Dňa 12.02.2012 na pôde ministerstva privítal minister prof. Ing. Ľubomír JAHNÁTEK, CSc., predstaviteľov chovateľských zväzov hovädzieho dobytka:Ing. Vladimíra Chovana, predsedu predstavenstva Slovenskej holsteinskej asociácie (SHA), Ing. Ivana Hricu, výkonného riaditeľa SHA, Ing. Istvána Pomichala, PhD., predsedu predstavenstva Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku (ZCHMD), Ing. Matúša Kohúta, výkonného riaditeľa ZCHSSD, Ing. Máriu Rusekovú, tajomníčku ZCHPD.

Stretnutia sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia MPRV SR: Ing. Martin Barbarič, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a Ing. Andrea Hrdá, riaditeľka odboru živočíšnej výroby MPRV SR.

Minister v úvode sa zmienil a aktuálnych témach, ktoré boli prerokované s SPPK. Opätovne sa vyjadril, že sa nebráni k tomu, aby v SPPK bolo znovu zavedené povinné členstvo. Naznačil aj to, že nemá problém presunúť aj niektoré kompetencií na SPPK. Očakáva v tejto oblasti väčšiu iniciatívu od členov a vedenia SPPK.

Ďalej pán Minister informoval prítomných aké finančné rámce boli schválené pre nastávajúce programovacie obdobie. Aký bude vývoj priamych platieb v rokoch 2013 – 2020: priame platby v roku 2013 by mali byť na úrovni 178,53 €/ha, v roku 2014 220,45 €/ha, v rokoch 2015 a 2016 244,00 €/ha a v období 2017-2020 250,00 €/ha. Priemer za nastávajúce obdobie bude 246,90 €/ha. V rámci PRV bude zachovaný pomer čerpania 60%:40% medzi poľnohospodárstvom a rozvojom vidieka t.j. 2,755 miliárd € a 1,844 miliárd € spolu.

Výzva štátnej pomoci na vedenie plemenných kníh a kontroly úžitkovosti na rok 2013 je pripravený na zverejnenie. Bola zachovaná výška prostriedkov na úrovni ako v roku 2012. Chovateľské zväzy taktiež môžu očakávať výzvu štátnej pomoci na výstavy.

Spoločné stanovisko chovateľských zväzov HD predniesol Ing. Vladimíra Chovana.

Predseda predstavenstva ZCHMD Ing. István Pomichal, PhD., vo svojom vystúpení informoval Ministra o rozvoji a význame chovu mäsového dobytka na Slovensku, pričom zdôraznil význam veľkosti chovu – počet pôrodov – na výšku príjmov.

Na záver chovateľské zväzy poďakovali ministrovi za prijatie a cenné informácie.