu. V 14. – 15. storočí bol hlavným artiklom obchodovania pre jeho kvalitné mäso ale i ako ťažná sila.

  Tvrdé podmienky, skromná pastva najmä počas letného obdobia a celoročný pohyb vo voľnej prírode priaznivo ovplyvnili konštitúciu a zdravie tohto dobytka, ktorý získal odolnosť, húževnatosť a tvrdosť. Toto plemeno nebolo nikdy šľachtené na produkciu mlieka a mäsa. Využívalo sa najmä ako ťažné zviera, preto jeho produkcia mlieka je nízka (2 500 l). Krížením s Maďarským Simentálom sa produkcia mlieka zvýšila. Poznáme štyri typy SD: primitívny typ, ťažný typ, mliekový a veľký farmový typ Maďarského stepného dobytka.

  Charakteristické vlastnosti tohto plemena sú tvrdosť, nenáročnosť, dlhovekosť, ľahký priebeh pôrodu aj v krížení s inými mäsovými plemenami, veľmi kľudná povaha a vynikajúce materské vlastnosti. Zvlášť cenená vlastnosť je vynikajúca pastevná schopnosť aj na veľmi extenzívnych porastoch. Je neskoro dospievajúce plemeno.