Výzva na predkladanie žiadostí:

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo, Starohájaka 29, 851 02 Bratislava v zmysle Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“) a na základe schémy štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.41094(2015/XA) (ďalej len „schéma“)

v y z ý v a    v termíne od 3.apríla 2015 do 30. novembra 2015

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2015 (ďalej len „žiadosť) na podporné opatrenie:
„Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie podľa schémy SA.41094(2015/XA) – subvencovaná služba“

Žiadosť sa predkladá písomne na tlačive, ktorého vzor je uvedený v príloha č. 1. Žiadosť je možné zaslať na e-mail:  zchmd.zchmd@gmail.com, alebo poštou na adresu:  ZCHMD, Starohájska 29, 851 02 Bratislava.

Bratislava 1. apríla 2015                                                                                                                                   predseda ZCHMD


Prílohy:
1.    Žiadosť o poskytnutie dotácie na „Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“ č. SA.41094(2015/XA)
2.    Usmernenie Spoločenstva k firmám v ťažkostiach
3.    Výpočet podniku v ťažkostiach

príloha č.  1            Žiadosť o poskytnutie dotácie
na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
podľa Výnosu MPaRV SR č. 660/2014-100o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve

I. Údaje o žiadateľovi:

Právna forma: PO:                               FO:
IČO:                                                    IČ DPH:
Obchodné meno:

Ulica a číslo:

Obec:
Okres:                                    PSČ:
Číslo telefónu:                      Číslo farmy
e-mail:
Zapísaný v:

II. Údaje o účte žiadateľa:

Názov banky/pobočka:
Číslo účtu / kód banky:
IBAN:

III. Údaje o štatutárnych zástupcoch oprávnených konať za žiadateľa (PO):
Meno a priezvisko:                    Číslo OP:

IV: Údaje o osobe oprávnenej konať za žiadateľa FO:
Meno a priezvisko:                    Číslo OP:

V. Údaje o veľkostnej kategórii žiadateľa*:
Mikropodnik:    Malý podnik:    Stredný podnik:    Veľký podnik:

VI. Dotáciu žiadam:
„Dotácia na vedenie a založenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“

VII. Druh pomoci:
Nepriama forma pomoci prostredníctvom subvencovanej služby

VIII. Oprávnené náklady:
Oprávnené náklady pomoci sú administratívne náklady, ktoré vzniknú v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. a nariadenia Komisie na PK (ďalej len „oprávnené náklady), ktoré zahŕňajú:
a.    vedenie a využívanie údajov o hospodárskych zvieratách v plemennej knihe a plemenárskej evidencie,
b.    zabezpečenie tlače a vydávanie plemenárskych dokumentov a informačných materiálov pre chovateľov hospodárskych zvierat,
c.    zverejňovanie informácií o plemenných knihách a vybraných údajov z plemenných kníh on-line na webových stránkach ZCHMD.

IX. Príjemca pomoci čestne vyhlasuje, že:
a.    spĺňa podmienky uvedené v článku E schémy štátnej pomoci č. SA.41094(2015/XA),
b.    je mikropodnik, malý alebo stredný podnik,
c.    si nenárokuje vrátenie pomoci, na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za neoprávnenú a nezlúčiteľnú s vnútorným trhom,
d.    nie je podnikom v ťažkostiach,
e.    má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
f.    nepoberá dotáciu na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov poľnohospodárstva a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov,

V ……………………………….   dňa ……………..                …………………………………….

Bližšie a podrobnejšie informácie u Ing. Jany Mészárošovej na tel. č. 0903 431 098, alebo e-mail:  zchmd.zchmd@gmail.com