Týmto oznamujeme všetkým chovateľom, že názov plemena simentál bezrohý sa mení na Simentál mäsový, značka SM! Nakoľko na SR boli dovezené rohaté jalovice, sme požiadali PS SR š.p. o zmenu názvu plemena. U čistokrvných zvierat zapísaných v Plemennej knihe sa bude rozlišovať a evidovať v PK rohatosť a bezrohosť. Nový selekčný a šľachtiteľský program bude schválený na Simentála mäsového.