Prvé stretnutie zástupcov ZCHMD, v zložení predseda predstavenstva ZCHMD Vladislav Paľurik, predseda výberovej komisie pre mäsové plemená hovädzieho dobytka Ing. Peter Michal a člen predstavenstva ZCHMD Ing. Peter Polák, PhD., s novým ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jánom Mičovským, CSc. , sa uskutočnilo dňa 16.4.2020.

Novému ministrovi sme predniesli viaceré problémy, ktoré trápia chovateľov mäsového dobytka.

V prvom rade sme sa rozprávali o nedostatočnej podpore dojčiacich kráv. Zásadným návrhom je podpora na dojčiacu kravu cez odchované teľa do veku minimálne troch mesiacov vo výške aspoň 200 eur. Ďalším bodom rokovania bola podpora v rámci tzv. Zelenej nafty. ZCHMD nesúhlasí

s dátumom 31.10., ku ktorému sa stanovuje počet dotovaných zvierat na farme. V chove mäsového dobytka sú k tomuto dátumu predané všetky teľatá, a tiež vyradené kravy. Stavy zvierat sú pred zimou na minime. Nevhodne stanoveným dátumom prichádzajú chovatelia dojčiacich kráv približne o 16% podpôr na tento dotačný titul. Navrhli sme, aby sa pre výpočet podpory brali do úvahy celoročné priemerné stavy jednotlivých kategórií zvierat.

Ďalšie stretnutie na MPRV SR sa uskutočnilo dňa 31.8.2021. Za ZCHMD sa stretnutia zúčastnili Vladislav Paľurik – predseda predstavenstva, Ing. Ivan Nemčovský – podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ a Ing. Peter Michal – podpredseda predstavenstva, za MP RV SR sa rokovania zúčastnili Ing. Ján Baršváry, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa Sekcie poľnohospodárstva a Ing. Peter Juhász, riaditeľ odboru živočíšnej výroby.

Pôvodne sa malo stretnutie uskutočniť za prítomnosti ministra pôdohospodárstva JUDr. Samuela Vlčana, ktorý sa zo stretnutia z dôvodu zasadania vlády, ospravedlnil.

Zúčastneným bol odovzdaný program ZCHMD ,,Vízia rozvoja sektoru mäsového dobytka a návrhy na jeho podporu.“

V poradí tretí krát, sme sa na pôde ministerstva pôdohospodársta stretli dňa 30.9.2021, za prítomnosti štátneho tajomníka Mgr. Milana Kyseľa, riaditeľa odboru ŽV Ing. Petera Juhása, Ing. Albína Karcola, za ZCHMD boli prítomní JUDr. Ing. Čelko, Ing. Rafay, Ing. Nemčovský.

Stretnutie sa uskutočnilo na základe osobného rozhovoru v rámci účasti štátneho tajomníka MPRV SR Mgr. Kyseľa na ,,Chovateľskom dni mäsových plemien HD v Medziankach.“ Na tomto dni bol oboznámený s dokumentom vypracovaným ZCHMD na podporu kráv bez trhovej produkcie mlieka ,,Víziou rozvoja sektoru mäsového dobytka a návrhy na jeho podporu. (“https://zchmd.eu/pracovne-stretnutie-na-ministerstve-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky/ )

O týždeň, dňa 7.10.2021 sme sa opäť stretli na MPRV SR za prítomnosti Ing. Barta, Ing. Juhász,

Prof. Pokrivčák, PHD., Ing. Trebatický, Ing. Bruchter, Doc. Tóth a zástupcami ZCHMD JUDr. Ing. Čelko, Ing. Rafay, Ing. Nemčovský.

Pracovné stretnutie sa uskutočnilo za účelom poskytnutia informácií zástupcom chovateľov mäsového dobytka o pripravovanej stratégii ministerstva v oblasti podpory chovu mäsového dobytka v rámci novej SPP.

Na základe tohto stretnutia ZCHMD navrhovalo, aby v II. pilieri v časti AW boli vyčlenené finančné prostriedky pre podporu mäsových kráv a mladého dobytka (či už navýšením platby na DJ, alebo rozšírením jednotlivých kategórií).

Keďže väčšina mäsového dobytka sa chová v oblastiach ANC, navrhujeme, aby zníženie platieb po 450 ha, bolo realizované iba cez degresivitu, ale nie ešte aj znížením kompenzácie (ministerstvo navrhuje od 450 ha iba len 62% kompenzáciu a ešte aj degresivitu). Doteraz sa o znížení kompenzácie vôbec nehovorilo (v prípade ANC oblasti v H1 je to zníženie o 86 €/ha bez degresivity).

