Zväz

  STANOVY Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo

Čítať ďalej...

Na verejnú diskusiu pre členov ZCHMD prinášame návrh zmeny Stanov ZCHMD. Pôvodné znenie stanov nájdete v sekcii zväz.

Čítať ďalej...

V tejto časti si môžete stiahnúť zápisnice z výročných členských schôdzí ZCHMD.

Zápisnica z členskej schôdze za rok 2016 Stiahni TU (dokument Zápisnica VČSCH 14.04.2016)

Príloha č.1 - súvaha Stiahni TU

Príloha č. 2 - výsledovka Stiahni TU

Príloha č. 3 - Skutočnosť 2015 Stiahni TU

Príloha č. 4 - predpoklad 2016 Stiahni TU

Príloha č. 5 - Cenník PK_nový Stiahni TU

Príloha č. 6 - Návrh zmeny stanov ZCHMD Stiahni TU

Článok I.

Právny základ družstva

1. Právnym základom družstva je ustanovenie § 221 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a vlastné stanovy družstva schválené členskou schôdzou.

Článok II.

Základné ustanovenia o družstve

1. Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo (ďalej len družstvo) je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, založeným za účelom zjednocovať, presadzovať a podporovať záujmy chovateľov mäsového dobytka. Družstvo je právnickou osobou a za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia družstva neručia za záväzky družstva. Družstvo je založené na dobu neurčitú.

2. Obchodné meno družstva

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo

3.Sídlo družstva

Ivanka pri Nitre, Novozámocká 183/408, PSČ 951 12

4. Základný majetok družstva

Základný majetok družstva tvorí súhrn členských vkladov, k zaplateniu ktorých sa zaviazali členovia družstva. Zapisovaný základný majetok družstva je 1659,70 € (slovom: tisícšesťstopäťdesiatdeväť eur a 70 centov).

5. Základné vklady členov družstva

Základný členský vklad člena družstva - právnickej osoby je 331,94 € (slovom: tristotridsaťjeden eur a 94 centov) a fyzickej osoby je 33,20 € (slovom: tridsaťtri eur a 20 centov). Podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu.

6. Na rok 1995 a ďalšie roky ročný členský príspevok schvaľuje členská schôdza na návrh predstavenstva Zväzu.

Článok III.

Založenie družstva

1. Na založenie družstva sa primerane vzťahuje ustanovenie § 224 a nasledujúcich, zákona č. 513/1991 Zb.

2. Družstvo preberá práva a záväzky Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku.

Článok IV.

Predmet podnikania - činnosti družstva

1. Vykonávanie úloh starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby mäsového dobytka uvedených v § 3 ods. 1, písm. e/ i/ j/ k/, Zák.č. 194/98 Z.z., ako aj činnosti, ktoré v zmysle uvedeného zákona môže vykonávať len uznaná chovateľská organizácia.

2. Vedenie Plemennej knihy mäsového dobytka.

3. Genetika, šľachtenie a reprodukcia HD, hodnotenie plemenných zvierat mäsového dobytka.

Vedenie a vyhodnocovanie príslušnej evidencie, zabezpečovanie kontroly úžitkovosti a využitie výsledkov.

5. Nákup, predaj a sprostredkovanie plemenného materiálu a jatočného dobytka.

6. Usporiadavanie, organizovanie a účasť na výstavách, prehliadkach a ďalších chovateľských akciách v tuzemsku a zahraničí.

7. Poradenská činnosť v oblasti chovu HD.

8. Automatické spracovanie údajov a poskytnutie softwaru.

9. Inžinierske, marketingové a finančné služby súvisiace s predmetom činnosti.

10. Spolupráca s organizáciami vývojovej a výskumnej základne a plemenárskymi službami.

11. Zastupovanie členov družstva smerom k riadiacim orgánom, dodávateľsko - odberateľským podnikom a iným organizáciám.

12. Koordinácia činnosti pri spracovaní, prejednaní a schvaľovaní koncepcie rozvoja chovu mäsových plemien hovädzieho dobytka.

