Vo voľbách do orgánov Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo, na obdobie 2021 – 2025, ktoré sa konali v rámci korešpondenčnej členskej schôdze v apríli 2021, boli zvolení nasledovní kandidáti:

Predstavenstvo ZCHMD:

Ing. Artúr Bergendi – AGROTRADE GROUP s.r.o. Rožňava

JUDr. Ing. Vít Čelko ml. – PD LČV Čimhová

Miroslav Kucharič – ROD a.s. Skalica

Ing. Marek Lizák – AGROOSVO ÚSVIT s.r.o. Hozelec

Ing. Peter Michal – PD Trenčianska Turná

Ing. Ivan Nemčovský, Skalica – FO

Vladislav Paľurik – SHR – Agrotrend, Svidník

Kontrolná komisia ZCHMD:

Ivo Belejčák – Torno, s.r.o Bardejov

Ing. Boris Hrdlička – Agrodružstvo Senné

Ing. Peter Rafay – BOS-POR AGRO, Borský Júr

Predsedu predstavenstva, dvoch podpredsedov predstavenstva ZCHMD a predsedu kontrolnej komisie ZCHMD si noví členovia predstavenstva a kontrolnej komisie ZCHMD zvolia spomedzi seba na prvom riadnom osobnom zasadnutí, ktoré bude zvolané do 21. mája 2021.

Z celkového počtu 192 členov ZCHMD zaslalo hlasovací lístok 64 členov, čo predstavuje 33,33 % zaslaných hlasov z celkového počtu hlasov.