Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
na základe počasia v uplynulých týždňoch a vzhľadom na otázky a požiadavky od svojich členov požiadalo zástupcov MPRV SR a PPA o usmernenie, predovšetkým vo vzťahu k termínom hospodárenia za oblasť Celofarmovej Ekoschémy.

Stanovisko MPRV SR
„V súvislosti s problémami pri dodržaní termínov TTP, ak je žiadateľ v celofarmovej ekoschéme:
Z legislatívy je potrebné upriamiť pozornosť na nasledovné:

Žiadateľ, ak požiadal o platbu formou celofarmovej eko-schémy, musí dodržať nasledovné termíny kosenia, v nadväznosti na jednotlivé ustanovenia NV SR č. 436/2022 Z. z.

Riadny termín kosenia:
Do 600 m.n.m.: do 22.6.
Nad 600 m.n.m.: do 31.7.

Neskorší termín kosenia:
Do 600 m.n.m.: Od 23.6.
Nad 600 m.n.m.: Od 1.8.

Vyberáme z Usmernenia 2.1 MPRV SR k NV SR č. 436/2022 k §18, odsek č. 1 uvádza: …………„Aspoň 0,01 ha je potrebné pokosiť v riadnom termíne.“

V §18 odsek č. 3 sa uvádza:……“Odstup medzi kosením v riadnom a neskoršom termíne sa počíta od uskutočnenia prvého kosenia v riadnom termíne (podľa nadmorskej výšky).“.

V prípade nemožnosti vstupu na zamokrenú plochu TTP v dôsledku dažďov, keď podnik plochy, ktoré má uvedené pre riadny termín kosenia musí pokosiť neskôr:

Podnik má možnosť plochy pre skoršie kosenie presunúť v GSAA do plôch pre neskoršie kosenie a plochy pokosiť v neskoršom termíne. Podmienkou je podanie „žiadosti o úpravu“ (https://www.apa.sk/oznamenia-2024)

Ak podnik potrebuje pokosiť plochy pre neskoršie kosenie v riadnom termíne, môže plochy pre neskoršie kosenie pokosiť aj skôr, je ale potrebné aj v tomto prípade podať „žiadosť o úpravu“ na PPA, pričom je nevyhnutné dodržať minimálne % pre neskorší termín kosenia.

Medzi riadnym a neskorším termínom je ale potrebné dodržať 30 dňový odstup.

Ak nedokáže žiadateľ dodržať legislatívnu požiadavku, a teda začať odložené kosenie najskôr 30 dní od prvého riadneho termínu kosenia, je potrebné, aby nahlásil na PPA individuálnu vyššiu moc, kde uvedie konkrétne plochy, na ktorých nedokáže preukázateľne uvedenú požiadavku plniť v nadväznosti na závažný meteorologický jav.

Oznámenie Komisie Rade o vyššej moci a mimoriadnych okolnostiach v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky zo dňa 30.05.2024 (ďalej len „Oznámenie EK“) objasňuje používanie pojmov vyššia moc a mimoriadne okolnosti v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2116/2021“).

Na základe kapitoly 3.1. Neúplný zoznam prípadov Oznámenia EK je možné konštatovať, že pri závažnej prírodnej katastrofe alebo závažnom meteorologickom jave sa vyššia moc uplatňuje na úrovni celých (alebo značnej časti) podnikov, kedy sa jedná o individuálnu vyššiu moc, alebo na presne určenú plochu, kedy sa za splnenia podmienok objasnených v kapitole „3.2.2. Článok 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116“ jedná o generálnu vyššiu moc.

Pri generálnej vyššej moci je podľa kapitoly „3.2.2. Článok 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116“ Oznámenia EK požadovaná v prípade posudzovaných zrážok ich nepretržitosť vedúca k zaplaveniu plochy, pričom členské štáty by mali takto postihnutú plochu určiť na základe satelitných údajov alebo iných obdobných údajov, t. j. požaduje sa, aby postihnuté plochy boli viditeľne zaplavené na ortofotomapách. Členské štáty by mali zobrať do úvahy aj dodatočné faktory, ako je svahovitosť pôdy a typ pôdy z hľadiska jej priepustnosti.

Odporúčame využiť inštitút zmeny žiadosti s tým, že individuálne nahlasovanie individuálnej vyššej moci by malo byť striktne obmedzené na závažné prípady, kedy je postihnutý celý podnik alebo jeho značná časť.“

Stanovisko PPA
„V prípade, že prijímateľ na základe vzniknutých okolností požaduje uplatniť si vyššiu moc, je potrebné podať cez Slovensko.sk, službu „Podávanie agendy priamych podpôr v Pôdohospodárskej platobnej agentúre“ vyplnenú prílohu „Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností“ spolu s relevantným dôkazom a to do 15 pracovných dní odo dňa, keď je schopný tak urobiť. V prípade, že prijímateľ disponuje geotagovou fotografiou (s GPS súradnicou), je potrebné ju nahrať cez aplikáciu GSAA v režime upraviť, v záložke deklarácia, nahrať fotografie s dôvodom vyššia moc (táto funkcionalita bude dostupná v priebehu tohto týždňa!).“

Žiadosť o úpravu a podávanie cez GSAA 2024_aktualizovaná 10-05-2024
Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností.docx