13. Poľnohospodárska činnosť.

14. Vydavateľská, propagačná a reklamná činnosť.

15. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností.

Článok V.

Vznik a zánik členstva

1. Členmi družstva sa môžu stať právnické a fyzické osoby po splnení podmienok vyplývajúcich zo zákona a Stanov:

a) pri založení družstva dňom vzniku družstva,

b) počas trvania družstva prijatím za člena na základe písomnej prihlášky rozhodnutím predstavenstva družstva o prijatí za člena,

c) prevodom členstva, alebo

d) iným spôsobom stanoveným zákonom.

2. Členstvo vzniká zaplatením vstupného vkladu a rozhodnutím predstavenstva o prijatí za člena.

3. Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov, podľa § 228 zákona č. 513/1991 Zb.

4. Členské práva a povinnosti môže člen previesť na iného člena družstva podľa § 229 zák. 513/1991 Zb. Predstavenstvo nesmie odmietnuť prevod členských práv a povinností v prípade, ak doterajší člen prenájme, alebo odpredá chov kráv inej právnickej, alebo fyzickej osobe - nečlenovi a tiež dedičovi člena družstva.

5. Právnické osoby zastupuje vo Zväze štatutárny zástupca, prípadne osoba písomne poverená štatutárnym orgánom.

6. Zánik členstva sa riadi § 231, § 232, § 233 a § 234 zákona 513/1991 Zb., ak členský vklad spočíval úplne, alebo čiastočne v prevode vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti na družstvo, môže člen žiadať vyrovnanie vrátením tejto nehnuteľnosti a to v hodnote, ktorá je evidovaná v majetku družstva v čase zániku jeho členstva. Ak je výška vyrovnávacieho podielu menšia, než tvorí hodnota vrátenej nehnuteľnosti, je nadobúdajúci člen povinný uhradiť družstvu rozdiel v peniazoch.

7. Pre uctenie si významných osobností chovu mäsového dobytka je zriadený inštitút čestného členstva, ktorý sa riadi Štatútom čestného člena Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo

Štatút čestného člena Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo

 

Čl. 1

Titul „čestný člen ZCHMD“

Čestný člen Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku Družstvo (ďalej ZCHMD)  je spoločenský a stavovský titul chovateľa mäsového dobytka, alebo odborníka na chov mäsového dobytka, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj chovu mäsového dobytka na Slovensku alebo významne ovplyvnil vznik, činnosť a pôsobenie ZCHMD.

Čestným členom ZCHMD sa môže stať fyzická osoba a aj nečlen, ak spĺňa podmienku zásluh o rozvoj chovu mäsového dobytka na Slovensku.

Čestné členstvo sa môže udeliť aj „in memoriam“.

 

Čl. 2

Návrh na udelenie titulu „čestný člen ZCHMD“

Návrh na udelenie titulu môže podať každý člen ZCHMD.

Návrh na udelenie titulu musí obsahovať:

-          úplné osobné dáta

-          adresu bydliska

-          stručný životopis s dôrazom na profesnú činnosť a jej výsledky

-          zdôvodnenie návrhu.

 

Čl. 3

Schvaľovanie udelenia titulu „čestný člen ZCHMD“

Návrh na udelenie titulu „čestný člen ZCHMD“ prerokuje predstavenstvo ZCHMD. Po kladnom vyjadrení predloží predstavenstvo návrh Výročnej členskej schôdzi na prerokovanie a schválenie.

Dekrét o udelení titulu odovzdá čestnému členovi predseda na Výročnej členskej schôdzi ZCHMD.

 

Čl. 4

Práva čestného člena

Čestný člen má právo zúčastniť sa na Výročnej členskej schôdzi, vystupovať na nej za svoju osobu. Čestný člen má hlas poradný

 

Čl. 5

Zrušenie čestného členstva

V celkom výnimočných prípadoch, obzvlášť vtedy keď čestný člen svojim pôsobením poškodzuje činnosť ZCHMD môže byť čestné členstvo zrušené. Toto zrušenie schvaľuje Výročná členská schôdza na návrh predstavenstva ZCHMD.

