Predstavenstvo ZCHMD si Vás dovoľuje informovať o zmene spôsobu nahlasovania  potencionálnych plemenných býkov na lineárne hodnotenie. Zmena spočíva v termíne a spôsobe nahlasovania mladých býčkov . (viď. príloha ,,Prihláška plemenných býkov“). Pred nahlasovaním je chovateľ povinný si skontrolovať či býček spĺňa špecifické podmienky pre   plemeno.( viď. príloha ,, Špecifické podmienky odchovu „). V tejto prílohe je okrem špe. pod. plemien uvedený aj spôsob nahlasovania býkov dovezených zo zahraničia.
Danú zmenu berte ako spôsob lepšej organizácie lineárneho hodnotenia pl. býkov a taktiež ekonomického zhodnotenia bonitácií.
Predstavenstvo ZCHMD sa uznieslo, že obdobie nahlasovania od 31.8.2022 do 31.8.2023 bude brané ako skúšobné (tolerancia možnosti do hlasovania zvierat aj po termíne, ale za splnenia ostatných uvedených podmienok). Po uplynutí ,, skúšobného obdobia“ budú do lineárneho hodnotenia pripustený len býci takto nahlásený.V prípade otázok , alebo nejasností ma kontaktujte na tel. čísle 0903 885 730, resp. na email nemcovsky.zchmd@gmail.com