Plemenárske služby SR, š.p. na svojej stránke upozorňujú chovateľov, že od 01.07.2024 nadobúdajú účinnosť nové vyhlášky o identifikácií a registrácií hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ošípaných:

– Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii oviec a kôz https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/18/20240701.html

– Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii ošípaných https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/17/20240701.htm

– Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/20/20240701.html.

Všetkým chovateľom, ktorí nemajú vystavený prístup farmára, doporučuje PSSR, š.p. požiadať pracovisko CRHZ o vygenerovanie prístupových údajov. Od 01.07.2024 bude možné zasielať zmeny iba elektronicky.

Žiadosť môžete stiahnuť TU

Odoslať žiadosť: Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, alebo sken tlačiva na: crhz@pssr.sk