 

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol prerokovaný na zasadnutí predstavenstva dňa 22.03.2016 a schválený na Výročnej členskej schôdzi dňa 14.04.2016.

Článok VI.

Práva členov

1. Práva členov sa riadia týmito Stanovami a podľa platných právnych predpisov.

2. Každý člen družstva má právo žiadať družstvo o poskytované služby a podieľať sa na nich v celom komplexe tak, ako ich družstvo svojim členom poskytuje za úplatu, alebo bezplatne podľa rozhodnutia členskej schôdze.

3. Člen Zväzu má právo voliť a byť volený do orgánov družstva.

Článok VII.

Povinnosti členov

1. Každý člen je povinný bezpodmienečne dodržiavať Stanovy družstva a uznesenia členskej schôdze a predstavenstva družstva.

2. Oznámiť družstvu zmenu právneho stavu.

3. Splatiť v určenej lehote základný členský vklad a ročný členský príspevok.

4. Hájiť spoločné záujmy družstva, podieľať sa aktívne na jeho činnosti a všestranne ho podporovať.

5. Poskytovať družstvu informácie o svojom chove, napomáhať pri organizovaní chovateľských akcií a zapojiť chov do kontroly úžitkovosti.

Článok VIII.

Vysporiadanie pri zániku členstva

1. Pri zániku členstva za trvania družstva má doterajší člen nárok na vyrovnávací podiel.

2. Vyrovnávací podiel sa určí z čistého obchodného imania družstva, vypočítaného na základe ročnej účtovnej uzávierky za rok, v ktorom členstvo v družstve zaniká, zníženého o imanie, ktoré je v nedeliteľnom fonde družstva. Vyrovnávací podiel člena sa vypočíta pomerom zaplateného členského vkladu, násobeného počtom ukončených rokov jeho členstva k súhrnu zaplatených členských vkladov všetkých členov, násobených ukončenými rokmi ich členstva.

3. Pre účely vysporiadania zániku členstva v družstve sa za splatenú pokladá časť ďalšieho členského vkladu, ktoré nepodlieha splateniu.

4. Vyrovnávací podiel sa uhrádza v peniazoch. Ak členský vklad bol splatený vo forme prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na družstvo, môže člen žiadať, aby mu bol poskytnutý vyrovnávací podiel vrátením tejto nehnuteľnosti do výšky jej hodnoty v čase zániku jeho členstva. Obdobne sa postupuje, ak bol členský vklad splatený formou iného vecného imania.

5. Vyrovnávací podiel sa poskytuje v rovnomerne rozvrhnutých splátkach. Prvá splátka je splatná po uplynutí 6 mesiacov od schválenia účtovnej uzávierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Každá ďalšia splátka po uplynutí 6 mesiacov. Posledná splátka je splatná najneskôr po uplynutí 5 rokov.

6. Pri vylúčení člena družstva pre neplnenie si členských povinností člen nemá nárok na vyrovnávací podiel.

7. Dedič, ktorý sa nestal členom družstva, má nárok na vyrovnávací podiel.

Článok IX.

Nedeliteľný fond

1. Družstvo je povinné pri svojom vzniku zriadiť nedeliteľný fond najmenej vo výške 10% zapisovaného základného imania. Tento fond družstvo dopĺňa najmenej o 10% ročného čistého zisku, a to až do doby, než výška nedeliteľného fondu dosiahne sumu rovnajúcu sa polovici zapisovaného základného imania družstva. Stanovy môžu určiť, že sa vytvára vyšší nedeliteľný fond, alebo ďalšie zabezpečovacie fondy.

2. Nedeliteľný fond sa nesmie použiť za trvania družstva na rozdelenie medzi členov.

Článok X.

Rozdelenie zisku

1. Na určenie zisku, ktorý sa má medzi členmi rozdeliť sa uznáša členská schôdza pri prerokovaní ročnej účtovnej uzávierky.

Článok XI.

Orgány družstva

1. Orgány družstva sú:

a) členská schôdza

b) predstavenstvo

c) kontrolná komisia

d) pomocné orgány družstva zriadené členskou schôdzou, alebo predstavenstvom družstva po prijatí týchto Stanov.

