Zástupcovia ZCHMD sa stretli s vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Dňa 16. 4. 2020 sa zástupcovia ZCHMD v zložení predseda predstavenstva ZCHMD Vladislav Paľurik, predseda výberovej komisie pre mäsové plemená hovädzieho dobytka Ing. Peter Michal a člen predstavenstva ZCHMD Ing. Peter Polák, PhD. stretli s novým ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jánom Mičovským, CSc. O týždeň neskôr, 23.4.2020, sa zástupcovia ZCHMD stretli aj so štátnym tajomníkom MPRV SR Ing. Martinom Feckom.
Stretnutia sa niesli vo veľmi otvorenej, pracovnej atmosfére. Pánovi ministrovi, ako aj štátnemu tajomníkovi sme predniesli viaceré problémy, ktoré trápia chovateľov mäsového dobytka na Slovensku. V prvom rade sme sa rozprávali o nedostatočnej podpore dojčiacich kráv a navrhli sme riešenia a smerovania podpory, aby bola systematická a účelová. Zásadným návrhom je podpora na dojčiacu kravu cez odchované teľa do veku minimálne troch mesiacov vo výške aspoň 200 eur. Ďalším bodom rokovania bola podpora v rámci tzv. Zelenej nafty. ZCHMD nesúhlasí s dátumom 31.10., ku ktorému sa stanovuje počet dotovaných zvierat na farme. V chove mäsového dobytka sú k tomuto dátumu predané všetky teľatá, a tiež vyradené kravy. Stavy zvierat sú pred zimou na minime. Nevhodne stanoveným dátumom prichádzajú chovatelia dojčiacich kráv približne o 16% podpôr na tento dotačný titul. Navrhli sme, aby sa pre výpočet podpory brali do úvahy celoročne priemerné stavy jednotlivých kategórií zvierat. Pre ZCHMD, chovateľský zväz, je pálčivým problémom zníženie podpory na vedenie plemennej knihy. Poukázali sme hlavne na to, že bola znížená sadzba na novo zapísané zviera do plemennej knihy mäsových plemien o 16,5%, čoho výsledkom bolo zníženie podpory na plemennú knihu o 3200 eur napriek zvýšeniu počtu novo zapísaných zvierat o 2164 ks oproti predošlému roku. Toto výrazné zníženie bolo vykonané len v prípade ZCHMD, ostatné chovateľské organizácie takýmto znížením podpory netrpia a celková podpora na ostatné plemenné knihy zostala na podobnej úrovni ako v roku 2019.
Zo stretnutia s ministrom Jánom Mičovským pre ZCHMD vyplynula povinnosť vypracovať návrhy efektívneho využitia podporných prostriedkov pri zvýšení zásobenia občanov Slovenskej republiky kvalitným hovädzím mäsom z domácej produkcie. Možnosti zvýšenia domácej produkcie hovädzieho mäsa v nadväznosti na podporné opatrenia sme dopracovali na stretnutí so štátnym tajomníkom Martinom Feckom, ktoré sa uskutočnilo týždeň po stretnutí s ministrom Jánom Mičovským. Všetky naše návrhy na podporu domácej produkcie a spracovania hovädzieho mäsa sme pánovi ministrovi aj štátnemu tajomníkovi odovzdali aj v písomnej forme.
V súčasnosti čakáme na vyjadrenie MPRV SR. Podporou dojčiacich kráv a nezníženie podpory na plemennú knihu mäsových plemien zo strany ministerstva by bolo náznakom, že nové vedenie ministerstva berie chovateľov mäsového dobytka ako partnerov a vidí ich činnosť v podhorských a horských regiónoch ako významný zdroj pracovných príležitostí pre obyvateľov na vidieku a cestu ako udržať kultúrny ráz krajiny.
Sme vďační, že sme sa po niekoľkoročnej snahe dočkali prijatia u pána ministra. Pánovi ministrovi Mičovskému, ako aj štátnemu tajomníkovi Feckovi patrí poďakovanie za naše prijatie a vypočutie si našich požiadaviek a predstáv smerovania nášho zväzu a celého sektoru výroby slovenského hovädzieho mäsa.

Návrhy na riešenie podpory mäsového dobytka pre Ing. Fecka

Analýza štátnej pomoci na plemenné knihy za roky 2007-2019