ZCHMD oznamuje všetkým svojim členom, že Výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 16. septembra 2020 – Hotel ALEXANDRA Liptovský Ján, so začiatkom o 9.30 hod. s nasledovným programom:

 • Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia
 • Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Kontrola uznesení
 • Správa o činnosti ZCHMD za rok 2019
 • Správa o hospodárení ZCHMD za rok 2019
 • Správa kontrolnej komisie ZCHMD za rok 2019
 • Plán činnosti ZCHMD na rok 2020
 • Plán hospodárenia ZCHMD na rok 2020
 • Prijatie nových členov, ukončenie členstva v ZCHMD, návrh na vylúčenie
 • Správa mandátovej komisie
 • Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019
 • Diskusia
 • Voľba do orgánov družstva ( predstavenstvo, kontrolná komisia)
 • Prestávka
 • Rôzne – vystúpenie hostí
 • Prijatie návrhu uznesení VČS
 • Záver, obed

Prezentácia členov ZCHMD bude v čase od 09.00 hod. do 09.30 hod.

Vzhľadom k tomu, že na výročnej členskej schôdzi sa budú konať voľby do orgánov družstva (predstavenstvo a kontrolná komisia) je potrebné aby sa:

1. štatutárny zástupca právnickej osoby preukázal OP alebo splnomocnením podpísaným štatutárnym zástupcom podniku a OP.

2. Fyzické osoby sa preukážu OP, splnomocnené osoby (len členovia družstva) notárom, resp. matrikou overeným splnomocnením a OP.

Výročná členská schôdza sa bude riadiť Stanovami ZCHMD a platným volebným a rokovacím poriadkom.

Pre zabezpečenie občerstvenia prosíme o potvrdenie Vašej účasti do 12.09.2020. písomne (návratka) na e-mail: zchmd.zchmd@gmail.com, alebo telefonicky: 0903 431 098

S pozdravom

Vladislav Paľurik