2. Pre voľby do orgánov družstva platí § 238 zák. 513/1991 Zb.

3. Právomoc a pôsobnosť družstva je daná zákonom, všeobecne záväznými predpismi, Stanovami a uzneseniami orgánov družstva, vydanými v súlade so zákonom a Stanovami družstva.

Článok XII.

Členská schôdza družstva

1. Najvyšším orgánom družstva je schôdza členov družstva (ďalej len členská schôdza družstva). Členská schôdza sa schádza najmenej raz za rok.

2. Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo družstva písomnou pozvánkou, odoslanou najmenej 10 dní pred dňom konania členskej schôdze. V pozvánke musí byť uvedené miesto a čas konania a program rokovania členskej schôdze.

3. Členská schôdza sa musí zvolať, ak o to požiada písomne aspoň tretina všetkých členov družstva, alebo kontrolná komisia.

4. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:

a) meniť Stanovy

b) voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie

c) rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne o úhrade straty

d) schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku

e) rozhodovať o zvýšení, alebo znížení zapisovaného základného imania

f) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva

g) rozhodovať o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva

5. Členská schôdza rozhoduje o ďalších záležitostiach týkajúcich sa družstva a jeho činností, pokiaľ tak stanovuje zákon 513/1991 Zb., Stanovy, prípadne pokiaľ si rozhodnutie o niektorej veci vyhradila.

6. Ak nie je členská schôdza uznášaniaschopná, zvolá predstavenstvo náhradnú členskú schôdzu tak, aby sa konala do troch týždňov odo dňa, keď sa mala konať pôvodne zvolaná členská schôdza. Náhradná schôdza musí mať nezmenený program rokovania a je uznášaniaschopná bez ohľadu na ustanovenie § 238, odst. 3.

7. Na platnosť uznesení v článku 12, odst. 4, písm. a), e), g) je potrebný súhlas kvalifikovanej dvojtretinovej väčšiny členov družstva prítomných na členskej schôdzi. V ostatných veciach rozhoduje členská schôdza väčšinou hlasov.

8. Pri hlasovaní členskej schôdze má každý člen jeden hlas.

9. Člen družstva môže splnomocniť iného člena družstva, aby ho na členskej schôdzi zastupoval. Tým nie sú dotknuté predpisy o zastúpení zo zákona alebo na základe súdneho rozhodnutia.

10. Na vyhotovenie zápisu o členskej schôdzi sa primerane vzťahujú ustanovenia § 241 zák. 513/1991 Zb.

Článok XIII.

Predstavenstvo družstva

1. Predstavenstvo družstva riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré zákon, alebo tieto Stanovy nevyhradzujú inému orgánu.

2. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva a má 5 - 9 členov.

3. Predstavenstvo plní rozhodnutia členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť. Za predstavenstvo vystupuje navonok predseda, alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.

4. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však 1x za štyrimesiace. Musí sa zísť do 10 dní od doručenia kontrolnej komisie, ak sa na jej výzvu neodstránili nedostatky.

5. Predstavenstvo si zriaďuje sekcie (poradný orgán) pre jednotlivé mäsové plemená. Činnosť sekcie riadi jej predseda, ktorý je poverený predstavenstvom.

6. Predstavenstvo si volí zo svojich členov predsedu predstavenstva a dvoch podpredsedov. Volebné obdobie je štyri roky. Podpredsedovia zastupujú predsedu v čase jeho neprítomnosti. Zastupovaním možno poveriť aj ďalších členov predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom.

7. Predseda družstva organizuje a vedie rokovanie predstavenstva.

8. Volebné obdobie členov predstavenstva je štyri roky.

9. Predstavenstvo družstva predkladá členskej schôdzi výročnú správu o hospodárení družstva najneskôr do 30.6. nasledujúceho roka.

10. Bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ vymenovaný a odvolávaný predstavenstvom.

Článok XIV.

