Chov dojčiacich kráv sa postupom rokov stal dôležitou súčasťou slovenského poľnohospodárstva. Po ústupe chovu dojníc doslova pomohol zachovať živočíšnu výrobu a kultúrny ráz krajiny i pracovné miesta v niektorých regiónoch.
Chov dojčiacich kráv sa vďaka nadšencom rozšíril z prakticky z nulového stavu do odvetvia
živočíšnej výroby, ktoré budí rešpekt. Hoci aktuálny stav 70 000 dospelých plemenníc by sa
mohol zdať na pomery Slovenska adekvátny, jeho problém tkvie v niečom inom. Postupný
nárast počtu dojčiacich kráv mal za následok pokles jednotkovej platby na dojčiacu kravu.
Základom pre rozdeľovanie sumárneho „balíka“ je totiž počet tzv. prémiových práv vo výške
28 080 jedincov, ktorý bol vynegociovaný pred našim vstupom do EÚ. Ten sa delí počtom kráv,
ktoré boli „zaradené“ do systému. Aj v sledku tejto skutočnosti chovatelia mäsového
dobytka už dlhší čas pociťujú krivdu. Súčasná podpora mäsového dobytka totiž patrí medzi
najnižšie v rámci EÚ a podľa dostupných informácií je reálna obava, že s príchodom novej
 Spoločnej poľnohospodárske politiky od roku 2023 sa situácia ešte zhorší.  Naše obavy   pramenia najmä z toho, že v schválenom návrhu Strategického plánu SPP absentuje priama podpora chovu mäsového dobytka.
Podľa schváleného návrhu tohto dokumentu nebude mäsový dobytok, ako jediný druh prežúvavcou, priamo podporený vôbec. Finančné prostriedky vo výške 35 mil. pôvodne alokované na výkrm býkov boli napriek predchádzajúcej odbornej diskusii presunuté na podporu chovu dojníc, čím bude podpora chovu dojníc patriť medzi najvyššie v rámci celej EÚ, na rozdiel od podpory mäsového dobytka, ktorá bude jedna z najnižších, ak nie vôbec najnižšia v rámci celej EÚ. Pri prepočtoch nákladovosti chovu dojčiacich kráv NPPC-VÚŽV vychádzala strata na takto chovanú kravu 705 na rok. Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku (ZCHMD) sa od prvého publikovania Intervenčnej stratégie SPP 2023-2027 aktívne zúčastňoval pracovných stretnutí na MPRV SR, z dôvodu zvýšenia podpory pre sektor mäsového dobytka. Rešpektujeme skutočnosť, že aj ostatné sektory živočíšnej výroby sú bez adekvátnej podpory ohrozené, avšak zásadne nesúhlasíme s tým, aby sa podporil jeden druh hospodársky zvierat, resp. jeden úžitkový typ na úkor iného.
Zväz je presvedčený, že súčasný návrh Strategického plánu novej SPP, v ktorom sa úplne vylúčila priama podpora mäsového dobytka,bude mať za následok stagnáciu stavov a následný pokles počtu mäsového dobytka, keďže aj doteraz rástli počty dojčiacich kráv hlavne z dôvodu, že chovatelia „presúvali“ do tejto kategórie dojnice v dôsledku ukončenia produkcie mlieka. Dôvodom tohto prístupu bola snaha o zachovanie príjmu z podporného mechanizmu štátu, ktorý podporu vypláca chovateľom dojčiacich kráv bez ohľadu na to, či je výsledkom ich pôsobenia v chove dojčiacich kráv narodenie teľaťa. Aktuálna výška podpory  30€/dojčiacu kravu sa odvíja od celkového„balíka“ určeného pôvodne len pre 28 080  dojčiacich kráv (v roku 2004 bola okolo 140 /dojčiacu kravu). Účelnejšie pre štát a motivačne  pre chovateľov by bolo zaviesť podmienku pre priznanie podpory v podobe odchovania teľaťa od kravy zaradenej do tohto systému.Takýto nastavením by sa „vyčistil“ systém od subjektov, ktoré okrem iného skresľujú celkovú úroveň chovu mäsového dobytka u nás.
Zvyšovanie počtu dojčiacich kráv cestou„transformácie“ dojníc výrazne poškodzuje
produkciu kvalitného hovädzieho mäsa. Do systému sa totiž veľmi často dostávajú aj chovy,
 v ktorých plemennice dlhodobo trpia reprodukčnými poruchami a majú nízku natalitu
(pod 60 %). Ich potomstvo nedosahuje potrebné prírastky živej hmotnosti (často len 50 %
úrovne bežných stád v kontrole úžitkovosti). Aj preto nedochádza k zlepšovaniu produkčných
parametrov mäsového dobytka, čím sa zhoršuje aj ekonomika jeho chovu. Radostné vyhliadky
 neposkytuje ani plemenná skladba takýchto stád. Často ide doslova o „zoologické záhrady“,
 ktoré sa menia na stáda mäsového dobytka mávnutím čarovného prútika (nákupom
mäsového plemenného býka do stáda). Kravy s vemenami, z ktorých nie sú teľatá schopné
„odčerpať“ všetko mlieko, trpia ťažkými mastitídami, sú veľmi často vyraďované zo stáda.
Presun podpôr zo sektoru produkcie hovädzieho mäsa do sektoru produkcie mlieka sa negatívne dotkne hlavne malých a stredných chovateľov, keďže práve oni podľa údajov z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (z 2 398 chovou v systéme kráv bez trhovej produkcie mlieka je 90 % chovov s koncentráciou do 100 jedincov na chov) chovajú väčšinu mäsového dobytka, čo je rozpore s aktuálnym trendom v celej EÚ, ako aj cieľmi MPRV SR, a to je podpora malých a stredných poľnohospodárov.
Stanovisko ZCHMD