Vážení členovia ZCHMD,

Ing. Istvan Pomichal, PhD., predseda predstavenstva ZCHMD, si Vás dovoľuje pozvať na Výročnú členskú schôdzu ZCHMD, ktorá sa uskutoční dňa 03. apríla 2014 o 9.30 hod. v Nitre:

Pozvánka  na výročnú členskú schôdzu ZCHMD

Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo, ktorá sa uskutoční dňa:

03. apríla  2014  (štvrtok),  o 9.30  hod. v prednáškovej sále NPPC  (CVŽV) Nitra.

Program:
1. otvorenie
2. voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania
3. správa o činnosti Zväzu za uplynulé obdobie
4. prijatie nových členov Zväzu, ukončenie členstva v ZCHMD, návrhy na vylúčenie členov, voľba nového člena predstavenstva
5. plán činnosti ZCHMD na rok 2014/15
6. správa o hospodárení ZCHMD 2013
7. plán hospodárenia ZCHMD na rok 2014
8. správa kontrolnej komisie
9. správa mandátovej komisie
10. schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2013
11. správa o činnosti PK MP
12. schválenie  štatútu PK,  návrhu členských príspevkov a cenníka PK MP
13. rôzne
14. záver

V prípade neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov ZCHMD na riadnej členskej schôdzi, predstavenstvo Zväzu zvoláva podľa stanov Zväzu čl.12, odst.6 náhradnú členskú schôdzu dňa: 03. apríla 2014 o 10.00 hod. – NPPC (CVŽV) Nitra  s rovnakým programom ako rokovanie riadnej členskej schôdze.
Štatutárny zástupca právnickej osoby sa preukáže OP alebo splnomocnením podpísaným štatutárnym zástupcom podniku a OP.
Fyzické osoby sa preukážu OP, splnomocnené osoby (len členovia družstva) notárom, resp. matrikou overeným splnomocnením a OP.
Výročná členská schôdza sa bude riadiť Stanovami ZCHMD a platným volebným a rokovacím poriadkom.
Pre zabezpečenie občerstvenia prosíme o potvrdenie Vašej účasti do 30.03.2014 písomne (návratka) na e-mail: zchmd.zchmd@gmail.com

Ing. István Pomichal, PhD.
Predseda ZCHMD

N Á V R A T K A – výročná členská schôdza ZCHMD 03.04.2014

(e-mail: zchmd.zchmd@gmail.com, tel.: 0911 900 935)

Štatutárny zástupca právnickej osoby:

Názov organizácie:    ……………………………………………………………………………………………..
Meno, priezvisko:    ……………………………………………………………………………………………..
Číslo OP:        ……………………………………………………………………………………………..
Podpis, pečiatka:    ……………………………………………………………………………………………..

Splnomocnená osoba, ktorá môže byť súčasne volená do orgánov družstva sa preukáže OP a splnomocnením podpísaným štatutárnym zástupcom podniku.

Fyzická osoba, člen ZCHMD:

Meno, priezvisko:    ……………………………………………………………………………………………..
Číslo OP:        ……………………………………………………………………………………………..
Podpis, pečiatka:    ……………………………………………………………………………………………..

Splnomocnená osoba (len člen družstva), ktorá môže byť súčasne volená do orgánov družstva sa preukáže OP a notárom, resp. matrikou overeným splnomocnením.