Kontrolná komisia družstva

1. Kontrolná komisia má 3 členov.

2. Pôsobnosť a právomoc kontrolnej komisie družstva upravuje § 244 zákona 513/1991 Zb.

Článok XV.

Hlasovanie v predstavenstve a kontrolnej komisii

1. Každému členovi predstavenstva a kontrolnej komisie družstva patrí jeden hlas. Hlasuje sa verejne. Na tajnom hlasovaní sa môže v jednotlivých prípadoch uzniesť rokujúci orgán.

2. Uznesenie možno prijať hlasovaním uskutočneným písomne, alebo pomocou prostriedkov oznamovacej techniky, ak s týmto spôsobom hlasovania prejavia súhlas všetci členovia orgánu. Pre tento prípad sa hlasujúci považujú za prítomných.

3. Spôsob hlasovania podľa Čl. XV., ods. 2, musí byť uvedený v zápise z rokovania orgánu.

Článok XVI.

Spoločné ustanovenie o členstve v orgánoch družstva

1. Členstvo v orgánoch družstva určujú § 246 až 251 zák. 513/1991 Zb.

Článok XVII.

Konanie menom družstva

1. Menom družstva koná ako štatutárny orgán predstavenstvo vo všetkých veciach. Dôležité písomnosti podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva, s povinnosťou informovať predstavenstvo na najbližšom zasadnutí.

2. Právne úkony v rámci obvyklého hospodárenia vykonáva a podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti riaditeľ (tajomník) a jeden člen predstavenstva.

3. Právne úkony mimo obvyklého hospodárenia vykonáva len štatutárny orgán.

Článok XVIII.

Ročná účtovná uzávierka a výročná správa o hospodárení

1. Ročná účtovná uzávierka a výročná správa o hospodárení sa riadi ustanoveniami § 252 a 253 zák. 513/1991 Zb.

Článok XIX.

Hospodárenie družstva

1. Na hospodárenie družstva a evidenciu majetku družstva sa primerane vzťahujú všeobecne platné predpisy o hospodárení a sústave ekonomických informácií.

2. Za hospodárenie družstva zodpovedá predstavenstvo.

Článok XX.

Zrušenie a likvidácia družstva

1. Pre zrušenie a likvidáciu družstva platia ustanovenia § 254 až 259 zák. 513/1991 Zb.

Článok XXI.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto Stanovy družstva boli prijaté na ustanovujúcej členskej schôdzi zakladajúcich členov dňa 18.5.1994 v Ponikoch.

2. Zmeny stanov boli prijaté na členských schôdzach družstva dňa 8.11.1995, dňa 2.7.1997, dňa 7.6.2000, dňa 21.5.2003, dňa 23.4.2009, dňa 19.4.2012, 09.04.2015 a 14.04.2016.

Predseda Zväzu

 

Člen predstavenstva

Výberová komisia menovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

Predseda výberovej komisie

Ing. Peter Michal


Členovia výberovej komisie:

Ing. Artúr Bergendi
Miroslav Kucharič, 
Ing. Marek Lizák,
Ing. Miroslav Hreus, 
Vladislav Paľurik, 
Ing. Peter Polák, PhD., 
Ing. Alexander Podmanický, 
Ing. István Pomichal PhD., 
Ing. Vladimír Kaminský, 
Ing. Maroš Spišák, 
Ing. Ivan Nemčovský, 
Ing. Jozef Poláček, 
Ing. Ján Tomka, PhD, 
doc. Ing. Klára Vavrišinová, CSc., 
Ing. Vladislav Paľurik, 
Ing. Peter Görözdi, 
Ing. Peter Rafay, 
Ing. Kamil Šulko, 
Maroš Benčúrik, 
MVDr. Silvia Zezulová Engelová.