Navrhujeme adresnejšie nastaviť podporu dojčiacich kráv cez VPP – platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka (možnosť poberať predmetnú podporu iba na zvieratá s určitým

% krvi mäsových plemien, alebo iba na zvieratá narodené dojčiacim kravám chovaných na Slovensku).

Nasledovalo ďalších niekoľko stretnutí:

22.10.2021 – na stretnutí boli konzultované možnosti podpôr mäsového dobytka za prítomnosti

Ing. Juhász, JUDr. Ing. Čelko, Ing, Nemčovský

4.11.2021 – podmienky podpôr animal welfare pre mäsový dobytok na obdobie SPP 2023 – 2027

za prítomnosti Ing. Ujmiaka (Inštitút pôdohospodárskej politiky), Ing. Trebatický,

Ing. Bruchter (odbor neprojektových podpôr rozvoja vidieka).

11.11.2021 – podpory teliat mäsových kráv vo forme viazaných podpôr príjmu (CSI)

za prítomnosti prof. Ing. Pokrivčák PhD., Doc. Ing. Tóth (Inštitút pôdohospodárskej

politiky).

Záver stretnutí:

Zo stretnutí sme nadobudli presvedčenie, že navrhovaný spôsob podpory mäsového dobytka prostredníctvom podpory mäsových teliat na obdobie rokov 2023 – 2027 v SPP je akceptovateľný a lepšie naplní požiadavky, ktoré sú nevyhnutné na podporu prostredníctvom viazaných platieb, ako doterajšia podpora na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka. Z uvedených dôvodov Vás žiadame o jeho zakomponovanie do návrhu Intervenčnej stratégie (SPP) na obdobie rokov

2023 – 2027.

Uvedený návrh podpory nebude znamenať zvýšenie finančného zaťaženia, keďže celá alokácia na podporu mäsových teliat bude pokrytá z podpory na výkrm vybraných kategórií mäsového dobytka (celá suma bude presunutá na podporu teliat mäsového dobytka).

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie Intervenčnej stratégie, kde bude zapracovaná predmetná podpora na teľatá mäsového dobytka.

Dňa 17.1.2022 Trenčianska Turná – obhajoba pripomienkovania SPP 2023 – 2027 (JUDr. Ing. Čelko, Ing. Nemčovský). Výsledkom pripomienkovania bol súbeh nárokovania viazaných platieb so SZPM (Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka) a ZCHMD.

V roku 2022 pokračovali stretnutia na ministerstve pôdohospodársta dňa 18.1.2022 za prítomnosti Ing. Bruchter, Ing. Trebatický. Jednanie bolo o presune alokácie finančných prostriedkov AW do ekologického poľnohospodárstva (za ZCHMD JUDr. Ing. Čelko, Ing. Nemčovský).

Následne sa uskutočnilo jednanie na pôde SPPK s predsedom Bc. Machom o súbehu nárokovania viazaných platieb so SZPM a ZCHMD (JUDr. Ing, Čelko, Ing. Rafay).

Dňa 14.2.2022 sa zúčastnil rokovania na MP RV SR JUDr. Ing, Čelko a Ing. Nemčovský, ohľadom ďalších možných podpôr mäsového dobytka cez notifikáciu štátneho príspevku, vytvorením odbytového družstva, prípadne cez intervenčné nákupy. Za MPRV SR boli prítomní Doc. Ing. Tóth, Prof. Ing. Pokrivčák PhD., poverený vykonávaním funkcie riaditeľa (Inštitút pôdohospodárskej politiky) a Martin Ondráš (Kancelária Ministra).

Ďalšie stretnutie prebehlo dňa 31.3.2022 ohľadom dotácií pre mäsový dobytok (Ing. Nemčovský, Ing. Rafay, JUDr. Ing. Čelko). Prejednané boli schéma de minimis ako aj návrhy na vecný obsah schém štátnej pomoci, možnosti založenia odbytového družstva. Za MPRV SR boli prítomní Doc. Ing. Tóth, Prof. Ing. Pokrivčák PhD., poverený vykonávaním funkcie riaditeľa (Inštitút pôdohospodárskej politiky), Ing. Juhász, riaditeľ odboru živočíšnej výroby, Ing. Bajtoš, riaditeľ odboru štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ, Ing. Salagová, odbor živočíšnej výroby.