Vážení chovatelia,

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo Vás pozýva na 4. chovateľský deň mäsových plemien – Východ, ktorý sa uskutoční dňa 13. októbra 2016 v reštaurácii Lietadlo Medzianky, okres Vranov nad Topľou.

Program:

07:00 – 09:00             Prísun zvierat a prezentácia účastníkov, občerstvenie
09:00 – 09:10             Otvorenie 4. CHDMP – Východ – Vladislav Paľúrik, predseda ZCHMD
09:10 – 12:00             Prehliadka zvierat, odborný program, hodnotenie zvierat
12:00 – 13:00             Obed
13:00 – 13:30             Ukážka manipulácie so zvieratami
13:30 – 14:00             Vyhodnotenie výstavy, ocenenie víťazných zvierat a chovateľov

Odborný program

1.         Ing. Andrea Hrdá, riaditeľka odboru živočíšnej výroby MPRV SR Bratislava
 „Aktuálna situácia v chove hovädzieho dobytka s mäsovou úžitkovosťou“
2.        Sekcia priamych platieb PPA
 „Priame podpory na rok 2017“
3.        Ing. Péter Görözdi, Ing Marta Dianová, PS SR, š.p. Bratislava
 „Vývoj a výsledky KUMP1998-2015.PS SR“
Prestávka, občerstvenie
4.         Ing. Ján Kráľ, AGROTRANS s.r.o. Šamorín
 „Charakteristika tráv a ďatelinovín využívaných v chovoch
5.         Ing. Ivan Nemčovský, MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica
 „Praktické skúsenosti so šľachtením mäsového dobytka na úrovni chovu“
6.         Ing. Peter Polák, PhD. ZCHMD, VÚŽV Nitra
 „Možnosti skrátenia potravinového reťazca v produkcii hovädzieho mäsa“
7.        MVDr. Dušan Pukanec, VETIS s.r.o. Kráľovičove Kračany
 „Praktická ukážka manipulácie so stádom mäsového dobytka“

Kategórie ocenených zvierat:

I.         Jednotlivé zviera – 1., 2. a 3. miesto
II.        Kolekcia  zvierat – 1., 2. a 3. miesto
III.       Cena predsedu ZCHMD
IV.        Cena predsedu Výberovej komisie mäsových plemien HD

SPOLUORGANIZÁTORI  4. chovateľského dňa mäsových plemien – Východ:

–    Ustajnenie zvierat a opatrenia na zamedzenie úniku zvierat:
o     VETIS s.r.o. Královičové Kračany
–    Zapožičanie ustajňovacích boxov:
o     AGROFINANCE s.r.o. Hriadky
o     INSEMAS s.r.o. Zvolen
    Podpora:
o    CO.BE.R spol. s r.o. Suchý Jarok, Humenné, p. Diego Roda
o     Slovenské biologické služby a.s. Banská Bystrica
o     Bioservis s.r.o. Prešov

Všetkým spoluorganizátorom, ako aj chovateľom, ktorí prídu prezentovať svoje zvieratá na výstavu, srdečne ďakujeme a tešíme sa na stretnutie v Medziankach.