 

 

Funkciu Rady plemennej knihy plní od 21.11.2012:

Predstavenstvo ZCHMD :

p. Vladislav Paľurik - predseda predstavenstva ZCHMD, tel.: 0911 900 935, e-mail.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Ivan Nemčovský – podpredseda predstavenstva ZCHMD, tel.: 0905 538 683, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Alexander Podmanický – podpredseda predstavenstva ZCHMD, tel.: 0911 513 367, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Peter Polák, PhD. – člen, tel.: 0903 885 730, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Artúr Bergendi – člen, tel.: 0908 791 325, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Marek Lizák – člen, tel.: 0911 338 896, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Miroslav Kucharič – člen, tel.: 0909 729 530, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kontrolná komisia ZCHMD :

Ing. Peter Michal – predseda kontrolnej komisie, tel.: 0903 213 328, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Členovia kontrolnej komisie ZCHMD:

Ing. Miroslav Hreus – člen, tel.: 0905 0903 501 390, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Peter Rafay – člen, tel.: 0905 776 639, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


 

Od 1.10.2015 ZCHMD sídli na novej adrese:   

            Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo

            Novozámocká 183/408

            951 12 Ivanka pri Nitre

 

Prihlášky za člena Vás prosíme zaslať na vyššie uvedenú adresu!

FYZICKÉ OSOBY
Prihláška za člena: STIAHNI TU

PRÁVNICKÉ OSOBY
Prihláška za člena: STIAHNI TU

Prihláška do plemennej knihy: STIAHNI TU

ADRESA:

Zväz chovatelov mäsového dobytka na Slovensku
Starohájska 29
851 02 Bratislava

Telefónny kontakt do sídla zväzu

TELEFÓN: +421 2 6252 2317
FAX: +421 2 6252 2318


MOBIL:

Predseda zväzu: +421 903 885 730

Tajomnícka zväzu: +421 911 900 935

E-MAIL: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

WEB: http://www.zchmd.eu

ZCHMD- družstvo bolo založené na zakladajúcej členskej schôdzi dna 18.mája 1994 a je zapísané v obchodnom registri. Rok 2009 je pätnástym rokom trvania nášho Zväzu.

Právnym základom družstva sú ustanovenia obchodného zákona č. 513/1991 Zb. a vlastné stanovy družstva schválené členskou schôdzou.

Základný členský vklad člena družstva právnickej osoby je 331,94 € (10 000 Sk) a fyzickej osoby
33,19 € (1 000 Sk). Rocný členský príspevok schvaluje členská schôdza.

Ministerstvo pôdohospodárstva podla ustanovenia § 6 zákona NR SR c. 194/1998 Z.z. o šlachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat priznalo s účinnostou od 1.1.1999 nášmu Zväzu postavenie ,,Uznanej chovatelskej organizácie“. Oprávnenie zahrňa nasledovné plemenárske činnosti:

1.) Vedenie plemennej knihy mäsových plemien a ich krížencov v zmysle schváleného poriadku plemennej knihy
2.) Vydávanie potvrdení o pôvode plemenných zvierat mäsových plemien HD
3.) Stanovenie šlachtitelského programu a jeho hodnotenie
4.) Výkon lineárneho hodnotenia a poradenstvo v chove mäsových plemien HD

Zväz má k 31.12.2009 zaregistrovaných 142 členov. Právnických osôb 85 členov a fyzických osôb 57 členov. Chovatelia, ktorí sa chcú stat členmi Zväzu, pošlú písomne žiadost adresovanú do nášho sídla. Členom Zväzu sa stáva subjekt po podpísaní členskej prihlášky a uhradení základného členského vkladu.

Na Slovensku sa doposiaľ v čistokrvnej forme chovajú tieto špecializované mäsové plemená: Belgické modré, Charolais, Highland, Galloway, Limousin, Blonde d´ Aquitaine, Madarský stepný dobytok, Simentál mäsový, Hereford, Aberdeen Angus, Piemontese.

