Výzva je otvorená od 06. septembra 2021 do 13. septembra 2021.

https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-ttnej-pomoci-na-odstraovanie-a-likvidciu-mtvych-hospodrskych-zvierat-kadvery/11068