Výkon kontroly úžitkovosti na základe zmluvy o spolupráci pre Zväz zabezpecujú Plemenárske služby SR š.p. Získané údaje sa centrálne spracujú v ÚPZ Žilina, ktorá vykonáva technickú realizáciu požadovaných výstupov pre potreby ZCHMD. Rastové schopnosti teliat sa zistujú vážením pri narodení, vo veku 120, 210 a 365 dní. Parametre úžitkovosti stanovujú štandardy jednotlivých plemien. Podla hmotnosti teliat môžeme stanovit mliecnost matky a zaradovat do dalšieho chovu jalovice. Podla poznatkov Zväzu ako aj zahranicných skúseností je dôležité pre zvieratá zabezpecit správne chovatelské prostredie s dostatkom pastvy a vody na napájanie. Najlepšie pre zvieratá je ich prítomnost na pasienkoch počas celého dna s možnostou úkrytu pred priamym slnečným žiarením. Volba špecializovaného mäsového plemena je až druhoradým krokom. Prírastky teliat chovatelov v EÚ sa pohybujú na úrovni 1200 až 1600 g. Je potešujúce konštatovat, že aj u nás sú chovatelia, ktorí vedia pre svoje zvieratá pripravit optimálne podmienky a priemerné prírastky hmotnosti zvierat zodpovedajú štandardom jednotlivých mäsových plemien.

Výberová komisia Zväzu, ktorá sa riadi platným štatútom, vykonáva hodnotenie plemenníkov pri ich výbere do plemenitby a hodnotenie matiek býkov a ich cakateliek. Pre produkciu embryí vyberá a hodnotí kravy a jalovice. Počet rozvojových programov chovu dojčiacich kráv, ktoré Zväz zaevidoval je 620 subjektov. Zásady chovu dojciacich kráv v ÉU upravuje predpis c. 1254/1999 o obchode z hovädzím a telacím mäsom. Podla tohto predpisu sa jedná o kravy a jalovice mäsových plemien alebo krížence predstavujúce produkty kríženia s mäsovými plemenami. Naše pôvodné kombinované plemená Slovenské strakaté a pinzgauské sa môžu chovat tiež spôsobom dojčiacich kráv. Minimálne percento krvi u týchto kombinovaných plemien je 50%. Kvóta pre dojciace kravy je stanovená v pocte 28 080 ks kráv. EÚ bude aj v budúcnosti uprednostnovat tento spôsob chovu kráv. Celkový počet chovaných zvierat však pridelenie kvóty neobmedzuje. Našim želaním je v nasledujúcom desatrocí je dosiahnut
50 000 ks dočiacich kráv.

V populácii dojčiacich kráv sú najviac zastúpené zvieratá plemien Charolais, Limousin. Pretože špecializované mäsové plemená sa prevažne chovajú prirodzeným pastevným spôsobom výskyt BSE u nich nebol zaznamenaný. I napriek tejto skutočnosti platil do roku 2002 zákaz dovozu zvierat z krajín s výskytom tohto onemocnenia. Zvieratá, ktoré sa dostávajú do potravinového retazca sú pod neustálym veterinárnym dohladom. Vo francúzskom regióne Burgundsko je spotreba hovädzieho mäsa na obyvatela 24 kg, pričom na Slovensku je menej ako 5,3 kg.

Zväz rozvíja aj zahraničné kontakty s partnerskými organizáciami. V roku 2000 sme podpísali projekt o spolupráci s francúzskou plemennou knihou do roku 2006. V októbri naši chovatelia na pozvanie francúzskej strany prijali druhý raz účasť na výstave Somet D´Elevage v Clermont Ferrand. Okrem výstavy sme navštívili aj farmy zaoberajúce sa chovom dojčiacich kráv Charolais, Limousin, Aubrac, Salers a spoločnost UCATRC, ktorá sa zaoberá testovaním plemenných býkov. Tradične dobré vzťahy udržujeme s chovateľmi v Českej a Maďarskej republike. Ceny odstavených teliat vo váhe 200 až 300 kg sa dlhodobo v EU považujú za stabilné a pohybujú sa v rozmedzí 100 až 120 Sk/1 kg hmotnosti. Zväz sa pravidelne zúcastnuje na výstave Agrokomplex v Nitre a prezentuje mäsové plemená chované na Slovensku. Pozývame širokú chovateľskú verejnost na návštevu našej expozície zvierat ako aj zvierat, ktoré vystavujú ostatné chovateľské zväzy.

Počítadlo návštev

Dnes 23

Včera 33

Týždenne 544

Mesačne 1931

Spolu 376925